Studera - Svenska litteratursällskapet

Studera
samhällsvetenskaper!
Studera samhällsvetenskaper på svenska
Ä
r du intresserad av hur samhället fungerar eller
av att studera de sociala relationerna mellan
olika grupper? Vill du lära dig att analysera de politiska förändringarna i samhället eller förstå hur ekonomiska kriser uppstår? Då är samhällsvetenskaper
någonting för dig. I den här broschyren kan du
läsa om de samhällsvetenskapliga ämnen som
har svenskspråkig undervisning på kandidatoch magisternivå i Helsingfors, Åbo och Vasa.
I Helsingfors kan du studera samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet, antingen vid Stats­
vetenskapliga fakulteten eller vid Svenska socialoch kommunalhögskolan (Soc&kom). I Åbo och
Vasa kan du välja Åbo Akademis
fakultet för samhällsveten­
skaper och ekonomi. För ämnet
socialpolitik i Vasa väljer du
fakulteten för pedagogik och
välfärdsstudier.
Foto: Atelier Apollo
Helsingfors. SLS
Foto: Gustaf Sandberg. SLS
I
nom ämnet statskunskap, som också kallas statsvetenskap, statslära och politologi, studerar man
politik och politiska system. Det handlar om hur
samhället är organiserat och hur det styrs lokalt,
nationellt och globalt. Statsvetare undersöker
t.ex. politiska partier, ideologier, opinioner, val och
deltagande samt hur olika stater är organiserade.
En viktig del är överstatliga organisationer och
nätverk. Det kan också handla om aktivitet
på gräsrots­nivå eller om olika typer av konflikter
och medling av dem.
Inom offentlig förvaltning studerar man hur de
politiska besluten bereds och genomförs inom
kommun och stat. Ett annat område är hur olika
institutioner inom kommuner och stater styrs.
En utbildning i statskunskap ger en mångsidig
teoretisk bas som hjälper dig att förstå dels
politiska händelser på lokal, national och global
nivå, dels relationerna mellan medborgare,
politik och samhälleliga institutioner.
Med statskunskap eller offentlig förvaltning
som huvudämne kan du jobba internationellt,
inom den offentliga och den privata sektorn
eller inom organisationsvärlden.
Statskunskap
och offentlig
förvaltning
Åbo Akademi
Statskunskap Åbo
Utbildningen i statskunskap vid Åbo Akademi
hjälper dig att förstå händelser på lokal, nationell och global nivå samt att se på världshändelser ur en analytisk och kritisk synvinkel.
Kurslitteraturen ger en bred teoretisk bas
för studierna, som omfattar ämnesområden som internationell politik, jämförande
politik, finländsk politik, väljarbeteende
och miljöpolitik. Under föreläsningarna
fördjupar man sig i särskilda teman inom
kurslitteraturen, ofta med praktiska exempel. Som biämnen kan du välja t.ex.
offentlig förvaltning eller masskommunikation, men också tvärvetenskapliga ämnen som kulturledning eller
Europakunskap.
Offentlig förvaltning Åbo
Studierna i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi passar utmärkt för dig som är intresserad
av hur den offentliga sektorn fungerar och av
samspelet mellan politik och förvaltning. Inom
ämnet kan du specialisera dig på många centrala
områden i samhället, bl.a. kommunala frågor, personalledning, miljöpolitik, organisationsteori eller
offentlig resursanvändning. Inom magisterutbildningen kan du också satsa på offentligt ledarskap.
Du kan skräddarsy dina huvudämnesstudier efter
eget intresse och på det sättet skapa dig en stadig
grund för en framtida ledar- eller expertkarriär.
Statskunskap med
masskommunikation Vasa
Foto :
arto
Kai M
Foto :
LS
nen. S
arto
Kai M
LS
nen. S
Är du intresserad av politik och samhälle är denna
linje i Vasa något för dig. Huvudämnet är stats­
kunskap men utöver det kan man läsa antingen
masskommunikation (journalistik), offentlig
förvaltning eller politisk historia. Under
studierna lär du dig förstå statens
mekanismer på alla nivåer. Vi granskar
val, regerings­program och kommunala
frågor – och allt där emellan. Statsvetarna
i Vasa är en liten familj med mycket
god samvaro där tröskeln mellan
studerandena och personalen är låg.
Foto :
Foto :
Anna
Ingma
n
Sandr
a Vaih
el a
Helsingfors universitet
Allmän statslära
Statsvetenskapliga
fakulteten
Statslära är, i grund och botten, studier om makt.
Vem är det som bestämmer i världen och varför?
Vad är frihet, vem ska få ha det, och hur mycket?
Kan världen göras mera rättvis, effektiv och jämställd? Vid Statsvetenskapliga fakulteten i Helsing­
fors studerar man statslära på en av tre linjer:
världs­politik, politologi eller organisationsforskning.
Alla tre analyserar hur samhället fungerar, men med
något olika fokus. Om du gillar filosofi och samhällskunskap och inte är rädd för att läsa, skriva och framför allt tänka är allmän statslära någonting för dig.
Statskunskap med
förvaltning Soc&kom
Foto: Janne rentola. SLS
Makt och inflytande är centrala begrepp i ämnet
statskunskap. Inom ämnet vid Soc&kom är två områden särskilt viktiga. Det ena handlar om hur de
stora förändringarna inom politiken och förvaltningen i dag påverkar förhållandet mellan samhällets
olika aktörer. Vad betyder de för individens ansvar
och möjligheter att påverka? Hur starkt är organisationernas politiska inflytande? Kan man genom nya
former av politisk organisering hantera problemen
i samhället? Det andra är politisk och strategisk
kommunikation. Hur påverkar nya informationsoch kommunikationsformer politiken och beslutsfattandet? Om de här frågorna låter intressanta
är statskunskap med förvaltning den rätta studie­
inriktningen för dig.
Sociologi
S
ociologin handlar om det sociala, om det som
försiggår mellan människor – mellan individer,
grupper eller hela samhällen. Sociala relationer
följer ofta särskilda mönster och de här mönstren
strävar sociologin efter att lyfta fram, analysera
och förstå. Vilka uppenbara eller dolda sedvänjor,
normer och värderingar ligger t.ex. bakom skillnader mellan olika grupper i ett samhälle? Sociologin
intresserar sig också för samhällets sociala strukturer, för hur samhället är uppbyggt. Sociologiska
teorier tillämpas även inom många andra vetenskaper, inte bara inom samhällsvetenskaper utan
också inom humaniora såsom historia, etnologi och
litteraturvetenskap. Med sociologisk utbildning får
du en förmåga att analysera samhället ur många
perspektiv och du lär dig också att se kritiskt på
fenomen som anses som självklarheter.
Du kan jobba t.ex. inom organisationer eller
medier, som forskare eller inom kommunala och
statliga myndigheter.
Sociologi Åbo
Studier i sociologi passar utmärkt för dig som är
intresserad av människans sociala natur och det
kollektiva samhällslivet. När du studerar sociologi
vid Åbo Akademi lär du dig att förstå och analysera
sociala fenomen och att betrakta dem kritiskt.
Sociologin ger dig förutsättningar att se på verkligheten ur olika synvinklar. I studierna lär du känna
sociologins historia och klassiker, teoribildningen
och sociologiska metoder. Du får också bekanta dig
med olika inriktningar inom ämnet, såsom familje-,
organisations-, arbets- eller kultursociologi – alternativen är många – och någon av de här inriktningarna kan du sedan specialisera dig på.
gren
Nina Ed
Foto :
-Henr
ichso
n. SLS
Helsingfors universitet
Åbo Akademi
­
Sociologi Soc&kom
Sociologin anses ofta vara en samhällskritisk
vetenskap. Det här beror på att sociologin ifråga­
sätter och analyserar också sådana sociala institutioner och samhällsmönster som betraktas som
självklara. Studier i sociologi ger dig inblick i hur olika sociala fenomen byggs upp, allt från familjerelationer till globala sociala system. På Soc&kom kan
du som sociologistuderande välja biämneshelheter
med inriktning på bl.a. miljö, etniska relationer och
genusstudier enligt ditt eget intresse. Sociologisk
kunskap ger dig en god grund för att förstå även
andra samhällsinriktade studier.
S
ocialpsykologin studerar det sociala samspelet mellan individer, inom grupper och mellan
grupper. Hur formas den enskilda individens tankar,
känslor och handlingar av andra människor och av
de grupper hen tillhör, som familjen, kompisarna,
arbetskamraterna, invånarna på en viss ort eller i
ett visst land? Hur påverkas individens attityder av
vad andra människor tänker och tycker? Hur bidrar
för­domar till konflikter mellan grupper och till rasism
och hur kan grupprelationerna förbättras? Hur kan
kunskap om människors identitet hjälpa oss att
förstå och påverka vad som sker i samhället?
Med socialpsykologisk utbildning kan du
arbeta t.ex. med personalfrågor i den
privata eller den offentliga sektorn,
med barn och familjer inom socialoch hälsovården, med frågor kring
integrering av flyktingar och på
en mängd andra områden där
det är viktigt att förstå hur
människor fungerar i
sociala sammanhang.
Helsingfors universitet
Socialpsykologi
Socialpsykologi
Statsvetenskapliga fakulteten
Socialpsykologi går på djupet i hur individer fungerar i grupp och hur grupper fungerar sinsemellan.
I praktiken kan det handla om fenomen som t.ex.
attityder, fördomar, identitet, organisationer, makt
och ledarskap. Eftersom socialpsykologi är ett
brett ämne med många olika inriktningar är även
kursutbudet stort vid Statsvetenskapliga fakulteten.
Utöver obligatoriska kurser kan du välja att fördjupa dig i vissa områden. Varför inte lära dig mer om
t.ex. motivation och förändring av beteende eller
om etniska relationer?
Socialpsykologi Soc&kom
Socialpsykologin anses vara en s.k. brovetenskap
mellan psykologin och sociologin men skiljer sig
från båda. Socialpsykologin reflekterar kring hur
samhället formar individen och hur individen i sig
är en ständig medskapare av det samhälle hen
lever i. Genom utbildningen vid Soc&kom får du
kunskaper i socialpsykologins och psykologins
begreppssystem och traditioner. Till de frågor som
behandlas under studierna hör t.ex. familjens,
etnicitetens och de samhälleliga förändringarnas
betydelse för individens utveckling. Identitet, beteende i grupper (t.ex. smågrupper och större organisationer) och social utveckling är alla fenomen som
studier i socialpsykologi hjälper dig att förstå.
Socialt
arbete och
socialpolitik
S
ocialt arbete är praktisk verksamhet, ett yrke och
ett vetenskapligt ämne. Med en magisterexamen
i socialt arbete blir du behörig socialarbetare och kan
arbeta med klienter inom social- och hälsovården,
med individer, familjer eller grupper. Socialarbetets
insatser behövs också inom utvecklings-, planeringsoch forskningsuppgifter i olika delar av samhället.
Det vetenskapliga ämnet socialt arbete tar fram
kunskap om människors resurser och livsvillkor
och om de samhälleliga ramar som påverkar
människors liv.
Ämnet socialpolitik studerar frågor relaterade till
människors välfärd och sociala trygghet. Genom att
studera socialpolitik får du lära dig hur våra trygghetssystem som sjukförsäkring, pensioner, sociala understöd och socialservice är uppbyggda och fungerar
och hur olika förändringar inom ekonomi och politik
påverkar dem. En viktig del av socialpolitiken är att
undersöka hur de här systemen kan utvecklas. Med
en utbildning i socialpolitik kan du arbeta med t.ex.
planerings- och utvecklingsarbete kring sociala frågor
inom både offentliga och privata organisationer.
Foto: Janne Rentola. SLS
Foto: Kai Martonen. SLS
Studierna i socialt arbete vid Soc&kom ger dig
kunskap om olika sociala problem som individer
och grupper kan möta. Studierna fokuserar bl.a.
på det sociala arbetets värdegrund och metoder,
barn­skyddsfrågor, mångkulturellt socialt arbete,
marginaliseringsfrågor och på olika samhällsförändringar som påverkar människors välfärd. Socialt
arbete är även nära förknippat med socialpolitiska
och socialrättsliga frågor. För att bli behörig socialarbetare fortsätter du efter kandidatexamen med
magistersexamen vid Statsvetenskapliga fakulteten. Det här är den enda svenskspråkiga utbildningen i Finland som ger behörighet för socialarbetare.
Åbo Akademi
Helsingfors universitet
Socialt arbete
och socialpolitik Soc&kom
Socialpolitik Vasa
Foto :
arto
Kai M
LS
nen. S
Foto :
arto
Kai M
LS
nen. S
Ämnet socialpolitik i Vasa har inriktningen social
förändring och ger kunskap om frågor som har att
göra med välfärd, social trygghet och sociala behov.
Hur påverkar samhällsförändringarna förutsättningarna för socialpolitiken och vilka möjligheter har
social­politiken att lösa sociala problem? Du lär dig
förstå hur den socialpolitiska modellen i Finland är
utformad och fungerar, och du får också en inblick i
hur socialpolitisk verksamhet kan se ut i olika delar
av världen. Du studerar först ett år på en gemensam
social­vetenskaplig utbildningslinje och efter det kan
du välja antingen socialpolitik eller utvecklings­
psykologi som huvudämne.
OBS! Socialpolitiken vid Åbo Akademi i Vasa ingår
i Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
M
edielandskapet genomgår en spännande
utveckling för tillfället. Nyheter och annan
information sprids snabbt via sociala medier, men
allt har inte samma trovärdighet. Den professionella journalistiken förändras genom att digitala
medier tagits i bruk vid sidan av de traditionella
tryckta tidningarna, radio och tv.
Journalisterna spelar en nyckelroll i det nya
läget. Journalistens uppgift är att källkritiskt
granska myndigheter, företag och besluts­
fattare. Journalisten ska utifrån stora mängder
information, och med insikt om vad varje enskilt medium förutsätter, kunna beskriva och
gestalta samhällsförändringar och opartiskt
förmedla en bild av skeenden och före­
teelser i samhället genom nyhetsnotiser,
reportage och granskande journalistik.
Kunskap om och förståelse för jour­nalistik,
medier och strategisk
kom­munikation
behövs också allt
mer i företags­
världen, i organisationer och
inom den
tredje
sektorn.
Helsingfors universitet
Journalistik
Illustration:
Johan Isaksson
Journalistik och
mediekunskap Soc&kom
Utbildningen journalistik och mediekunskap
utvecklar din förmåga att hantera information i alla dess former. Den ger dig förmåga
att förstå olika typer av kommunikation, att
behärska den professionella journalistikens
ideal, etik och praxis, att förstå de sociala
mediernas logik och att uppfatta skillnaderna mellan dem. Studierna ger kompetens att arbeta i den digitala världen med
alla dess nya möjligheter, på webben,
i press, radio och tv. Du får också en
djupare förståelse av digitalt berättande och av modersmålet som arbets­
redskap och uttrycksmedel.
N
ationalekonomin studerar samhällsekonomin,
hur företag och samhälle hushållar med sina
resurser för att uppnå sina mål, men också varför
det t.ex. uppstår ekonomiska kriser. Inom national­
ekonomin studerar man också vilka ekonomiska följder olika politiska beslut får. Frågor som
national­ekonomerna undersöker är bland annat
arbetslöshet, inflation, ekonomisk tillväxt och
konjunktursvängningar.
Beroende på vad du specialiserar dig på kan
du arbeta antingen inom den offentliga eller inom
den privata sektorn, t.ex. inom statsförvaltningen,
på banker, inom företag, massmedier eller internationella organisationer.
Åbo Akademi
Nationalekonomi
Nationalekonomi Åbo
Inom nationalekonomin vid Åbo Akademi lär du
dig använda metoder för att analysera hur olika
delar av samhället, såsom hushållen, företagen
och olika organisationer, påverkar och påverkas av
utvecklingen inom ekonomin. Nationalekonomi kan
du kombinera med andra ämnen, både samhällsvetenskaper, ekonomiska vetenskaper och ämnen
från andra fakulteter, så att du får den utbildning
du själv vill ha.
ämnesföreningarna
Politivas Vasa
Statsvetenskapliga Klubbens syfte är att väcka och
höja studerandenas intresse för samhälleliga frågor
och att bevaka deras intressen inom studier, arbetsliv och fritid. Vi gör inrikes- och utlandsexkursioner
och företagsbesök, vi ordnar sitzer, aftonskolor
och debatter, vi har motionsgrupper och en hel
del annat. Klubben har en egen klubblokal och två
publikationer: Allwar&Oförskämt, som är en mer
informell tidning, och Politicus, som är av
mer seriös karaktär. SF-klubben har en
sammanbindande studiesocial funktion bland alla politicesstuderande och därför brukar man ofta
kalla klubben för den röda
familjen (efter halarfärgen).
Läs mer om oss på
sfklubben.com.
Politivas är statsvetarnas och vårdvetarnas ämnesförening i Åbo Akademi i Vasa. Föreningen fungerar främst som intressebevakare för utbildningarna men arrangerar även en hel del
studieevenemang. Politivas samarbetar
med andra föreningar inom Åbo
Akademi och även med studenter i
de andra högskolorna i Vasa. Det innebär
att evenemangen är många och varierande. Som
Politivasan har du alltså goda möjligheter att lära
känna högskolestuderande från flera olika utbildningar. Mera info hittar du på politivas.fi.
LS
er
.S
lb
en
W
ah
n
to
en
ar
:B
M
to
Kai
Fo
:
to
g
SF-klubben Åbo
Fo
Åbo Akademi
Fakultets- och
Katharsis Vasa
Katharsis är gemensam ämnesförening för dem som studerar
socialpolitik och utvecklingspsykologi i Vasa. Föreningen bevakar
studerandenas intressen, men vi
ordnar också fester och studie­
besök och motionerar tillsammans. Föreningen har
ett gott samarbete med andra studentföreningar
i Vasa, både inom Åbo Akademi och från andra
högskolor. Hösten 2015 uppmärksammade vi det
nya flyktingläget genom att regelbundet besöka en
flyktingförläggning. Vi ordnade en insamling av trasmattor till flyktingarna och gjorde också ett studiebesök till Oravais flyktingförläggning. Läs mer om
vår verksamhet: www.facebook.com/Katharsisrf.
Helsingfors universitet
Politicus
Statsvetenskapliga fakulteten
Politicus är en förening för svenskspråkig verksamhet vid Statsvetenskapliga fakulteten. Vi ordnar olika
slag av evenemang enligt medlemmarnas önskemål:
spelkvällar, frukostträffar, kräftskivor, gemensamt
gradu-skrivande mm. Vår första studieresa ordnades
våren 2015 då vi besökte Island. Våra medlemmar
är studerande från olika huvudämnen, oberoende
av modersmål – gemensamt är att alla studerar
vid Statsvetenskapliga fakulteten och vill delta i
program som vi ordnar på svenska. Vi samarbetar
med fakultetsföreningen Kannstöparna och med
de finskspråkiga ämnesföreningarna i fakulteten.
Med dem ordnar vi gemensamma program i äkta
tvåspråkig anda. Välkommen med! Läs mer på
blogs.helsinki.fi/politicus/.
Fakultets- och ämnesföreningarna
StudOrg SOC&KOM
StudOrg är föreningen för dig som studerar vid
Soc&kom. Vi bevakar studerandenas intressen inom
både Soc&kom och universitetet, vi informerar om vad
som är på gång i studievärlden och för studenternas
talan. Ungefär en gång i månaden ordnar vi fester
eller sitsar, t.ex. gulnäbbsintagning, bandfest och
årsfest. Vi ordnar filmkvällar och kulturbesök,
spelar lagsporter sinsemellan och mot andra
föreningar och arrangerar evenemang med
Soc&koms utbytesstudenter. Dessutom ger vi ut
Soc&komposten, både på webben och som tryckt
tidning. Mer info om StudOrg hittar du på
www.studorg.org/hem/.
FOTO: Lauri Mannermaa / Fotosynteesi
Den här broschyren har bekostats av Svenska litteratursällskapet i Finland
(SLS), som är en av de stora finansiärerna av forskning inom humaniora
och samhällsvetenskaper i Finland. SLS vill satsa på att öka ungdomars
intresse för humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Den här
broschyren är en del av den satsningen. Fakultets- och ämnesföreningarna
inom samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi
har bidragit med texter till broschyren.
www.sls.fi
Design: Osmo LEppälä / Station MIR
Svenska litteratursällskapet i Finland är ett vetenskapligt samfund med
syfte att samla in och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland.
SLS ger ut vetenskaplig litteratur, upprätthåller arkiv och bibliotek,
finansierar forskning samt delar ut litterära pris och stipendier.