Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikabehandling på sjukhus vid
samhällsförvärvad pneumoni
Mårten Prag 08 04 01
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Samhällsförvärvad pneumoni
ƒ
Incidens / år: 1%, högre hos äldre
ƒ
20% sjukhusvårdas
ƒ
Mortalitet vid vård på svensk infektionsklinik: 3,5–6%
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Punktprevalensstudierna (PPS) 2003, 04, 06
03 + 04
Riket
03 + 04
ÖLL
06
Riket
06
ÖLL
Antal screenade
24884
1425
17113
709
Antibiotika-behandlade
7351
(31,5 %)
454
(31,9 %)
5308
(31,0 %)
212
(29,9 %)
Antal patienter
behandlade för
pneumoni
(Riket)
1275
(5,1 %)
1007
(5,9 %)
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Åldersfördelning samhällsförvärvad infektion lunga/pleura,
vuxna n=532 terapier. PPS 06
16%
38%
Vuxna 17-60 år
Äldre 61-79 år
Äldreäldre 80+ år
46%
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Rekommenderad mikrobiologisk provtagning
Alla patienter
Patienter med allvarlig pneumoni
(CRB-65 2-4)
Två blododlingar
Två blododlingar
Sputum- och/eller nasofarynxodling
Sputum- och nasofarynxodling
(oavsett antibiotikabehandling)
Om ab-beh pneumokockantigen i urin
Pneumokockantigen i urin
Legionellaantigen i urin
Legionellaodling från sputum
PCR eller serologi för mykoplasma
Överväg bronkoskopi hos kritiskt sjuka
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
PCR för luftvägsbakterier
ƒ
I samma prov (sputum eller nasofarynxaspirat) analyseras förekomst av
DNA från:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Pneumokocker
H. influenzae
M. pneumoniae
C. pneumoniae
Indikation
ƒ Antibiotikabehandling före provtagning
ƒ Allvarlig pneumoni (CRB-65 2-4)
ƒ Misstanke om atypisk bakterie
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Relevant odling före terapi. Samhällsförvärvad infektion
lunga/pleura, vuxna, invärtesmed spec n=690 terapier. Riket,
PPS 03+04
Ja
Nej
Okänt
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Relevant odling före terapi. Samhällsförvärvad infektion
lunga/pleura, vuxna, invärtesmed spec. n=536 terapier. Riket,
PPS 2006
Ja
Nej
Okänt
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Etiologi till samhällsförvärvad pneumoni som sjukhusvårdas
ƒ
Pneumokocker dominerar
Följs av:
H. influenzae
Mykoplasma
luftvägsvirus (ffa influensa)
ƒ
Pneumokocker och H. influenzae är vanliga i alla åldersgrupper
Mykoplasma drabbar framför allt patienter under 50 års ålder
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Principer för antibiotikabehandling
ƒ
Pneumokocker ska alltid täckas
ƒ Vanligast
ƒ Vanligaste påvisade etiologin vid dödlig utgång
ƒ
Peroral antibiotikabehandling kan användas vid icke allvarlig pneumoni
och normal tarmabsorption
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikabehandling vid icke-allvarlig pneumoni (CRB-65: 0-1)
ƒ
Penicillin V 1 g x 3 är förstahandsval
ƒ
Vid misstanke om H. influenzae eller nedsatt penicillinkänslighet
Amoxicillin 500 mg x 3
ƒ
Vid misstanke om atypisk patogen Makrolid/Doxycyklin
ƒ
Om osäker tarmabsorption ges antibiotika parenteralt
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikabehandling vid allvarlig pneumoni
(CRB-65: 2-4)
ƒ
Parenterala antibiotika inom 4 timmar förbättrar prognosen
ƒ
Bensylpenicillin är förstahandsval (cefuroxim eller cefotaxim kan
övervägas under influensaperiod eller vid allvarlig underliggande
sjukdom)
ƒ
Kritiskt sjuk patient, misstanke om legionella/annan atypisk patogen:
Bensylpenicillin + kinolon alt cefalosporin + makrolid
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Riskfaktorer för ESBL (Strama)
•Användning av cefalosporiner och kinoloner är riskfaktorer för uppkomst
och spridning av ESBL både i sluten- och öppenvård
• Övriga riskfaktorer i slutenvården är: långvarig sjukhusvistelse eller vård
på intensivvårdsavdelning, förekomst av katetrar och dränage, assisterad
andning, svår bakomliggande sjukdom och sjukhemsvistelse
• Övriga riskfaktorer i öppenvården är: ålder över 60 år, diabetes,
recidiverande UVI, nyligen vård på sjukhus och KAD
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Använd vanligt penicillin vid behandling
av samhällsförvärvad pneumoni
– ej cefalosporiner!
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Vilka antibiotika används på sjukhus vid samhällsförvärvad
pneumoni?
PPS 03 + 04, 06
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikagrupper, de 9 vanligaste, samhällsförvärvad
infektion lunga/pleura. n=1062 terapier, vuxna. PPS 03+04
Cefalosporiner o likn
Penicillinaskänsliga pc
Tetracykliner
Pc med utvidgat spektrum
Fluorokinoloner
Karbapenemer
Oralt 03+04
Parentalt 03+04
Sulfonamider+trimetoprim
Makrolider
Linkosamider
0
5
10
15
20
%
25
30
35
40
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikagrupper, de 9 vanligaste, samhällsförvärvad infektion
lunga/pleura, %. n=1061 resp 797 terapier, vuxna. PPS 03+04 och
2006
Cefalosporiner
Penicillinaskänsliga pc
03+04
2006
Tetracykliner
Pc utvidgat spektrum
Fluorokinoloner
Karbapenemer
Makrolider
Sulfonamider+trimetoprim
Linkosamider
0
5
10
15
20
25
30
35
40
%
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
De tio mest vanliga terapierna vid samhällsförvärvad infektion
lunga/pleura. Medicin/geriatriska kliniker, Örebro län, ett par
mån/klinik, 1997-98.
Penicillin V
Penicillin G
Amoxicillin
Doxycycline
Cefuroxime
Cefuroxime axetil
Cefotaxime
Gentamicin
Erythromycin
Ciprofloxacin
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikagrupper, de 9 vanligaste, samhällsförvärvad infektion
lunga/pleura, %. Jmf riket –ÖLL. n=797 resp 30 terapier, vuxna. PPS
2006
Cefalosporiner
Penicillinaskänsliga pc
Tetracykliner
Pc utvidgat spektrum
2006
ÖLL 06
Fluorokinoloner
Karbapenemer
Makrolider
Sulfonamider+trimetoprim
Linkosamider
0
10
20
30
40
%
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Behandling vid ”PNUVI”
ƒ
Vid osäkerhet om patienten har pneumoni eller UVI
Bensylpenicillin 3g x 3
+
Gentamicin 4-5 mg/kg en dos
(1 dygn)
Därefter riktad behandling
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Övergång från parenteralt till peroralt antibiotikum, resp
smalare behandling
ƒ
Övergång till peroral behandling när
ƒ
ƒ
ƒ
klinisk förbättring inträtt och
patienten varit feberfri i 1 dygn
Riktad behandling ges så snart en patogen har identifierats
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Vid utebliven förbättring (efter 48-72 timmar) överväg:
ƒ
ƒ
ƒ
Differentialdiagnoser: lungemboli, vaskulit, malignitet
Progredierande infektion: sepsis, empyem, endokardit
Oväntad infektion: atypisk patogen, TB, pneumocystis
Ompröva antibiotikaval
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Behandlingstid
ƒ
Icke allvarlig pneumoni: 7 d
ƒ
Allvarlig pneumoni utan känd etiologi: 10 d
ƒ
Infektion med legionella, stafylokocker eller Gram-negativa
tarmbakterier misstänks/är verifierad: 14–21 d
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Infektionsläkarföreningens
vårdprogram finns tillgängligt på
Infektionsläkarföreningens hemsida:
www.infektion.net
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Download