Meddelande Meddelande 18/2015

advertisement
Datum 2015-09-04
Diarienr: SkaS 38-2015
Meddelande 18/201
/2015
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland – gällande
fr.o.m. 2015-09-23 (om inget annat datum anges i texten)
Till kunder inom SkaS och PV Närhälsan Skaraborg
Ny analys för parasiter vid inhemsk smitta
I analysen ”Parasit DNA cystor” ingår specifik och känslig detektion av tre patogena
parasiter, Giardia intestinalis (synonym med Giardia lamblia och Giardia duodenalis),
Entamoeba histolytica och Cryptosporidium spp. (C. parvum, C. hominis, C.meleagridis).
Testet utförs på ett separat fecesprov (pinnprov). Testet är baserat på PCR-teknik och
utförs alla vardagar. Detta test rekommenderas främst vid inhemsk smitta. Andra typer av
parasiter, cystor, maskar och maskägg som kan förekomma i fecesprov detekteras inte
med denna metod. Vid utlandssmitta rekommenderas därför i första hand analysen
”Parasiter, cystor och maskägg” som är baserad på mikroskopi av formalinfixerat material.
Denna diagnostik kan även kompletteras med det nya PCR-testet, men då krävs två olika
provtagningsmaterial.
Fynd av Giardia, Entamoeba histolytica och Cryptosporidium är anmälningspliktigt enligt
Smittskyddslagen.
Vid beställning av den nya PCR-analysen, ”Parasit DNA cystor”, använd blå remiss
Mikrobiologi - Odling och Direktpåvisning, ange Parasit DNA på den tomma raden under
rubriken Faeces. Använd ”Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)” vid
provtagning.
Vid beställning av mikroskopi, ”Parasiter, cystor och maskägg”, använd Laboratorieremiss 1
Västra Götaland. Använd ”Provtagningsrör med sked, för faeces (med tillsats)” för
provtagning. För mer information se www.anvisningar.se
Medicinskt ansvarig läkare: Shah Jalal, tfn 0736-440 999
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Ny molekylär metod för påvisande av Fusobacterium necrophorum vid
faryngit/tonsillit eller peritonsillit
Fusobacterium necrophorum kan förekomma i svalgfloran hos asymtomatiska individer
men anses enligt färska studier vara en vanlig agens vid faryngit/tonsillit, framför allt hos
unga. Den kliniska symtombilden liknar den vid Grupp A tonsillit, men ger något oftare
hosta och beläggning på tonsiller. Bakterien är också frekvent förekommande vid
peritonsillit.
OBS! Vid Vincents angina, som påvisas med direktmikroskopi, förekommer fusobakterier
av annat slag, F. nucleatum (fusiforme), tillsammans med Borrelia (Treponema) vincentii.
Lemierres syndrom är ett ovanligt men livshotande tillstånd där Fusobacterium
necrophorum ger tromboembolisk sepsis via tonsillarvener och V jugularis. Ett samband
mellan EBV (Epstein-Barr virus) och invasiv F. necrophorum infektion har rapporterats.
Analysen ”Fusobacterium necrophorum DNA” kan vara aktuell att beställa som ett
komplement till utvidgad svalgodling då snabbtest för Grupp A streptokocker är negativt.
Bakterien är långsamväxande och svårodlad. Därför utförs diagnostik med PCR som är en
snabb metod med hög känslighet för specifik detektion av F. necrophorum.
Svalgprov tas från tonsillerna. Provtagning sker med ”Provtagningsset, universellt eSwab
(rosa kork)”. För mer information se www.anvisningar.se, ”Fusobacterium necrophorum,
DNA”. Svarstid 1-2 dagar. Analysen utförs på klinisk molekylärbiologi, Skövde.
Medicinskt ansvarig läkare: Michael Toepfer, nås via Kundtjänst tfn 0771-40 77 40
Nytt telefonnummer och e-postadress till Kundtjänst Laboratoriemedicin
Vi vill påminna om att kundtjänst för laboratoriemedicin i Sverige nu har nytt gemensamt
telefonnummer 0771- 40 77 40 och e-postadress, [email protected]
Internt inom landstinget Skaraborg går det fortfarande att ringa 32300.
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2015-09-23
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Kemi/Serologi
Från och med 2015-09-23 kommer följande två Borreliaanalyser att byta analysbenämning.
Tidigare
analysbenämning
Ny analysbenämning
Analyskod (Extern
kod)
S-Index IgM
CSV-BorreliaIndexIgM
INDEXM
S-Index IgG
CSV-BorreliaIndexIgG
INDEXG
Mikrobiologi
Till mottagningar som använder Cosmic och Asynja visph
Analysen Fuso necro DNA-svalg finns nu beställningsbar i respektive katalog.
Planeringskalender för nästkommande tidpunkt när ändringar sker i analyskatalogen för år
2015 är:
•
Onsdag 25 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0771-40 77 40
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards