Fråga 1: 4 poäng.
A. Antag att ekonomin initialt befinner sig i punkten a.
Till vilken punkt kommer ekonomin anpassa sig på lång sikt och varför?
B. Antag nu att ekonomin initialt befinner sig i punkten c.
Till vilken punkt kommer ekonomin anpassa sig på lång sikt och varför?
C. Nämn 2 faktorer som skiftar den långsiktiga utbudskurvan till höger.
D. Nämn 2 politikåtgärder som ökar totalefterfrågan vid en given prisnivå.
Dvs. skiftar AD-kurvan till höger.
FRÅGA 2. 5 poäng
Följande nationalräkenskapsdata gäller:
Privat konsumtion, C
Privat bruttoinvestering, I
Offentlig konsumtion, GC
Offentlig bruttoinvestering, GI
Skatter
Transfereringar
Export av varor och tjänster, X
Import av varor och tjänster, M
1 600
500
800
200
1500
400
1 400
1200
a) Beräkna BNP (GDP)
b) Beräkna hushållens disponibla inkomst
c) Beräkna den offentliga sektors budgetsaldo = den offentliga sektorns
finansiella sparande
d) Beräkna privat finansiellt sparande = privat sparande - I
e) Beräkna handelsbalansens saldo.
Fråga 3. 2 poäng
Nämn2 faktorer som i Solow-modelln ökar BNP per capita på lång sikt
Fråga 4. 3 poäng.
4A- Om inflationen och inflationsförväntningarna faller kraftigt vad
förväntar ni skall hända med marknadsräntorna?
Öka, minskar, vara oförändrade?
4B. Vad är deflation?
4C. Om deflationen är 10 procent, vad förväntar ni att realräntan är?
Fråga 5.. 6 poäng. Studera figuren nedan:
A.
Om kapitalstocken (K) ökar, vad händer med
efterfrågekurvan på arbetskraft? Vad händer med
utbudskurvan? Vad händer med jämviktsreallönen och med
antalet arbetade timmar i jämvikt? Jämför den nya
jämvikten med den gamla jämvikten.
B.
Om staten försämrar A-kassan, så att det lönar sig sämre att
vara arbetslös: vad händer med efterfrågekurvan på
arbetskraft? Vad händer med utbudskurvan? Vad händer
med jämviktsreallönen och med antalet arbetade timmar i
jämvikt? Jämför den nya jämvikten med den gamla
jämvikten.
C. Nuvarande regeringen har även sänkt skatten på arbete. Hur påverkas
företagens lönekostnad per arbetad timme, arbetstagarnas timlön efter skatt
och sysselsättningen i diagrammet nedan.
Fråga 6. 5 poäng.
Den Keynesianska modellen är en konjunkturcykelmodell och används därmed för analys av orsaker
till varför faktisk BNP kan avvika från potentiell BNP. Använd denna modell för att besvara frågan
nedan.
A. En expansiv finanspolitik avser att öka totalefterfrågan på nyproducerade varor och tjänster.
Nämn två finanspolitiska åtgärder som ger detta resultat.
B. Hur påverkas räntan och de inhemska investeringarna av dessa åtgärder i den Keynesianska
modellen för en sluten ekonomi på kort och lång sikt?
c. Förklara hur bytesbalansen/handelsbalansen och växelkursen påverkas av en mer expansiv
finanspolitik på kort sikt i modellen för en liten öppen ekonomi med rörlig växelkurs.
D. Vilket kriterium/indikator brukar användas för att bedöma om ett lands finanspolitik är
expansiv? Förklara varför!
e. Vad menas med politisk konjunkturcykel och varför uppstår den?
Svar fråga 1: A. ekonomin kommer anpassa sig till punkten b.
Eftersom nominallöner faller när faktisk BNP är mindre än potentiell BNP. Dvs. när faktisk
arbetslöshet är större än den naturliga arbetslösheten.
B. Ekonomin kommer att anpassa sig till punkten b eftersom nominallöner ökar när faktisk BNP är
större än potentiell BNP.
C. Mer fysiskt kapital, bättre teknologi (inklusive humant kapital) och fler arbetade timmar.
D. Ökad penningutbud; lägre skatter; ökad offentlig konsumtion och investeringar (G);
Svar 2a: BNP=1600+500+1000+200= 3300
2b: 3300-1500+400=2200.
c. 1500-400-800-200=1100-1000=100
d. Y-(skatter – transfereringar) – C - I= 3300-1100-1600-500=3300-2700-500=100.
e. 200.
Svar fråga 3: högre sparande; dvs en högre sparkvot och en bättre teknologi.
Svar:4A: marknadsräntorna förväntas falla.
4B. Deflation är fallande priser
4C. Eftersom bankräntan inte kan vara lägre än noll, blir realräntan + 10 procent.
Svar 5A: Efterfrågekurvan på arbetskraft skiftar utåt med arbetsutbudskurvan inte påverkas. Reallön
och sysselsättning ökar.
Svar 5B. Efterfrågekurvan på arbetskraft påverkas ej. Men arbetsutbudskurvan skiftar utåt.
Reallönen minskar och sysselsättningen ökar.
Svar 5C. Företagens kostnader per arbetad timme minskar, arbetstagarnas timlön efter skatt och
sysselsättningen ökar.
Svar 6a: en ökning av offentlig konsumtion eller en ökning av offentliga investeringar eller en
skattesänkning.
Svar 6b. räntan ökar och investeringarna minskar, både på kort och lång sikt.
Svar 6c: Valutan deprecieras och bytesbalansen försämras. Real output påverkas ej.
Svar 6d. Om den offentliga sektorns budgetsaldo beräknas vara negativt vid full sysselsättning, då
sägs finanspolitiken vara expansiv.
Svar 6e. Politiker bedriver expansiv finanspolitik under valår så att sysselsättningen ökar så att
politikerna kan bli återvalda. En sådan politik kan destabilisera ekonomin; dvs motsatsen till
stabiliseringspolitik.