5-Mål-och-innehåll-5.1-5.2

advertisement
5. MÅL OCH INNEHÅLL
5.1 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH ÄMNESHELHETER
Hänvisning till punkt 7.1 i Lpgr 16.1.2004
Undervisning kan vara ämnesindelad eller integrerad till helheter. Med en ämnesintegrerad
undervisning vill man lära ut förmågan att se helheter, förena olika sätt att tänka (t.ex. inom
olika vetenskapsgrenar) och betona de allmänna målen för fostran i skolan. Basfärdigheterna
är då viktigare än de enskilda ämneskunskaperna. Undervisning i tema- eller ämneshelheter
skall hjälpa eleverna att klara av de utmaningar de möter i dagens samhälle.
För noggrann beskrivning av MÅL och CENTRALT INNEHÅLL hänvisas till grunderna för
den nya läroplanen punkt 7.1.
Följande temaområden beskrivs här kort, men ingår också i läroämnesbeskrivningarna
och i Nykarleby-mattans stoff:
1. Att växa som människa
Skolan skall stödja elevens utveckling till en sund individ med självkänsla och med
förmåga att leva som en ansvarstagande samhällsmedlem.
2. Kulturell identitet och internationalism
Skolan skall hjälpa eleven att hitta sin egen kulturidentitet och att förstå det finländska
kulturarvet. Därigenom utvecklas förmågan till växelverkan med andra kulturer och
till internationalism.
3. Kommunikation och mediekunskap
Skolan skall hjälpa eleven att utveckla sin förmåga att uttrycka sig mångsidigt och
fostra honom/henne till en mångsidig och ansvarsfull medieanvändare. Där ingår
också förmågan att skaffa, analysera och välja ut information. Den etiska tolkningen
av informationsutbudet bör finnas med.
4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap
Skolan skall hjälpa eleven att se samhället ur olika aktörers synvinkel för att han/hon
ska kunna bilda sig en realistisk bild av hur omvärlden fungerar. Syftet är att skapa
självständiga, målmedvetna, samarbetskunniga och modiga medborgare som vågar
och vill delta i byggandet av samhället.
5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling
Skolan skall öka elevens förutsättningar och motivation då det gäller att verka för
miljöns och människans välfärd. Målet är en hållbar livsstil med ett framtidstänkande
grundat på ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara lösningar.
Mål och innehåll s.1
6. Trygghet och trafikkunskap
Skolan skall lära eleven vad trygghet innebär i olika situationer och miljöer. Samtidigt
skall han/hon fås att förstå hur man beter sig ansvarsfullt i trafiken. Utbildningen skall
verka för att främja trygghet i alla skeden i livet.
7. Människan och teknologin
Skolan skall hjälpa eleven till baskunskaper om teknologin, dess utveckling och
inflytande på det moderna samhället. Undervisningen skall ge handledning i förnuftiga
val samt väcka frågor om etik och moral i anknytning till teknologin.
Mål och innehåll s.2
5.2 MÅL FÖR ELEVENS BETEENDE
När skolan sätter upp mål för hur eleven ska bete sig under skoltiden, men också hurudant
beteende han/hon ska ha tillägnat sig i slutet av grundutbildningen, bör man alltid utgå från
värdegrunden och skolans allmänna mål. Elevens beteende ska förhoppningsvis spegla skolans värderingar och uppställda mål.
Men i skolvärlden är det som i den övriga världen – det är inte alltid det som vuxna säger som
barnen tar till sig utan det de ser att vi gör. Omedvetet visar vi i handlingar, reaktioner, outtalade sentenser och eget beteende vad som är den verkliga modellen för ett vuxet beteende.
Ett gott beteende förutsätter vissa grundfaktorer
•
En klar identitet ger trygghet och självkänsla – en trygg människa vet vem hon är, kan
stå på egna ben och tillåter andra att leva och ta plats.
•
En realistisk uppfattning om egna starka och svaga sidor kombinerad med viljan att
hela tiden arbeta med sig själv ger möjlighet till fortsatt växande och utveckling.
•
En djup kognitiv och emotionell kunskap om samfundets moraliska värderingar ger
vägledning och livboj – att användas dagligen när beslut ska fattas och frågor avgöras.
•
En mogen inställning till omvärlden och medmänniskorna föder omtanke, ansvar och
vilja att dra sitt strå till stacken.
•
En bejakad människa kan respektera andra, hittar sin plats och uppgift i livet och
vågar leva här, nu och i framtiden.
Mål och innehåll s.3
Download