Hjärtsvikt Korrekt diagnos Har patienten hjärtsvikt? Hjärtsvikt

Hjärtsvikt
• Uppstår när hjärtat inte förmår ge
kroppens vävnader adekvat
blodtillförsel
• Vanligaste orsaker är:
¾ Kranskärlssjukdom
¾ Högt
blodtryck
¾ Klaffel
• Ålderssjukdom
¾ 1-2%
¾ 10%
i befolkningen
av dessa > 80år
Läkemedelskommittén 2010
Har patienten hjärtsvikt?
• Symtom
• Rationell läkemedelsbehandling
förutsätter korrekt diagnos
• Undersökning av
hjärtfunktioner
– NT-proBNP (utesluta)
– Ekokardiogram (verifiera)
• Typ av hjärtsvikt
• Svårighetsgrad av hjärtsvikt
Läkemedelskommittén 2010
Hjärtsvikt
• Differential diagnoser
– dyspné
– ortopné
– trötthet
– KOL
– Pneumoni
– Övervikt
– Dålig kondiktion
– Anemi
– Varicer
– Funktionella bevär
• Kliniska fynd
–
–
–
–
Korrekt diagnos
takypné
perifera ödem
stasrassel
3./4. hjärtton
Läkemedelskommittén 2010
Läkemedelskommittén 2010
Hjärtsvikt -klassificering
• NYHA
• NYHA
• NYHA
• NYHA
• NYHA
I
II
III a
III b
IV
Läkemedelskommittén 2010
Läkemedelskommittén 2010
1
Hjärtsvikt-vilka läkemedel
används?
Betablockerare
• Bisoprolol
• Metoprolol
ACE-hämmare
• Enalapril
• Ramipril
ARB
• Atacand
Aldosteronantagonister
• Spironolaktion
ACE-hämmare eller ARB
• Upptitrering av dos under
kontroll av njurfunktion och
p-kalium 2 v efter
insättning/dosjustering
• ACE – rethosta i 10-15%
Diuretika
Digitalis
• Digoxin
• Tiazid (Esidrex)
• Loop (Furosemid)
Läkemedelskommittén 2010
Läkemedel för äldre vid
hjärtsvikt
• ACE-hämmare ex Enalapril, Ramipril
eller angiotensin 2 blockerare (ARB)
ex Losartan (Cozaar), kandesartan
(Atacand)
• Aldosteronantagonist ex
Spironolakton
• Betablockerare ex Bisoprolol,
Metoprolol, karvedilol
• Diuretika ex Lasix Retard, Furix
• Digoxin endast vid FF
Läkemedelskommittén 2010
Farmakologisk behandling
*
* Diuretika: tillägg vid symtom på vätskeretention
* Digitalis endast vid samtidigt förmaksflimmer i frekvensreglerande syfte, då betablockerare inte gett tillräcklig effekt.
Läkemedelskommittén 2010
Diuretikas effekt
Rationell behandling av
hjärtsvikt
• ACE-hämmare – njurfunktion?
Hyperkalemirisk
• Betareceptorblockerare
• Aldosteronhämmare i tillägg till
ACE, beta-blockerare, diuretika
• Diuretika ex- loopdiurerika, tiazid
• Digitalis endast som
frekvensreglerande vid
förmaksflimmer!
Läkemedelskommittén 2010
Läkemedelskommittén 2010
2
Olämplig behandling av
hjärtsvikt hos äldre
• Kaliumpreparat
• Kalciumantagonist med negativ
inotrop effekt
•
•
•
•
•
– Verapamil - Isoptin,
– Diltiazam - Cardizem)
Sotalol – proarrytmisk effekt
Disopyramid - Durbis,
Propafenon- Rytmonorm,
Flekainid – Tambocor
COX-hämmare (NSAID) och ASA (ej
lågdos) - vätskeretension
Läkemedelskommittén 2010
Indikator hjärtsvikt
• Kvalitetssäkrad diagnos via andel
genomförd ekokardiografi eller
åtminstone analys av NT-pro-BNP
• Andelen patienter som använder
ACE/ARB
• Andelen patienter som använder
ACE/ARB och betablockerare
• ska vara så hög som möjligt
Läkemedelskommittén 2010
3