TENTAMEN Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp Medicinsk

advertisement
TENTAMEN
Psykiatrisk patologi och behandling, 5hp
Medicinsk vetenskap A, MV012G
Programmet för Psykisk ohälsa Särskild komplicerad problematik, 120hp
Maxpoäng: 70p
Godkänd gräns (betyg E): 65%, 45,5p
Datum: 090507
Skrivtid: klockan
Hjälpmedel: Inget
Kursansvariga lärare: Lars Lilja, Ylva Rönngren och Annette Björk
Telefonnummer: 060/148583, 060/148507, 070/3541503.
Svaren skrivs på separata blad!
L Y C K A T I LL!
Psykiatritentamen
1. Kan en psykisk sjukdom ärvas? 2p
2. Sömnstörningar är mycket vanliga och har visat sig vara förknippat med en
ökad dödlighet. Vilka allmänna sömnhygieniska råd är viktiga för att få en bättre
alternativt bibehålla en bra sömn, nämn tre stycken? 3p
3. Vilken är den vanligaste mest förkommande beroendeframkallande drogen? 1p
4. Vilka riskfaktorer finns vid utvecklandet av alkoholberoende? 2p
5. Vilka karakteristiska symtom har en person med ADHD (tre stycken)? 3p
6. Vilket läkemedel alt läkemedelsgrupp ges mot ADHD? 1p
7. Nämn tre karakteristiska symtom som en person med Aspbergers syndrom
uppvisar? 3p
8. Beskriv de grundläggande symtomen vid konfusion, nämn minst fyra symtom?
4p
9. Vad är det gemensamma draget för alla dissociativa störningar? 1p
10. Vilken självbild har en person med narcissistisk personlighetsstörning?
och vad kan hända om en person med denna störning blir kritiserad? 2p
11. Personlighetsdiagnostik enligt DSM-IV. Vilka personlighetsstörningar
omfattas av kluster B, nämn minst två stycken? 2p
12. Nämn minst fyra symtom som ingår i en depression? 4p
13. Vilken läkemedelsgrupp används huvudsakligen vid behandlig av depression
samt vilka biverkningar kan uppkomma? 2p
14. Vilken behandling kan vara effektiv vid djup depression samt vilka
biverkningar kan förväntas? 2p
15.Varför är det så viktigt att behandla en depression, nämn två anledningar? 2p
16. Litium är ett vanligt läkemedel som används vid manodepressiv sjukdom.
Nämn fyra biverkningar som mer än 1 per 100 drabbas av vid litiumbehandling?
2p
17. Nämn tre riskfaktorer för att begå självmord. 3p
18. Vilken bedömning är mycket viktig att göra på en patient som söker för
psykiatriska symtom? 1p
19. Beskriv begreppet suicidprocessens utveckling? 2p
20. Vad menas med begreppet utvidgat suicid? 1p
21. Beskriv minst fyra symtom vid en panikattack? 2p
22. Vilken behandling bör patienten erbjudas vid paniksyndrom, nämn tre saker?
3p
23. Vilka symtom uppvisar en person med Schizofreni, nämn sex olika symtom?
3p
24. Vilka karakteristiska biverkningar kan antipsykosläkemedel ge nämn tre
olika? 3p
25. Hur administreras antipsykosläkemedel i depåform till patienten? 1p
26.Vilka behandlingsinsatser bör sättas in vid sjukdomen Schizofreni, nämn tre
stycken? 3p
27.Torgskräck är en fobi, vad heter den med ett annat ord? 1p
28.Vad kallas det då en person för över psykisk oro till kroppsliga besvär? 1p
29. Nämn tre faktorer som ökar risken för våld. 3p
30. Vid spelberoende så är depression vanligt. Vilket personlighetsdrag anses vara
förknippat med spelmani? 1p
31. Vad säger Socialtjänstlagen (2001:453) kap 14 att vi som yrkesverksamma i
hälso- och sjukvården är skyldiga att göra om vi får vetskap om att ett barn kan
fara illa? 1p
32. Vad säger i huvudsak lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om att
tvångsvårda människor enligt denna lag? 3p
33. I den psykodymiska psykoterapin som finns centrala beprepp.
Vad menas med dessa begrepp? 2p
a) Empati
b) Överföring
c) Motöverföring
d) Arbetsallians
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards