Likabehandlingsplan

advertisement
Likabehandlingsplan
för Hede förskolor
Fjärilen, Hede, Snickargården och Tölö förskola
Pedagogisk enhet Centrum
Bakgrund
I Skollag (2010:800) och Diskrimineringslagen SFS (2008:567) regleras förbud mot att barn i
förskola och skola blir utsatta för diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling.
Vision

A
lla barn i Hede förskolor ska känna sig trygga och accepterade i förskolan.

M
ångfald ses som en tillgång och inget barn ska utsättas för diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling.

A
lla som arbetar i Hede förskolor ska vara goda föredömen och arbeta aktivt för att
Skollagen samt Diskrimineringslagen följs.
Omarbetad av HUQ
201410
Begreppsdefinition
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn
och missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Trakasserier är när barn blir utsatta för något som kränker deras värdighet och som har
samband med de sju diskrimineringsgrunderna ovan.
Kränkande behandling
Anja Degerman
Direkt 6402
[email protected] backa.se
Kungsbac ka kommun
Pedagogisk enhet Centrum
Besö ksadress
Hedeskolan s expedition
Gamla Göteborgsvägen 65
Telefon 0300-83 4 0 00
forsko la.grunds ko [email protected] ngsbac ka.se
www. kung sbacka.se
är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon
diskrimineringsgrund. Det är barnets upplevelse som avgör om beteendet eller handlingen är
kränkande.
Befogade tillsägelser
Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en lugn och trygg miljö
för hela barngruppen. En befogad tillrättavisning är i ett sådant sammanhang inte en
kränkning i lagens mening.
Vad säger våra styrdokument?
Skollagen, 6 kap
Kapitlet har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
­
D
en som anordnar förskola eller anställda i förskolan får inte utsätta ett barn för
kränkande behandling.
­
F
örskolan är skyldig att aktivt arbeta för att förebygga och förhindra kränkande
behandling, t ex ska varje år upprättas en plan med åtgärder som behövs under det
kommande året. Dessa ska utvärderas i efterföljande års plan.
­
F
örskolan är skyldig att utreda och vidta åtgärder när man får kännedom om att ett
barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten.
­
L
agen anger förbud mot repressalier, d v s det är förbjudet att bestraffa ett barn som
följd av att man medverkat i utredning som gäller överträdelser av lagen eller
anmälan av någon ansvarig person.
­
S
tatens skolinspektion ser till att lagen följs.
Diskrimineringslag SFS (2008:567)3 kap,14§
Lagen har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter utifrån sju diskrimineringsgrunder.
Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
1
D
en som bedriver förskola samt anställda i förskolan får inte diskriminera något barn
som deltar i eller söker till förskolan.
1
Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan som ska ange åtgärder för att främja
att alla barn får lika rättigheter och möjligheter i förskolan samt förebygga och förhindra
trakasserier utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Planen ska beskriva aktuella åtgärder
för gruppen och året. Dessa utvärderas i nästa års plan.
1
F
år man kännedom om att ett barn känt sig trakasserat är förskolan skyldig att utreda
det som hänt samt vid behov vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.
1
D
iskrimineringsombudsmannen har tillsyn över att diskrimineringslagen följs.
Anja Degerman
Direkt 6402
[email protected] backa.se
Kungsbac ka kommun
Pedagogisk enhet Centrum
Besö ksadress
Hedeskolan s expedition
Gamla Göteborgsvägen 65
Telefon 0300-83 4 0 00
forsko la.grunds ko [email protected] ngsbac ka.se
www. kung sbacka.se
Läroplan för Förskolan, Lpfö 98/10.
kap 1 Förskolans värdegrund och uppdrag
Förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan
ska hålla levande i arbetet med barnen.
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och
andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska
värden och normer främst genom konkreta upplevelser. De vuxna i förskolan är viktiga som
förebilder.
Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors
situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och
utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att
barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt
för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
Skadestånd
Genom lagarna kan barn och elever få möjligheter till skadestånd vid såväl diskriminering
som annan kränkande behandling.
Vilka ser till att lagen följs?
Statens skolinspektion ser till att Skollagen följs och Diskrimineringsombudsmannen DO, har
tillsyn över Diskrimineringslagen. Barn- och elevombudsmannen, BO, kan föra barnets talan
vid eventuell anmälan av diskriminering eller kränkande behandling.
Anja Degerman
Direkt 6402
[email protected] backa.se
Kungsbac ka kommun
Pedagogisk enhet Centrum
Besö ksadress
Hedeskolan s expedition
Gamla Göteborgsvägen 65
Telefon 0300-83 4 0 00
forsko la.grunds ko [email protected] ngsbac ka.se
www. kung sbacka.se
Kungsbacka kommun
4 (9)
Arbetsgång för Hede förskolor
Arbetet följer verksamhetsåret, dvs startar i augusti och utvärderas i juni.
Skollagen och Diskrimineringslagen ska genomläsas och reflekteras i samband med höstens
första APT.
Många barngrupper får nya barn i augusti och under inskolningsperioden gör pedagogerna
observationer av gruppen.
I augusti-september kartlägger och analyserar arbetslaget vilka aktuella frågor inom
värdegrundstemat som finns i den aktuella barngruppen.
En handlingsplan med utvärderingsbara, tidssatta mål ska upprättas för varje barngrupp.
Den kompletteras av den gemensamma planen för Hede förskolor.
Vid föräldramötet på hösten ska vårdnadshavare informeras om lagarna runt förbud mot
kränkande behandling samt delges förskolans och den gemensamma för Hede förskolors
planer.
Barnen i gruppen ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen mot kränkande
behandling.
Den aktuella planen mot kränkande behandling på gruppnivå utarbetas av arbetslaget före
november månad.
Utvärdering av den gemensamma planen sker i maj.
Den gemensamma planen omarbetas i juni, går ut på remiss till pedagoger, barn och
föräldrar i Brukarråd och beslutas därefter i Hede Utvecklings- och Qvalitetsgrupp i augusti.
Kungsbacka kommun
5 (9)
Handlingsplan
Vi arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling genom att
­
d
e vuxna är goda förebilder
­
d
e vuxna inte tolererar någon form av våld
­
p
edagogerna för en aktiv etisk diskussion både gällande egna och barnens
värderingar och handlingar
­
p
edagogerna diskuterar med barnen om kamratskap, att visa hänsyn och respekt
för varandra samt att alla är olika men har lika värde
å
­
terkommande utföra samarbetsövningar i barngruppen
­
p
edagogerna observerar och kartlägger barnens lek
­
p
edagogerna uppmärksammar och stärker barn som är eller riskerar att hamna
utanför gruppen
­
a
rbetslaget informerar vårdnadshavare genom den dagliga kontakten
­
a
rbetslaget uppmärksammar planen mot kränkande behandling på höstens
föräldramöte
­
a
rbetslaget informerar om att kalasinbjudningar ska skötas på fritiden
­
e
n pedagog i varje arbetslag har ett särskilt ansvar för att vara ”motor” så att
arbetslaget driver ett aktivt värdegrundsarbete
­
a
ll personal får fortlöpande utbildning och möjlighet till pedagogiska diskussioner
inom området
Handlingsplan då barn anser sig trakasserat eller kränkt av barn
Genomförande:
1.
t
ala enskilt med berörda barn
2.
t
ala med berörda vårdnadshavare
3.
g
öra övriga vuxna på förskolan uppmärksamma på vad som hänt
4.
d
okumentera händelsen, se bilaga 1
5.
l
ämna dokumentation vidare till förskolechef
Uppföljning:
Inom en vecka följs ärendet upp, d v s pedagogerna återkopplar till berörda parter,
dokumenterar och lämnar vidare till förskolechef, se bilaga 2.
Handlingsplan då barn anser sig trakasserat eller kränkt av vuxen
Genomförande
Kungsbacka kommun
6 (9)
1.
e
n pedagog talar med berörd person.
2.
f
örskolechef informeras.
3.
f
örskolechef informerar berörda vårdnadshavare, utreder ärendet och tar de
kontakter som krävs. Olika åtgärder diskuteras, beslutas och dokumenteras, se
bilaga 1.
Uppföljning
1.
F
örskolechef följer upp ärendet inom 14 dagar för att se att den kränkande
behandlingen inte fortsatt.
2.
F
örskolechef har upprepade samtal för att se att det negativa beteendet upphört.
Kungsbacka kommun
7 (9)
Dokumentation/utredning gällande upplevd kränkning
Bilaga 1
Datum:_________________
Utredande personal:______________________________________
Upplever sig kränkt:______________________________________
Upplevs ha kränkt:_______________________________________
Hur beskriver barn som upplever sig ha blivit kränkt situationen?
Hur beskriver barn som upplevs ha kränkt situationen?
Eventuella övriga personers upplevelse av situationen:
Vidtagna åtgärder:
1
nga ytterligare åtgärder
Motivering ex missförstånd, eleven upplever sig ej kränkt
I
Å
2
tgärd/åtgärder
Uppföljning
När?
Hur?
Vem ansvarar?
Kontakt med vårdnadshavare till barn som upplever sig kränkt/upplevs ha blivit kränkt tagen:
När och av vem?
Kommentar:
Kontakt med vårdnadshavare till barn som upplevs ha kränkt tagen:
När och av vem?
Kommentar:
Kungsbacka kommun
8 (9)
Eventuell övrig information:
Beslut:
Kungsbacka kommun
9 (9)
Uppföljning gällande upplevd kränkning
Bilaga 2
Kontakt med barn som upplevt sig kränkt/upplevts ha blivit kränkt tagen datum:
När och av vem?
Hur upplever barnet situationen nu?
Kontakt med barn som upplevs ha kränkt tagen datum:
När och av vem?
Hur upplever barnet situationen nu?
Kontakt med vårdnadshavare till barn som upplevt sig kränkt/upplevts ha blivit kränkt tagen
datum:
När och av vem?
Kommentar:
Kontakt med vårdnadshavare till barn som upplevs ha kränkt tagen datum:
När och av vem?
Kommentar:
Beslut:
Ex Planen fortsätter, ny uppföljning datum
Download