Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2011 – 2012

advertisement
Verksamhetshandbok
Kapitel
Avsnitt
Kap.nr:
Sidnr:
Värdegrund – Policy
Värdegrund - Policy
03
1(10)
Dokumentansvarig (namn och funktion)
Fastställd av (namn och funktion)
Fastställd datum
Reviderad datum
Lars-Peter Gustafsson, chefsrektor
Lars-Peter Gustafsson, chefsrektor
2011-04-15
Dokumentnamn
Enhet
JNGY Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2012-213
Jenny Nyströmsskolan
Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2011 – 2012
Innehåll
Inledning
sidan 2
Diskrimineringslagen och Skollagen
sidan 2
Policy
sidan 2
Förutsättningar för arbetet med likabehandlingsplanen
sidan 2
Information och förankring
sidan 3
Utvärdering och uppföljning
sidan 3
Att främja elevers lika rättigheter och möjligheter
sidan 3
Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling
sidan 4
Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
sidan 4
Åtgärder vid misstanke om trakasserier och kränkande
behandling
sidan 5
Åtgärder för att förhindra framtida trakasserier eller kränkande
behandling, elev – elev
sidan 5
Att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling,
personal - elev
sidan 5
Åtgärder vid misstanke om diskriminering på strukturell
nivå
sidan 6
Att vidta åtgärder för att förhindra framtida diskriminering utifrån
diskrimineringsgrunderna
sidan 6
Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Definitioner, ur skolverkets allmänna råd år 2009
Ansvarsfördelning för åtgärder enligt planen
Handlingsplan
sidan 7
sidan 8
sidan 9
2(10)
Inledning
Skollagens 14 kapitel reglerar skolans skyldigheter vad gäller åtgärder mot kränkande
behandling. Enligt kapitlets 8§ är huvudmannen skyldig att se till ”att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever”.
Kalmarsunds gymnasieförbund har uppdragit åt respektive utbildningsenhet att tillgodose
lagens krav och föreliggande plan är Jenny Nyströmsskolans, gymnasiets, likabehandlingsplan
för läsåret 2010-2011.
Rektor har alltid det övergripande ansvaret för likabehandlingsarbetet vi Jenny Nyströmsskolan
men olika befattningshavare har tilldelats uppdraget att ansvara för/hantera arbetet i planens
olika delar och tillämpningar.
Hur denna fördelning ser ut framgår dels av den löpande texten men även av
sammanställningen i bilaga 2.
Diskrimineringslagen och Skollagen
Enligt diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika
rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i skolans verksamhet oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet,
ålder eller sexuell läggning.
Enligt skollagen ska skolan se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever vilket går ut på att identifiera
och stärka de positiva sidor av verksamheten som ger förutsättningar för likabehandling.
Policy
”Vi arbetar för att alla elever på Jenny Nyströmsskolan skall ges en meningsfull
utbildning i ett vänligt klimat och i en god miljö.”
Inga elever på Jenny Nyströmsskolan skall utsättas för någon form av kränkande behandling.
Alla elever skall kunna gå till en verksamhet som präglas av trygghet och respekt. Fysiska,
verbala, psykosociala eller text- och bildburna kränkningar accepteras aldrig.
Förutsättningar för arbetet med likabehandlingsplanen
Jenny Nyströmsskolan har årligen utvärderat och inför varje nytt läsår reviderat sin
likabehandlingsplan. Inför läsåret 2010-2011 har en större omarbetning och revidering av
planen genomförts. Föreliggande plan avser skolans gymnasiala verksamhet.
2010-01-01 upphörde förbundets Gymnasiesärskola att fungera som egen enhet för att istället
organisatoriskt inordnas under Jenny Nyströmsskolan som numera alltså bedriver både
gymnasial och särskolegymnasial verksamhet.
Att redan inför kommande läsår sammanföra de båda enheternas likabehandlingsplaner har
visat sig svårt och därför har gymnasiesärskoleverksamheten en egen plan under kommande
år. Målet är att skolan från och med läsåret 2011 -2012 ska ha en gemensam
likabehandlingsplan.
3(10)
Information och förankring
Skolans personal informeras inför varje nytt läsår om likabehandlingsplanen, dess innehåll och
vad som eventuellt förändrats vid revidering. (Bilaga 2)
Skolans kuratorer informerar om planen vid föräldramöte i början av årskurs 1. (Bilaga 2)
Samtliga elever informeras inför varje nytt läsår om likabehandlingsplanen av sina mentorer.
(Bilaga 2)
Planen finns på skolans hemsida tillgänglig för personal, elever och allmänheten. (Bilaga 2)
Utvärdering och uppföljning
Likabehandlingsplanen utvärderas årligen av Trygghetsgruppen och av Kamratstödjarna.
(Bilaga 2)
Utvärderingen ligger till grund för arbetet att revidera planen vilket ska vara klart till förestående
läsårsstart. (Bilaga 2)
Resultatet av utvärderingen ingår som en del i skolans kvalitetsredovisning. (Bilaga 2)
Att främja elevers lika rättigheter och möjligheter
Rektor ansvarar för att skolans ”Programlag” ges återkommande möjligheter att reflektera kring
normer, värderingar, relationer och hur vi främjar lika rättigheter och möjligheter. (Bilaga 2)
Varje mentor skall på ”Klasstid” ge eleverna återkommande möjligheter att reflektera kring
normer, värderingar och relationer. (Bilaga 2)
I början av höstterminen välkomnas årskurs 1 eleverna till skolan med diverse arrangemang
och aktiviteter i skolans regi i form av ”Klassens dag”. Värdar för dagen och dess program är
äldre elever och mentorer. Syftet är bland annat att främja samhörighetskänslan vilket gynnar
ett gott klimat och likabehandling.
Målet med en ”Introduktionsvecka” för eleverna i årskurs 1 är bland annat att utveckla
elevernas känsla för samhörighet och solidaritet. Som ett inslag i introduktionen får eleverna av
skolans kuratorer undervisning om och möjlighet till reflektion kring diskrimineringsgrundernas
innebörd. (Bilaga 2)
Jenny Nyströmsskolans ”Våryra” genomförs årligen under en dag i maj för alla elever på
skolan. Utbudet är stort med en mängd olika programspecifika aktiviteter, underhållning och
tävlingar, allt planerat av skolans elever och lärare. Tanken är att elever oavsett program och
årskurs skall träffas och roa sig tillsammans, allt för en ökad samhörighetskänsla vilket gynnar
likabehandling.
I skolans ”Trygghetsgrupp” ingår rektor, kuratorer och lärare. Gruppens uppdrag är att skaffa
sig kunskaper om lagändringar och om hur diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg och jämlik miljö. Trygghetsgruppen
ansvarar för att dessa kunskaper sprids vidare till skolans programlag. Trygghetsgruppens
medlemmar skall i sitt dagliga arbete och via sina respektive programlag söka kunskap om hur
verksamheten på skolan främjar lika rättigheter och möjligheter.
Vid upptäckt av att något i verksamheten står i strid med diskrimineringsgrunderna skall denne,
likaväl som all annan personal, informera kurator som utreder och vidtar åtgärder. Vid allvarliga
brister, eller om det av annat skäl anses angeläget, informerar kurator ansvarig rektor. (Bilaga
2)
4(10)
I förekommande fall tar rektor efter anmälan, och i samråd med kurator och/eller mentorer,
beslut om förebyggande, främjande eller åtgärdande insatser som behöver vidtas i enstaka fall
för enskilda elever, klasser eller andra elevgrupper.
Kalmarsunds gymnasieförbund har för läsåret 2009-2010 beviljats medel från SKL (Sveriges
kommuner och landsting) för att ”skapa goda förutsättningar för arbetet med hållbar
jämställdhet inom Kalmarsunds Gymnasieförbund”. Syftet med projektet är att ”kvalitetssäkra
verksamheten inom Kalmarsunds gymnasieförbund, implementera jämställdhetsarbetet samt
att skapa förutsättningar för hållbarhet”.
Projektet har lett fram till en ny jämställdhetsplan för Kalmarsunds Gymnasieförbund vilken
ligger till grund för revidering av Jenny Nyströmsskolans jämställdhets- och
likabehandlingsplaner. Projektet har förlängts och kommer att aktivt drivas vidare även under
höstterminen 2010
Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Kartläggning och analys
Eleverna besvarar årligen en anonym elevenkät. Denna enkät ligger till grund för en
kartläggning av elevernas trivsel och trygghet och om de uppfattar sig vara utsatta för
kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Resultatet av denna kartläggning
analyseras av kurator och mentorer. Målet med kartläggningen är att vi skall skaffa oss
kunskaper om hur eleverna har det med varandra och om det förekommer diskriminering.
Resultatet av enkäten skall återkopplas till eleverna vilket kuratorerna ansvarar för. Kurator och
mentor beslutar också om eventuella åtgärder om behov av detta visar sig finnas. (Bilaga 2)
Vid klasskonferenserna ansvarar rektor för att den psykosociala situationen i klassen belyses.
Eventuellt innehåll i klassrådsprotokollen som handlar om elevers trivsel och trygghet samt vad
som framkommit i samtalen med elever vid utvecklings- och mentorssamtal följs upp på
klasskonferensen. Vid behov skall åtgärder vidtas på individ- grupp eller skolnivå. Det ska
framgå vad som ska göras, vem som är ansvarig för dessa insatser och vilket målet med
insatserna är. Beslutet ska dokumenteras i klasskonferensprotokollet. (Bilaga 2)
Kuratorerna ska regelbundet besöka skolans olika arbetslag med syfte att kartlägga om det
förekommer något i skolans verksamhet som strider mot diskrimineringsgrunderna och hur vi
skall arbeta för att främja likabehandling och skapa en trygg och jämlik miljö. (Bilaga 2)
Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
På skolan finns ”Kamratstödjare”. Det är elever från skolans olika program som har som
uppdrag att vara observanta på hur kamrater bemöter och behandlar varandra. Verksamhet
leds av två lärare som träffar kamratstödjarna kontinuerligt. Om kamratstödjarna misstänker att
någon elev utsätts för kränkande behandling eller trakasserier av andra elever eller vuxna på
skolan skall de informera någon av dessa lärare som i sin tur informerar kurator för fortsatt
handläggning och att lämpliga åtgärder vidtas.
(Bilaga 2)
Mentorerna skall vid mentors- och utvecklingssamtal informera sig om hur eleven har det i sin
relation med klasskamrater, personal och med övriga elever på skolan. Under läsåret 2009/10
arbetade en grupp lärare, under ledning av rektor, fram en policy för utvecklingssamtal som
ligger till grund för mentors planering, och genomförande, av utvecklingssamtalen. (Bilaga 2)
5(10)
Åtgärder vid misstanke om trakasserier och kränkande behandling
Att utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling, elev - elev.
Skolans rektor, eller av honom utsedd, har skyldighet att utreda omständigheterna om en elev
på Jenny Nyströmsskolan anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.
Utredningen skall belysa vad som inträffat och analysera orsakerna. Detta utredningsarbete
skall omfatta den som har blivit utsatt och den eller de som kan ha utövat kränkningen. Det
krävs alltså inga bevis för att på börja en utredning. Det är viktigt att den enskildes upplevelse
av det inträffade är utgångspunkten för utredningen kring vad som hänt. Vi skall vara
uppmärksamma på om en kränkning är en enstaka händelse eller om den är en del av
systematiska och återkommande kränkningar. Skolan är också skyldig att utreda om någon
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling på sin arbetsplatsförlagda
utbildning.
I varje enskilt fall skall det göras en bedömning om elevens vårdnadshavare skall informeras
och om en anmälan skall göras till andra myndigheter. Rektor, eller av denne utsedd, bör göra
en bedömning vilken personal som ska ha information om det inträffade. (Bilaga 2)
Vid Jenny Nyströmsskolan har skolans kuratorer i uppdrag att, under ledning av ansvarig
rektor, hantera dessa frågor i enlighet med skollagens krav.
Åtgärder för att förhindra framtida trakasserier eller kränkande behandling, elev - elev
Om utredning visar att en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling måste beslut
om, och genomförande av, åtgärder ske snabbt. Inledningsvis är det samtal med dem som
utövat kränkningarna. Dessa samtal skall följas upp både med den som är utsatt och med
den/de som utövat kränkningarna. Utifrån aktuell situation kan det också bli aktuellt att föra
samtal på gruppnivå.
I de fall elever och vårdnadshavare inte är nöjda med skolans insatser för att åtgärda
trakasserier och kränkande behandling skall rektor informera huvudman. Samtal och eventuella
åtgärder skall dokumenteras. (Bilaga 2)
Vid Jenny Nyströmsskolan har skolans kuratorer i uppdrag att, under ledning av ansvarig
rektor, hantera dessa frågor i enlighet med skollagens krav.
Att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling, personal – elev
Utredningen leds av rektor, eller någon med motsvarande ledningsfunktion, i de fall någon i
personalen misstänks för att utsätta en elev för kränkande behandling eller trakasserier.
Utredningen skall belysa vad som inträffat och analysera orsakerna. Detta utredningsarbete
skall omfatta den som har blivit utsatt och den eller de som kan ha utövat kränkningen. Det
krävs alltså inga bevis för att påbörja en utredning.
Vi skall vara uppmärksamma på om en kränkning är en enstaka händelse eller om den är en
del av systematiska och återkommande kränkningar. Skolan är också skyldig att utreda om
någon elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling under sin
arbetsplatsförlagda utbildning.
I varje enskilt fall skall det göras en bedömning om elevens vårdnadshavare skall informeras
och om en anmälan skall göras till andra myndigheter. (Bilaga 2)
6(10)
Om utredningen visar att en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling måste
beslut om, och genomförande av, åtgärder ske snabbt. Inledningsvis är det samtal med den
som utövat kränkningarna. Dessa samtal skall följas upp både med den som är utsatt och med
den som utövat kränkningarna.
I de fall elever och vårdnadshavare inte är nöjda med skolans insatser för att åtgärda
trakasserier och kränkande behandling skall rektor informera huvudmannen.
Åtgärder vid misstanke om diskriminering på strukturell nivå
Att utreda uppgifter om diskriminering.
All personal har en skyldighet att informera ansvarig kurator om det kommer till dess kännedom
att elever missgynnas i skolans verksamhet utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna
kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder, ålder, religion eller annan
trosuppfattning och etnicitet. (Bilaga 2)
Vid Jenny Nyströmsskolan har skolans kuratorer i uppdrag att, under ledning av ansvarig
rektor, hantera dessa frågor i enlighet med skollagens krav.
Att vidta åtgärder för att förhindra framtida diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.
Om utredningen visar att elever missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna skall rektor, efter
rapport från kurator, besluta om åtgärder så att ingen i skolans verksamhet missgynnas. Beslut
och åtgärder skall dokumenteras i ett åtgärdsprogram och förvaras enligt Kalmarsunds
gymnasieförbunds dokumenthanteringsplan. (Bilaga 2)
7(10)
Bilaga 1.
Definitioner. Från Skolverkets allmänna råd år 2009
Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som
skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon
av diskrimineringsgrunderna.
Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt
diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar
en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.
Med begreppet likabehandling menas att alla elever ska behandlas så att de lika rättigheter
och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte
alltid att alla elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel
eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande.
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell, eller heterosexuell läggning.
8(10)
Med huvudman menas den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs.
styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund.
Bilaga 2.
Ansvarsfördelning - åtgärder enligt likabehandlingsplanen
Åtgärd
När
Ansvarig
Årlig revidering av planen
aug
Elevhälsolaget (EHL)
Information till personal vid läsårsstart
aug
Chefsrektor
Information till eleverna i åk 1 under introduktions-
aug
Mentor
Information till föräldrar åk 1, föräldramöte
sep
EHL
Information till eleverna i åk 2 och 3
aug/sep
Mentor
Aktuell likabehandlingsplan på skolans hemsida
aug/sep
Webbansvarig
Material till Kvalitetsredovisningen
sep/okt
Chefsrektor
Årlig elevenkät samt resultatanalys
mars till maj
EHL
Återkoppling av resultatet av elevenkät till klasserna
jan-mar
EHL
Årlig utvärdering av planen, Trygghetsgruppen
maj/jun
EHL
Årlig utvärdering av planen, Kamratstödjarna
maj/jun
EHL
Möjlighet till reflektion för eleverna på klasstid
läsår
Mentor
Samtal kring likabehandling vid mentorssamtal
läsår
Mentor
Besök i arbetslag för kartläggning av eventuella
läsår
EHL
Ansvar för Kamratstödjarnas arbete
läsår
EHL
Tid för reflektion i programlagen
läsår
PF/Rektor
Information från Trygghetsgruppen till programlagen
läsår
Berörda lärare i gruppen
veckan
missförhållanden
Klasskonferenser, likabehandlingsfrågor på agendan läsår
Rektor
Anmälan om missförhållanden till kurator/elevhälso-
läsår
Berörd personal
Anmälan om missförhållanden till rektor
läsår
Kurator/EHL
Hantering vid kränkande behandling elev - elev
läsår
Kurator
laget
9(10)
Hantering vid kränkande behandling personal - elev
läsår
Rektor
Utredning av missförhållanden på strukturell nivå
läsår
Kurator
läsår
Chefsrektor
Beslut om åtgärder i enlighet med likabehandlingsplanen
10(10)
Bilaga 3.
Handlingsplan vid upptäckt eller misstänkt diskriminering, kränkande
behandling, trakasserier eller misstanke om strukturella missförhållanden.
Personal
Elev
Uppfattar eller misstänker
diskriminering, kränkande
behandling, trakasserier
eller
misstänker diskriminering på
strukturell nivå.
Uppfattar eller misstänker
diskriminering, kränkande
behandling, trakasserier
eller
misstänker diskriminering på
strukturell nivå.
Kurator
Mentor (annan
vuxen)
Hanterar, utreder och vidtar
åtgärder enligt
likabehandlingsplanen.
Informerar skyndsamt berörd
kurator
Rektor
Informeras och tar beslut där så
erfordras.
Download