Meddelande 1/2016

advertisement
Datum 2016-02-01
Meddelande
Meddelande 1/2016
1/2016
Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland.
Klinisk mikrobiologi
Ändrat provtagningsmateriel för Adeno- och Rotavirus i faeces
Vid beställning av analysen ” Adenovirus DNA ” och/eller ”Rotavirus RNA” i faeces, använd
provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork) för provtagning. Adenovirus och Rotavirus
kan då analyseras med PCR på ett och samma eSwab-rör.
För mer information om dessa analyser se www.anvisningar.se.
Uppföljningstid efter hivexposition. Vägledning från Folkhälsomyndigheten
och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)
Den 24 november 2014 höll Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi
(RAV) tillsammans en workshop med deltagare från Folkhälsomyndigheten, RAV, hälsooch sjukvården, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket
Orsaken till mötet var att ny kunskap om hivinfektion och att allt bättre tester finns
tillgängliga vid alla svenska laboratorier för tidig diagnostik av hivinfektion. Med stöd av
aktuellt kunskapsläge rekommenderade Folkhälsomyndigheten i april 2015 följande
uppföljningstider efter hivexposition.
(http://www.sls.se/Global/RAV/Dokument/Uppfoljningstid-efter-hivexposition-150413.pdf)
För att utesluta hivinfektion vid negativt testresultat rekommenderas sex veckors
uppföljningstid efter misstänkt hivexposition, eller efter avslutad PEP profylax.
För att utesluta hiv-2-infektion vid negativt testresultat kvarstår rekommendationen om tolv
veckors uppföljningstid efter misstänkt hiv-2-exposition. Hiv-2 är mycket ovanligt i Sverige,
viruset finns i Västafrika och i länder med tidigare koloniala band till Västafrika.
Niklas Edner
Specialist i klinisk bakteriologi och virologi Laboratoriemedicin Unilabs AB
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 016-10 59 00
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
1
Klinisk kemi
S- Prolaktin – byte av enhet och referensintervall
Unilabs byter enhet för S-Prolaktin från µg/L till mIE/L och anpassar sig härmed till Equalis
nationella rekommendation. Detta medför nytt referensintervall.
Referensintervall - S-Prolaktin
kvinnor:
70-350 mIE/L
män:
60-260 mIE/L
Omräkningsfaktor: 1 µg/L = 21,2 mIE/L
För referensintervall för barn se www.anvisningar.se.
Fortsatt arbete med referensintervall för barn
2016-02-17 utökas antalet analyser som har specifika referensintervall för barn och de nya
intervallen kommer att finnas i våra svar och i provtagningsanvisningarna,
www.anvisningar.se
Nytt blir:
S-Follitropin, FSH
S-Lutropin, LH
S-Prolaktin
De nya referensintervallen är framtagna med samma analysmetod som används inom
Unilabs Sverige. För vissa åldersgrupper ingick bara ett fåtal individer och de angivna
referensintervallen skall därför endast vara en vägledning vid bedömning.
S-Tobramycin – metodbyte
Analysen S-Tobramycin utförs med ny metod på laboratoriet. Resultat med den nya
metoden kan ge något lägre koncentration, men stämmer bättre med internationella
standarder. Metodbytet innebär nya gränser vid svarsrutiner som följer de nya mätnivåer.
Referensintervallet blir oförändrat.
S-Paracetamol – ändring av svarsrutiner
Vi kommer att svara ut koncentration av S-Paracetamol ner till 13 µmol/L i stället för endast
ner till 70 µmol/L som hittills. Detta för att stämma överens med metodens nedre
detektionsgräns samt med övriga laboratorier i företaget.
Referensintervallet blir oförändrat.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 016-10 59 00
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
2
Schistocyter – ändring av svarsrutiner
Vi kommer att svara ut Schistocyter kvantitativt i % av erytrocyter i stället för kvalitativt (ej
påvisbart, sparsamt, måttligt, rikligt). Normalt finns < 0,2 % schistocyter.
Fulvestrant (Faslodex®) orsakar falskt förhöjda östradiolresultat
Läkemedlet Fulvestrant (Faslodex®) är avsett för behandling av postmenopausala kvinnor
med metastaserad bröstcancer. Man har upptäckt att Fulvestrant orsakar falskt förhöjda
östradiolresultat, vilket kan leda till att läkaren misstolkar patienten som premenopausal och
förändrar behandlingen.
För patienter under Fulvestrant kan en alternativ östradiolmetod användas (t ex LC-MS) –
kontakta i så fall ansvarig labläkare för vidare diskussion. Om behandlingen med
Fulvestrant har ändrats eller satts ut som en följd av falskt förhöjda östradiolresultat ska
patientens menopausala status bedömas med andra metoder.
Maria-José Ferrandis
Överläkare klinisk kemi
[email protected]
Kundtjänst
Ny medicinsk artikel publicerad angående PANORAMATM
Nu finns en ny medicinsk artikel publicerad med titeln ”PANORAMATM”. Ett nytt ickeinvasivt test för detektion av fetala kromosomavvikelser i moderns blod (NIPT: Non Invasive
Prenatal Testing).
Patienter som är intresserade av ett sådant test vänder sig till en barnmorskemottagning,
mödravårdscentral eller gynekologiska klinik som erbjuder provtagning och rådgivning om
provet och samarbetar med Unilabs.
Är du intresserad av att erbjuda NIPT till dina patienter? Kontakta Unilabs Kund- och
Försäljningschef: [email protected] 070-398 55 26
Artikeln bifogas detta meddelandeutskick men finns även att hämta på vår hemsida
www.unilabs.se >Laboratoriemedicin > Medicinska artiklar.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 016-10 59 00
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
3
Download