Klinisk kemi och farmakologi
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 LUND
Beställarkod
Tfn: 046-17 34 60
Remiss, läkemedel
Läkarkod
PATIENTDATA (Personnummer, namn)
Svaret skall sändas under adress
Provtagning sign.
Bedömning önskas
ID-kontroll: JA
År
Preparat:
Dos:
År
Mån Dag
Mån Dag
Fr.o.m:
Klockan
År
Senaste dos:
NEJ
Mån Dag
Klockan
Provtagning:
ÖVRIG LÄKEMEDELSBEHANDLING: (datera om insatt senaste månaden)
INDIKATION för analys
Läkemedel (serum)
ANTIDEPRESSIVA
Amitriptylin
Nortriptylin
Citalopram
Desmetylcitalopram
Fluoxetin
Norfluoxetin
Klomipramin
Desmetylklomipramin
Mianserin
Desmetylmianserin
Mirtazapin
Desmetylmirtazapin
Paroxetin
Sertralin
Desmetylsertralin
Venlafaxin
Desmetylvenlafaxin
Quetiapin
NEUROLEPTIKA
Flufenazin
Flupentixol
Haloperidol
Klozapin
Norklozapin
Olanzapin
Desmetylolanzapin
Perfenazin
Risperidon
9-OH-Risperidon
Zuklopentixol
Misstänkt underdosering
Resultat
Riktområde
nmol/L
*
*
20-800
*
100-1940
*
550-1300
10-200
*
35-520
*
20-600
10-525
*
50-900
*
*
nmol/L
0,5-5
1-8
3-53
1000-3000
*
15-300
*
2-6
ANTIARYTMIKA
Amiodaron
Flekainid
Mexiletin
µmol/L
1-4
0,5-2,0
3-8
BENSODIAZEPINER och
LIKNANDE SUBST.
**
Benso
*
** Alprazolam, diazepam, nordazepam, flunitrazepam,
klonazepam, lorazepam, nitrazepam, oxazepam,
triazolam, zolpidem, zopiklon
ÖVRIGA
Metadon
*
*
Metformin
Dextropropoxifen
Norpropoxifen
0,15-2,2 µmol/L
*
50-150
7-30
Läkemedel (blod)
IMMUNOSUPPRESSIVA
Everolimus
Sirolimus
Svarsdatum
Misstänkt överdosering
Annat:
Läkemedel (serum)
Resultat
Riktområde
ANTIEPILEPTIKA
Klonazepam
60-160 nmol/L
Lamotrigin
12-56 µmol/L
OH-Karbazepin
20-140 µmol/L
Primidon
10-65 µmol/L
Fenobarbital
30-130 µmol/L
BEDÖMNING:
µg/L
*
*
Lab signatur
Analysinformation finns på:
* www.analysforteckning.usil.se
Tfn. Lab/läkemedelsanalyser: 046-17 53 78
Konsultläkare Minicall: 0746-21 82 98
Provnummer
2007-02-28