Meddelande Meddelande 7/2016

advertisement
Datum 2016-11-02
Meddelande 7/201
/2016
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland – gällande
fr.o.m. 2016-11-23 (om inget annat datum anges i texten)
Klinisk kemi
Justering av referensintervall för S-1,25-OH-Vitamin D
Metoden för S-1,25-OH-Vitamin D är standardiserad mot referens metoden (LC-MS/MS)
vilket ger ett justerat referensintervall. Provtagning- och beställningsrutiner är oförändrade.
Referensintervall: 36,5-216 pmol/L.
Dr Soheir Beshara
Medicinsk chef klinisk kemi, [email protected]
Klinisk mikrobiologi
Dermatofyter (svamp) i naglar och hudskrap
Vi önskar påminna om att analysen ”Dermatofyt DNA” ersätter direktmikroskopi och/eller
odling av dermatofyter i naglar och hudskrap. Om odling beställts på samma prov utförs
endast DNA-analys då ett separat rör krävs för denna analys.
För hudskrap från hårbotten och hårprov rekommenderas i första hand odling då det kan
förekomma andra arter av dermatofyter i denna typ av prov.
Med DNA-analysen detekteras dermatofytsläktena Trichophyton spp., Epidermophyton
spp. och Microsporum spp., med arttypning av T. rubrum och T. interdigitale. Mögelsvamp
och jästsvamp kan inte detekteras med denna metod. Vid misstanke om dessa agens ska
odling beställas.
Carina Thilesen
Metodansvarig läkare, [email protected]
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Byte av provtagningsmaterial för Influensa/RSV och Luftvägsmultiplex
(nasofarynxsekret)
Provtagningsset, universellt eSwab (blå kork) mjuk, flockad, böjlig pinne med liten topp,
ersätter provtagningsset, universellt Virocult (grön kork) för ovanstående provtagning.
Under en övergångsperiod kommer vi att analysera prover som även är tagna i virocult.
Luftvägspanel på FilmArray analyseras vid klinisk mikrobiologi i Eskilstuna
fr.o.m. onsdag 23/11
Nu kan analysen beställas och besvaras elektroniskt i sjukvårdens journalsystem inom
klinisk kemi.
Metoden som är PCR baserad påvisar 15 luftvägsvirus (Influensa A/B/RSV),
Adenovirus, Humant metapneumovirus, hMPV,Coronavirus 229E Coronavirus NL63,
Coronavirus OC43, Coronavirus HKU1, Parainfluensavirus, PIV 1.2.3,4 och
Rhinovirus/Enterovirus) och tre bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae, Bordetella pertussis).
Multiplex luftvägspanel är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av akut
svåra luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion.
Under pågående influensasäsong är analys av Influensa A/B och RSV RNA ofta fullt
tillräckligt för diagnos.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Dygnet Runt Diagnostik av meningitpanel på FilmArray
För snabbdiagnostik av meningit/encefalit erbjuds nu en molekylärbiologisk
analysmetod vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Analysen utförs dygnet runt, årets alla dagar. Svarstiden är cirka två timmar efter provets
ankomst till laboratoriet.
Analyserna beställs och besvaras elektroniskt i sjukvårdens journalsystem inom
klinisk kemi.
Analysen är en multiplex PCR-panel som detekterar 14 aktuella patogener i likvor, både
bakterier, virus och svamp;
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis
(meningokocker), Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokocker, GBS), Streptococcus
pneumoniae (pneumokocker), Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Herpes simplex
typ 1 (HSV-1), Herpes simplex typ 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6),
Human parechovirus, Varicella zoster virus (VZV) och Cryptococcus neoformans /gatti.
Ett akutbeställt prov ska alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka i
AKUT-markerat provställ. Under jourtid skall personal meddelas.
Provtagning för Dygnet Runt Diagnostik meningit/encefalitpanel krävs minst 0,2 ml likvor i
”Sterilt plaströr med skruvlock”. För mer information se www.anvisningar.se
Funktionsansvarig Dygnet Runt Diagnostik: Azar Tarakameh, molekylärbiolog
Medicinskt ansvarig läkare: Dalila Kartout Boukdir
Klinisk mikrobiologi, Eskilstuna
Båda nås via Kundtjänst Lab tfn 0771-407740.
Celiaki-diagnostik
Fr.o.m. den 1 december analyseras förekomst av IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (anti-tGA) i humant serum med en ny metod från Thermo-Fisher (Phadia).
Anti-tGA används som hjälpmedel vid klinisk diagnos av celiakipatienter.
Den nya metoden bygger på rekombinant humant vävnadstransglutaminas som antigen
vilket ger en lika hög sensitivitet och specificitet jämfört med den nuvarande metoden.
Tolkning av testresultat:
Metodbyte innebär en förändring av referensintervallet enligt nedan;
< 7 U/mL :
7-10 U/mL:
>10 U/mL:
antikroppar mot tGA ej påvisade
antikroppar mot tGA påvisade (svagt reaktiv)
antikroppar mot tGA påvisade
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Förvaring/transport:
Serumprovet bör skickas snarast till labbet. I väntan på transport förvaras provet i kyl.
Faiz Fendukly
Överläkare Unilabs
[email protected]
Kundtjänst informerar
Förändringar angående provtagningsmaterial på Mediq
Vi har fått en del leverantörsförändringar på vårt material den senaste tiden och de har
redan slagit igenom på Mediq, då lagret tagit slut, såsom:
•
5042064 - FORMALDEHYD 4% BUFFRAD I 70ML BURK utgår och ersätts med
1600076 - FORMALDEHYD 4% BUFFRAD 40 ML (70 mL burk)
Benämnd inom Unilabs såsom ”Provtagningsburk (plast) med 4%
formaldehydlösning 40 mL (burk 70 mL)”
•
5042026 - FORMALDEHYD 4% BUFFRAD I 250ML BURK 20MM – leverantörsbyte
men behåller samma artikelnummer.
Benämnd inom Unilabs såsom ” Provtagningsburk (plast) med 4%
formaldehydlösning 150 mL (burk 250 mL)”
•
5092011 - OBJEKTGLAS 76X26MM MATTFÄLT 20MM – leverantörsbyte men
behåller samma artikelnummer.
Benämnd inom Unilabs såsom ”Objektsglas”
•
5031005 - URINÖVERFÖRINGSSTRÅ VACUETTE 10CM utgår och ersätts med
5041938 - URINÖVERFÖRINGSSTRÅ V-MONOVETTE 10C
Benämnd inom Unilabs såsom "Transfer straw" till Urinodlingsrör för posttransport
med konserveringsmedel”
Ny Hälsovårdsremiss på gång
Under november/december kommer en ny version (HV 05) av vår Hälsovårdsremiss att
finnas tillgänglig.
Den stora förändringen är nu att vi fått in serologianalyserna. (Bifogar en bild på framsidan,
på nästa sida).
Sörmland har även gemensamma rörkodsetiketter med Västra Götaland på baksidan.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
.
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2016-11-23
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Mikrobiologi
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med
pappersremiss
Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Sörmland mikrobiologi
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRDN1
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRIDN1
Dermatofyt DNA-hår1
HÅRRDN1
Dermatofyt DNA-hår1
UHÅRDN1
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRDN2
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRIDN2
Dermatofyt DNA-hår2
HÅRRDN2
Dermatofyt DNA-hår2
UHÅRDN2
Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum).
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för
år 2017 är:
•
Onsdagen den 15 februari
•
Onsdagen den 26 april
•
Onsdagen den 7 juni
•
Onsdagen den 20 september
•
Onsdagen den 29 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
Unilabs AB, Kundtjänst
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna
Tel 0771-40 77 40
Fax 016-10 49 76
E-post [email protected]
www.unilabs.se
Org.nr 556118-7179
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards