TENTAMEN Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp Medicinsk

advertisement
TENTAMEN
Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp
Medicinsk vetenskap A, MV012G
Programmet för Psykisk ohälsa Särskild komplicerad problematik, 120hp
Maxpoäng: 70p
Godkänd gräns (betyg E): 65%, 45,5p
Datum: 090115
Skrivtid: klockan 08.00-12.00
Hjälpmedel: Inget
Kursansvariga lärare: Lars Lilja, Ylva Rönngren och Annette Björk
Telefonnummer: 060/148583, 060/148507, 070/3541503.
Svaren skrivs på separata blad!
L Y C K A T I LL!
Psykiatritentamen
1. Hur påverkas vårt beteende av stress? 1p
2. Nämn fyra faktorer som anses vara mycket bra information vid diagnostik av
psykisk sjukdom? 2p
3. Varför används ofta skattningsskalor vid diagnos och behandling av psykisk
sjukdom? 1p
4. Vilka symtom har en person med Aspbergers syndrom? 3p
5. Vilka karakteristiska symtom har en person med ADHD (tre stycken)? 3p
6. Vilket läkemedel alt läkemedelsgrupp ges mot ADHD? 1p
7. Tourettes syndrom förknippas med tics. Vad är tics och vilka symtom kan
uppkomma på grund av tics? 3p
8. Vad är en konfusion? 1p
9. Vilka utlösande faktorer kan orsaka konfusion? 2p
10. När i livet debuterar oftast social fobi? 1p
11. Vilka drag är utmärkande för:
a) Paranoid personlighetsstörning.
b) Schizoid personlighetssörning.
c) Antisocial personlighetsstörning.
d) Instabil personlighetsstörning. 4p
12. Hur förklarar neurovetenskapen att en person med antisocial
personlighetsstörning obekymrat kan utföra handlingar som någon annan inte vågar
sig på? 1p
13. Vilka svårigheter har en person med instabil personlighetsstörning
(borderline) i det dagliga livet? 2p
14. Vilka symtom kan ingå i en depression? Nämn fyra symtom enligt MADRSskalan. 2p
15. Barn med depression har ofta en atypisk symtombild.
Vilka tecken hos den unge bör leda tankarna till depression? 2p
16. Nämn en vanlig läkemedelsgrupp som används vid behandlig av depression och
ångest samt en vanlig biverkan? 2p
17. På vilka indikationer används ECT-behandling huvudsakligen samt vilka
biverkningar kan det ge? 2p
18. Vilka symtom kan ingå i en manisk sjukdom? Nämn fyra symtom. 2p
19. Vilket läkemedel används huvudsakligen vid mano-depressiv sjukdom? 1p
20. Nämn fyra biverkningar som mer än 1 per 100 personer drabbas av vid
litiumbehandling? 2p
21. Vilken är den troliga orsaken bakom det höga antalet självmord bland män i
åldern 80-85år? 1p
22. Varför är självmord mer förkommande i storstäder? 1p
23. Nämn fyra riskfaktorer för att begå självmord. 2p
24. Vid ångestsyndrom så föregås inte sällan panikattacken av olust och spänning
men kan också komma som en blixt från klar himmel. Hur beskriver troligtvis
patienten tillfället för den första panikattacken? 2p
25. Vilka läkemedel används framgångsrikt vid behandlingen av ångestsyndrom? 1p
26. Nämn två behandlingsalternativ vid sömnstörningar? 1p
27. Varför är det så viktigt att göra en (somatisk) kroppslig utredning vid
psykosinsjuknande? 1p
28. Vilka symtom har en person med Schizofreni? 3p
29. Vad menas med positiva respektive negativa symtom vid Schizofreni? 2p
30. Vid vilken Schizofreniform så är den yrkesmässiga och sociala förmågan nedsatt
och prognosen dålig? 1p
31. Vilka behandlingsinsatser bör sättas in vid Schizofreni? 3p
32. Nämn de karakteristiska biverkningarna som antipsykosläkemedel kan orsaka?
3p
33. Social färdighetsträning är ett viktigt inslag i rehabiliteringen av psykiska
sjukdomar till exempel Schizofreni. Vad menas med social färdighetsträning? 2p
34. Vad är den stora skillnaden på psykodynamiskt orienterad terapi kontra
kognitivt orienterad terapi? 2p
35. Alkoholmissbruk kan leda till andra sjukdomar. Nämn fyra stycken. 2p
36.Delirium tremens är en abstinensmanifestation på grund av långvarigt
alkoholmissbruk som kan leda till döden och som en omvårdnadsexpert bör vara
observant på. Vilka symtom uppkommer, nämn fyra stycken? 2p
37. Vad säger Socialtjänstlagen (2001:453) kap 14 att vi som yrkesverksamma i hälsooch sjukvården är skyldiga att göra om vi får vetskap om att ett barn kan fara illa? 1p
38. Vad säger i huvudsak lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om att tvångsvårda
människor enligt denna lag? 2p
Download