Spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar. Handläggning i

advertisement
Medicinskt PM
Utfärdande enhet:
Dokumentnamn:
Barn-och ungdomskliniken
i Linköping/Motala och Norrköping
Spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar
Sid nr:
1(2)
Utfärdare (namn och titel):
Målgrupp (vilka detta berör):
Giltig fr o m datum:
Giltigt tom
Ulla Lindskog, Överläkare Linköping
Maria Nordwall, Överläkare Norrköping
Primärvården i Östergötland
Barn o ungdomsklinikerna i
Östergötland
2011-11-03
2015-10-01
Diarienummer
BKC-2007-103
Spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar. Handläggning i
primärvården.
Huvudvärk av spänningstyp är vanligt förekommande. Den kan debutera när som helst under
livet och hos 15% debuterar huvudvärken före 10 års ålder. I olika studier har man funnit
recidiverande huvudvärk hos 7-24% i åldrarna 7-15 år. Man brukar dela in huvudvärk av
spänningstyp i episodisk och kronisk, där kronisk omfattar mer än 15 dagar per månad under
sex månader. Ungefär 1% av barn/tonåringar har daglig spänningshuvudvärk.
Fysisk och psykosocial stress kan ligga bakom spänningshuvudvärk. Orsaker och
verkningsmekanismer är oklara.
Symtom
Huvudvärk av spänningstyp är
- vanligen tryckande eller pressande till sin kvalitet
- vanligen lindrig till måttlig intensitet
- huvudvärken oftast dubbelsidig, symmetrisk, bandformig karaktär
- försämras vanligen inte av fysisk aktivitet
Vanligen startar huvudvärken under förmiddagen för att därefter sakta öka i intensitet under
resten av dagen. Vid huvudvärk sekundär till störningar i tuggapparaten (ev. tandgnissling) är
det vanligt att man vaknar med sin huvudvärk.
Utredning
Inga speciella test finns och läkaren är i hög grad beroende av patientens egen
sjukdomsbeskrivning vid huvudvärksdiagnostik. Tar tid, ofta > 30 min. Viktigast med grundlig
anamnes. Ofta har patienten/föräldrar en fruktan för bakomliggande hjärntumör. Det är
psykologiskt viktigt att huvudvärkspatienten kan gå hem med klara lugnande besked.
Status inkluderande allmäntillstånd, oro? nedstämdhet? vikt, BT. Fullständigt neurologiskt
status. Ev. kontroll av syn.
CT/MR huvud inte indicerat om inte anamnes och/eller status ger misstanke på intrakraniell
process.
Postadress
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Besöksadress
Gamla Övägen
Telefon, sekr
E-post
010-103 00 00
[email protected]
Medicinskt PM
Utfärdande enhet:
Dokumentnamn:
Barn-och ungdomskliniken
i Linköping/Motala och Norrköping
Spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar
Sid nr:
2(2)
Utfärdare (namn och titel):
Målgrupp (vilka detta berör):
Giltig fr o m datum:
Giltigt tom
Ulla Lindskog, Överläkare Linköping
Maria Nordwall, Överläkare Norrköping
Primärvården i Östergötland
Barn o ungdomsklinikerna i
Östergötland
2011-11-03
2015-10-01
Diarienummer
BKC-2007-103
Behandling
Grundlig anamnes- och statusgenomgång samt lugnande besked är ofta tillräcklig
behandling.
Tillräcklig sömn.
Regelbundet matintag (frukost, skollunch etc.)
Utlösande psykologiska faktorer?
Sjukgymnastisk behandling såsom avslappningsövningar, massage, ev. akupunktur.
Vid enstaka tillfällen smärtstillande preparat: paracetamol, ASA, NSAID-preparat.
Dokumenthistorik
Utgåva nr:
Giltig fr o m:
Kommentar till ny utgåva:
1
2004-06-08 Första utgåvan
2
2006-10-02 Andra utgåvan
3
2009-06-05 Tredje utgåvan
4
2011-11-03 Fjärde utgåvan
Postadress
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping
Besöksadress
Gamla Övägen
Godkänd av (namn, titel, datum):
Bo Orlenius, Verksamhetschef, 2004-10-01
Nina Nelson, Verksamhetschef, 2004-10-01
Bo Orlenius, Verksamhetschef, 2006-10-01
Nina Nelson, Verksamhetschef, 2006-10-01
Bo Orlenius, Verksamhetschef, 2009-06-05
Nina Nelson, Verksamhetschef, 2009-06-05
Tobias Ekenlie, Verksamhetschef, 2011-11-03
Ulf Samuelsson, Överläkare, 2011-11-03
Telefon, sekr
E-post
010-103 00 00
[email protected]
Sign
Download