Ämnesplanering Svenska 9C v16 (424 kB, docx)

Språksituation: Norden
Klass 9C
Pedagogisk planering i ämnet svenska, årskurs 9
Din högstadietid börjar närma sig sitt slut och vi är framme vid den sista ämnesveckan i
svenska. Denna vecka ska vi jobba med språk i Norden: minoritetsspråk och nordiska språk.
Ni ska tre-och-tre förbereda en muntlig presentation om ett språk som talas i Norden.
Ni kan utgå från materialet på Digilär, men ska sedan söka material på nätet. Utgå t.ex. från
länkarna som du hittar under ”Extra material” på Digilär. Använd källkritiskt tänkande när ni
gör det och lämna in en källkritisk rapport till mig, där ni förklarar hur ni resonerat kring era
olika källor, varför de är trovärdiga, etc.
Du ska även få tillfälle att en sista gång visa någon grundfärdighet i svenska. Vi ska se en film
som heter Mean Creek och du får välja om du vill skriva en uppsats om den, presentera och
samtala om den eller utföra ett läsförståelseprov med texter inspirerade av filmen.
Vad du ska göra, kortfattat:



Du ska tillsammans med några klasskamrater förbereda en presentation om ett språk
som talas i Norden.
Du ska se en bra film och analysera den.
Du ska antingen skriva en uppsats, göra ett läsförståelseprov eller leda samtal om och
presentera något från filmen.
1
Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…
 formulera sig och kommunicera i tal,
 söka information från olika källor och värdera dessa
Bedömning
I arbetsområdet bedöms…
• Din muntliga förmåga att presentera.
• Dina kunskaper om språk i norden
Underlag för bedömning är:
 Din presentation
 Din redovisning av filmen Mean Creek
Ur det centrala innehållet
Tala, lyssna och samtala
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade
från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och
mottagare.
Språkbruk
• Nya ord i språket, till exempel lånord.
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och
olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och
likheter mellan de olika språken.
• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i
samhället.
Informationssökning och källkritik
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom
intervjuer.
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett
källkritiskt förhållningssätt.
•
2
Undervisning 9C
Måndag
Morgon
Eftermiddag
X
13.10 – 14.00
Introduktion
Skillnaden mellan språk i Norden och
nordiska språk.
Modermål, minoritetsspråk, grannspråk,
etc.
Jakten på språket: Svenska
Lite till om satsdelar: Adverbial och agent?
14.10 – 15.30
Sätt igång med arbetet.
Tisdag
8.30 – 9.20
Börja planera ert arbete
12.40 – 14.30
Film: ”Mean Creek”
Onsdag
9.05 – 10.15
Elevens val: Om du vill jobba med
redovisningen, så går det naturligtvis
bra.
Om du behöver, så kan du sitta på
omprovstiden 15.40 – 16.30 också.
10.20 – 11.00
Du får din uppgift.
Torsdag
Läxa: Välj redovisningssätt.
13.00 – 15.30
Du väljer mellan uppsats, muntlig
presentation/samtal och läsförståelsetest.
11.00 – 11.40
Grupparbete
12.30 – 13.20
Grupparbete
13.30 – 14.30
Grupparbete
Fredag
Läxa: Planera redovisning
12.10 – 14.40
Redovisningar
8.30 – 9.20
Förbered er redovisning
3
Er redovisning
Ni ska jobba i grupper och förbereda en redovisning om ett av följande språk:
Minoritetsspråk: finska, meänkieli, romani chib, jiddisch, samt teckenspråk. (Samiska
jobbade vi med i sjuan, så det hoppar vi över.)
Nordiska språk: norska, danska, isländska och färöiska.
Här ges ni fria händer att planera och strukturera er redovisning. Vill ni spela in en film? Gör
det. Vill ni slippa stå framför klassen och i stället göra ett radioprogram? Gör det. Vill ni göra
en klassisk skolredovisning? Gör det. Den ska dock vara ungefär tio minuter lång. Inte
jättemycket mer, inte jättemycket mindre.
Det är alltså upp till er hur formen ser ut. Det jag bedömer är er förmåga att sammanställa
information och kommunicera den till era klasskamrater. Om ni gör i form av en tv-show
med programledare och gäster eller via en power point spelar ingen roll, så länge ni anpassar
er redovisning till mottagare.
Ni planerar och diskuterar redovisningsform på måndagen, börjar forska samma dag, tisdag
har ni lite koll, då börjar ni strukturera saker, onsdag jobbar vi med filmanalys men ni kan
jobba med er redovisning på elevens val, torsdag lägger vi alla lektioner på grupparbetet och
på fredag morgon gör ni det sista med redovisningar på eftermiddagen.
Ni ska ta upp:
Minoritetsspråk:
1. Hur många talar språket i dag? Talas det också i andra länder än Sverige? I så fall, vilka?
2. Var i Sverige finns de flesta talarna av språket? Hur länge har språket funnits i Sverige?
3. Hur ser framtiden ut för språket? Resonera med egna tankar och funderingar.
4. Hur låter språket? Använd klipp på internet eller liknande.
5. Hur ser språkets historia ut? Berätta om både språket och språkets talare.
6. Finns det några likheter med svenskan?
Grannspråk:
1. Hur många talar språket i dag?
2. Hur ser framtiden ut för språket?
3. Hur låter språket? Använd klipp på internet eller liknande.
4. Hur ser språkets historia ut? Berätta om både språket och språkets talare.
5. Vilka likheter och skillnader finns jämfört med svenskan?
Observera!
Ni ska också förbereda tre frågor som ni lämnar in till mig på fredag morgon. Dessa frågor
ska eleverna kunna besvara utifrån er redovisning. Under redovisningarna ska också så
ske. Ni kommer få ett papper med frågor på alla redovisningarna. Dessa ska besvaras
enskilt under tiden ni lyssnar och lämnas in till mig efter redovisningarnas slut.
4
Grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Andor, Linnea, Fatma
Simon, Johanna, Adam
Felix, Klara, Daniel
Erik, Akam, Hannes
Sama, Emilija, Ezzadin
Avalon, Albin, Bastian
Sanna, Love, Dora
Maria, Filippa, Alvin, Magda
Vi lottar fram vilket språk varje grupp ska redovisa om.
5
Kunskapskrav: Grann- och minoritetsspråk
E
C
A
Eleven kan föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung
och särdrag samt jämföra
med närliggande språk och
beskriva tydligt framträdande
likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung
och särdrag samt jämföra
med närliggande språk och
beskriva tydligt
framträdande likheter och
skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung och
särdrag samt jämföra med
närliggande språk och beskriva
tydligt framträdande likheter
och skillnader.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information
från ett avgränsat urval av
källor och för då enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna
innehåller enkla
beskrivningar och
förklaringar, enkelt
ämnesrelaterat språk samt i
huvudsak fungerande
struktur, citat och
källhänvisningar.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser
med i huvudsak fungerande
struktur och innehåll och viss
anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information
från ett relativt varierat
urval av källor och för då
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang
om informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
Sammanställningarna
innehåller utvecklade
beskrivningar och
förklaringar, utvecklat
ämnesrelaterat språk samt
relativt väl fungerande
struktur, citat och
källhänvisningar.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
utvecklade muntliga
redogörelser med relativt väl
fungerande struktur och
innehåll och relativt god
anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från
ett varierat urval av källor och
för då välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna
innehåller välutvecklade och
nyanserade beskrivningar och
förklaringar, välutvecklat
ämnesrelaterat språk samt väl
fungerande struktur, citat och
källhänvisningar.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
välutvecklade muntliga
redogörelser med väl
fungerande struktur och
innehåll och god anpassning
till syfte, mottagare och
sammanhang.
Vad handlar det om egentligen?
Jo, att hitta passande information om ditt språk från passande källor. Att ifrågasätta dessa
källor och testa deras kvalitet. Att se till att din muntliga redovisning är sammanhängande,
inte överdrivet larvig, utan anpassad till klassen och lätt att hänga med i. Att informationen
är balanserad till uppgiften och att ni resonerar kring språkets framtid och historia samt
likheter och skillnader jämfört med svenskan,
6
Kunskapskrav: Om du väljer läsförståelseprov:
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med flyt
genom att, på ett i huvudsak
fungerande sätt, välja och
använda lässtrategier utifrån
olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med gott
flyt genom att, på ett
ändamålsenligt sätt, välja
och använda lässtrategier
utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla
sammanfattningar av olika
texters innehåll med viss
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra
texter visar eleven
grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll med relativt
god koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra
texter visar eleven god
läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån
egna erfarenheter, olika
livsfrågor och omvärldsfrågor
tolka och föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om tydligt
framträdande budskap i olika
verk.
Dessutom kan eleven utifrån
egna erfarenheter, olika
livsfrågor och omvärldsfrågor
tolka och föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om budskap
som är tydligt framträdande
och budskap som kan läsas
mellan raderna i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med
mycket gott flyt genom att, på
ett ändamålsenligt och
effektivt sätt, välja och
använda lässtrategier utifrån
olika texters särdrag. Genom
att göra välutvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll med god
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra
texter visar eleven mycket god
läsförståelse. Dessutom kan
eleven utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor
och omvärldsfrågor tolka och
föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
budskap som är tydligt
framträdande och budskap
som kan läsas mellan raderna
eller är dolda i olika verk.
Kunskapskrav: Om du väljer uppsats
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags
texter med viss språklig
variation, enkel textbindning
samt i huvudsak fungerande
anpassning till texttyp,
språkliga normer och
strukturer.
Eleven kan skriva olika slags
texter med relativt god
språklig variation, utvecklad
textbindning samt relativt
väl fungerande anpassning
till texttyp, språkliga normer
och strukturer. De
berättande texter eleven
skriver innehåller utvecklade
gestaltande beskrivningar
och berättargrepp samt
dramaturgi med relativt
komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags
texter med god språklig
variation, välutvecklad
textbindning samt väl
fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och
strukturer. De berättande
texter eleven skriver innehåller
välutvecklade gestaltande
beskrivningar och
berättargrepp samt dramaturgi
med komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven
skriver innehåller enkla
gestaltande beskrivningar och
berättargrepp samt
dramaturgi med enkel
uppbyggnad.
7
Kunskapskrav: Om du väljer presentation och samtal
E
C
A
Eleven kan samtala om och
diskutera varierande ämnen
genom att ställa frågor och
framföra åsikter med enkla
och till viss del underbyggda
argument på ett sätt som till
viss del för samtalen och
diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och
diskutera varierande ämnen
genom att ställa frågor och
framföra åsikter med
utvecklade och relativt väl
underbyggda argument på
ett sätt som för samtalen
och diskussionerna framåt.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser
med i huvudsak fungerande
struktur och innehåll och viss
anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
utvecklade muntliga
redogörelser med relativt väl
fungerande struktur och
innehåll och relativt god
anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang.
8
Eleven kan samtala om och
diskutera varierande ämnen
genom att ställa frågor och
framföra åsikter med
välutvecklade och väl
underbyggda argument på ett
sätt som för samtalen och
diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra
välutvecklade muntliga
redogörelser med väl
fungerande struktur och
innehåll och god anpassning
till syfte, mottagare och
sammanhang.