SAMHÄLLSLÄRA
Läroämnets uppdrag
Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och
företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden och principer i vårt pluralistiska
samhälle genom att förstå olikheter och respektera de mänskliga rättigheterna och jämlikhet.
Läroämnets uppdrag är att ge en teoretisk grund i samhällets funktioner och till medborgarens möjlighet
att påverka samt uppmuntra eleven att utvecklas till en initiativtagande och målmedveten samhällelig och
ekonomisk aktör.
I samhällsläraundervisningen handleds eleverna att följa med aktuella frågor och händelser samt
samarbeta med olika organisationer, arbetslivet och andra aktörer i medborgarsamhället. De övar på att
skaffa och kritiskt bedöma information av olika slags aktörer samt anpassa den i de situationer de möter.
Eleven uppmuntras att aktivt och på ett konstruktivt sätt delta och verka i olika situationer och
gemenskaper. Eleven vägleds att förstå att det samhälleliga beslutsfattandet grundar sig på val som görs
mellan alternativa möjligheter i strävan efter att nå samförstånd.
SAMHÄLLSLÄRA I ÅRSKURS 4–6
Syftet med undervisningen i samhällslära är att göra eleven förtrogen med samhällslivet och med
konstruktiv kommunikation. Eleven uppmuntras att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och motivera sina
synpunkter samt hitta sina egna styrkor. Eleven övar de färdigheter som behövs vid beslutsfattande och
påverkan i skolgemenskapen och med andra aktörer i närmiljön. Eleven förstår att det i samhället finns
olika arbeten och yrken samt bekantar sig med den egna hushållningen och grunderna för en ansvarsfull
konsumtion.
Mål för undervisningen i samhällslära i årskurs 4–6
Målet för undervisningen i samhällslära är
Nr
Mål för undervisningen
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Målet för undervisningen är att
 vägleda eleven att uppfatta sig själv som en individ och medlem i
olika gemenskaper
 uppmuntra eleven att öva basfärdigheterna i demokratisk
påverkan samt att på ett konstruktivt sätt diskutera olika åsikter
 stödja eleven att förstå grunderna för den egna
penninganvändningen och konsumtionsvalen samt att öva
färdigheter med anknytning till dessa
 vägleda eleven att förstå arbetandets och företagandets
betydelse i närsamhället
 stödja eleven att förstå att samhällelig information som
produceras av olika aktörer förmedlar olika värden, synvinklar
och syften
 hjälpa eleven att förstå de sociala mediernas roll i den
samhälleliga påverkan samt uppmuntra eleven att öva sig på att
använda medier på ett säkert och samhällsmedvetet sätt
Innehåll som
anknyter till
målen
Mångsidig
kompetens
I1–I4
K1–K7
I1–I3
K2-K5, K7
I1, I4
K1, K3, K6–
K7
S1, S3–S4
K1, K3–K7
I1–I4
K1, K3–K7
I1–I4
K1–K2, L4–
L7
M7

handleda eleven att intressera sig för samhällslära som
kunskapsgren och stödja eleven att träna sin etiska
bedömningsförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och
ekonomiska frågor.
I1–I4
K1–K7
Centralt innehåll som anknyter till målen för läroämnet i årskurs 4-6
Innehållet väljs ut så att det stöder målen.
I1 Det vardagliga livet och kontroll över det egna livet:
Man bekantar sig med den samhälleliga verksamheten ur individens, familjens och
närmiljöns synvinkel. Man funderar på hur var och en själv kan påverka tryggheten och trivseln i den egna
närmiljön. Dessutom fördjupar man sig i yrken, arbetslivet, den egna användningen av pengar och
ansvarsfull konsumtion i vardagliga situationer samt skötseln av den egna ekonomin.
I2 Ett demokratiskt samhälle:
Man fördjupar sig i olika gemenskaper, beslutsfattande och värdena och de grundläggande principerna för
en demokratisk verksamhet, såsom jämlikhet och jämställdhet. I undervisningen fördjupar man sig i
individens rättigheter och skyldigheter. I undervisningen behandlas olika kulturer och
minoritetsgrupper i Finland.
I3 Ett aktivt medborgarskap och påverkande: Man behandlar och övar i praktiken färdigheter för en
demokratisk påverkan, som behövs för ett ansvarsfullt och engagerat deltagande i olika gemenskaper, till
exempel i klassen, skolan, hobbyer och i mediamiljöer.
I4 Ekonomisk verksamhet: Man bekantar sig med grundläggande begrepp i ekonomi, till exempel pengar
och sparande. Dessutom bekantar man sig med ekonomi och konsumtion samt med företag och andra
serviceproducenter i närmiljön.
Mål för läroämnets lärmiljöer och arbetssätt i årskurs 4–6
Med tanke på målen för samhällsläran är det viktigt att betona interaktiva, upplevelserika och aktiva
arbetssätt, såsom drama, genom vilka man övar samverkan, deltagande och påverkan i närsamhället.
Elevens vardag inklusive hobbyer och egna erfarenheter samt den egna klassen, skolan och elevkåren är i
synnerhet viktiga med tanke på övandet i att engagera sig. Informations- och kommunikationsteknologi
erbjuder ett naturligt sätt att söka information om samhället och ekonomin och att engagera sig ensam och
tillsammans med andra.
Handledning och stöd i läroämnet i årskurs 4-6
Med tanke på målen med läroämnet och läroämnets karaktär är det centralt att handleda eleven att se sig
själv som en medlem i samhället som har rättigheter och skyldigheter samt att stödja elevens tillväxt till en
handlingskraftig medlem i olika grupper. Eleven stöds särskilt i att söka, förstå och tillämpa sådan
information om samhället och ekonomin som har betydelse för elevens eget liv och framtid. Eleverna
uppmuntras till delaktighet och diskussion. Man beaktar läroämnets abstrakta karaktär genom att öppna
och konkretisera centrala begrepp som används inom det.
Bedömning av elevens lärande i samhällslära i årskurs 4–6
I samhällsläraundervisningen strävar man efter att genom responsuppmuntra eleven att aktivt och på ett
konstruktivt sätt verka i den egna närmiljön och att i praktiken tillämpa de kunskaper och färdigheter som
eleven lärt sig om samhället.
I bedömningen beaktas mångsidiga sätt att agera och producera. Man fäster uppmärksamhet vid hur
kunskaperna och färdigheterna om samhället tillämpas och vid hur eleven har lärt sig att bilda sig en egen
uppfattning om sin närmiljö och samhället.
Då läraren ger en verbal bedömning eller ett vitsord i samhällslära för läsårsbetyget bedömer han eller hon
elevens kunnande i relation till de mål som ställts upp i den lokala läroplanen. Då läraren bedömer elevens
kunnande för läsårsbetyget för årskurs 6 använder han eller hon nationella bedömningskriterier i
samhällslära. Bedömningskriterierna kan även utnyttjas i bedömningen i de lägre årskurserna. För att
eleven ska göra framsteg i studierna är det centralt att iaktta verksamheten i det omgivande samhället och
att förstå de egna möjligheterna att påverka och ansvaret som medlem i samhället.
Bedömningskriterier för att i slutet av årskurs 6 få omdömet "goda kunskaper"/vitsordet åtta i
samhällslära
Mål för undervisningen
Betydelse, värderingar och
attityder
M7: handleda eleven att
intressera sig för
samhällslära som
kunskapsgren och stödja
eleven att träna sin etiska
bedömningsförmåga i olika
mänskliga, samhälleliga och
ekonomiska frågor
M1: vägleda eleven att
uppfatta sig själv som en
individ och medlem i olika
gemenskaper
M2: uppmuntra eleven att
öva basfärdigheterna i
demokratisk påverkan
Innehåll
Föremål för
bedömningen i
läroämnet
I1–I4
Utveckla
Utvecklingen av motivationen och den
motivationen och
etiska bedömningsförmågan används
den etiska
inte vid bedömningen.
bedömningsförmågan
I1–I4
Kunskaper och
färdigheter för att
verka som individ och
i gemenskapen
Basfärdigheterna i
demokratisk
påverkan
Eleven har tillägnat sig principerna och
färdigheterna för att verka i samhället.
Eleven kan motivera beslut gällande den
egna penningsanvändningen och
konsumtionen samt kan berätta hur
hans eller hennes konsumtionsbeslut
påverkar andra människor. Eleven kan
också bedöma den inbördes betydelsen
mellan att spara och konsumera.
Eleven kan ge exempel på arbetandets
I1–I3
Förståelse av samhälleliga
värden, fenomen och
syften
M3: stödja eleven att förstå
grunderna för den egna
användningen av pengar
och konsumtionsval
I1, I3–I4
Att förstå grunderna
för den egna
användningen av
pengar och
konsumtionsvalen
M4: vägleda eleven att
I1–I4
Att förstå betydelsen
Kunskap som krävs för omdömet
”bra”/vitsordet åtta
Eleven kan bilda sig motiverade åsikter
och uttrycka dem på ett konstruktivt
sätt.
förstå arbetandets och
företagandets betydelse i
närsamhället
av arbetande och
företagande
och företagandets betydelse för att
säkra en utkomst för familjen och för att
garantera ett fungerande samhälle.
M5: stödja eleven att förstå
att samhällelig information
som produceras av olika
aktörer förmedlar olika
värden, synvinklar och
syften
M6: att vägleda eleven att
förstå de sociala mediernas
roll i samhällspåverkan
Tillämpning av olika
samhälleliga kunskaper och
färdigheter
M1: vägleda eleven att
tillägna sig principerna och
färdigheterna för att verka i
samhället
I1–I4
Förståelse av olika
värden, fenomen och
syften
Eleven kan beskriva att samhällelig
information som produceras av olika
aktörer förknippas med olika värden och
förklara att informationen baserar sig på
värden, synvinklar och syften.
I1–I4
Att förstå de sociala
mediernas roll
Eleven kan ge exempel på hur sociala
medier används som verktyg för
påverkan.
I1–I4
Praktisk tillämpning
av kunskaperna och
färdigheterna för att
verka i samhället
Eleven kan tillämpa principerna och
färdigheterna för att verka i samhället,
till exempel att lyssna, ta ställning och
anpassa sig till majoritetsbeslut.
M2: uppmuntra eleven att
lyssna och på ett
konstruktivt sätt diskutera
olika åsikter
M3: hjälpa eleven att öva
sig i färdigheter med
anknytning till den egna
användningen av pengar
och konsumtionsvalen
M6: uppmuntra eleven att
öva sig i att använda medier
på ett säkert och
samhällsmedvetet sätt
I1–I3
Tillämpning av
basfärdigheterna i
demokratisk
påverkan
Tillämpning av
grunderna för den
egna användningen
av pengar och
konsumtionsvalen
Säker och
samhällsmedveten
användning av
medier
Eleven kan framföra motiverade åsikter
och förhålla sig konstruktivt till andras
åsikter.
I1, I4
I1–I4
Eleven kan motivera sin
penninganvändning och sina
konsumtionsval.
Eleven kan använda den information
och de kanaler som produceras av
medier för sitt eget samhälleliga
tänkande och sin verksamhet.