TENTAMEN Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp Medicinsk

advertisement
TENTAMEN
Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp
Medicinsk vetenskap A, MV012G
Programmet för Psykisk ohälsa Särskild komplicerad problematik, 120hp
Maxpoäng: 70p
Godkänd gräns (betyg E): 65%, 45,5p
Datum: 090305
Skrivtid:
Hjälpmedel: Inget
Kursansvariga lärare: Lars Lilja, Ylva Rönngren och Annette Björk
Telefonnummer: 060/148583, 060/148507, 070/3541503.
Svaren skrivs på separata blad!
L Y C K A T I LL!
Psykiatritentamen
1. Vad är ett fetalt alkoholsyndrom? 1p
2. Hur påverkar alkohol sömnen? 1p
3. Sömnstörningar är mycket vanliga och har visat sig vara förknippat med ökad
dödlighet. Vilka allmänna sömnhygieniska råd är viktiga att ge för att få en bättre,
alternativt bibehålla en bra sömn, nämn tre stycken? 3p
4. Vilka symtom plågas den som lider av opiatabstinens av, nämn tre symtom? 3p
5. Vilka karakteristiska symtom har en person med ADHD (tre stycken)? 3p
6. Vilket läkemedel alternativt läkemedelsgrupp ges mot ADHD? 1p
7. Vilka symtom uppvisar en person med Aspbergers syndrom? Nämn tre stycken.
3p
8. Vad är en konfusion? Nämn också två utlösande faktorer kan orsaka konfusion?
3p
9. Kleptomani, pyromani, trichotillomani och spelmani nämns som olika former av
impulsstörning. Patofysiologiskt kan detta förklaras och det är främst en
transmittorsubstans personen lider brist på
a) Vilken? 1p
b) Vilka personlighetsdrag kännetecknas denna brist av? 1p
10. Vilken självbild har en person med narcissistisk personlighetsstörning? 2p
och vad kan hända om en person med denna störning blir kritiserad?
11. Vilka svårigheter har en person med instabil personlighetsstörning
(borderline) i det dagliga livet, nämn tre svårigheter som kan uppkomma ? 3p
12. Vilka symtom kan ingå i en depression? Nämn fyra symtom. 4p
13. Nämn en vanlig läkemedelsgrupp som används vid behandlig av depression
och ångest samt en vanlig biverkan? 2p
14. På vilka indikationer används ECT-behandling huvudsakligen samt vilka
biverkningar kan det ge (två stycken biverkningar) ? 2p
15. Nämn fyra självmordsförebyggande åtgärder som ska göras i samhället enligt
Socialstyrelsen och WHO. 2p
16. Nämn tre riskfaktorer för att begå självmord. 3p
17. Vad bör sjukvården erbjuda en person som gjort ett självmordsförsök, nämn
två saker ? 2p
18. Vad vill läkemedelsbehandlingen åstadkomma vid behandling av
sexualbrottslingar och vilka preparat används? 2p
19. Vid ångestsyndrom så föregås inte sällan panikattacken av olust och spänning
men kan också komma som en blixt från klar himmel. Hur beskriver troligtvis
patienten tillfället för den första panikattacken? 3p
20. Vilka läkemedel används framgångsrikt vid behandlingen av
ångestsyndrom?1p
21 . Varför föreskrivs benzodiazepiner restriktivt, nämn två orsaker? 2p
22. Vilka symtom uppvisar en person med Schizofreni, nämn sex olika symtom?
3p
23. Vilka psykiska biverkningar kan antipsykosläkemedel ge? 3p
24. Vad menas med antipsykosläkemedel i depåform samt hur administreras
läkemedlet till patienten? 2p
25. Antipsykosläkemedel kan ge så kallade extrapyramidala (motoriska)
biverkningar, vilka symtom får patienten av dessa biverkningar? 3p
26.Vilka behandlingsinsatser bör sättas in vid sjukdomen Schizofreni, nämn tre
stycken? 3p
27.Vad lider en person med agorafobi av? 1p
28. Vad gör en person som somatiserar? 1p
29. Vilken roll uppvisar en patient i vården som har ett somatoformt syndrom? 1p
30. Vilka kroppsliga problem kan en person med bulima nervosa drabbas av,
nämn två? 2p
31. Vad säger i huvudsak lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om att
tvångsvårda människor enligt denna lag? Nämn tre saker. 3p
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards