Malmö stad
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Datum
1 (7)
Tjänsteskrivelse
2015-12-01
Vår referens
Jonas Jonsson
Strateg
[email protected]
Förslag till organisation och inriktning för vuxenutbildningen 2016
GYVF-2015-4801
Sammanfattning
Förslag till organisation och inriktning för vuxenutbildningen 2016 bygger på ännu osäkra uppgifter om den samlade ekonomiska resursen för vuxenutbildningen nästa år. Regeringens budgetproposition indikerar utökade riktade statsbidrag men vad detta slutligen innebär är ännu
oklart. Behovet av utbildning i svenska för invandrare är mycket stort och föreslagen organisation förutsätter en växling av kommunbidrag mellan kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå och sfi, till förmån för den senare skolformen. En viss ökning föreslås också för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå. Föreslagen organisation tar vidare hänsyn till att
kommunen under första halvåret 2016 saknar avtal med externa anordnare av kommunal
vuxenutbildning, vilket innebär minskat antal upphandlade komvuxplatser 2016 jämfört med
2015.
Förslag till beslut
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa organisation och inriktning för vuxenutbildningen 2016 enligt förslaget.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse AGVN AU 151209 Organisation och inriktning för vuxenutbildningen
2016
Beslutsplanering
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-12-09
Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2015-12-18
Ärendet
SIGNERAD
2015-12-02
1 Ekonomiska förutsättningar
Den totala ekonomiska resursen till vuxenutbildningen 2016 är ännu osäker, framför allt
beroende på oklarheter gällande de riktade statsbidragen till vuxenutbildningen.
Regeringens budgetproposition indikerar utökade riktade statsbidrag jämfört med 2015
men hur många platser Skolverket slutligen kommer att ha att fördela inom de olika
utbildningsformerna komvux, yrkesvux, lärlingsvux, yrkesförarutbildning samt
utbildning som kombineras med traineejobb är ännu oklart.
2 (7)
Behovet av utbildning i svenska för invandrare är mycket stort och för att möta detta
bygger föreslagen organisation på en växling av kommunbidrag mellan kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och sfi, till förmån för den senare skolformen.
I nuläget bedöms den samlade ekonomiska resursen till vuxenutbildningen vara något större
2016 än 2015, vilket avspeglas i en något större total utbildningsvolym. Med tanke på de
osäkerhetsfaktorer som ännu finns kring den samlade resursen är en viss försiktighet i den
volymmässiga planeringen av vuxenutbildningen dock nödvändig. Justeringar av
vuxenutbildningens organisation kan senare påkallas av förändrade ekonomiska förutsättningar.
Nu föreliggande förslag innebär endast en volymmässig fördelning mellan
utbildningsformer och enheter, inte en ekonomisk resursfördelning. Den ekonomiska
ersättningen per utbildningsplats inom egenregin fastställs i internbudget för 2016.
Ersättning till externa utbildningsanordnare regleras i avtal mellan kommunen och
respektive leverantör.
2 Inriktning
Förslaget utgår ifrån kravet på att tillgodose behovet av rättighetslagstiftad utbildning
(utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
samt viss utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
grundläggande nivå) samt kommunens skyldighet att anordna kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, varvid en strävan
ska vara att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.
Med anledning av flyktingsituationen och invandringen till Sverige har behovet av sfi
ökat kraftigt under senare år. Många av dem som nyligen har kommit till Sverige har
ännu inte kommunplacerats och en fortsatt stor tillströmning till sfi är att vänta
framöver. Därav föreslås en utökning av den planerade sfi-volymen 2016 jämfört med
planeringen för 2015. Samtidigt måste anordnare av sfi, såväl egenregi som externa
anordnare, arbeta aktivt för att öka genomströmningen i sfi och säkerställa att deltagare
som inte gör framsteg inte går kvar i utbildningen.
Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har under några års
tid varit relativt begränsad men har nu åter ökat något. En förhållandevis stor andel av
sfi-eleverna fortsätter, efter avklarad sfi, att läsa svenska som andraspråk. Det innebär
att på stora volymer sfi följer, med viss eftersläpning, sannolikt ett ökat behov av
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. En viss ökning av denna
utbildningsnivå föreslås därför.
Utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar och med hänsyn tagen till att kommunen under
första halvåret 2016 saknar avtal med externa anordnare av kommunal vuxenutbildning, vilket
innebär minskat antal upphandlade komvuxplatser 2016 jämfört med 2015, föreslås en viss
minskning av den totala volymen av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Föreslagen organisation innebär en fortsatt prioritering av yrkesinriktad utbildning
framför allmänt inriktad utbildning på gymnasial nivå. Denna prioritering bedöms vara
viktig för att fler malmöbor ska komma i arbete samt för att kompetensförsörjningen
inom olika yrkesområden ska säkerställas.
3 (7)
Planerad volym inom särskild utbildning för vuxna föreslås vara densamma 2016 som
för 2015.
3 Planerade utbildningar, egenregi och upphandlad verksamhet
Nedan anges planerade utbildningsvolymer i kommunens egenregi och upphandlad
utbildningsverksamhet samt en bedömning av omfattningen av sfi i folkhögskola,
grundat på nu kända förutsättningar. I de planerade volymerna ingår även
lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning samt utbildning som kombineras
med traineejobb.
Föreslagen organisation omfattar även validering och kompletterande utbildning inom
områdena Vård och omsorg samt Barn och fritid, som utgör huvuddelen av
kommunens valideringsverksamhet. Dessa uppdrag formuleras volymmässigt i
”kursdeltagarveckor” respektive ”helårsplatser”. Att volymmåttet för validering
särskiljer sig från övriga uppdrag beror på att ersättningsmodellen är annorlunda för
denna verksamhet. Uppdrag att genomföra validering och kompletterande utbildning
inom andra yrkesområden kan, utifrån identifierade behov, komma att ges till enheter
som bedriver ordinarie utbildning inom aktuellt yrkesområde.
Enheterna kan vidare ges uppdrag att även genomföra yrkes- och lärlingsvux inom
särskild utbildning för vuxna samt särskilda utbildningsinsatser riktade till specifika
målgrupper.
I enlighet med krav i förordning om vuxenutbildning ska utbildning, med hänsyn tagen
till efterfrågan, bedrivas kontinuerligt under hela året.
Utbildningsanordnarna ska kunna samverka kring kombinationer av utbildningar på
olika nivåer och med olika inriktningar, med särskilt fokus på kombinationer av sfi, eller
annan svenskutbildning, och yrkesutbildning.
Förändringar av organisationen kan komma att göras med anledning av förändrade
ekonomiska förutsättningar eller noterade förändringar i behov och efterfrågan på
utbildning. Utbildningsproduktionen inom respektive enhet kommer under året att
kontinuerligt följas upp i förhållande till planerad, eller eventuellt justerad, organisation.
För liten produktion medför återbetalning. För stor produktion ger ingen extra
resurstilldelning.
4 (7)
Total organisation – egenregi, upphandlad utbildning samt sfi i folkhögskola
Antal helårsplatser (håp) samt kursdeltagarveckor (kdv)
Planerad
Justerad
Planerad
organisation organisation organisation
2015 (håp) 2015 (håp) 2016 (håp)
Särskild utbildning för
vuxna (Särvux)
Utbildning i svenska
för invandrare (Sfi)
1 håp=750h
Kommunal
vuxenutbildning på
grundläggande nivå
(Gruv)
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå, allmänna kurser
(GyA)
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå, vård och omsorg
samt övriga
yrkesinriktade kurser
(GyVO, GyY)
Summa
50
50
50
3 750
3 790
4 150
810
810
850
1 040
1 020
1 000
1 220
1 165
1 115
6 870
6 835
7165
Validering barn och Fritid (BF) samt vård och
omsorg (VO) (kdv)
Kompletterande utbildning barn och Fritid (BF)
samt vård och omsorg (VO) (håp)
1 000
65
Egenregiverksamhet inom Vuxenutbildningsområdet – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
50
1 650
780
810
430
70
3 790
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
50
50
1690
1 900
780
810
790
850
430
480
70
70
3 810
4 160
5 (7)
Validering VO (kdv)
Kompletterande utbildning VO (håp)
455
30
Upphandlad utbildning inom Vuxenutbildningsområdet (Komvux Malmö Centrum) samt
sfi i folkhögskola – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
2 100
30
220
0
400
2 750
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
2 100
2 250
30
40
220
150
0
0
400
300
2 750
2 740
Komvux Malmö Universitetsholmen – planerad organisation
(Ej Vård- och omsorgsutbildning)
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
0
0
0
0
20
20
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
Komvux Malmö Agnesfrid – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
0
0
0
0
120
120
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
6 (7)
Komvux Malmö Borgarskola och Malmö idrottsgymnasium – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
0
0
10
0
30
40
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
20
0
Komvux Malmö Byggymnasiet – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
0
0
0
0
80
80
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
80
70
80
Komvux Malmö Värnhem – planerad organisation
Särvux
Sfi
Gruv
GyA
GyVO
GyY
Summa
Helårsplatser
2015
0
0
0
0
0
70
70
Justerat
Helårsplatser
Helårsplatser 2015 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
70
70
Validering BF (kdv)
Kompletterande utbildning BF (håp)
545
35
7 (7)
Ansvariga
Eva Ahlgren Skoldirektör