Läs vår likabehandlingsplan

advertisement
1
Innehållsförteckning
Varför en likabehandlingsplan s.3
Lagens innehåll
Likabehandlingsplanen
Lpfö 98/2010
Definitioner och begrepp s.4
Diskriminering
Trakasserier
Annan kränkande behandling
Grunduppgifter s.4
Så här arbetar vi för att alla ska bli delaktiga i
handlingsplanen s.5-6
Barn
Vårdnadshavare
Personal
Vårt främjande och förebyggande arbete s.6-7
Mål för främjande och förebyggande arbete 2014/2015
Utvärdering av mål för främjande och förebyggande arbete 2013/14
Metoder för kartläggning
Ansvarsfördelning/rutiner för personal s.8
Rutiner för vårdnadshavare att anmäla trakasserier och
kränkande behandling s.9
2
Varför en likabehandlingsplan?
6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800)
Lagens innehåll
8§ huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för att vilka
av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande årsplan.
Likabehandlingsplanen
16§ En utbildnings anordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de
barn, elever eller studenter som delta eller söker till verksamheten oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildnings anordnaren avser att
påbörja eller genomföra enligt första stycket har genomförts ska tas in i
efterföljande årsplan.
LPfö 98
”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg för individens
välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning
eller för annan kränkande behandling.” (sid 4 Förskolans värdegrund och
uppdrag)
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning” (sid 8 Normer och värden)
3
Definitioner och begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osaliga grunder behandlar ett barn/vuxen
sämre än andra barn och vuxna. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.
Med direkt diskriminering får inte barn/vuxen missgynnas genom
särbehandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som lagen
omfattar.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder
Indirekt diskriminering är när man behandlar alla lika. T.ex. när förskolan
tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i
praktiken missgynnar barn med ett visst kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.
Trakasserier
Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker barns/vuxens värdighet
och som har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Annan kränkande behandling
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara trakasserier
kränker ett barns/vuxens värdighet. Med mobbing avser vi upprepade
kränkningar samt att det råder en obalans mellan den som kränker och den som
kränks. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt alltid
måste tas på allvar. Det är barnet eller den vuxne, verbalt eller via kroppsspråk,
som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande.
4
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen är förskoleverksamhet.
Ansvariga för planen är förskolechef och alla pedagoger samt övrig personal
som arbetar på förskolan.
Alla barn och vårdnadhavare ska känna till att vi har en Likabehandlingsplan
och en plan mot kränkande behandling.
All personal på förskolan ska veta vad som står i handlingsplanen och arbeta
efter detta.
Planen gäller tom september 2016
Så här arbetar vi för att alla ska bli delaktiga i
handlingsplanen:
Barn:
 Barnintervjuer och dagliga samtal så att pedagoger kan återkoppla till
barns erfarenheter och önskemål om lösningar, t.ex. hur kan man göra en
kompis glad igen?
 Barnen tar fram ”Kompisregler / Trivselregler” gemensamt med
pedagoger, samt får handledning att tolka ”reglerna”
 Grupp- och individstärkande aktiviteter i samarbetsövningar såsom
dramatisering av dilemman, böcker om mobbing, utanförskap, likheter ,
olikheter, samtal om hur gör man en kompis delaktig i lekar.
 Barnen ska veta att det finns en likabehandlingsplan.
Vårdnadhavare:
 Vid möten som föräldramöte, föräldraforum, dagliga samtal och
utvecklingssamtal
 Skriftlig information på hemsidan och i vår blogg.
 Likabehandlingsplanen ska finnas synlig på varje avdelning i tamburen.
Personal:
Forum för att arbeta om Likabehandlingsplanen:
 Samverkansdagar
 Avdelningsplaneringar
5
För att hålla likabehandlingsplanen levande hos medarbetarna ska vi…
 Samtal och diskussioner om hur man kan agera när man känner att en
situation är svår eller hotfull eller tungarbetad.
 Samtal och diskussioner om vad är gränsen mellan tillrättavisningar och
kränkande behandling . / Vi behöver hålla den diskussionen levande.
 Vi sätter upp mål, utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen varje
höst.
 All personal är med och sätter upp mål för verksamhetsåret.
 All personal är med och utvärderar målen.
 Vi ser till att planen hänger uppe på ett bra ställe där alla kan se den,
personalrummet.
 Likabehandlingsgruppen sammanställer och reviderar handlingsplanen.
.
Vårt främjande och förebyggande arbete
För att skapa ett gott och öppet klimat, har vi ett förhållningssätt där vi:
 Tror på det kompetenta barnet. Vi är lyhörda för allas upplevelse av en
situation. Den som upplever sig kränkt har företrädesrätt.
 Barnen ska känna att vi lyssnar och tror på dem och att pedagoger agerar
därefter med stöd och hjälp för att lösa situationen. Barnen ska känna att
vi hittar gemensamma lösningar, så att de känner sig delaktiga.
 Vi uppmuntrar barnen att komma till oss pedagoger och berätta när något
inte känns bra tex när de upplever att någon sagt eller gjort något. Alla har
rätt att vara som man är och de ska alla barn ha kännedom om.
 Pedagoger ska finnas där barnen är såväl ute som inne. Pedagoger går
trygghetsvandring med alla barn, för att lokalisera otrygga platser.
Tillsammans ska vi vara rädda om varandra och förskolans miljö.
 Vi är pedagoger i olika arbetslag men vi ser och ansvarar för alla barn, vi
delger varandra information direkt när ett dilemma har skett.
 För att kunna arbeta med Lpfö-målen om ”Normer och värden” ska vi
pedagoger verka för ett öppet, respektfullt, solidarisk och ansvarsfullt
förhållningssätt så att ett demokratiskt klimat främjas. Det innebär att
varje barn får känna sig värdefull samt lära sig visa hänsyn.
6
 I samspel barn och pedagoger samtalar vi om känslor samt försöker förstå
andras perspektiv, attityder och värderingar. Barnobservationer ligger som
grund för samtal med barnen, vi återkopplar till deras erfarenheter och
funderingar.
 Tillsammans ska vi vara rädda om varandra och förskolans miljö. Vi lär
oss att respektera allt levande och ha omsorg om närområde, för ett
hållbart ekonomiskt samhälle.
 Vi samarbetar med vårdnadshavarna när det gäller barnens sociala
lärprocesser, samt har en dialog om regler och förhållningssätt i förskolan.
 Vi har alla ett egenansvar för trivsamt klimat på arbetsplatsen och att alla
känner sig välkommen, samt ett trevligt bemötande. Vi har ett ansvar att
acceptera, respektera varandras olikheter/likheter och åsikter.
 Vi förespråkar rak kommunikation i dilemman, med den person det berör.
 Vi hjälper varandra att förhålla oss vänliga.
Mål för främjande och förebyggande arbete 2015/2016
Alla ska känna sig trygga i förskolan ute/inne
Uppföljning av målen sker i september 2016
Utvärdering av mål för främjande och förebyggande arbete 2014/15
Vi fortsätter jobba med 2014/2015 mål.
Metoder för kartläggning
”Trygghetsvandring” med varje barn, inomhus och utomhus, sker i oktober
och mars månad. Metoden visar var barnen känner sig trygg respektive otrygg i
förskolans miljö. De yngre barnen observerar vi genom att se, var leker de, när
är det ledsna, när vill de ha vuxen stöd, när utforskar barnet större ytor.
7
De äldre barnen går med en pedagog runt förskolans inne och utemiljö. Detta
gör vi under förmiddagens utevistelse. Vi har ett gemensamt dokument för
trygghetsvandringar, barnintervjuer samt observationer.
Barnintervjuer enskilt eller i grupp
Observationer, dokumentationer
Föräldraenkät.
Utvecklingssamtal
En gång/termin oktober/mars
Löpande
Februari.
Vt, återkoppling föräldraenkät.
Ansvarsfördelning/rutiner för personal:
All personal som uppmärksammar eller får kännedom om trakasserier eller
annan kränkande behandling har skyldighet att reagera på dessa.
All personal har skyldighet att ingripa om något barn blir kränkt av en vuxen
och underrätta förskolechef om händelsen. Förskolechef utreder händelsen och
vidtar åtgärder om personal på förskolan kränkt barn.
Arbetslaget arbetar aktivt främjande för att förhindra kränkningar mellan
barnen, samt ansvarar för att barnen görs delaktiga i arbetet. Vi vuxna är
observanta på vad som sker i gruppen (vad sker i lekarna?).
Pedagogerna arbetar för ett förtroendefullt samarbete med barnens
vårdnadshavare för att få information om de uppmärksammat att något barn far
illa. Ansvarig pedagog informerar omgående arbetslaget.
Arbetslaget utreder kränkningar som förekommer i barngruppen. De informerar
berörda vårdnadshavare. De beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för att
kränkningen ska upphöra. Arbetslaget ansvarar för att dokumentation sker och
att förskolechef underrättas och får del av dokumentationen.
Förskolechef har det övergripande ansvaret för att ett aktivt värdegrundsarbete
äger rum och att kompetensutveckling ges till personal för att säkerställa ett gott
förhållningssätt.
Förskolechef ansvarar för att Likabehandlingsplanen årligen revideras samt att
kompetensutvecklingsbehov identifieras och att kompetensutveckling sker.
8
Rutiner för vårdnadshavare att anmäla trakasserier och
kränkande behandling:
Barn som kränker barn: Informera ansvariga pedagoger om händelsen.
Pedagog ska återkoppla till föräldern!
Personal som kränker barn: Informera förskolechef om händelsen.
9
10
Download