Britsarvsskolans likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och

2016-06-27
Britsarvsskolans likabehandlingsplan/plan mot diskriminering
och kränkande behandling läsåret 2016-2017
Inledning
På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.
Framgångsfaktorer för arbetet handlar om att alla på skolan, såväl elever som personal, är delaktiga
i arbetet. Det innebär att vi alla äger ansvaret.
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och grundsärskola.
Ansvarig för planen: Rektor
Planen gäller från 2016-08-22 tom 2017-06-16
Utvärdering av planen för läsåret 2015-2016
När elevrådet sammanfattar klassernas utvärderingar av Britsarvsskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling så framkommer följande synpunkter och upplevelser kring läsåret
2015/2016:
Det finns en otydlighet för eleverna på skolan i vad som händer när en elev blir utsatt för kränkande
behandling. Elevrådet efterfrågar en tydligare genomgång av hur rutinerna på skolan ser ut när det
anmäls fall av kränkande behandling. Elevrådets uppfattning är att fler elever skulle våga anmäla
fall av kränkande behandling om det var tydligare hur det togs omhand.
Överlag är det bra trivsel och studiero på skolan. Det finns ett önskemål från elevrådet om att
värdegrundsarbetet ska bli ännu mer förekommande i den vardagliga verksamheten. Det kan handla
om såväl det förebyggande arbetet såsom arbetet med hur vuxna och elever på skolan reagerar vid
uttryck som kan upplevas som kränkande för vuxen eller elev. Det kan exempelvis förekomma
könsstereotypa uttalanden i korridorer eller i elevernas uppehållsutrymmen.
Det är ett önskemål från elevrådet att trivselreglerna ska fortsätta med samma innehåll nästa läsår.
Det framkommer i samtal i elevrådet att det finns ett önskemål om att det ska vara hårdare
konsekvenser för dem som bryter mot trivselreglerna. Elevrådet tycker att det skulle kunna vara
tydligare vilka konsekvenser som det blir om en elev inte följer reglerna.
Sammanställningen av trivselenkäten visar att trivseln fortfarande är mycket hög. 3 elever upplever
ändå otrygghet på skolan och nämner korridor 2 där det upplevs vara stökigt, skojbråk och skräpigt
samt cykelhusen där det känns obekvämt att vara.
Något som ofta kommer upp i trivselenkäterna är önskemålet att prata mer och oftare om
trakasserier och mobbning, önskemålet om fler vuxna i korridorerna samt att trivselenkäten är bra
och kan göras oftare. Det verkar också som att eleverna inte har kännedom om hur skolan agerar när
vi får veta att trakasserier och mobbning förekommer eftersom flera tycker att man borde prata med
dem som mobbar/trakasserar samt prata med deras föräldrar. Vi behöver alltså informera eleverna
tydligare om hur vi arbetar med detta.
Flera uttrycker på olika sätt i trivselenkäten att man är nöjda med det arbete skolan gör/hur det
fungerar på skolan. Positivt är att en stor majoritet uppger sig vara trygg i skolan och att man inte är
utsatt för kränkningar. Fortfarande finns några som varit trakasserade (4 st). I ett av fallen var det en
klasskamrat som anmält att en annan kamrat var utsatt men vid samtal med den som skulle vara
utsatt, säger denne att så inte är fallet. I de två övriga fallen hade trakasserierna skett tidigare under
terminen men upphört idag.
Vid lärarnas utvärdering av likabehandlingsplan och ordningsregler nämns mobiltelefonerna hos
samtliga. Så gott som alla lärare uppger att mobiltelefonerna används i undervisningen ibland.
Däremot är vi inte tillräckligt tydliga och konsekventa när det gäller att förhindra att
mobiltelefonerna stör trygghet och studiero. Flera lärare uttrycker att vi behöver göra lika. Ett
förslag är att mobiltelefoner samlas in i början av varje lektion. Om och när mobiltelefonerna ska
användas ska också vara tydligt.
Lärarna i samhällsorienterande ämnen har arbetat med medie- och informationsteknik.
Kartlägg (för att hitta problemområden)
Utifrån utvärdering av föregående års plan är det i huvudsak tre områden under kommande läsår vi
behöver förbättra.
Eleverna behöver bli informerade om hur vi arbetar på skolan med kränkningsärenden.
Eleverna har önskemål om att värdegrundsarbetet ska vara mer aktuellt i den vardagliga
verksamheten.
Lärare upplever att man är olika bra på att arbeta med värdegrundsarbete.
Främja (det gör man för att något bra ska hända)
Områden som berörs: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
Mål: Alla elever behöver få en information om hur skolan arbetar med kränkningsärenden
Insats: Kurator går i början av läsåret runt till klasserna på mentorstiden och informerar.
Ansvarig: Kurator
Mål: Värdegrundsarbetet ska vara mer aktuellt i den vardagliga verksamheten
Insats: På mentorstiden ska eleverna ges möjlighet minst en gång per månad att diskutera trivsel,
hur vi är mot varandra och vem man kan vända sig till om man inte trivs eller känner sig utsatt.
Ansvariga: Mentorer
Mål: Alla elever i åk 7 ska under läsåret ges möjlighet att träffa kurator och skolsköterska och prata
om frågor kring mående, utsatthet och vilken hjälp som finns att få.
Insats: Kurator och skolsköterska bokar in tider med klasser på mentorstiden.
Ansvariga: Kurator och skolsköterska
Mål: Alla lärare ska känna att de har tillräcklig kunskap för att leda samtal med eleverna som rör
deras mående.
Insats: Kurator erbjuder stöd med frågeställningar och övningar till enskilda lärare som behöver.
Ansvariga: Enskilda lärare som så behöver kontaktar själv kurator
Förebygg (det gör man för att stoppa något)
Områden som berörs: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
Mål: Alla elever ska uppleva studiero på lektionerna och i biblioteket.
Insats: I början av varje lektion lägger eleverna sin mobil på mobilparkeringen om den inte ska
användas i undervisningen.
Ansvariga: Alla lärare
Åtgärder i akuta situationer
Områden som berörs: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
Mål: All personal ska veta hur de gör när de får kännedom om en kränkning. Eleverna ska veta
vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller någon kamrat upplever sig
vara utsatt. Vårdnadshavare ska känna till vilka rättigheter deras barn har och hur de ska gå tillväga
om deras barn blir utsatt.
Insats: Så snart skolan får kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling av annan elev/elever eller vuxen på skolan ska ett ärende upprättas och
anmälan till huvudman göras. Därefter ska ärendet utredas och dokumenteras.
Ansvarig: Rektor