Meddelande Meddelande 5/2014

advertisement
Datum 2014-03-03
Meddelande 5/201
/2014
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland – gällande
fr.o.m. 2014-04-02 (om inget annat datum anges i texten)
Till kunder inom Skaraborgs sjukhus och Närhälsan i Skaraborg
Klinisk mikrobiologi
(För mer information om analyserna – se www.anvisningar.se)
Utökad diagnostik av MRSA, Methicillinresistenta Staphylococcus aureus
Vår PCR-baserade metod för konfirmation av misstänkta MRSA-isolat har utökats för att
bättre fånga upp stammar som cirkulerar ute i samhället idag. Detta medför ingen
förändring avseende provtagning, svarstid eller pris. Svarsrutinen ändras dock så att
förekomst av fyra specifika gener skrivs ut på svaren. Dessa är nu:
•
•
•
•
nucA-genen, gen för nukleasenzym, finns endast hos S. aureus
mecA-genen, gen för methicillinresistens, finns hos de flesta MRSA-typer
mecC-genen (även kallad mecALGA251) gen för methicillinresistens hos MRSA av typ
LGA251
PVL-genen, gen för Panton-Valentine leukocidin, cytotoxin som ger ökad virulens
hos vissa stammar av S. aureus/MRSA, orsakar nekrotiserande sår på hud eller
slemhinnor
MRSA-stammar med mecA- eller mecC-gen är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.
Medicinskt ansvarig läkare: Carina Thilesen, tfn 0500-43 13 11
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Dubbeltest för klamydia och gonorré införs, ersätter alla singelanalyser
Vi inför nu ett dubbeltest för klamydia (Chlamydia trachomatis) och gonorré (gonokocker,
Neisseria gonorrhoeae) för alla prover från kunder i Västra Götaland. Namnet på den nya
analysen är ”Chlamyd/Gonokock DNA”. Singelanalyserna för klamydia och gonorré utgår
och kommer inte längre att kunna beställas elektroniskt. Båda analyserna ersätts med
dubbeltestet oavsett vilken av de två som är beställt på pappersremissen.
Analys av Mycoplasma genitalium kan fortfarande beställas på samma prov. De provtyper
som är beställningsbara är urin, vaginalsekret, cervix, uretra, anus/rektum, svalg och ögon.
Provtagning och svarstider påverkas inte av denna förändring. Svarsrutinen ändras dock så
att alla analyssvar innehåller både Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae
ej påvisad/PÅVISAD.
Medicinskt ansvarig läkare: Berndt Claesson, tfn 0500-43 21 65
Klinisk kemi
(För mer information om analyserna – se www.anvisningar.se)
S- PTH, intakt (paratyreoideahormon) – byte av enhet och referensintervall
Unilabs byter enhet för S-PTH, intakt från ng/L till pmol/L och anpassar sig härmed till
Equalis nationella rekommendation. Detta medför nytt referensintervall.
•
Referensintervall S-PTH, intakt: 1,5 – 7,6 pmol/L
Omräkningsfaktor: 1 ng/L = 0,106 pmol/L
För elektroniska beställningar och svar byts analyskoden ut, se sista sidorna.
Allt annat blir oförändrat (metod, provtagningsföreskrifter, interferenser osv.)
P-Kobalaminer (Vitamin B12) och P-TSH (Tyrotropin, Tyreoideastimulerandehormon)
– nya referensintervall
Fr.o.m. 2014-04-02 justeras följande referensintervall:
•
•
P-Kobalaminer (Vitamin B12) till 180 – 530 pmol/L
P-TSH (Tyrotropin, Tyreoideastimulerandehormon) till 0,4 – 4,0 mIE/L.
De nya referensintervallen har tagits fram på Unilabs Centrallaboratoriet i Skövde från en
population friska personer i Skaraborg. De nya referensintervallen innebär ingen förändring
i metod eller provtagning.
Barbara Usener [email protected] Överläkare Laboratoriemedicin
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Pt-Blödningstid (IVY) läggs ner fr.o.m. 2014-04-02
Ett flertal studier har visat att Pt-Blödningstid som rutinmässig screening preoperativt och
inför invasiva ingrepp är ett dåligt mått på att prognostisera blödning. Bäst preoperativ
screening att förutsäga blödning är fortfarande en noggrant genomförd klinisk anamnes
inkluderande blödningsanamnes, familjehistoria och granskning av läkemedel.
Vid utredning av blödningsbenägenhet (defekt i primära hemostasen, d.v.s. kärl och
trombocytfunktion) kan Pt-Blödningstid ha ett visst intresse om trombocytopeni och von
Willebrands sjukdom uteslutis.
Vid utredning av blödningsbenägenhet ersätts blödningstid med mer pålitliga test såsom
trombocytfunktionstest. Vid misstanke om blödningsstörning rekommenderas kontakt med
Koagulationscentrum SU.
Blödningstid har således fått ett allt mer begränsat diagnostisk värde.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till påtagligt minskade volymer under senaste åren
lägger Unilabs laboratorier i Västra Götaland liksom flertal andra laboratorier ner
Pt-Blödningstid (IVY) fr.o.m. 2014-04-02.
Se även:
•
”Pt-Kapillärblödning (Blödningstid) utgår”:
http://www.karolinska.se/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Kliniskkemi/Nyheter-Kemi/Pt-Kapillarblodning-Blodningstid-utgar-/
•
”Blödningstidsbestämningen har spelat ut sin roll”:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9357
Referensintervall för Barn
Våra analyssvar skall där så är möjligt åtföljas av ett referensintervall, som oftast uttrycks
som det intervall som omfattar 95 % av friska personers värden. Detta innebär att ett
referensintervall inte är ett ”normalområde” och inte heller ett intervall som på något sätt
utesluter sjukdom. För vissa analyser finns en stor spridning mellan individer och en
betydelsefull patologisk process kan ha påverkat patienten innan analysvärdet faller utanför
referensintervallet – B-Hemoglobin är ett klassiskt exempel på detta. I andra fall medför
dygnsvariation, menstruationscykel eller tillväxt, ex vid pubertet, att det är svårt att definiera
referensintervallet.
För barn tillkommer svårigheten att på ett etiskt acceptabelt sätt göra
referensvärdesstudier.
Man får därför ofta förlita sig till litteraturdata för att etablera referensintervall och dessa
data måste sedan bedömas utifrån använd analysteknik och val av åldersgrupper.
Behovet av mer information om förväntade värden hos barn har angripits av flera initiativ,
både internationellt och inom Sverige.
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Inom Unilabs har vi f.n. referensvärdesuppgifter som till största delen är litteraturbaserade
och som täcker en stor del av analyssortimentet, men för de vardagliga ”kemianalyserna”
har information ibland saknats. Vi har därför börjat komplettera dessa och kommer
successivt att införa fler barnreferensvärden i provtagningsanvisningar och datasvar med
början i april 2014.
I en första omgång lägger vi in:
• P-Järn
• P-Transferrinmättnad
• P-Kolesterol
• P-HDL-Kolesterol
• P-LDL-Kolesterol
•
•
•
•
P-Triglycerider
P-Kreatinkinas (CK)
P-Urat
P-Kreatinin
Tilläggen gäller barn och påverkar inte nuvarande intervall för vuxna.
Ibland har det varit nödvändigt att använda olika källor för olika åldersgrupper. Vår strävan
har varit att det inte skall vara stora ”hopp” i referensintervallen vid övergång från en
åldersgrupp till en annan. Ibland har detta inte kunnat undvikas, t ex för P-Järn, där den
nedre gränsen hoppar från 5 till 9 µmol/L vid 18:e födelsedagen. Detta illustrerar
nödvändigheten att just betrakta referensintervallet som en ungefärlig vägledning och vid
behov se på intervallet för närliggande åldersintervall.
Referenser
Soldin SJ, Wong EC, Brugnara C, Soldin OP (red). AACC Press 2011. Pediatric Reference
Intervalls. 7th edition.
Colantonio, DA et al. Closing the gap in pediatric laboratory reference intervals: A CALIPER
database of 40 biochemical markers in a healthy and multiethnic population of children. Clin
Chem 2012;58: 854-868.
Region Midtjylland, Danmark
Fishbach F, Zawta B. Age-dependent reference limits of several enzymes in plasma at
different measuring temperatures. Klin Lab 1992; 38:555-561.
Ridefelt P et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry
analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012; 50:845-851.
Mats Bergström [email protected] Överläkare klinisk kemi
Barbara Usener [email protected] Överläkare Laboratoriemedicin
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Kundtjänst
Kundtjänst informerar om nyutgåva av Laboratorieremiss 1 Västra Götaland
Nyutgåva av Laboratorieremiss 1 Västra Götaland (VGR09) tas i bruk under våren. En del
förändringar i layout och etikettutseende har gjorts.
Ändringar gjorda på remissen:
i remisshuvudet:
Debiteras svarsmottagare är borttagen.
under kolumn (framsidan):
Citratrör, under rubrik Koagulation: En asterisk * införd med hänvisning till *Se
provtagningsanvisningar.
Na-heparin nr 21, under rubrik Övrigt: Ändrad till ny färgkod (blå/grön).
på rubrik (baksidan):
Externa analyser: Endast CMV och EBV finns kvar.
PCR (ange agens):
- Justerad till två EDTA rör på analysen Hepatit C kvantitativ (HCV RNA 2 EDTA
rör).
- HBV DNA är borttagen.
Immunologisk serologi: Gliadin är borttagen ur sortimentet.
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2014-04-02 (om inget annat datum anges nedan)
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med
pappersremiss (även PMO)
Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Skövde Mikrobiologi
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal
III Underhåll)
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Beställningsbar1
MRSA konfirmation
1148
Nej
MRSA konfirmation
2121
Nej
Chlamyd/Gonokock DNA – Uretra
3133
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA – Cervix
3134
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA –Vaginalsekret
3135
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA – Svalg
3136
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA - Urin
3137
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA - Öga
3138
Ja
Chlamyd/Gonokock DNA – Anus/rektum
3141
Ja
2
2
2
2
2
2
2
1
Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom.
2
Chlamydia DNA och Gonokock DNA, samtliga provtyper, ska inte vara beställningsbara som
enskilda analyser efter 2014-04-02.
Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Skövde Kemi Serologi
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal
III Underhåll)
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Beställningsbar1
S-HCV RNA
SHCVRNA
Nej
S-Parathormon, intakt
SPTH1
Ja
1
Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom.
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Skövde Kemi Serologi:
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
S-PTH, intakt
SPTHE
Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum).
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III och PeLO
Samma som ovan men analyskatalogen för PeLO behöver bytas ut av er IT-support.
Till avdelningar/mottagningar som använder Melior journalsystem
Analys/profil
Analyskod
S-HCV RNA
SHCVRNA
S-Parathormon, intakt
SPTH1
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för
år 2014 är:
•
Onsdag 11 juni
•
Onsdag 24 september
•
Onsdag 26 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst, SkaS Skövde, 541 85 Skövde
Tel 0500-43 23 00
Fax 0500-43 87 53
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards