För fullständig information och utskrift

advertisement
Datum 2016-04-05
Diarienr: SkaS 38-2016
Meddelande 5/201
/2016
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland – gällande
fr.o.m. 2016-04-20 (om inget annat datum anges i texten)
Till kunder inom SkaS och PV Närhälsan Skaraborg
Klinisk kemi
P-NT-proBNP, nya gränsvärden.
Utifrån ett nyligen publicerat större material om förväntade värden för P-NT-proBNP i
plasma hos friska individer har vi reviderat våra referensgränser som numer är lika för
vuxna kvinnor och män med en åldersuppdelning vid 60 år enligt följande;
Referensgränser P-NT-proBNP
< 60 år
≥ 60 år
< 150 ng/L
< 300 ng/L
Ovanstående referensgränser kan även användas som beslutsgränser för att i öppenvård
utesluta signifikant hjärtsvikt.
Observera att förhöjda värden förutom vid hjärtsvikt kan ses vid en rad andra tillstånd, såväl
hjärtsjukdomar (t ex ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, klaffel, kardiomyopati) som
sjukdomar i andra organ/vävnader (t ex njursvikt, lungsjukdomar, sepsis, hypertyreos).
Karl Berggren
Överläkare Laboratoriemedicin Unilabs AB
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
P- Apolipoproteiner
Reagensbyte för analys av P- Apolipoprotein A1 och P- Apolipoprotein B, vilket medför en
justering av referensintervallet som baseras på uppgifter från reagensleverantören.
Beställnings- och provtagningsrutiner samt svarsfrekvens är oförändrade.
Referensintervall:
P-Apolipoprotein A1: Kvinnor: 0,76 – 2,14 g/L
Män:
0,79 – 1,69 g/L
P-Apolipoprotein B: Kvinnor: 0,46 – 1,42 g/L
Män:
0,46 – 1,74 g/L
Åtgärdsgränsen som föreslagits för P-Apo B/P-Apo A1 kvoten (> 0,90 för män och > 0,80
för kvinnor) är oförändrad (1). Vid beställning av P-Apo B/P-Apo A1 kvoten rapporteras
även nivåerna för P-Apo A1 och P-Apo B.
1. Läkemedelsverket. Förebyggande av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom.
Behandlingsrekommendation 2006,3,16-31.
Andreia Bunescu, Överläkare Klinisk Kemi, tel 08-5870 3832
Klinisk mikrobiologi
Påminnelse: Mycoplasma pneumoniae serologi INGEN akut analys
Akut Myoplasma pneumoniae (MP) serologi utförs inte av laboratoriet. Rutin MP serologi
utförs på schemalagd tid ett par gånger varje vecka. Det är en resurs- och tidskrävande
analys med begränsad klinisk användbarhet.
För diagnostik av MP finns sedan tidigare DNA-påvisning i första hand från svalgprov.
Detta test har mycket bra känslighet och är mycket överlägsen serologi under de första 14
dagarna efter symtomdebut (Nilsson, 2008). I andra hand kan nasofarynxsekret eller sekret
från nedre luftvägar analyseras. DNA analyseras varje vardag, måndag till fredag.
MP serologi kan vara ett diagnostiskt stöd i utvalda fall för utredning av mer långvariga
symtom men tillför inget till DNA undersökningen tidigt i sjukdomsförloppet. Att man t. ex
skulle utsätta sköra patienter för ökad risk för blödning av svalgprovet och således förordar
akut serumprov tycks inte heller ha kliniskt belägg efter diskussion med representanter för
Infektions- samt Barnkliniken.
I normalfallet är det endast en mycket liten andel MP undersökningar där DNA påvisas. Det
är också en försvinnande liten andel serologiprov där man påvisar IgM eller får ett
uppföljningsprov med klar IgG utveckling. Sannolikheten att en enskild patients analys
(DNA eller serologi) skulle falla ut positiv är statistiskt sett mycket liten. Det är mycket annat
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
som kan ge liknande symtom. I fallet där antibiotikabehandling ändå tycks motiverad är en
möjlig strategi att täcka med någon dos relevant preparat mot MP tills man t.ex. med stöd
av bl.a. MP DNA prov utesluter diagnosen. Högst sannolikhet för MP påvisning är
förmodligen hos symtomatiska individer med hushållskontakter till bekräftade fall.
Nilsson AC, Björkman P, Persson K. Polymerase chain reaction is superior to serology for the
diagnosis of acute Mycoplasma pneumoniae infection and reveals a high rate of persistent infection.
BMC Microbiol. 2008 Jun 11;8:93.
Michael Toepfer
RMA Mikrobiologi VG
Kundtjänst 0771-40 77 40
Transfusionsmedicin
Ökad patientsäkerhet med transfusionskontroll via InterInfo
Varje år inträffar i Sverige förväxling i samband med blodtransfusion. En feltransfusion kan
leda till en allvarlig vårdskada. För att reducera risken för feltransfusion erbjuder
Blodcentralen nu stöd för en elektronisk transfusionskontroll.
Transfusionskontrollen som ska utföras bedside, i direkt anslutning till transfusion, ger en
ökad patientsäkerhet.
Den elektroniska transfusionskontrollen som kontrollerar att blodet är avsett för patienten,
är ett komplement till ordinarie kontroller. Om den kontrollerade blodenheten är reserverad
till patienten får du klartecken att kontrollen är godkänd.
Vad behövs för att komma i gång:
• tillgång till en patientnära PC
• inköp och installation av en handskanner
• genomgång av praktiska rutiner
Kontakta Blodcentralen för mera information
Elisabeth Hovlin
Blodcentralen
SkaS Skövde
Tfn 0500-43 12 83
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Christina Lundell
Blodcentralen
SkaS Lidköping
Tfn 0510-852 46
Org.nr 556118-7179
Kundtjänst informerar
Akuta prover till Blodcentralen
Prov som analyseras av blodcentralen och som önskas akut så som blodgruppering, BAStest och blodbeställning skall meddelas till personal i provmottagningen vid inlämnandet av
provet för så snabb omhändertagande som möjligt. Röret skall dessutom akutmärkas med
röd AKUT etikett enligt ”övergripande rutiner i Meliors Labmodul”.
Akut ANCA
Prover som man har beställt analys av akut ANCA skall meddelas till personal i
provmottagningen vid inlämnandet av provet för korrekt hantering. Röret skall dessutom
akutmärkas med röd AKUT etikett enligt ”övergripande rutiner i Meliors Labmodul”.
Kroppsvätskor
Vid beställning av analyser som kan utföras på diverse kroppsvätskor, det vill säga prover
som kan beställas i melior utan prefix, måste det anges vilken typ av provmaterial som skall
analyseras t.ex. bukvätska, drän och pleura. Detta skrivs in i melior innan sändning av
remissen ner till laboratoriet. Detta ska fyllas i för att laboratoriet skall kunna utföra en
korrekt bedömning av provet.
Molekylär mikrobiologi
På laboratorieanvisningarna på anvisningar.se går det nu att läsa mer om
molekylärbiologisk teknik (PCR, DNA, RNA) för detektion av bakterier, virus, parasiter och
svamp.
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Ny medicinsk artikel publicerad angående Diagnostik av celiaki/B-HLA-DQ2/8
genotyp.
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad (bifogas detta meddelande) med titeln ”Riktlinjer
för diagnostik av celiaki.” Artikeln bifogas detta meddelandeutskick men finns även att
hämta på vår hemsida www.unilabs.se >Laboratoriemedicin > Medicinska artiklar.
Är du intresserad av Unilabs B-HLA-DQ2/8 genotyp analys? Kontakta Kundtjänst
Laboratoriemedicin 0771-40 77 40
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards