Likabehandlingsplan Klumpen och Spiltan sept

Likabehandlingsplan
Förskolan Klumpen och Spiltan
och tillsyn på obekväm tid
20111005
Vision/mål för likabehandlingsarbetet
Vår plan utgår från FN: s Barnkonvention, Förskolans läroplan, Skollagen, Umeå
Kommuns verksamhetsplan och diskrimineringslagen.
Enligt Förskolans Läroplan (Lpfö 98)
”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig
eller funktionshinder eller annan kränkande behandling.”
”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som
förebilder.”
Vision
Inom vår verksamhet Klumpen/Spiltan arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och
ha lika värden.
På förskolorna Klumpen och Spiltan ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller
utsatt för kränkande behandling.
Ansvarsfördelning
Skolledningen har övergripande ansvar för arbetet mot kränkande behandling.
En arbetsgrupp på förskolorna Klumpen och Spiltan mot kränkande behandling finns
och har regelbundna träffar vid terminsstart och vid utvärdering på våren.
Gruppen består av:
Carina Nordström, förskolechef
Maria Norman, Spiltan
Ewa Ehrlin, Nattis
Maria Andersson, Klumpen
Gruppen ansvarar för att en handlingsplan upprättas och förankras i arbetslagen.
Ledningsfunktion
Det är ledningsfunktionens ansvar enligt lag och förarbeten att:


20111005
Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten i
verksamheten.
Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers
lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,



könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning samt
kränkande behandling.
Årligen upprätta och utvärdera årlig plan/likabehandlingsplan i samarbete
med personal, barn/elever och om möjligt även vårdnadshavare.
Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Om verksamheten får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att
åtgärder vidtas.
Ledningsfunktionen bör även:
Skolledningen ansvarar för personalens kompetensutveckling i ämnet.
Personal
All personal skall känna till och följa förskolans likabehandlingsplan.
Barn/Elever
Alla vuxna/pedagoger är bra förebilder som ska verka för en bra daglig dialog med
föräldrar/vårdnadshavare för att underlätta att ta upp dessa frågor
Barn och elevers delaktighet
Föräldrarna informeras om handlingsplanen vid inskolning, föräldramöte varje höst
samt vid utvecklingssamtal och vid föräldraråden.
Planen finns på hemsidan.
Ansvariga är skolledning, arbetslagen och likabehandlingsgruppen.
Barn/elevers rätt till stöd
Barnen har rätt till stöd och hjälp när hon/han känner sig kränkt utan att bli avfärdade.
Pedagogen skall vara lyssnande och deltagande i mötet med barnet.
20111005
Allmänna åtgärder
Upprättande och utvärdering av årlig plan/likabehandlingsplan
Mål
Mål: En trygg förskolemiljö för alla.
En gemensamt utformad likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga förskolans
vision. Visionen ska vara känd av alla som arbetar på förskolorna, föräldrar och barn.
Aktiviteter för att nå målen
Förskolorna skall ha en gemensamt utformad arbetsgång med kontinuerliga datum
för arbetet med likabehandlingsplanen. Planen skall regelbundet följas upp under
läsåret och utvärderas varje vår. All personal är delaktig. Redovisas i den årliga
kvalitetsredovisningen.
Värdegrundsarbete: Vuxna som förebilder hålls levande och kontinuerligt, öka
medvetenheten om sina egna värderingar.
1. All personal har deltagit i Friends, kvällsutbildning
2. All personal ska läsa Skolverkets allmänna råd och kommentarer ”För arbetet med
att motverka alla former av kränkande behandling”.
3. Genomgång av handlingsplanen och dess innehåll med föräldrar och personal vid
början av varje verksamhetsår.
4. Klumpen och Spiltan – skapa diskussioner kring likabehandling på APT.
Uppföljning och utvärdering av årlig plan/likabehandlingsplanen ska redovisas i den
årliga kvalitetsredovisningen enligt förordning (1 997:702) om kvalitetsredovisning
inom skolväsendet, ändring (2 006:279)
Tidpunkt
Arbetsgruppen träffas en gång per termin. Uppföljning görs på våra APT.
Ansvar
Förskolechef ansvarar för kvalitetsredovisning och att skapa tid på APT.
Arbetsgruppen är ansvarig för att genomföra gruppens arbete under varje år. All
personal är ansvarig för utvärdering och revidering av planen.
20111005
Information
Mål
Skollagen 14:e kapitlet och Diskrimineringslagen 2008:569 samt förskolans
likabehandlingsplan ska vara känd bland personal, barn och vårdnadshavare.
Aktiviteter för att nå målen
Alla vårdnadshavare ska informeras om förskolornas likabehandlingsplan när deras
barn börjar på förskolan.
Ny personal, elever/praktikanter ska informeras om likabehandlingsplanen vid
påbörjad anställning/praktik.
Likabehandlingsplanen ska finnas uppsatt på varje förskoleavdelning samt på
förskolans hemsida.
Planen ska presenteras på höstens föräldramöte.
Tidpunkt
Se aktiviteter för att nå målen…
Ansvar
Förskoelchef och all personal
Kartläggning
Mål
Kartläggning skall göras för att få kunskap om vilka styrkor/svagheter verksamheten
har inom likabehandlingsområdena för att utforma relevanta åtgärder.
Aktiviteter för att nå målen
Arbetslagen ansvarar för att skaffa sig kunskap om barnets situation på förskolan
genom observationer, dokumentationer och samtal med barn, kollegor och föräldrar.
Vi arbetar hela tiden med personalens förhållningssätt/arbetssätt.
Viktigt med pedagoger som finns där och är nära barnen.
Likabehandlingsgruppen initierar diskussioner att ta upp i hela arbetsgruppen.
20111005
Rutiner för att upptäcka kränkande behandling:
Kontinuerliga observationer och samtal med barn och vuxna
Dokumentation
Reflektion
Barnintervjuer och enkäter (ta fram material och prova sig fram)
Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas.
Tidpunkt
Kontinuerligt, i den dagliga kontakten med föräldrar och arbetskamrater fånga upp
behov och i utvecklingssamtalen.
Ansvar
Förskolechef och pedagoger
Uppsikt/upptäckt
Mål
Vi ska upptäcka förekomst av diskriminering och kränkande behandling tidigt.
Aktiviteter för att nå målen
Alla vuxna ska
– finnas i barnens närhet både ute och inne
– vara delaktiga i barnens lekar och aktiviteter
– se alla barn på hela förskolan
– vara lyhörda och observanta
– dela in barnen i mindre grupper
Tidpunkt
Alla dagar vid alla tider, hela dagarna.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
20111005
Specifika åtgärder
Kön
Mål
All verksamhet på förskolan skall genomsyras av ett genusperspektiv för att öka
jämställdheten.
Aktiviteter för att nå målen
Uppmärksamma normativa budskap om kön i sagoböcker, i grova fall ska klagomål
framföras till förlag och bibliotek.
Se över vilka video/DVD-filmer vi visar på förskolan.
Vi ska ta tillvara möjligheterna i den mån t.ex. böcker, sånger och lekar innehåller
könsstereotyper och samtala med barnen om detta.
Vi erbjuder material och en genomtänkt miljö som gör att barnen själva väljer lekar,
material, leksaker etc. utifrån intresse inte kön.
På minst ett APT per år diskutera jämställdhetsarbete, förhållningssätt m.m.
Tidpunkt
Vid upptäckt och inköp.
Ansvar
All personal.
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Mål
På våra förskolor ska alla barn oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter.
Aktiviteter för att nå målen
Redan vid inskolning föra dialog med föräldrar för att kunna tillmötesgå deras
religion/trosuppfattning.
Vi ska arbeta för att stärka varje barns kulturella identitet, att bli stolta över sitt
ursprung.
20111005
Vid behov sker fortbildning av personalen.
Tidpunkt
Hela året.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Funktionsnedsättning
Mål
På våra förskolor ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter oavsett
funktionshinder.
Aktiviteter för att nå målen
Vid planering av förskolans verksamhet ska konsekvenserna för barn med olika
funktionshinder beaktas.
Samarbeta med föräldrarna om barnets behov.
Tidpunkt
Kontinuerligt under läsåret.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
20111005
Sexuell läggning
Mål
Förskolan ska arbeta för att öka förståelsen för olika sexuella läggningar.
Aktiviteter för att nå målen
Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som han/hon
förmedlar till barnen.
Föra diskussioner i personallaget.
Tidpunkt
Kontinuerligt under läsåret.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Kränkande behandling
Mål
Inget barn på vår förskola ska känna sig utsatt för kränkande behandling.
Aktiviteter för att nå målen
Verka för att skapa positiva möten.
Vuxna ska hjälpa barnen att uppmärksamma varandra.
Förstärka och uppmuntra när barnen visar empati.
Arbeta förebyggande genom att barnen får träna sig i att sätta ord på sina känslor.
Vuxna ska vara aktiva bland barnen inne och ute.
Ta ansvar för att direkt ta tag i situationer som uppstår.
Tidpunkt
Varje dag hela året.
20111005
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Rutiner för utredning och dokumentation
Varje verksamhet måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man ska hantera
situationer som uppstår. Använd en metod som bygger på beprövad erfarenhet och
forskning.
Utredning
Vid kännedom om att diskriminering, kränkning eller trakassering har eller kan ha
inträffat ska uppgifter utredas skyndsamt.
På vår förskola utreds diskrimineringar/trakasseringar/kränkningar
enligt nedan:
Vi ska ingripa omedelbart.
Samla information och kartlägga vad som hänt.
Följa upp händelsen med barnet som känner sig kränkt och den/de som kränkt.
Den utsatte har tolkningsföreträde.
Vi ska informera vårdnadshavare till alla berörda.
Ta kontakt med aktuell personal, ex. Elevhälsan.
Dokumentera alltid ev, upprätta åtgärdsprogram.
Gäller kränkningen vuxen – barn är det alltid rektor som ansvarar för utredningen.
Gäller kränkningen vuxen – personal är det alltid rektor som utreder.
Åtgärder
Förskolan/skolan ska ha tydliga rutiner för hur den ska agera och vilka som ska
agera när diskrimineringar/kränkningar/trakasseringar inträffat.
På vår förskola vidtar vi nedanstående åtgärder när
diskrimineringar/kränkningar/trakasseringar inträffat:
Personalen bestämmer vilka vuxna som samtalar med berörda barn och
vårdnadshavare.
Förskolechef informeras.
Personalen samlar in fakta, gör observationer och har samtal, förskolechef är med
vid behov.
Personalen kontaktar vårdnadshavare till alla berörda.
Bedömning görs om åtgärdsprogram ska upprättas, där ska både akuta och
långsiktiga åtgärder ingå.
Återkoppling till barnens vårdnadshavare sker kontinuerligt.
Det ska finnas ett tydligt avslut vid terminsslutet.
20111005
Vid kränkningar mellan vuxna (förälder/personal) ansvarar förskolechef.
Uppföljning och utvärdering
Det är viktigt att förskolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp.
På vår förskola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt
nedan:
Uppföljningssamtal sker med alla inblandade.
Uppföljning kan ske vid lämning och hämtning samt vid planerade samtal.
Utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen ska ske.
Vad gjorde förskolan bra?
Vad kunde göras bättre?
Nådde förskolan målet med de vidtagna åtgärderna?
Dokumentation
Förskolan ska ha rutiner för hur utredning av diskriminering/kränkningar/trakasserier
ska dokumenteras. Varje misstanke ska utredas, åtgärdas, dokumenteras och vid
behov följas upp.
På vår förskola dokumenterar vi utredning, åtgärder och
uppföljning enligt nedan:
Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras.
Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras.
Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras.
Uppföljning av varje fall ska dokumenteras.
Spara i en händelsepärm.
20111005
3.0 Tips på stöd och kontakter i Likabehandlingsarbetet
Skolverket (www.skolverket.se)
Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se)
Allmänna råd och kommentarer –för arbetet att främja likabehandling
Allmänna råd och kommentarer för åtgärdsprogram
Allmänna råd och kommentarer – för arbetet med att motverka alla motverka
alla former av kränkande behandling
Skolpersonalens befogenhet för att skapa trygghet och säkerhet i skolan
Förebygga diskriminering och främja likabehandling i skolan ger riktlinjer för
likabehandlingsarbete från BEO och diskrimineringsombudsmännen.
För trygghet, ansvar och respekt i skolan
Rätten till utbildning - Om elever som inte går i skolan
Trygghet och studiero i skolan/information om nya bestämmelser
Beställa skrifter:
Fritzes kundservice,
106 47 Stockholm
Tfn 08-690 95 76
Fax 08-690 95 50
E-post, [email protected]
www.fritzes.se
Beställa läroplans- och kursmaterial, SKOLFS:
Fritzes kundservice,
10647 Stockholm
Tel 08-690 90 40
Fax 08-690 40 50
E-post, [email protected]
www.fritzes.se
Ombudsmännens webbplatser:
BEO- Barn och elevombudet – www.skolinspektionen.se
DO – Diskrimineringsombudsmannen – www.do.se
BO- Barnombudsmannen – www.bo.se
20111005
Lokala aktörer
Föräldramottagningen, socialtjänstens erbjudanderesurs
För föräldrar med barn i tonåren. Erbjuder telefonrådgivning och personliga samtal.
090-16 15 16
Ingången, socialtjänstens erbjudanderesurs
Alkohol- och drogrådgivning för ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Erbjuder stöd
och hjälp per telefon eller genom personliga träffar.
Tele 090-165350
Socialtjänsten, mottagningsenheten
090-161002
Kontaktperson – socialtjänst- hedersrelaterad problematik
Christina Lidström-Nordin, enhetschef
Ålidhems Familjecentral
090-16 10 66
070-342 75 72
Emin- projektet/hedersrelaterad problematik
Lasse Jacobson
090-16 59 26
070-300 63 28
Ungdomsmottagningen
090-785 80 01
Bup, Barn och Ungdomspsykiatri
Telefonrådgivning 785 66 20
Bris, vuxentelefon
077-150 50 50
Friends
Christian Fridh
090-343 57 97
Västra Esplanaden 9B
Rädda Barnen
020-78 67 86
Elevhälsan
För- och grundskola
Anna-Lena Bergman Chef 090-16 46 00, 070-242 31 22
Lars-Åke Nordström Bitr. chef 090-16 51 05, 070-333 74 87
Likabehandlingsgrupp – Elevhälsan
Elisabeth Dahlgren, Likabehandlingssamordnare 090-16 53 84, 070-605 04 70
Greger Höglund, Specialpedagog, 090-16 54 29, 070-210 22 16
20111005
Susanne Stjernfeldt, Kurator, 090-16 53,76 070-322 50 45
Akut nummer
SOS 112
Polismyndigheten 090-15 20 00
Polisens ungdomsgrupp 15-18 år
Socialjour 090-163050
Tips på länkar:
-
Umeå kommun
Skolinspektionen
Arbetsmiljöverket
Skolliv – Arbetslivsinstitutets särskilda satsning på skolan
BO - Barnombudsmannen
BRIS
Brottsförebyggandet rådet
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
Jämrum
Sverige mot rasism
Elektra – mot hedersrelaterat förtryck
Mediarådet – Internet, TV, datorspel och film
Röda sidorna
Squill
Flicka
Friends
Glöd
Kondom.nu
Swedkid
Skolor mot rasism
Folkhälsoinstitutet – skolan förebygger
Skolporten
Handisam
20111005
20111005