stress och det biologiska perspektivet

Kroppens
stressreaktion
Biologiska perspektivet på stress
15/07/2017
Sant eller falskt
1 Studier visar att du kan bli förkyld av
stress
2 Stress är alltid skadligt för oss
3 Hjärnans celler kan inte återbildas när de
dör
4 När vi upplever en stress blir vi genast
trötta och håglösa
5 Hjärnskador kan ändra din personlighet
15/07/2017
Svar
1 Studier visar att du kan bli förkyld av
stress-SANT
2 Stress är alltid skadligt för oss-FALSKT
3 Hjärnans celler kan inte återbildas när de
dör-FALSKT
4 När vi upplever en stress blir vi genast
trötta och håglösa-FALSKT
5 Hjärnskador kan ändra din personlighetSANT
15/07/2017
Kursinnehåll
• Biologisk psykologi och dess tillämpningar:
hur människan förstås utifrån fysiska
förklaringar av tänkande, känslor och
beteende.
• Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på
stress och stresshantering samt kriser och
krishantering.
15/07/2017
Betygskriterier
E
C
biologiska
redogör
redogör utförligt
psykologins
översiktligt för
för delar av
förklaringar till
begränsade delar
mänskliga
beteenden,
känslor och tankar
psykologiska
samband,
psykologiska
perspektivens
förklaringsvärde,
deras betydelse
för helhetssynen
på människan.
I för eleven enkla välgrundade
resonemang om resonemang
och relaterar till
egna erfarenheter,
enkla omdömen
A
utförligt och
nyanserat för
omfattande delar
av
välgrundade och
nyanserade
resonemang
Innan vi tittar på stress måste vi
veta…
• Kommer ni ihåg definitionen av psykologi?
• Den vetenskapliga studien av mänskligt
beteende och tankeprocesser
• Vi kan förklara människans beteende och
tankeprocesser utifrån biologiska faktorer
• Vad är biologiska faktorer?
• Hur studerar vi dessa?
15/07/2017
CNS and PNS
Vilka biologiska faktorer?
• CNS=hjärnan och hjärnstammen
• Det perifera nervsystemet är uppdelad i
två huvuddelar: det vilkorliga
nervsystemet och det autonoma
nervsystemet
• Autonoma-sympatiska och
parasympatiska nervsystemet
15/07/2017
fler biologiska faktorer…
• Hjärnands delar
15/07/2017
Hippocampus
Hippocampus är
inblandad i minnet personer med
hippocampus skador
ofta lider av
minnesförlust
Amygdala
Amygdala spelar en
primär roll i
bearbetning känslor
och minnas
känslomässiga
evenemang
Amygdala är särskilt
kopplade till känslor
av rädsla
Hypothalamus
Styr det autonoma
nervsystemet.
Hjärnans
överlevnadscentral.
Kung över hunger,
sexualitet och kamp eller
flykt
..Och fler biologiska faktorer
• Transmittosubstanser: hjärnceller skickar
information till varandra genom dessa
• Dopamin=höga halter hos patienter med
schizofreni/kan framkalla lyckokänslor
• Serotonin påverkar rädsla, aggressivitet
och impulsivitet
• Noradrenalin=vakenhet och rädsla
15/07/2017
K Christopher La Retraite School
Neurotransmission
Och slutligen…
• Hormoner-kemikalier som frigörs ur
körtlar i endokrina systemet:
• Adrenalin=kamp eller flykt respons,
aktivering
• Kortisol=aktivering, stress hormon, minne
15/07/2017
Nu till STRESS!
15/07/2017
Två typer av stressorer!
Akuta(plötsliga)
stressorer
Kroniska(pågåen
de) stressorer
15/07/2017
Hypotalamus kontrollerar
reaktionen
15/07/2017
Hypothalamus
• del av hjärnan
• Hypothalamus kontrollerar
kroppstemperatur, hunger, törst, trötthet
och dygnsrytm.
• Vid fara så aktiveras hypothalamus och
amygdala
• Det utsöndras noradrenalin och
adrenalin
15/07/2017
Olika reaktioner
Vid kortvarig stress
förbereder sig kroppen
för kamp eller flykt, och
producerar nödvändiga
resurser för att göra en
av dessa
15/07/2017
Vid långvarig stress
arbetar kroppen för att
hålla igång oss medan
den försöker hantera
effekterna av långvarig
stress
Några av förändringarna som
sker i kroppen vid stress
15/07/2017
Vad sker i kroppen vid stress?
•
•
•
•
•
Hjärtat slår fortare
Ämnesomsättning ökar
Blodsocker halt ökar
Minskad aktivitet hos matsmältning
Kroppen betedd att fly eller kämpa!
15/07/2017
K Christopher La Retraite School
Kortvarig (akut) stress
1.
2.
3.
4.
5.
En stressfaktor aktiverar hypothalamus,
som aktiverar autonoma nervsystemet
(ANS): den sympatiska grenen
Nerver från ANS kommunicerar med
inre organ och körtlar i kroppen
ANS får binjuremärgen att frigöra
hormonerna adrenalin och noradrenalin
i blodet
Dessa hormoner skapar förändringar i
kroppen som förbereder individen för
kamp eller flykt
Efter att hotet har försvunnit, återställer
parasympatiska grenen av ANS
organismen till ett lugnt tillstånd.
15/07/2017
ANS: Effekter på kroppen
ANS förbereder kroppen för
snabba åtgärder om nödvändigt
när ett djur eller en människa är
hotad.
Adrenalin och noradrenalin
frigörs för att aktivera de viktiga
organ som hjärta och lungor
("kamp eller flykt" svar)
15/07/2017
Långvarig (kronisk) stress
1.
2.
3.
4.
5.
Stressorn aktiverar hypotalamus
som stimulerar hypofysen
Hypofysen utsöndrar
adrenokortikotropt hormon
(ACTH)
ACTH stimulerar binjurebarken
att producera kortisol
Kortisol gör det möjligt för
kroppen att hålla stabila
leveranser av blodsocker
Tillräckligt och stadigt blodsocker
hjälper personen att klara en
långvarig stressfaktor.
15/07/2017
Olika stresstest
Finns på bloggen
henkekatte.wordpress.com
http://stresstest.net/
http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Halso
tester/#close
http://www.utbildningco.se/sv/stresshantering/stresstest/
15/07/2017
K Christopher La Retraite School