Språkhistoria

advertisement
Svenska
9a
JOr
Språkhistoria
Varför pratar vi som vi gör och inte som i Norge? Varför har vi samma ord för hund som
tyskan har. Är mail ett svenskt ord? Det här är några av frågorna vi kommer att arbeta med i
vår kurs Språkhistoria.
Vad:
Syfte med undervisningen
Genom undervisningen i temat Språkhistoria ges du möjlighet att utveckla din kunskap om:



Språkbruk i Sverige och Norden, t.ex. dialekter i Sverige och olika språk i Norden.
Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika
språken.
Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras
ställning i samhället.
Nya ord i språket, till exempel lånord.
Konkretiserade mål
Vi kommer att arbeta med:
 Teorier om språkens uppkomst
 Språkfamiljer – fokus indoeuropeiska
 Svenskans utveckling och dialekter
 Våra minoritetsspråk
 Kort om våra grannspråk
Hur:
I undervisningen ska vi:






Lyssna på genomgångar av Jessica (om minoritetsspråken och språkfamiljerna)
Lyssna på olika dialekter och gissa ursprung
Läsa texter på svenska från olika århundraden
Lyssna på isländska och finska, läsa texter på norska och danska
Leta låneord
Diskutera slang, sociolekter och nya ord/uttryck
När:
Vecka 47-49
Svenska
9a
JOr
Material:
Arbetsblad, anteckningar och lärobok, vilken tillhandahålls i klassrummet.
Bedömning:
Du visar vad du har lärt dig genom delta i det muntliga lektionsarbetet och lämna in
lektionsuppgifter.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Eleven kan föra enkla
och till viss del
underbyggda resonemang
om svenska språkets
historia, ursprung och
särdrag samt jämföra med
närliggande språk och
beskriva tydligt
framträdande likheter och
skillnader.
Eleven kan föra
utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia,
ursprung och särdrag
samt jämföra med
närliggande språk och
beskriva tydligt
framträdande likheter och
skillnader.
Eleven kan föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
om svenska språkets
historia, ursprung och
särdrag samt jämföra med
närliggande språk och
beskriva tydligt
framträdande likheter och
skillnader.
Download