Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to

Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries. De
Published on Samtiden.com (https://www.samtiden.com)
Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the
21st Centuries. Del 1
Författad av Fähstorkh tors, 18/08/2011 - 19:54
Under en lång period var "jihad" ett närmast okänt begrepp. För de som fortfarande
kunde erinra sig det var det en esoterisk beteckning på konfrontationer i det
förflutna mellan det kristna väst och islam. Förklaringen till denna historiska
minnesförlust stavas "västerländsk kolonialism". De flesta muslimska stater har
under de senaste 150 åren var politiskt impotenta kolonier eller protektorat. Europa
glömde bort eller kanske rentav förträngde det faktum att under flera hundra år var
jihad en fruktad militär och religiös realitet. "'From the fury of the Mahomedan,
spare us, O Lord' was a prayer heard for centuries in all the churches of central and
southern Europé" skriver Paul Fregosi i Jihad in the West. Muslim Conquests from
the 7th to the 21st Centuries (Prometheus Books, 1998). I två på varandra följande
artiklar skall vi titta lite närmare på Fregosis bok. I denna inledande artikel
fokuserar vi på den traditionella historieskrivningens syn på jihad. Vi ägnar också
några rader åt islams profet - Muhammed.
Jihad
Doktrinen om jihad eller det heliga kriget härrör från 600-talet då Muhammed
predikade Koranen, härskade över Medina och slogs mot hedniska stammar på
arabiska halvön i syfte att utrota polyteismen och ena araberna under islams banér.
Fregosi menar att jihad har flera definierande kännetecken.
Ett kännetecken är att jihad är en religiös plikt för muslimer. Ett annat kännetecken
är att islam är en i grunden imperialistisk religion. Ett tredje kännetecken är att
Page 1 of 5
Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries. De
Published on Samtiden.com (https://www.samtiden.com)
jihad inte har som målsättning att konvertera otrogna till den rätta läran. Kristna
och judar i av muslimer ockuperade områden ställdes inför tre alternativ. Det första
alternativet innebar att de accepterade islam och följaktligen blev muslimer. Det
andra alternativet innebar att de valde att hålla kvar vid sina respektive religioner.
Det medförde att de behandlades som andra klassens medborgare. De tvingades
betala särskilda straffskatter och utsattes för omfattande diskriminering. De som
inte accepterade islam och vägrade att underkasta sig den muslimska makten,
straffades undantagslöst med döden.
Sex
Det kanske mest underhållande avsnittet i boken handlar om islams syn på
paradiset. Muslimska soldater var fruktade inte minst på grund av sin våghalsighet.
Profeten hade förklarat att svärdet var nyckeln till himlen. De som dog i kampen för
islam hade en evighet av i huvudsak sexuella äventyr framför sig. Sjuttiotvå
oskulder väntade på de krigare som slagits och stupat i Allahs namn. I paradiset
varade orgasmerna i 1000 år och var 100 gånger intensivare än normala orgasmer.
Skrikande barn, hjälpsökande åldringar och stirrande icke-muslimer var naturligtvis
portförbjudna.
Från en strategiskt utplacerad balkong hade de rättroende männen också möjlighet
att roa sig med att titta ned i helvetet och se kristna, hedningar och judar rostas om
och om igen i en eld som aldrig upphörde att förtära deras kroppar.
När muslimska män inte rullade runt i halmen med någon eller några av de 72
oskulderna eller njöt av utsikten från den strategiskt utplacerade balkongen,
ägnade de tiden åt att äta och dricka. Varje muslim betjänades av 300 servitörer
och förväntades sätta i sig lika många måltider. Toaletter existerade inte eftersom
människor förmodades sluta defekera när de anlände till paradiset. En muslimsk
poet beskrev den sanitära situationen på följande sätt: det inte är på det viset att
muslimer bestämmer sig för att inte defekera när de väl har blivit medlemmar av
denna illustra samling, de kan inte defekera eftersom deras anus försvinner när de
kommer till paradiset.
Att spänna vagnen före hästen
Det finns flera problem med den traditionella historieskrivningen. Trots att muslimsk
imperialism är ett historiskt faktum har det inte skrivits mycket i ämnet. Islams
jihad mot väst är en bortglömd och ibland förnekad realitet. Istället framhävs
korstågens betydelse. Encyclopedia Britannica ger korstågen 80 gånger mer
utrymme än jihad. Hundratals böcker har skrivits om korstågen, blott ett fåtal har
dokumenterat islams heliga krig mot väst.
Ett annat problem är att den traditionella historieskrivningen ofta spänner vagnen
före hästen. Västerländska och muslimska historiker hävdar gärna att de kristna
korstågen gav upphov till fiendeskapet mellan kristendom och islam. Detta är inte
sant. Korstågen inleddes 400 år efter jihad och utgjorde en reaktion på den
muslimska ockupationen av Spanien. Det är förvisso korrekt att västmakterna ofta
förde en imperialistisk politik, men medan västerländsk kolonialism varade i drygt
130 år, pågick muslimsk kolonialism i 1300 år. Korstågen hade dessutom ett
begränsat syfte. Målsättningen var att återta det Heliga landet som muslimerna
Page 2 of 5
Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries. De
Published on Samtiden.com (https://www.samtiden.com)
hade ockuperat 450 år tidigare. Muslimsk imperialism syftade till att ockupera och
islamisera hela Europa. Stora delar av Europa blev också ockuperat av muslimska
arméer. Spanien var ockuperat i 800 år. Portugal tvingades utstå muslimskt
herravälde under 600 år. Bulgarien och Grekland var under muslimsk dominans i
500 år. De muslimska arméerna förvandlade Frankrike, Österrike, Bosnien, Kroatien,
Polen, Ukraina, östra och södra Ryssland till veritabla slagfält. Serbien var ockuperat
i 400 år, Sicilien i 300 år och Ungern i 150 år. Ungern var så plundrat och härjat att
det tog landet 200 år att återhämta sig.
Trots detta är det muslimerna som är bittra och européerna som skäms. Det borde
vara tvärtom.
Muhammed som myt och verklighet
Muslimer vördar Muhammed. Han uppfattas som en vänlig man som levde ett
enkelt liv, omgiven av sina elva fruar. Han hjälpte de fattiga, var en god make och
hade 30 mäns sexuella förmåga. Den historiske Muhammed var emellertid en helt
annan person. Islams profet var inte endast statsman, han var också krigare och
han hade inget till övers för de som motarbetade honom eller inte visade honom
vederbörlig respekt. Hans fiender fick händer och fötter avhuggna och ögon
utgrävda. De spetsades på pålar, halshöggs eller torterades ihjäl.
Muhammed föddes i Mecka. Han blev tidigt föräldralös och växte upp hos
släktingar. Hans första kända arbete var som kamelförare hos en 15 år äldre kvinna.
Kvinnan, som förmodligen var kristen, skulle bli hans första hustru och anhängare.
Äktenskapet varade i 25 år, fram till kvinnans död.
Enligt myten befann sig Muhammed i en grotta på berget Hira några kilometer
utanför Mecka för att vila sig, när en vision uppenbarade sig. I visionen talade
ärkeängeln Gabriel till Muhammed. Ängeln förklarade att Gud hade utsett
Muhammed till profet. Muhammed blev skräckslagen. Han hade aldrig varit med om
något liknande och sprang hem så fort han kunde. Väl hemkommen berättade han
för sin hustru vad han hade varit med om. Han sade att visionen vägrade släppa sitt
grepp om honom och att den hade följt efter honom och nu befann sig i parets hem.
Hustrun, som inte kunde se visionen, bestämde sig för att testa dess moraliska
karaktär. Hon tog av sig sina kläder, plagg efter plagg, tills hon var naken och
frågade Muhammed om han märkte någon skillnad. Muhammed svarade att
visionen försvann i samma ögonblick som det sista plagget föll. Det kan bara
innebära en sak, förklarade hustrun: det måste ha varit en ängel. Muhammed var
nu inte längre rädd för visionen och när den sedermera återkom lyssnade han
noggrant till det som rösten hade att säga och såg till att det blev nedtecknat.
Dessa budskap bildar stommen i islams heliga skrift Koranen.
Övertygad om att han var Guds budbärare, började Muhammed att predika i Mecka.
Han stötte omedelbart på problem. Kulturen på den arabiska halvön var
polyteistisk. Enbart i Mecka fanns över 300 gudomligheter. Den religiöst motiverade
trafiken av människor till och från Mecka var, av lätt insedda skäl, uppskattad av
stadens affärsmän. Det dröjde följaktligen inte länge innan Meckas makthavare
började irritera sig på Muhammed. Islam är en monoteistisk religion och för Meckas
härskare var monoteism liktydigt med dåliga affärer. Muhammeds motståndare var
hårdföra män som hade för avsikt att försvara sina privilegier med alla till buds
Page 3 of 5
Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries. De
Published on Samtiden.com (https://www.samtiden.com)
stående medel. En kvinna som bekände att hon hade konverterat till islam,
spetsades på en påle. I takt med att hans fiender blev allt fler började Muhammed
överväga att flytta till Medina. Det var emellertid inte endast den fientliga
stämningen i staden som var avgörande för hans beslut. Muhammed hade
anhängare i Medina som vädjade till honom att lämna Mecka. Flytten kallas Hijra
och lär ha tagit tio dagar och samlat 200 människor. Hijra inleder den muslimska
kalendern och anses vara den islamiska historiens största ögonblick.
Även om Muhammed hade entusiastiska anhängare i Medina, var många medineser
skeptiska till honom. De tre judiska stammarna i staden var inte ett dugg
imponerade av honom och stadens intellektuella gycklade med honom i tal och
skrift.
Muhammed finansierade sina maktsträvanden genom att attackera och plundra
karavaner som trafikerade handelsleden Syrien-Mecka. Ett av dessa angrepp har en
speciell status i islams historia. Under slaget vid Badr sägs muslimerna ha fått hjälp
av tusentals änglar att besegra de soldater från Mecka som försvarade karavanen.
Naturligtvis var det endast Muhammed som hade observerat änglarnas närvaro.
Slaget vid Badr var en stor seger för den muslimska sidan och befäste Muhammeds
maktposition i Medina. Efter Badr fanns det ingen i staden som kunde utmana
honom och han kunde relativt obehindrat ta itu med sina rivaler. Han lät mörda en
av stadens poeter därför att hon hade uttryckt sig i vanvördiga ordalag om honom.
Han tvingade en av de judiska stammarna på flykt och beslagtog de flyende
judarnas egendomar. Han beordrade massavrättningar av män från en annan judisk
stam och konfiskerade deras egendomar:
He had the executions carried out in the market place, where trenches
previously had been dug to receive the corpses. The carnage started in the
morning and went on all day and into the night by torchlight. Mohammed
left the scene early in the evening to enjoy the charms of Reihana, the
young widow of one of the victims, a beautiful Jewish girl who had been set
aside for the Prophet's pleasure. ... The other women of the tribe as well as
the children, about a thousand in all, were sold into slavery.
Medina blev det första centrumet i det imperium som Muhammed byggde upp och
islam skulle bli det som höll ihop enheten och legitimerade ledarens imperialistiska
planer.
Utrikespolitisk vision
Muhammed var 52 år när han lämnade Mecka för Medina. Tio år senare skulle han
dö i sin favorithustrus armar. Under mellantiden hade han inte endast erövrat halva
arabiska halvön, han hade även formulerat en utrikespolitisk vision. För Muhammed
var islam inte längre enbart en arabisk angelägenhet. Islam skulle dominera
världen. Snart skulle Allahs krigare vända blickarna mot Europa.
Page 4 of 5
Jihad in the West. Muslim Conquests from the 7th to the 21st Centuries. De
Published on Samtiden.com (https://www.samtiden.com)
Source URL: https://www.samtiden.com/?q=node/336
Page 5 of 5