FSG * Ärendeförteckning * av de fackliga organisationerna anmälda

Justerad lista per 2015-11-20
FSG
Ärendeförteckning – av de fackliga organisationerna anmälda ärenden, bordlagda ärenden samt uppdrag från FSG
Ärende
Anmäld av,
datum
Uppdrag/innehåll
Status/återkoppling
Återkoppling på
erfarenhetssamtalen med chefer
som slutar sin anställning
2014
Tanja Levin
AG återkommer med ett Tagits upp på FSG 12datum för återkoppling 2015 den 3 juni samt FSG
19-2015 den 21 okt
Ja
Anders Samuelsson
Återkoppling gjord FSG Återförd till LSG
19-2014
Ja
Återkoppling för arbetet på
Sandeklevsskolan
Gemensamt MAS-uppdrag
Angered/Östra Göteborg
Vision lyft frågan om utökning av
särskoleverksamheten på
Bergsjöskolan från LSG till FSG
Kommunal lyfter fråga om medlem
som tagit ut semester för att kunna
ta ut ägodelar från sin
brandskadade lägenhet (branden på
Decembergatan) kan få
semesterdagen betald.
Vision aktualiserar frågan om
införandet av ekonomisystemet
Agresso varit aktuellt för
samverkan.
Rutiner för att komma till Första
Majg. 2A (nycklar, porttelefon)
APT för chefer
Vårdförbundet Sonja Andersen
mars 2015
2015-05-28
Anders Samuelsson
Lunchrum Hundraårsgatan
Åsa Svensson tagit
kontakt med Sonja
2015-08-26
Tanja Levin
2015-08-26
Ulrica Johansson
2015-10-21
Tanja Levin
2015-10-21
Tanja Levin
AG återkommer
2015-11-18
Andreas Lökholm
AG återkommer
Ekonomichefen
återkommer med
riskanalys till FSG.
Behandlas i FSG
Klart
Den 22 april, FSG 09-2015 Ja
Tas upp på FSG 12-2015
den 3 juni
Ja
Tagits upp och besvarats
på FSG 16-2015
Ja
Tagits upp på FSG 162015 den 9 september
Ja
FSG 2015-11-04
Ja
Tas upp på FSG 2
december
Fortsatt dialog kring plan för lika
rättigheter och möjligheter
Se protokoll FSG 04-2015, § 7.
Kommunal 11
feb 2015
Det gemensamma
kompetensförsörjningsarbetet i
stadsdelen (dialog)
Vårdförbundet Tanja Levin
2013
Återrapportering från
partsammansatta arbetsgruppen för
arbetsmiljö
Tanja Levin
Tas upp på FSG innan
årsskiftet
AG återkommer
Den 20 maj, FSG 11-2015
Tas upp på FSG i
december
Tas upp igen på FSG innan
årsskiftet
Stående punkt under
§9
Arbetsmiljö/skyddskommitté
West Pride
Vårdförbundet Åsa Svensson
Vårdförbundet vill få belyst om det 22 april 2015
finns, är möjligt för äldre par, att få
Inger Börmark belyser frågan
ett gemensamt äldreboende för
ytterligare
såväl hetero som samkönade är
utifrån bemötande, möjligheter och
om beslut fattas av bistånd med
individens behov och önskemål i
åtanke.
Fler hjärtstartare i verksamheterna 2015-10-21
Tanja Levin
Regelbundna träffar för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
vem ansvarar inom HR
Frågan omhändertagen,
frågor framtagna för att
ställas till respektive
LSG under våren 2015
AG återkommer
2015-10-21
Tanja Levin
Inventering pågår
Tas upp på FSG innan
Möjlighet att lägga in på årets slut
arbetsmiljörond som
punkt?
Möjligt att ha andra
färgkombinationer än
nödutgångsskyltarna?
Tas upp på FSG innan
årets slut