Civing- programmen - UU Studentportalen

advertisement
Högskoleingenjörs- och IT-programmen
Uppgifter som skall redovisas vid seminarium 2.
Som underlag för lösningen av uppgifterna finns bl.a. kurslitteraturen och föreläsnings anteckningar. Presentationen av lösningarna sker muntligt inför seminariegruppen (som bör ställa
frågor) och med eventuellt utnyttjande av tavlan. För godkänt betyg krävs att uppgifterna utförts
och lösningarna presenterats på ett acceptabelt sätt. Gruppen skall även vara beredd på
”följdfrågor”.
Uppgift 1. Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader är fyra centrala ekonomiska begrepp.
Förklara och definiera dessa begrepp.
Uppgift 2. Förklara genom att ange med sifferexempel skillnaderna mellan begreppen: inkomst vs
intäkt och utgift vs kostnad.
Uppgift 3. Alla händelser i ett företag kan beskrivas med ekonomiska termer som en av
följande kategorier. Ange först vilka kategorier av händelser som innebär en kostnad för
företaget och vilka som innebär en intäkt för företaget. Placera sedan in de händelser som
visas nedan i rätt kategori. Med skuld menas skuld till alla utom till företagets ägare. Denna
skuld klassas som Eget Kapital.
A
B
C
D
E
F
G
H
En tillgång ökar
En tillgång ökar
En tillgång ökar
En tillgång minskar
En tillgång minskar
En skuld ökar
En skuld ökar
En skuld minskar
1
2
3
4
5
6
7
8
och en annan tillgång minskar
och en skuld ökar
och ingen annan tillgång eller skuld påverkas
och en skuld minskar
och ingen annan tillgång eller skuld påverkas
och en annan skuld minskar
och ingen annan tillgång eller skuld påverkas
och ingen annan tillgång eller skuld påverkas
En däckfirma köper in sommardäck av olika dimensioner. Köpet sker på kredit.
En butik girerar pengar till banken som ränta för februari i enlighet med
lånekontraktet.
En kund betalar en faktura som vårt företag skickade för en månad sedan.
Vårt företag skickar en faktura till en kund för utförda tjänster.
Vid månadsbokslutet redovisar vårt företag preliminär skatt och sociala avgifter för de
anställda.
Vårt företag tar ett banklån och ber banken girera pengarna direkt till en leverantör
som betalning för en räkning företaget fått tidigare.
Vårt företag får en faktura från den städfirma som anlitas.
Vårt företag amorterar på ett banklån
Uppgift 4. Planerna för företagets framtid beskrivs i bl.a. resultat- och kassaflödesbudgetar.
Förklara varför just dessa aspekter är så viktiga att budgetera.
Uppgift 5. Försök förklara varför man i efterhand vill (och måste) beräkna ett resultat för
föregående period. Förklara för någon som inte förstår sig på företagsekonomi vad ett
”resultat” t.ex. en vinst på 1000 kkr är. Hur skall man tolka begreppet "resultat"?
Uppgift 6. Vi har kassaflödes-, resultat- och balansbudgetar. Vilka av dessa påverkas av
en förändring av företagets kundfordringar, av inköp av en maskin och inköp av varor?
Redogör för hur budgeterna påverkas! Förändring avser ett år (budgetperioden).
Uppgift 7. Hur kan ett företag ur kassaflödesanalysen (modellen som används i kursen)
rekonstruera hur mycket som betalts till leverantörer, respektive hur mycket som betalts från
kunder under året.
Uppgift 8. Vilka är de väsentligaste skillnaderna mellan extern och intern redovisning? Vilka är
likheterna? Vilka krav ställs på de värden som redovisas i de båda fallen? Varför? Svaret på frågan
kan Ni behöva söka utanför kurslitteraturen.
Uppgift 9. Visa på lämpliga konton hur redovisningen av inköp - och försäljning av varor går till i
ett handelsföretag. I exemplet får gärna kreditnotor förekomma. Ta hänsyn till mervärdesskatt!
Uppgift 10. En kioskägare kan inte (som Fru Nilsson i övning 5 i det frivilliga övningsmaterialet
på hemsidan) redovisa "kostnaden för sålda varor" i samband med försäljningen men bokför i
övrigt som fru Nilsson. En sådan kioskägare har vid periodens slut följande saldon på vissa konton:
(151=varulager, 301 =försäljningsintäkter 401= kostnad för såld vara)
Konto
Debet
Kredit
151
40 000
0
301
0
58000
401
0
0
Vid periodens slut inventeras lagret och ges värdet 9000 i balansräkningen. Vilka noteringar måste
göras vid bokslutet och vilket är resultatet av själva varuhandeln? Vilka fördelar respektive
nackdelar innebär denna metod att redovisa kostnaden för sålda varor?
Uppgift 11. Konstruera ett sifferexempel och redovisa på konton periodiseringen av ränta
(upplupna kostnader) och hyra (förutbetalda hyresintäkter).
Uppgift 12. Kommentera påståendet (och motivera dina kommentarer): Det är viktigare för en
revisor att kontrollera inventering och värdering av tillgångar i företaget än att kontrollera
redovisning av affärshändelser i detalj.
Uppgift 13. Kommentera påståendet (och motivera dina kommentarer): Det skulle underlätta för
företag om alla tillgångar värderades till marknadspris, dessutom skulle resultaträkningen ge ett
mer korrekt svar på hur det gått under året.
Download