Fridhemsskolan
grundsärskola
Plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Antagen 2016-01-07
Enhetschefs namn och titel
Peter Långberg
Enhetschef/Rektor Fridhemsskolan,
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Fritidshem
och Fritidsklubb
1
Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling
Denna plan gäller Fridhemsskolans grundsärskola samt fritidshem.
Innehållsförteckning.......................................................................
2
Inledning, Mål och Syfte………………………………………….…….
3
Fridhemsskolans pedagogiska idè………………………………………
4
Definitioner och begrepp……………………………………………….
4
Grunduppgifter………………………………………………………….
5
Rutiner för akuta situationer…………………………………………….
6
Att utreda……………………………………………………………......
7
Anmälan till polis och socialtjänst………………………..
7
Att åtgärda………………………………………………………………
7
Kränkande behandling mellan elever…………………….
7
Kränkande behandling mellan personal och elev ……….
7
Kränkande behandling mellan medarbetare……………..
7
Att dokumentera och anmäla till huvudmannen......................................
8
Uppföljning och utvärdering……………………………………………
8
Sammanfattning/utvecklingsområden……………………………………
8
Lagar, förordning, samt allmänna råd…………………………………..
9
Bilagor…………………………………………………………………..
9
2
Inledning, Mål och Syfte
Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling
Vi har i Sverige två viktiga lagar som syftar till att förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling:


Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslag (2008:567)
Förbud mot kränkande behandling regleras i Skollag (2010:800)
Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.
Därför är målet för oss som arbetar på Fridhemsskolan, att skolan ska vara fri från
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan har som uppdrag att
verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och Fridhemsskolan ska
vara en miljö, där alla elever känner sig trygga och kan utvecklas.
Det är tillsammans som alla vi som arbetar på skolan kan skapa en god miljö, fri från
kränkningar och övergrepp. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och
respekt för varandra.
Vi som arbetar på Fridhemsskolan tar avstånd från all form av oacceptabelt beteende.
Alla som arbetar på skolan har ansvar för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling bland elever och medarbetare.
Om trakasserier eller andra kränkningar ändå äger rum, har alla som arbetar på
Fridhemsskolan skyldighet att utreda och åtgärda det inträffade.
Denna plan utgår från Diskrimineringslagen och Skollagen och är antagen 2016-01-07
av skolledning och personal. Utifrån analys och kartläggning av riskfaktorer som ska
ske varje läsår, formuleras mål och aktiviteter att genomföras under läsåret.
Enligt Lgr 11 beskrivs följande mål i det andra kapitlet ”Normer och värden”:
Skolans mål är att varje elev
·
·
·
·
·
kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga
erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
(Ur: Lgr11, s. 12)
Viktigt och centralt i detta sammanhang är att skapa tillfällen och forum för eleverna
och deras vårdnadshavare som främjar delaktighet och möjlighet att påverka. Skolans
Föräldraråd är ett forum för föräldrars delaktighet i skolans samlade värdegrundsarbete.
3
Fridhemsskolan pedagogiska idé
Varje elev ska ges möjlighet att tillägna sig nya kunskaper genom aktiv inlärning. Eleven
själv undersöker och utforskar sin närmiljö och lär sig på så sätt nya saker. Vi arbetar med
aktiv inlärning för att möta varje enskild elev utifrån elevens individuella förutsättningar. Att
utvecklas, få kunskap, möjlighet att göra sig förstådd, öva färdigheter samt ingå i ett socialt
sammanhang utanför hemmet.
Vår pedagogiska idé bygger på kommunikation. Kommunikation sker på olika sätt bland
annat genom olika typer av medier. Vi utgår utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi
fokuserar på elevernas starka sidor istället för elevernas olika funktionsnedsättningar.
(Fridhemsskolan enhetsplan för läsåret 2015-2016, bilaga 1)
Definitioner och Begrepp
Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som
skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon
av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla
lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i
praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss
diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett
berättigat syfte.
Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det
innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För
att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet
trakasserier.
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande.
4
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.
GRUNDUPPGIFTER
Skolans namn: Fridhemsskolan
Enhet: Grundsärskola, Gymnasiesärskola,
Fritidshem och Fritidsklubb
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola, samt fritidshem
Planen gäller från: 2016-01-11
Planen gäller till: 2017-01-10
Ansvarig för planen: Peter Långberg, enhetschef/rektor
Att Förebygga, Främja och Upptäcka
Fridhemsskolan är en arbetsplats där totalt ca 55 barn, ungdomar och vuxna dagligen
möts för att tillsammans arbeta, utvecklas och sträva mot framtiden. Arbetet är ofta
intensivt och krävande och en förutsättning för en positiv utveckling och goda framsteg
är en bra arbetsmiljö samt ett gott arbetsklimat. Det främjande och förebyggande
arbetet är en del av Fridhemsskolans vardagliga arbete och vid varje läsårsstart ska
varje verksamhetsdel genomföra en kartläggning och göra en analys inför arbetet på
detta viktiga område.
Kartläggning
Vid starten av varje läsår ska, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, varje
verksamhetsdel genomföra en kartläggning av Fridhemsskolans verksamhet för att se
över på vilket sätt de egna strukturerna och arbetssätten gynnar eller försvårar
demokratiska relationer. Det är viktigt att föra en dialog med elever, föräldrar och
personal, när det gäller att identifiera riskfaktorer i skolan. Exempel på
kartläggningsmetoder är:




observationer
organiserade samtal på individ- och gruppnivå
enkäter
tillbuds- och olycksfallsrapportering
Utifrån kartläggningen formuleras konkreta och uppföljningsbara mål att arbeta mot
under läsåret. Vi beskriver vilka aktiviteter som ska ske utifrån kartläggningen och vem
som ansvarar för vad.
5
Stabila vuxenkontakter
På Fridhemsskolan har vi en lärare/klassföreståndare per klass/grupp som vanligtvis
består av 4-5 elever. Vi har också 2-3 assistenter/klass, tillgång till skolsköterska,
skolläkare, skolöverläkare, fritidspersonal som även arbetar som assistenter på skoltid,
specialpedagog, samt tillgång till skolpsykolog och skolkurator. Dessa har tillsammans
ett gemensamt ansvar för elevernas situation i skolan.
Många vuxna som är organiserade runt eleverna underlättar för alla elever att få stabila
vuxenkontakter i skolan och därmed känna hög grad av trygghet.
Alla som arbetar i skolan är skyldiga att motverka all form av mobbning,
diskriminering och annan kränkande behandling, samt vid misstanke och i
förekommande fall omedelbart ingripa.
Elevhälsoteam
Vi har ett Elevhälsoteam på skolan. I EHT ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog.
Rasttillsyn
Vid raster och vid väntan på skolbussen finns alltid vuxna med.
Föräldrainformation
Vi informerar på föräldramöte om Fridhemsskolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling och om hur vi arbetar för att eleverna ska känna trygghet, må bra
och trivas på skolan. Vi poängterar vikten av att föräldrar, som känner till eller
misstänker att trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer, omedelbart
kontaktar skolan, så att skolan kan hjälpa till att lösa problemet. Alla föräldrar ges
möjlighet att engagera sig i skolan Föräldraråd.
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår
skola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över platser där eleverna vistas. Personalen är lyhörda och
uppmärksamma. Detta tillsammans med den årliga kartläggningen av verksamheten är
grunden för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Personer som elever och föräldrar kan vända sig till
Klasslärare/handledare ansvarar för föräldrakontakten för de elever som är knutna till
respektive klass. Därutöver kan elev eller förälder naturligtvis vända sig till någon i
Elevhälsoteamet eller annan vuxen på skolan.
Västerås stads rutin för anmälan till huvudman vid kränkande behandling.
Enligt skollagen är lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev har blivit
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig att anmäla detta till rektorn, som
snarast ska anmäla detta till huvudmannen, enligt Västerås stads rutin för anmälan till
huvudman vid trakasserier eller kränkande behandling, (bilaga 2).
6
Att Utreda
Om en medarbetare fått kännedom om att någon elev har utsatts för trakasserier eller
kränkande behandling ska alltid en utredning göras.
Utredningens omfattning och metod anpassas till varje enskilt fall. Ibland, om händelsen
bedöms som bagatellartad och situationen därefter är uppklarad, kan det vara tillräckligt att
genom en enklare utredning få händelsen klarlagd. I andra fall kan utredningen bli omfattande
och involvera fler elever, personal och vårdnadshavare.
Anmälan till polis och socialtjänst
I vissa fall kan anmälan till polis och socialtjänst bli aktuellt. Vi följer då de rutiner som gäller
för Västerås skolor.
Att Åtgärda
Kränkande behandling mellan elever
Fridhemsskolan accepterar ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling och var och en som upptäcker eller får kännedom om att någon form av
mobbning/kränkning förekommit är skyldig att vidta åtgärder.
Klasslärare/Annan vuxen på skolan
Den medarbetare som fått vetskap om misstänkt mobbning eller annan kränkande behandling
ska snarast anmäla det till rektorn eller högre chef.
Elevhälsoteam/Stödteam
Elevhälsoteamet har ett förebyggande och övergripande ansvar och ska ge råd till
klasslärare och annan personal. EHT följer upp de fall som aktualiserats och informerar
i förekommande fall annan berörd personal. EHT har också ansvar för att samordna de
åtgärder skolan vidtar. På enheten finns också tillgång till ett stödteam. EHT träffar
stödteamet ca en gång i månaden som består av skolkurator och skolpsykolog.
Samrådsmöte
I de fall då klasslärare, assistentstöd samt skolans övriga resurser inte räcker till, kallar
rektor till samrådsmöte för att få underlag för vidare åtgärder och beslut. Ofta söker
skolan stöd och råd hos andra resurser i samhället. Rektor eller den rektor utser,
ansvarar för att anmälan i förekommande fall görs till andra myndigheter.
Anmälningsskyldighet till socialtjänsten omfattar dock all personal på skolan.
Kränkande behandling mellan personal och elev
Fridhemsskolan accepterar ingen form av kränkande behandling. Om en elev upplever sig
kränkt, eller av annan person bedöms ha blivit kränkt, anmäls detta snarast till rektor. All
personal som får kännedom om eller misstänker att en elev har blivit utsatt för trakasserier
eller kränkande behandling av personal har enligt skollagen skyldighet att anmäla detta till
rektorn, som snarast anmäler detta till huvudmannen, enligt Västerås stads rutin för anmälan
till huvudman vid kränkande behandling.
Kränkande behandling mellan medarbetare
Fridhemsskolan accepterar ingen form av kränkande behandling och var och en som
upptäcker eller får kännedom om att personal i någon form kränker en annan
medarbetare har skyldighet att informera rektor, eller högre chef som ansvarar för att
åtgärder vidtas.
7
Att Dokumentera och anmäla till huvudmannen
Anmälan till huvudmannen
Om en elev anser sig ha blivit, eller annan person anser att eleven blivit, utsatt för
diskriminering och/eller kränkande behandling ska rektor anmäla detta till
huvudmannen, på särskild blankett. Dokumentation i ärende ska skickas till registrator
för diarieföring och sekretessmärkning.
Uppföljning och Utvärdering
Planen utvärderas regelbundet, kartläggning sker i början av varje läsår. Enskilda fall
följs upp och utvärderas.
Förbättringsområdena följs upp i samband med skolans kvalitetsarbete.
Rektor ansvarar för att ny plan upprättas varje år, samt att föräldrar ges möjlighet att ta
del av den nya planen.
Sammanfattning/Utvecklingsområden
Medarbetare


Förbättrad kartläggning i början av nästa läsår för att få ett bra underlag för
kommande ny plan.
Förbättrad förankring och implementering av planen hos personal och föräldrar.
Elever

Att utforma verksamheten på skolan så att alla elever på skolan känner sig
trygga och trivs på skolan.
Föräldrar


Att vid utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldrarådsmöten ges möjlighet
att fördjupa sin förståelse av skolans arbete på detta område.
Kartläggning via föräldraenkät för att få ett bra underlag, samt öka föräldrars
delaktighet.
Vi upplever att verksamheten på Fridhemsskolan är trygg och att våra elever trivs med
verksamheten.
8
Lagar, förordning, samt allmänna råd:
Skollag (2010:800)
Diskrimineringslag (2008:567)
Förordning (2006:1083), om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling
Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Bilagor:
Bilaga 1, Fridhemsskolan enhetsplan för läsåret 2015-2016
Bilaga 2, Västerås stads rutin för anmälan till huvudman vid trakasserier eller
kränkande behandling
9