Målarbete 2015
Vårt uppdrag – vårt ansvar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasie- och vuxenutbildning, vilket innefattar
såväl egen verksamhet som studeranden från kommunen i annan huvudmans verksamhet.
Kommunstyrelsen har 2013-06-13 § 124 fastställt ”målbild för Eslövs gymnasieskola” som beskriver volym, inriktning och kvalitet. Grundläggande
vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna ska erbjudas de kommuninvånare som har rätt till det enligt skollagen.
Gymnasial vuxenutbildning ska erbjudas kommuninvånare i enlighet med kommunens budget och eventuella statliga anslag för verksamheten.
Yrkeshögskoleutbildningar finansieras av staten.
Nämnden ska se till att vi har en modern skola där resultaten ska tåla en jämförelse med andra kommuner och där den enskilde eleven/studeranden
ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Ett nära samarbete med det lokala och regionala närings- och arbetslivet krävs för att utbud och innehåll i utbildningarna ska svara mot de behov som
finns.
Nämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att ungdomar och vuxenstuderande
kan utvecklas till självständiga fungerande individer och bidra till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt.
I den konkurrenssituation som råder ska kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet i
verksamheten vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse
Omvärldsanalys/förutsättningar/utmaningar?
Det är snabba omvärldsförändringar vilket innebär att den uppväxtmiljön nu är annorlunda än för bara några år sedan. Detta innebär också att
förståelsen mellan generationer inte är självklar. Digitaliseringen ändrar sättet att lära och tänka.
Det sker snabba förändringar av vilka kompetenser som behövs i samhälle och arbetsliv. Det innebär att innehåll och utbud av utbildningar ständigt
måste ses över och förändras. För den enskilde innebär det ett behov av att kunna ändra kompetens under sin yrkestid.
Eslöv har på ett påtagligt sätt blivit en del av Malmö/Lund-regionen vilket innebär både möjligheter och utmaningar, bland annat ett ökat utbud av
utbildningar för gymnasielever, en regional snarare än en lokal arbetsmarknad och en ökad konkurrens om elever och personal.
Möjligheter till utbildning är en viktig faktor för en orts attraktivitet och tillväxt.
Flyktingströmmarna innebär att det finns fler studerande med bristande kunskaper i svenska och med varierande skolbakgrund från andra skolsystem.
De måste få det stöd de behöver för att snabbt komma ifatt sina jämnåriga.
Den snabba takten för reformer inom utbildningssektorn innebär ett stort förändringstryck på verksamheten, inte minst i administrativt och
organisatoriskt hänseende. Tolkningen av nya regler tar tid och är inte alltid självklar innan den hunnit prövas rättsligt.
Flera av de centrala personalkategorierna inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden är bristyrken.
Det är höga krav och högt tempo inom nämndens verksamhetsområden, vilket har betydelse för arbetets attraktivitet och för hälsotalen.
Elevernas val motsvarar inte behov och möjligheter på arbetsmarknaden. Kortsiktiga trender styr mer.
Fritt sök innebär större osäkerhet kring elevernas val.
Det är en stor ryckighet i styrningen av vuxenutbildningens utbud från samhället sida, vilket försvårar upprätthållande av kvalitén i utbildningarna.
Framgångsfaktorer
För att på ett framgångsrikt sätt hantera utmaningarna och övrigt utvecklingsbehov har följande områden identifierats som centrala:





Fortsatt fokus på huvuduppdragen och resultaten
Framgångsrik rekrytering och kompetensförsörjning/kompetensutveckling
Effektiv samverkan kring individer med stora behov
Effektiv mottagning och inslussning av nyanlända
Stabilitet och tydlighet i organisation, beslutsfattande, styrning och ledning
Med utgångspunkt i omvärldsanalysen och de förutsättningar och utmaningar vi ser framför oss, har nämnden följande mål för mandatperioden:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egna mål
Perspektiv
MEDBORGARE &
ANDRA
INTRESSENTER
Vi är en hållbar, spännande
kommun där människor möts,
utvecklas och trivs
Inriktningsmål/
Uppdrag
Vi tar vårt sociala ansvar.
Effektmål

En ökad andel studerande
slutför sin utbildning.
Resultatmått/Indikator






Studerandeenkät.
Avhopp och avbrott.
Samarbetsindex.
Resultat för
introduktionsprogrammen.
Väntetider.
Beviljade/avslagna
ansökningar om studier.
Leveransmål




Vi anpassar utbildningarna
och motiverar våra
studerande att slutföra sina
utbildningar
Tydlig struktur för
samverkan kring enskilda
individer med socialtjänsten
och andra
samarbetspartners
Vi kortar vägarna för våra
studerande som har längst
avstånd till
arbetsmarknaden och
självförsörjning
Ett effektivt
valideringsprogram för
nyanlända
Perspektiv
MEDBORGARE &
ANDRA
INTRESSENTER
Vi är en hållbar, spännande
kommun där människor möts,
utvecklas och trivs
TILLVÄXT &
HÅLLBAR
UTVECKLING
Vi är förstahandsvalet för
företagare vid nyetableringar och
expansion
Inriktningsmål/
Uppdrag
En väl fungerande skola med
bra resultat och gott rykte där
eleverna rustas för framtiden.
Effektmål





Alla verksamheter är
rustade för att klara sina
uppdrag och möta
utmaningarna
Ökad andel studerande som
går över till yrkesverksamhet eller vidare studier
Alla studerande når
kunskapsmålen
Alla studerande upplever
trygghet och studiero
Andelen studerande som
söker till utbildningarna i
Eslöv ökar
Resultatmått/Indikator
Leveransmål


Antal medarbetare/chef
Andel behörig personal.



SCB-statistik.


Betyg: meritpoäng och
behörighet.
Studerandeenkät.
Statistik över val till
utbildning.




Behörig personal
Verksamheterna ska ha
ledartäthet på 25-30
medarbetare per chef
Attraktiva lokaler i centralt
läge
Trygghet och studiero
Hela verksamheten har en
god infrastruktur och god
kompetens för digitalt
lärande
Perspektiv
TILLVÄXT &
HÅLLBAR
UTVECKLING
Vi är förstahandsvalet för
företagare vid nyetableringar och
expansion
En väl fungerande
arbetsmarknad där fler kommer
i arbete
Inriktningsmål/
Uppdrag
Företagarna är nöjda och
uppfattar kommunen som en
aktiv och naturlig
samarbetspart
Effektmål

Anställningsbarheten efter
genomgången yrkesinriktad
utbildning är hög
Resultatmått/Indikator
Leveransmål





Ökad samverkan med
näringslivet på initiativ av
GoV.
Utbildar med och åt
näringsliv och offentlig
sektor.
Näringsliv och offentlig
sektor deltar i ökad
omfattning aktivt i
utbildningarna.
Vi kortar vägarna för våra
studerande som har längst
avstånd till
arbetsmarknaden och
självförsörjning.
Ett effektivt
valideringsprogram för
nyanlända
Kommungemensamma mål
Perspektiv
MEDBORGARE &
ANDRA
INTRESSENTER
Vi är en hållbar, spännande
kommun där människor möts,
utvecklas och trivs
Inriktningsmål/
Uppdrag
Kommunens service är hög och
motsvarar väl medborgarnas
behov och förväntan
Effektmål
Resultatmått/Indikator
Andelen kommuninvånare som är
nöjda med kommunens service har
ökat
Svenskt Näringslivs,
Företagsklimat 2014
kommunens service, 204
företagande, 244
tjänstemännens attityder, 202
SCB:s Medborgarundersökning,
genomförs 2016, 2017 och 2018,
NMI från 2014
Samlade, 53
Bemötande/tillgänglighet, 54
Servicemätning, genomförs
årligen,
2013
e-post som besvaras inom ett
dygn, 67 procent
e-post som besvaras inom 1-2
dygn, 82 procent
andelen lyckade kontaktförsök
med handläggare, 43procent
fullgott svar på frågor via telefon,
37 procent
upplever ett gott bemötande via
telefon, 74 procent
Leveransmål
Alla är stolta ambassadörer för
Eslövs kommun
Fler boende och verksamma i
Eslöv och kringliggande orter kan
tänka sig att rekommendera Eslöv
som en kommun att bo och verka i
Nöjdheten med Eslövs kommun
som en plats att bo och leva på har
ökat
SCB:s Medborgarundersökning,
genomförs 2016, 2017 och 2018,
NRI från 2014
samlade, 57
rekommendera, 61
Svenskt Näringslivs,
Företagsklimat 2014
sammanfattande omdöme, 173
Medarbetarenkät
Insikt NKI, mäts 2016 och 2018
Perspektiv
VERKSAMHET &
MEDARBETARE
Vi driver en effektiv och
framtidsorienterad organisation
med medborgarna i fokus
Inriktningsmål/
Uppdrag
En tillgänglig verksamhet med
bra dialog och ett högt
förtroende hos medborgarna
Effektmål
Resultatmått/Indikator
Andelen kommuninvånare som är
nöjda med kommunens service har
ökat
SCB:s Medborgarundersökning,
genomförs 2016, 2017 och 2018,
NMI från 2014
Samlade, 53
Bemötande/tillgänglighet, 54
NII från 2014
samlat, 38
information, 54
kontakt, 48
förtroende, 43
påverkan, 35
Andelen kommuninvånare som är
nöjda med möjligheten till
inflytande i Eslövs kommun har
ökat
Andelen kommuninvånare som
har förtroende för kommunens
tjänstemän och verksamheter har
ökat
Servicemätning, genomförs
årligen,
2013
e-post som besvaras inom ett
dygn, 67 procent
e-post som besvaras inom 1-2
dygn, 82 procent
andelen lyckade kontaktförsök
med handläggare, 43procent
fullgott svar på frågor via telefon,
37 procent
upplever ett gott bemötande via
telefon, 74 procent
Leveransmål