Plats och tid - Lunds kommun

advertisement
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
Plats och tid:
Utbildningsnämndens sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-19:05
Ordförande:
Vice ordförande:
Andre vice ordförande:
Louise Rehn Winsborg (M)
Berit Kristensson (FP)
Hanna Gunnarsson (V)
Ledamöter:
Cecilia Barnes (FP)
Olof Nyman (S)
Helen Pender (S)
Stig Svensson (S)
Ersättare:
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Martin C E Asker (M), tjänstgör för Marinko Lipovac (KD)
Fredrik Brange (FP), tjänstgör för Erik Ryding (C)
Olle Holmberg (S)
Per Almén (S)
Sirwan Dabagh (V), tjänstgör för Jannika Badin (MP)
Övriga närvarande:
Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Anna Röjås, administrativ chef, §§ 96-99
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Hanna Ericsson, utvecklingsledare, §§ 96-102
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Yvonne Brogaard Nelson, internationaliseringssamordnare, §§ 102-105
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 96-101
Eva Lundin, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Justerare:
Cecilia Barnes (FP) med Olof Nyman (S) som ersättare
Paragrafer:
§§ 96 - 112
Plats/tid för justering:
Utbildningskansliet, måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30
Underskrifter:
Sekreterare
Stewe Löfberg
Ordförande
Louise Rehn Winsborg
Justerare
Cecilia Barnes
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum:
22 oktober 2014
Datum då anslaget sätts upp:
2014-10-28
Förvaringsplats för protokollet:
Utbildningskansliet
Underskrift:
Stewe Löfberg
Datum då anslaget tas ned: 2014-11-19
1
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 96
Fastställande av dagordning
Ordföranden meddelar sitt beslut att ärende 8 ”Beställning av lokaler” utgår.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg under ärende 19 Rapporter:
- Information om situationen på Realgymnasiet i Lund
- Information med anledning av Carl Adolph Agardh-gymnasiets nedläggning.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
3
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 97
Information om åtgärder med anledning av elevers stress
Sammanfattning
I ärendet, vilket varit utskickat före sammanträdet, redovisas det totala enkätresultatet för de fyra kommunala gymnasieskolorna i Lund, och i bilaga 1-4
varje gymnasieskolas egen redogörelse med fördjupad analys, uppföljning av
åtgärderna mot stress under läsåret 2013/2014 samt planerade åtgärder för läsåret
2014/2015.
Utvecklingsledare Mia Reuterborg gör en sammanfattning av ärendet, som bl a
visar att det finns en stor andel elever, vilka känner sig stressade flera gånger i
veckan eller varje dag.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 98
Information om upphandling av digitala system för Lunds
skolor
Sammanfattning
Skriftlig information, bestående av behovsunderlag inför upphandling av
digitala system för Lunds skolor, har varit utskickad före sammanträdet.
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam kommenterar upphandlingen samt
hänvisar till en informationsfilm på Youtube. Länk till filmen kommer att
skickas ut till nämnden.
Justerare
Utdragsbestyrkande
4
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 99
Månadsuppföljning, personal
Sammanfattning
Enligt önskemål redovisar adm chef Anna Röjås statistik över löneöversyner
2010-2014 med procentuellt utfall för utbildningsförvaltningen totalt, för lärare
respektive för modersmålslärare.
Justerare
Utdragsbestyrkande
5
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 100
Månadsuppföljning, ekonomi
Sammanfattning
Ekonom Magnus Sternudd redovisar en ekonomisk månadsrapport per september 2014, vilken visar på ett förväntat underskott om -332 tkr, vilket är en förbättring sedan föregående prognos (-4 107 tkr).
Justerare
Utdragsbestyrkande
6
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 101
Månatlig redovisning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen
Dnr UN 2014/0396
Sammanfattning
En månatlig förteckning över lokalplanering för utbildningsförvaltningen har
varit utskickad före dagens möte och kommenteras av utbildningsdirektör
Stefan Norrestam.
Justerare
Utdragsbestyrkande
7
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
8
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 102
Skrivelse (FP) ”Karriärtjänster i Lund för lektorer och
forskarutbildade lärare”
Dnr UN 2014/0341
Sammanfattning
Berit Kristensson (FP), första vice ordförande i utbildningsnämnden, har 24 juni
2014 lämnat in en skrivelse med förslag om hur utbildningsnämnden ska agera
i frågan om karriärtjänster för lektorer och forskarutbildade lärare. I skrivelsen
yrkas
-att karriärtjänster som lektor tillsätts i enlighet med beslutet från 2009 om 40
lektorer
-att lektorerna behandlas likvärdigt vad gäller lön och uppdrag, vare sig de
finansieras med statliga eller kommunala medel
-att lärare med forskarutbildning erhåller karriärstjänster.
I tjänsteskrivelsen beskrivs hur utbildningsförvaltningen redan arbetar med
frågan samt vilka lagar och policys som finns på området. I och med det föreslår
utbildningsförvaltningen att skrivelsen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Berit Kristensson (FP) ”Karriärtjänster i Lund för lektorer och
forskarutbildade lärare”
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014.
Yrkanden
Berit Kristensson (FP) instämmer i förvaltningens förslag att anse hennes första
och andra yrkande besvarade med utbildningskansliets skrivelse samt framställer
följande ändrade yrkande gällande lydelsen av den tredje att-satsen:
att forskarutbildning kan vara en merit vid tillsättning av karriärtjänster.
Berit Kristensson (FP) yrkar vidare tillägg med en fjärde att-sats
att förvaltningschefen får i uppdrag att inför beslut om tillsättning av
karriärtjänster 2015 presentera förslag om inrättande av ytterligare en
lektorstjänst och att denna finansieras med statsbidraget för karriärtjänster.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 18:03-18:08.
Fortsatta yrkanden
Stig Svensson (S) instämmer i Berit Kristenssons (FP) yrkande gällande attsatserna ett, två och tre samt yrkar avslag på att-sats fyra i Berit Kristenssons FP)
yrkande.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till Berit Kristenssons (FP) yrkande.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
9
Sammanträdesdatum
2014-10-22
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att med utbildningskansliets svar anse skrivelsen besvarad gällande den första att-satsen och finner
förvaltningens förslag bifallet.
Ordföranden ställer härefter proposition på förvaltningens förslag att med utbildningskansliets svar anse skrivelsen besvarad gällande den andra att-satsen och
finner förvaltningens förslag bifallet.
Ordföranden ställer sedan proposition på den förändrade lydelsen i Berit
Kristenssons (FP) yrkande i den tredje att-satsen mot förvaltningens förslag att
med utbildningskansliets svar anse skrivelsen besvarad och finner Berit
Kristenssons (FP) yrkande bifallet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på den nya fjärde att-satsen i Berit
Kristenssons (FP) yrkande mot avslag och finner att utbildningsnämnden bifallit
den fjärde att-satsen.
Utbildningsnämnden beslutar
att med utbildningskansliets svar anse Berit Kristenssons (FP) yrkande såvitt
avser de två första att-satserna besvarade
att forskarutbildning kan vara en merit vid tillsättning av karriärtjänster
att förvaltningschefen får i uppdrag att inför beslut om tillsättning av
karriärtjänster 2015 presentera förslag om inrättande av ytterligare en
lektorstjänst och att denna finansieras med statsbidraget för karriärtjänster.
Beslut expedieras till:
Rektorer
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
10
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 103
Redovisning av tillsynsbesök i fristående förskolor och
fristående fritidshem våren 2014
Dnr UN 2014/0402
Sammanfattning
Enligt den Tillsyns- och Insynsplan som Utbildningsnämnden antog 2011-06-21
ska kommunen ha tillsynsansvaret av fristående förskolor och fritidshem, samt
pedagogisk omsorg, respektive insyn av fristående grundskolor med tillhörande
fritidshem och gymnasieskolor. Tillsyns- och insynsbesök ska ske vart tredje år.
Nämnden ska få redovisningar av besöken vid två tillfällen per år. I detta ärende
redovisas rapporter från tillsynsbesök gjorda våren 2014.
Beslutsunderlag
Rapport tillsyn i fristående förskolor våren 2014
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2014-09-09 med följande bilagor:
Utförd och planerad tillsyn och insyn, bilaga 1
Tillsynsplan för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Lunds
kommun, bilaga 2.
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna den av tillsynsmyndigheten vid utbildningskansliet genomförda
tillsynen våren 2014, inklusive tillsynsrapporterna.
Beslut expedieras till:
De besökta fristående förskolorna och fritidshemmen
Barn- och skolnämnderna för kännedom
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
11
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 104
Yttrande över: Remiss i ärende
”Utbildningsdepartementets remiss av promemoria Internationella skolor
Dnr UN 2014/0385
Sammanfattning
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller förslag på förändringar av
förutsättningarna för internationella skolor. Det föreslås bland annat i promemorian att en kommun skall kunna vara huvudman för en internationell skola.
Ur promemorian framgår att ändringarna föreslås börja gälla den första juli
2015. Utbildningsförvaltningen instämmer i förslaget att låta en kommun få
vara huvudman för en internationell skola. Vi anser dock att förslaget att utöka
målgruppen för de fristående huvudmännen med elever där en eller båda
vårdnadshavarna talar skolans undervisningsspråk är mycket tveksamt.
Utbildningsförvaltningen menar också att möjligheten för fristående internationella skolor att ta ut avgifter samtidigt som de erhåller kommunalt bidrag
som kan bestå av konceptspecifika kostnader inte är att ge lika möjligheter för
huvudmännen. Vidare anser utbildningsförvaltningen att undervisningen i
svenska skall vara valbart för samtliga målgrupper och att möjligheten att starta
en internationell gymnasieskola med kommunal huvudman skall finnas.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria ”Internationella skolor”
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014.
Utbildningsförvaltningens kompletterade tjänsteskrivelse den 17 oktober 2014.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Stig Svensson (S), med instämmande av Louise
Rehn Winsborg (M), yrkar att utbildningsnämnden ska yttra sig i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg:
”Skolinspektionen har vitesförelagt Lunds kommun och fått vite utdömt i
förvaltningsrätten. Ett andra vite handläggs i förvaltningsrätten. Ytterligare viten
har aviserats eftersom gällande skollag inte tillåter Lunds kommun att bedriva
internationell skola. Vi hemställer därför om att förslaget till Skollagens 24
kapitel 4 § bryts ut från lagförslaget och läggs för riksdagsbeslut innan jul med
laga kraft från och med 2015-01-01.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till yttrande och finner det bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras
tilläggsyrkande och finner det bifallet.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
12
Sammanträdesdatum
2014-10-22
Utbildningsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen
att avge följande tillägg:
Skolinspektionen har vitesförelagt Lunds kommun och fått vite utdömt i
förvaltningsrätten. Ett andra vite handläggs i förvaltningsrätten. Ytterligare viten
har aviserats eftersom gällande skollag inte tillåter Lunds kommun att bedriva
internationell skola. Vi hemställer därför om att förslaget till Skollagens 24
kapitel 4 § bryts ut från lagförslaget och läggs för riksdagsbeslut innan jul med
laga kraft från och med 2015-01-01.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
13
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 105
Yttrande över: Remiss av Utbildningsdepartementets
promemoria ”Vissa skollagsfrågor - Del 2”.
Dnr UN 2014/0390
Sammanfattning
Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa skollagsfrågor – Del 2”
innehåller förslag till ändringar i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen. De föreslagna ändringarna avser konfessionella inslag i
utbildningen, försöksverksamhet med att anställa personer som går
kompletterande pedagogisk utbildning, krav på registerutdrag för fler
skolformer, förändringar avseende regleringen för flyttning av elev till högre
årskurs, förtydligande av regleringen kring tilläggsbelopp samt en korrigering
avseende bestämmelserna om specialutformade program i gymnasiesärskolan.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till samtliga de föreslagna
ändringarna utom förslaget kring försöksverksamheten med undantag från
legitimationskraven i samband med anställning av undervisande personal i
bristämnen.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa skollagsfrågor – Del 2”,
U2014/5176/S
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V), Stig Svensson (S) och Birger Swahn (M) yrkar
att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens skrivelse med den
förändringen att stycket under rubriken i ”Lokaler och inslag vid
skolavslutningar och andra högtider/Utbildningsförvaltningen anför”:
Det nuvarande regelverket...positiv till den föreslagna ändringen” utgår
att nämnden utöver förvaltningens skrivelse yttrar följande:
”Utbildningsnämnden ställer sig negativ till den föreslagna förändringen i
skollagen angående konfessionella inslag i utbildningen. Utbildningsnämnden
menar att konfessionella inslag endast bör få förekomma i religionskunskapsundervisningen i syfte att öka elevernas kunskap om olika religioner och
kulturer, men inte i andra sammanhang under utbildningen, exempelvis
skolavslutningar. Det innebär att det inte ska vara möjligt med varken bön,
konfessionellt inriktad predikan eller trosbekännelse under skolavslutningar,
men att avslutningar i övrigt kan innehålla allmänt erkända sommarvisor, även
då dessa finns med i psalmboken, och kan hållas i kyrkan om skolan anser att det
är den bästa lokalen. Utbildningsnämnden menar vidare att möjligheten att avstå
skolavslutningen för elever med till exempel annan trosinriktning (eller för den
delen ingen trosinriktning alls) måste betraktas som väldigt liten. Alla barn vill
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
14
Sammanträdesdatum
2014-10-22
oftast, och ska alltid kunna, delta även på skolavslutningar och andra högtider.”
Cecilia Barnes (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande i sin
helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande
mot Cecilia Barnes (FP) yrkande och finner Hanna Gunnarssons (V) med fleras
yrkande bifallet.
Utbildningsnämnden beslutar
att utbildningsnämnden avger följande yttrande:
Lokaler och inslag vid skolavslutningar och andra högtider
I promemorian föreslås att i verksamhet med offentlig huvudman ska det vara
möjligt att ha enstaka inslag med konfessionell prägel som syftar till att överföra
och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. De konfessionella
inslagen ska bara få förekomma inom utbildning som inte är undervisning. Det
ska vara möjligt att avstå från såväl inslaget som den aktivitet där inslaget
förekommer. Den nya skollagen har lett till osäkerhet och skapat en ökad
restriktivitet avseende dessa inslag, vilket föranleder att regelverket föreslås
förtydligas och skapa ett större utrymme för förskolor och skolor att anordna
samlingar i kyrkor och motsvarande lokaler vid t ex avslutningar och andra
högtider.
Utbildningsnämnden anför
Utbildningsnämnden ställer sig negativ till den föreslagna förändringen i
skollagen angående konfessionella inslag i utbildningen. Utbildningsnämnden
menar att konfessionella inslag endast bör få förekomma i religionskunskapsundervisningen i syfte att öka elevernas kunskap om olika religioner och
kulturer, men inte i andra sammanhang under utbildningen, exempelvis
skolavslutningar. Det innebär att det inte ska vara möjligt med varken bön,
konfessionellt inriktad predikan eller trosbekännelse under skolavslutningar,
men att avslutningar i övrigt kan innehålla allmänt erkända sommarvisor, även
då dessa finns med i psalmboken, och kan hållas i kyrkan om skolan anser att det
är den bästa lokalen. Utbildningsnämnden menar vidare att möjligheten att avstå
skolavslutningen för elever med till exempel annan trosinriktning (eller för den
delen ingen trosinriktning alls) måste betraktas som väldigt liten. Alla barn vill
oftast, och ska alltid kunna, delta även på skolavslutningar och andra högtider.
Försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och
behörighet under anställning i högst två år
Förslaget innebär att regeringen ska, med undantag från skollagens krav på
legitimation och behörighet, få meddela föreskrifter om försöksverksamhet som
avser personer som anställs för högst två år för att bedriva undervisning som
lärare. Personen ska ha motsvarande ämneskunskaper som krävs för att få en
behörighetsgivande examen. Personen ska under anställningstiden genomföra en
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
15
Sammanträdesdatum
2014-10-22
kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå lärarexamen.
Utbildningsnämnden anför
Det råder stor brist på behöriga lärare i biologi, fysik, kemi, teknik och moderna
språk. Förslaget syftar till att underlätta för huvudmannen att anställa personer
som har ämnesbehörighet i bristämnena men ännu inte läst in den pedagogiska
behörigheten. I likhet med förslaget om att införa examenspremier för vissa
lärarutbildningar är detta ett försök att komma tillrätta med bristen på behöriga
lärare i de ovan angivna ämnena. Förslaget undergräver legitimations- och
behörighetskraven och kan inte ensamt utgöra lösningen på ett större och mer
komplext problem. Utbildningsnämnden menar att det krävs andra åtgärder för
att komma tillrätta med problematiken, och ställer sig negativ till förslaget.
Utvidgad registerkontroll
Förslaget innebär att registerkontroll ska, på motsvarande sätt som idag regleras i
skollagen, även göras av den som erbjuds anställning eller arbete inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslaget innebär också att registerkontroll ska
göras av personer som tilldelas plats för verksamhetsförlagd utbildning eller
praktik m.m. Handledare för elever som deltar i arbetsplatsförlagt lärande bör
inte omfattas av registerkontrollen.
Utbildningsnämnden anför
Idag är det möjligt för arbetsgivaren att begära registerutdrag med stöd av Lagen
om registerkontroll. Det är dock frivilligt för arbetsgivaren. Att göra registerkontrollen obligatorisk även för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är ett
mycket bra förslag, vilket rimmar väl med barnkonventionen och bakgrunden till
införandet av den frivilliga registerkontrollen. Det kan tyckas märkligt att den
obligatoriska registerkontrollen inte omfattade gymnasieskolan och gymnasiesärskolan redan vid införandet av den nya skollagen. Utbildningsnämnden ställer
sig positiv till den föreslagna ändringen.
Beslut att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs
Ändringsförslaget innebär att skolförordningens bestämmelser om flyttning till
högre årskurs ska flyttas till skollagen. Ett beslut om att inte flytta elev till högre
årskurs ska kunna gå att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett
förtydligande föreslås som innebär att rektors beslut om att inte flytta elev till
närmast högre årskurs ska gälla för det läsår som följer närmast efter beslutet.
Det innebär att eleven ska gå om årskursen även om eleven byter skola. Både
vårdnadshavare och elev ska få möjlighet att yttra sig innan rektor fattar ett
sådant beslut.
Utbildningsnämnden anför
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till ändringsförslaget och anser att den
enskildes rättsäkerhet ökar i och med möjligheten att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
16
Sammanträdesdatum
2014-10-22
Tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd
Förslaget innebär att skollagen ska förtydligas avseende tilläggsbelopp för
särskilt stöd på så sätt att tilläggsbeloppet ska vara individuellt utformat utifrån
barnets eller elevens behov. Tilläggsbeloppet ska syfta till att eleven får förutsättningar att nå målen för utbildningen. För förskolan ska tilläggsbeloppet
syfta till att målen för utbildningen nås. I skolförordningen och gymnasieförordningen ska det anges att med tilläggsbelopp för särskilt stöd avses också
ersättning för sådana extraordinära stödåtgärder som riktas till barn och elever
med stora inlärningssvårigheter. De extraordinära stödåtgärder som avses kan
t.ex. handla om en extra lärar- eller speciallärarresurs för elever som har behov
av sådana insatser kontinuerligt under skoldagen.
Utbildningsnämnden anför
Då det finns en stor mängd domstolsavgöranden, men bara ett avgörande i
Högsta förvaltningsdomstolen, är det välkommet med en översyn avseende
tilläggsbelopp för särskilt stöd. Nuvarande praxis innebär att tilläggsbelopp ska
avse extraordinära insatser som inte är kopplade till själva undervisningen. Det
medför att tilläggsbelopp inte som regel lämnas för extra lärar- eller speciallärarresurs. Med den föreslagna skrivningen öppnas det upp för att stora
anpassningar även kan göras i själva undervisningssituationen. Dock återstår att
klargöra och definiera vad som menas med stora inlärningssvårigheter.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en tydligare och skarpare formulering
kring tilläggsbelopp för särskilt stöd.
En följdändring i skollagen med anledning av den nya gymnasiesärskolan
I promemorian föreslås att en kvarvarande bestämmelse i skollagen om
specialutformade program ska tas bort
Utbildningsnämnden anför
Eftersom utbildning som påbörjas inom gymnasiesärskolan numera inte ska
omfatta specialutformade program ska hänvisningarna i skollagen till dessa
program tas bort. Utbildningsnämnden har inget att invända mot ändringen,
som är av mer redaktionell karaktär.
Reservationer
Cecilia Barnes (FP), Berit Kristensson (FP) och Fredrik Brange (FP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för yrkande, vilket ej vunnit bifall.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
17
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 106
Yttrande över:
Kommunkontorets förslag Samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun
Dnr UN 2014/0389
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt förslaget ”En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun” på remiss till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Missivskrivelse 2014-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 augusti 2014, § 124
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18
Förstudie Förbättrad medborgarservice 2014-02-28
Rapport från servicemätning våren 2014
Medborgarkontor i Kristallen Utredning till möjligheter till utveckling av
medborgarkontor, 2011
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014.
Utbildningsnämnden beslutar
att yttra sig enligt utbildningskansliets tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
18
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 107
Mottagande av donation till Polhemskolan
Dnr UN 2014/0400
Sammanfattning
Enligt testamente har framlidne Helge Bratt testamenterat ett legat i form av en
aktiedepå med ett marknadsvärde på 1 489 825 kr (per 2014-09-24) till Polhemskolan i Lund.
Utbildningsnämnden föreslås tillstyrka att donationen mottages för kommunens
förvaltning.
Beslutsunderlag
Registreringsbevis från Skatteverket gällande bouppteckning inkluderat
testamente.
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2014.
Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg:
att skicka en förfrågan till kommunstyrelsen varför det enbart är 75 % av den
årliga beskattade utdelningen på aktierna som föreslås tilldelas elever, med tanke
på att 80 % är gräns för skattefrihet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det bifallet.
Utbildningsnämnden beslutar
att tillstyrka att donationen mottages för kommunens förvaltning
att skicka en förfrågan till kommunstyrelsen varför det enbart är 75 % av den
årliga beskattade utdelningen på aktierna som föreslås tilldelas elever, med tanke
på att 80 % är gräns för skattefrihet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Polhemskolan
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
19
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 108
Valärenden 2014
Dnr UN 2014/0420
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har utsett adjungerade ledamöter till forum för samråd
samt ledamöter/ersättare till kommunala råd.
En ny fristående gymnasieskola har startat sin verksamhet höstterminen 2014,
nämligen
-Procivitas Privata Gymnasium.
Det är möjligt att utse två adjungerade ledamöter från utbildningsnämnden till
den nya skolans forum för samråd.
Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-09.
Lista över uppdrag.
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Martin C E Asker (M) och Stig Svensson (S) till adjungerade ledamöter
i forum för samråd för Procivitas Privata Gymnasium.
Beslut expedieras till:
Utsedda ledamöter
Procivitas Privata Gymnasium
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
20
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 109
Anmälan om kränkande behandling
Dnr UN 2014/0109
Sammanfattning
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare eller annan personal, som får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig
att anmäla detta till huvudmannen. Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas.
Anmälningarna rapporteras till huvudmannen varje månad.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2014-10-22 anmäls följande ärenden:
- Inga nya ärenden om kränkande behandling har anmälts från skolorna.
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
21
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 110
Anmälan av delegationsbeslut
Dnr UN 2014/0110
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev inom frivilliga skolformer, nr 4—5/14
U:80 Förlängd studietid, nr 1/14
P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan nr 43—59/14
-Polhemskolan nr 3—90/14
-Spyken nr 39—57/14
-Vipan nr 76—96/14
-Modersmålscentrum nr 119 —136/14
-Utbildningskansli nr 12—13/14
P:4 Förflyttning till annan arbetsplats på grund av övertalighet, nr 16/14
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 39—47/14
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 64—74/14
P:14 Lönetillägg/enskilda löneavtal, nr 7—9/14
E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp
a) Utbildningskansliet, nr 14—16/14
E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 9/14
E:49 Avslag på ansökan om resebidrag till fristående gymnasiesärskola, nr 1/14
Ö
Övriga ärenden
Ö:13 Delegering av arbetsmiljöuppgifter, nr 1/14
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 111
Anmälan av inkomna skrivelser 2014
Dnr UN 2014/0111
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde anmäla följande inkomna skrivelser:
Kommunfullmäktige
-Beslut § 142: Reglemente för partistöd samt arvode till förtroendevalda
-Beslut § 146: Omdisponering av förvaltningslokaler på grund av
utbildningsnämndens behov av nya utbildningsplatser
Kommunstyrelsen
-Beslut § 228: Riktlinjer för mutor och korruption
-Beslut § 229: Uppdatering av Riktlinjer avseende användning av datorer,
Internet och e-postsystem i Lunds kommun
Lärare och övrig personal vid Komvux, Lund
-Skrivelse om planerad flytt till lokaler vid gymnasieskolan Vipan
Skolinspektionen
-Beslut efter tillsyn i Consensum gymnasium Lund
-Beslut efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Lund
-Beslut efter tillsyn av Katedralskolan
-Beslut efter tillsyn av Gymnasieskolan Spyken.
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
22
Lunds kommun
Utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
23
Sammanträdesdatum
2014-10-22
§ 112
Rapporter
1) Rapport om antagning
Rapport om antagningen till gymnasieskolan läsåret 2014/15 har varit utsänd.
Rapporten gäller antagning till gymnasieskolan i Lund samt fristående gymnasieskolor i Lunds antagningsområde.
2) Information om situationen på Realgymnasiet
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam rapporterar från sitt besök på
Realgymnasiet. Besöket var föranlett av Skolinspektionens beslut från
insynsbesök, vid vilket ett flertal brister kunnat konstateras.
3) Information med anledning av Carl Adolph Agardh-gymnasiets nedläggning
Utbildningsdirektör Stefan Norrestam talar om att han haft samtal med skolans
rektor, varvid framkommit att nuvarande elever kan erbjudas fortsatt skolgång i
Malmö. De kan även erbjudas skolgång vid annan fristående skola i Lund med
lediga platser samt i enstaka fall på kommunala skolor.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Download
Random flashcards
Create flashcards