Meddelande 4/2012

advertisement
Datum 2012-05-18
Meddelande
Meddelande 4/201
/2012
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande from 2012-06-13
ENA, antikroppar mot extraherbara nukleära antigen
Vi har bytt metod för ENA, där den nya metoden kan påvisa antikroppar mot följande
kärnantigen; Jo-1, RNP, Scl-70, Sm, SS-A och SS-B.
I vår tidigare metod ingick även antikroppar mot PCNA, som således inte ingår i vår nya
metod.
Observera att vid önskemål om analys av SS-A (Ro52) måste det beställas separat.
Liksom tidigare analyserar laboratoriet automatiskt ENA (och nDNA) vid positiv ANA.
Analyskod (SENAGAK) och benämning (S-Ext nukl-ag(ENA)) är oförändrad vid
beställning.
Kardiolipin-antikroppar
Vi har tidigare vid beställning av Kardiolipin-antikroppar initialt utfört en kvalitativ
screening-analys. Om screening utfallit negativt har vi svarat ut Kardiolipin-antikroppar
negativt, och om screening utfallit positivt har vi kvantitativt analyserat Kardiolipinantikroppar av såväl IgG-typ som IgM-typ.
Vi avslutar nu vår screeningmetod och vid beställning av Kardiolipin-antikroppar kommer
laboratoriet direkt att kvantitativt analysera antikroppar av IgG-typ och IgM-typ.
ÖL Karl Berggren, Klinisk kemi, tel. 0500-431305
Var observant när du beställer analyser för riskserologi!
Mödravårdsscreening
Mödravården beställer analyser med tilläggskoden (MV) efter i benämning av analysen
tex S-anti HCV(MV) med analyskod HCVAKMV (Hepatit C-antikroppar). Övriga kunder
beställer S-anti HCV med analyskod HCVAK. Analyser som har påhänget (MV) gäller
bara mödravården och skall inte beställas inom övrig vård.
Syfilis
Vid frågeställning syfilis beställs Treponema pallidum-antikroppar (TP). Denna markör
används som en första ”screening”. Analyserna VDRL och TPPA är avsedda som
1
konfirmationstest och vid specifika frågeställningar. Dessa ska inte beställas vid normal
första provtagning.
Utöver detta har vi rensat något i analyskatalogerna för att det skall vara lättare att hitta
analyser kopplade till diagnostik av Hepatit C-virus.
Medicinsk chef Daniel Heimer, Klinisk mikrobiologi, [email protected]
Analysen Calici(noro)virus RNA (vinterkräksjuka) utförs nu på Unilabs på Capio
S:t Görans sjukhus
Från och med måndagen den 16 april analyseras Calici(norovirus) (vinterkräksjukan) på
vårt mikrobiologiska laboratorium på Capio S:t Görans sjukhus.
Det är samma provtagningsrör som tidigare, Provtagningsrör med sked för faeces (utan
tillsats).
Analysen beställs på den mikrobiologiska remissen eller elektroniskt för kunder som har
Cosmic eller TakeCare.
Provtagningsmaterial: faeces eller kräkning och analysen heter Calicivirus RNA.
Analysen utförs vardagar måndag - fredag med svar senast nästkommande dag.
Svarsalternativ: Calicivirus(norovirus) EJ påvisad
Calicivirus(norovirus) PÅVISAD
Analyserna Adenovirus och Rotavirus beställs liksom tidigare separat och med ett
separat faecesrör. Ett rör räcker för båda analyserna.
ÖL Margareta Lannér Sjöberg, klinisk mikrobiologi, tel 08-5870 3825, mb 070-984 35 90
Ny medicinsk artikel publicerad angående vätskebaserad cytologi
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad angående vätskebaserad cytologi. Den
bifogas detta meddelande utskick men finns även att hämta på vår hemsida.
http://www.unilabs.se/Global/_SV/Labmedicin/Medicinska%20artiklar/Medartikel_112_cytologi_Final.pdf
Medicinsk chef Christer Kjellström, Patologi och Cytologi,
[email protected]
2
Kundtjänst informerar
Sommartid på kundtjänst
Från och med 25 juni tom 17 augusti har kundtjänst sommartid. Kundtjänst är öppen
mellan
kl 08:00-16:30.
Vi vill även påminna om vår kundtjänst e-postadress som man kan maila till i ärenden
som inte är av akut karaktär, [email protected]
Jourtelefonnummer till era mottagningar
För att vi ska kunna ge bästa service och kunna larma till er vid patologiska värden
måste vi få tillgång till jourtelefonnummer som vi kan nå er på eller den som ni har avtal
med utanför ordinarie mottagnings stängning.
Om ni känner på er att ni inte har uppgivit något telefonnummer, mobilnummer eller
jourenhet som ni har avtal med så vill vi gärna få det av er. Vi vill gärna få det skriftligen.
Nya remisser inom kort
Sjukvård
Inom kort kommer en ny sjukvårdsremiss att finnas för leverans. Här är några ändringar
som är gjorda på den nya remissen:
Remissen är uppdaterad med hänsyn tagen till det nya glukosröret med FC tillsats som
många kunder börjat använda, ändring av SR från Nacitrat till EDTA för SR som skickas
till Unilabs på Capio S:t Görans sjh och TRAK som skall tas i serum och därför har blivit
flyttad till serumrutan samt lite andra benämnings justeringar.
Ny gemensam Hälsovårdsremiss inom Unilabs
Det är en glädje för oss att meddela att vi tagit fram en gemensam Hälsovårdsremiss
som är regions övergripande inom Unilabs.
Layouten på framsidan av remissen är ungefär den samma men vi har anpassat
remissen med några nya profiler samt tagit bort profiler som inte beställts av kunderna.
Någon singelanalys har utgått och några har tillkommit enligt önskemål.
Ni som skickar era prover till Unilabs på Capio S:t Görans sjukhus skall använda
etiketterna som sitter överst på remissens baksida. Följebrev om förändringarna
kommer att bifogas vid remissbeställning när den nya remissen tas i produktion.
Marita Nilsson, Driftchef Kundtjänst, tel 08-5870 3811
3
Meddelande till systemansvarig för journalsystem:
Rapportnamn/Benämningar som ska ändras i analyskatalog from 2012-06-13:
Analyskod/benämning som utgår:
Analyskod
Benämning
SKARDAK
S-Kardiolipin-ak
Kommentar
Analys kan inte längre beställas/utföras, ersätts
av profil KARD
Ny profil att beställa:
Profilkod
Profilbenämning
Ingående analyser i profilen som besvaras
KARD
S-Kardiolipin-ak IgG,
Kardiolipin IgG IgM
S-Kardiolipin-ak IgM
Planeringskalender för kommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen
för 2012:
Onsdag 26 september
Onsdag 28 november
Frågor angående analyskataloger ställs till
[email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
4
Download