Du kan också öppna foldern genom att klicka här.

UNGDOMENS
KYRKODAGAR
i Vasa 26-29.1.2012
Vasa universitet, Wolffskavägen 34
evl.fi/uk
Varmt välkommen till
Ungdomens Kyrkodagar 2012!
Årets tema Expedition vill påminna oss om att livet kan beskrivas som en resa.
Men en expedition är inte vilken resa som helst: en expedition är en
upptäcktsfärd där nyfikenheten driver den resande att utforska gränserna
för den kända världen. Jag hoppas och tror att UK kommer att präglas av en
liknande upptäckarglädje, även om sökandet inte för oss ut i djungeln, utan
snarare in på livets största och svåraste frågor.
•
Livingstone och andra kända upptäcktsresande sökte sig till Afrikas inre för att hitta
Nilens källor. Expeditionen under UK vill på motsvarande sätt uppmuntra till ett
sökandet efter trons, hoppets och kärlekens källa, nämligen Gud själv. Den källan kan
visa sig vara närmare oss än vi tror. Jesus talar om att källor av levande vatten skall
bryta fram hos hans efterföljare. Till en expedition hör också att man inte kan vara
säker på hur och var den slutar eller vilka upptäckter man gör. Den osäkerheten präglar
ju också våra liv i övrigt. Men vi får lita på att vi har vårt ursprung och vårt mål hos Gud,
och med den tryggheten gå framåt.
Hans Stiglund
Hans Stiglund, född 1955 i Haparanda, studerade teologi vid
Uppsala universitet och prästvigdes 1980. År 2002 valdes
han till biskop i Luleå stift. Stiglund ger oss två inlägg, med
rubrikerna Expedition kyrka och Från möte till identitet.
Jonas Helgesson
Jonas är föreläsare, stå-upp-komiker och författare. Han
talar om motivation och bemötande och utgår från sina
egna erfarenheter som CP-skadad.
•
När det gäller UK provar vi i år ett nytt koncept genom att vissa programpunkter är
gemensamma med de vuxnas kyrkodagar. Jag ser med spänning fram emot att få
uppleva gemenskap över åldersgränserna i vårt stift, och uppmanar församlingarna att
utse ombud till UK 2012 i Vasa.
Björn Vikström, biskop
Talare
Kyrkodagar
för alla
Årets UK ordnas gemensamt med
de allmänna kyrkodagarna. Detta är
en chans för UK att göra sin röst hörd
till andra som påverkar i vår kyrka.
Under dagarna finns det utrymmen
för möten mellan generationer och
olika grupper. En del programpunkter
är gemensamma och en del är skilda,
t.ex. har UK naturligtvis plenum för
sig. Under dagarna ordnas också
program för teckenspråkiga och ett
skilt barnprogram.
Temagrupper
Välj en grupp och två som reserv
1. Expedition Kyrka
Vad är vår kyrka och vad ska den vara? Detta
funderar vi över tillsammans med biskoparna
Björn Vikström och Hans Stiglund från Borgå
respektive Luleå stift. Fokus ligger på kyrkan
som gemenskap och relationen kyrka - samhälle.
Kom med och bidra till diskussionen, ställ en
fråga, kom med ett påstående!
Expeditionen leds av teologiestuderandena
Liisa Mendelin och Mattias Boije.
2. Bibelsyn eller bibeltolkning?
Är Bibeln Guds ord eller människors ord, eller
är båda sanna? Bibeln kan vi närma oss som en
helhet ur ett principiellt perspektiv. Vi kan också
låta en Bibeltext tala till oss för att konkret se
vad vi då tar till oss. I den här gruppen kommer
vi att gå in i texten Matteus 25:14-30 (Liknelsen
om talenterna). Vi funderar vilka infallsvinklar
som känns relevanta för just den här texten och
låter dessa bli konturer för vår egen bibelsyn.
Ulrik Sandell, kyrkoherde i Grankulla svenska
församling. Moderator: Stefan Myrskog, ledande
branschsekreterare för kristen fostran
3. Frontalkrock eller möte?
Både inom kulturen och i kyrkan brottas
man med de djupaste frågorna som rör det
existentiella; liv och död, kärlek och svek, godhet
och ondska. Ändå verkar det som att kulturen
och kyrkan har svårt att mötas. Hur kan kyrka
och kultur finna utrymme på den gemensamma
arenan och föra dialog med varandra?
Maria Küchen, författare. Moderatorer:
chefen för Wasa teater Ann-Luise Bertell och
branschsekreterare Maria Sten
4. På hal is
Kom med på en utfärd med långfärdsskridskor.
Bär inte isen gör vi något annat hurtigt.
15 personer ryms med. Till de anmälda skickas
skild info om utflykten.
Friluftsledare Olof Jern
5. Expedition innebandy
Avkopplande motion i ren olympisk sportsmannaanda! Ta med innedojor, innebandyklubba +
drickaflaska. Teckenspråkiga kan också delta.
Ungdomsarbetsledarna Robert Kronqvist
och Mats Nylén
6. Expedition spelhåla
I Brändö församlingscentrums källare finns en
8-filig bilbana, pingisbord, biljardbord etc.
Kom med och leka!
Jukka Ihatsu och Tommi Hakkarainen,
ungdomsarbetsledare
7. Gospelaerobic
Kom med och svettas på ett träningspass till
gospelmusik.
Tiia Valkeejärvi, ungdomsarbetsledare i Vasa
finska församling
8. Kyrkan i skolan
Vad behöver vi tänka på för att samarbetet
mellan församlingen och skolan ska fungera så
bra som möjligt och verkligen tillföra någonting
positivt åt alla? Skolelever, en rektor och en
ungdomsarbetsledare framför sina tankar.
Tillsammans delar vi erfarenheter och funderar på
både teori och praktik.
Medverkande: Kajsa Karlsson, Bernt Klockars,
Marlen Talus-Puzesh, Helena Sandberg m.fl.
10. Kyrka för alla
Då gudstjänsten är de döptas samlingsplats
kan vi inte nöja oss med att endast en del
av församlingen ryms med. Barn, personer
med funktionshinder och teckenspråkiga har
rätt att känna sig delaktiga i gudstjänst- och
församlingsgemenskapen. Tillgängligheten är
en fråga som långt handlar om våra attityder och
vilja till anpassning.
Anne Holländer, branschsekreterare för barn
och familjearbete, är insatt i förverkligandet
av barnkonsekvensbedömning i kyrkans
beslutsfattande. Björn Öhman är omsorgspräst
i Svenskfinland och jobbar tillsammans med
personer med funktionshinder. Dövprästen
Maria Lindberg jobbar bland finlandssvenska
döva och Riitta Kuusi leder dövarbetet på
Kyrkostyrelsen.
• Det talade översätts till teckenspråk och
teckenspråk till svenska.
11. Framtidsmöjligheter i Kongo
-ett samtal om möjligheter och resurser i ett
krigshärjat land
Journalisten Kaj Kunnas och minister
Elisabeth Rehn samtalar om den internationella
diakonins möjligheter i Kongo när det gäller att
stöda de resurser och behov som finns på lokalt
plan. Seminariedeltagarna har möjlighet att
delta i samtalet. Kyrkans Utlandshjälps projekt
Vi bygger en skola i Kongo är underlag för
samtalet. Se närmare
www.kyrkansutlandshjalp.fi/skolan.
12. Möte med respekt
Hur möter jag människor med annan religion
eller kultur än min egen? Vilka är ingredienserna
för ett möte med respekt? Att våga lyssna,
identifiera gränsen mellan tro och kultur samt
fördomar är faktorer som påverkar oss i mötet
med andra. De här frågorna tar vi upp i gruppen.
Martin Sandberg, missionssekreterare i Vasa
svenska församling
13. Att se på ett annat sätt
Välkommen till en upplevelseverkstad där du får
prova på hur det är att vara synskadad. Du får
använda alla dina andra sinnen och får hjälp att se
på annat sätt. Efteråt samtalar vi om upplevelsen
och synskadades livsvillkor.
Tidigare ungdomsarbetsledare Britten Nylund
14. Levande bibliotek
”Låna” en invandrare eller en teckenspråkig
person och möts, hitta ett sätt att kommunicera
och låt ömsesidiga fördomar komma på skam.
Gina Rivera, Oskar Lönnholm m.fl.
15. Tillsammans kan vi
Prata kan vi alla. Prata så att andra förstår vad
man vill ha sagt kan ibland vara knepigare. En
parrelation startar oftast i en ömsesidig vilja att
förstå varandra. Ändå blir det inte alltid så. Vi
tänker att detta hänger ihop med att vi sällan är
bara två i en relation, utan där finns också våra
egna föräldrar och syskon med på ett hörn. Inte
bokstavligt kanske, men i vårt sätt att känna,
reagera och tolka varandra syns spåren av
dem. Vi tänker också att detta inte enbart är till
nackdel, utan i detta finns mycket av de resurser
vi bär på och som vi tillsammans kan upptäcka
när vi formar vår egen unika gemenskap.
Febe Westerlund, diakonissa och
Leif Westerlund, familjerådgivare.
16. Nyckelord för tilltalande texter
Reklam föds av ett antagande: det är möjligt
att skapa texter som dröjer kvar i människans
medvetande. Till den grad att hon ändrar sitt
beteende och köper en ny typ av frukostflingor
en dag, eller rentav börjar donera blod. I båda
fallen har orden fått ett liv utanför sig själva.
Under seminariet granskar vi välskriven reklam
och funderar på olika sätt att använda ord i
engagerande syfte - utan att missbruka ordens
makt.
Saara Fernström och Eva Gädda, som båda
jobbar som copywriter
17. Solfångare - ljus i världen
Kropp och själ: teknik och andlighet - det är två
nyckelområden när vi funderar kring vårt sätt
att leva i världen. Vad kan vi göra för att hejda
miljökatastrofen? Och vad ger oss mod och
uthållighet att ta itu med det? I temagruppen
bekantar vi oss med sätt och möjligheter att
integrera skapelsetro och naturvetenskapliga
insikter. Dessutom får du tips hur du konkret kan
göra något för miljön, t.ex. genom att själv bygga
solfångare. Med ett solvärmesystem kan man
täcka över 50 % av det årliga varmvattenbehovet
i ett hus.
Claus Terlinden är ordförandeför KCSAs
miljöarbetsgrupp och jobbar gärna för en
grönskande kyrka, Solvärme-entusiasten
Daniel Lindström har skrivit Handbok för
självbygge av solfångare. Han upprätthåller
webbplatsen www.solportalen.fi
18. Stickstugan
Sjömanskyrkan i Helsingfors behöver varma
vantar och sockor att dela ut till sjömän från
varmare trakter. Sticka så mycket du hinner!
Du kan hämta ut garn och stickor på fredag och
lördag mellan 9 och 11. Du kan också sticka en
lapp till en Moder Teresa-filt. Kom och få goda
sticktips i stickstugan! Vi tar också emot dina
restgarn. Också för teckenspråkiga.
Stugvärdinnor är Lisa Särs och
Sofia Böckelman.
19. Expedition Doing good.
Kom och bekanta dig med diakonin i Vasa.
Vi går ut för att visa konkret omsorg om våra
medmänskor genom servering från vår parkkärra.
Begränsat antal deltagare.
Diakoniarbetarna i Vasa svenska församling.
20. Kör för alla
En välblandad kör för alla oavsett ålder, kön och
sångfärdighet.
Sofie Björkgren-Näse, mångsysslande musiker
fortsätter på nästa sida!
• Temagrupperna 21-24 är valbara
enbart av UK-deltagare.
21. Expedition manlighet
Trött på att höra att vi män är våldsverkare och
sluskar? Går det att offra blod, svett & tårar
utan att bli en veloursvenne? Kom på killgrupp!
Ungdomsarbetsledarna Markus Andersson och
Kjell Wikström från Raseborg.
22. Expedition kvinna.
Alla har en åsikt om hur en kvinna ska vara. Vilka
skall man lyssna på av alla röster i världen och
har Gud något att säga om mig som kvinna?
Laura Karanko är missions- och kultursekreterare i Åbo svenska församling, men
titulerar sig även som en dansande krigarprinsessa, som älskar äventyret att lära sig mer
om vad det innebär att vara fullt vid liv, som
kvinna, i Guds rike. Följ med på en upptäcktsfärd
i en fascinerande värld!
För dig som är under 20
23. Är etiketter lika bra på människor
som på julklappar?
Varför är det så lätt att lämna den som upplevs
lite udda och annorlunda utanför? Är det rädslan
som styr oss att följa strömmen? Välkommen
med i ett samtal om tolerans och acceptans samt
om hur det känns att vara den som är annorlunda.
Med författaren Jonas Helgesson från Sverige.
24. Pinsam eller kaxig?
Känns det pinsamt att besöka församlingens
ungdomsgrupp och blir du generad när någon
från församlingen kommer på besök till skolan?
Eller är det så att du känner att du bör kamma
håret extra noga och städa upp språket då du
kommer till kyrkan? Diskussion och fika om att
vara sig själv både i kyrkan och i vardagen.
Med Patric & Putte, som vardera jobbar med
ungdomar, Patric Sjölander i Närpes och
Putte Frisk i Sibbo.
Jag vill med!
Ombud ska vara i åldern 15-30 år och konfirmerad
medlem av en församling. En församling får utse 4-12
ombud, antalet är beroende av församlingens storlek.
Anmäl dig via din egen församling så snabbt som möjligt! Din hemförsamling står för
din deltagaravgift (115 euro) som också innehåller resor till och från Vasa med
UK-bussen. Ombud som utsetts av församlingen har yttrande- och rösträtt vid plenum.
Senast den 20 december 2011 ska församlingen skicka in sin gemensamma
anmälning till Kyrkans central för det svenska arbetet.
Påverka!
Du kan själv påverka vilka frågor som behandlas på plenum på
UK 2012. Det gör du genom att skriva ned det ärende du önskar
att UK ska diskutera. Om du har ett konkret förslag till förändring
i din text kallas den motion. Om du bara vill att något ämne diskuteras kallas din text
initiativ till diskussion. Fråga din ungdomsarbetsledare eller någon som varit med på UK
förr om du behöver hjälp. Ensam är man svag, men tillsammans med andra unga från
hela Svenskfinland kan man göra en förändring!
Nyhet - videomotion
Berätta om din motion i en videosnutt
på Youtube! Det är ett bra sätt att på
förhand låta andra UK-deltagare veta
om ditt ärende och varför du tycker det är viktigt. Skicka länken till din video i samband
med att du skickar in ärendet, vi lägger upp den på UK:s webbplats.
• Deadline för motioner är måndag 2 januari 2012.
Smidigast skickar du in dina ärende via e-post till [email protected]
Mer information får du på nätet,
evl.fi/uk eller på facebooksidan
Ungdomens kyrkodagar, av din
församlings ungdomsarbetare eller från
Kyrkans central för det svenska arbetet av
UK-sekreterare
Simon Lampenius, tfn. 09-180 25 49,
e-post [email protected].
Alla anmälda får program och
förhandsmaterial hemskickat ett par
veckor före UK.
Arrangörer:
Kyrkans central för det svenska arbetet,
domkapitlet i Borgå stift,
Vasa svenska församling och
stiftsgården Lärkkulla.
Inkvarteringen på lägergård eller hos
kompis!
Inkvarteringen sker i huvudsak på
lägergårdar (Alskat, Lepikko och
Österhankmo) utanför Vasa centrum.
Meddela då du anmäler dig en eller två
personer du vill bo tillsammans med. I
regel bor alla från samma prosteri på
samma lägergård. Har du bekanta i Vasa
kan du också övernatta hos dem! Då
blir din deltagaravgift
mindre, och du kan få lite
morgonmål sponsorerat.
Man rör sig med sin
buss mellan lägergården
och Vasa universitet där
programmet hålls.
Program
Då inget annat anges hålls programmet på Brändö, i Vasa universitets lokaler, Wolffskavägen
34. Program som hålls gemensamt med de vuxnas kyrkodagar är skrivet med fet stil.
Torsdag 26.1
Ca 19.00
Ca 20-22.00
22.00
23.00
Ankomst till inkvarteringsplatsen, kvällsmål
Kvällsmål, Chill i Café, mingel på utställartorget m.m.
UK öppnas, andakt i taizéstil
Busstransport till inkvarteringsplatserna
Godnatt!
8.45
9.00
9.15
10.45
11.30
12.00
13.00
14.15
14.30
15.30
Godmorgon, morgonmål!
Förflyttning till Vasa universitet
Sing in
Morgonandakt
Plenum öppnas och inleds
Ett CP-bra liv, Jonas Helgesson
Prosterisamlingar
Lunch
Plenum
Mellanmålsfrukt
Utskottsarbete
Fritid med valbara aktiviteter, bl.a. sport & diskussion
Fredag 27.1
(fortsätter på nästa sida!)
Program
Fredag 27.1 (fortsättning)
(16.00
17.00-19.00
19.15
19.30
20.30-21.45
22.00
23.15
Kyrkodagsbesökare börjar anlända)
Middag, dags att pusta ut, chilla och mingla
Sing in
Gemensam öppning av kyrkodagarna
Kvällsmål
Iona-mässa i Brändö kyrka
Busstransport till inkvarteringsplatserna
Godnatt!
8.45
9.00
9.15
9.30
10.15
12.15
14.00
15.30
16.00
18.00-19.30
19.45
21.30
23.30
Godmorgon, morgonmål!
Förflyttning till Vasa universitet
Sing in
Morgonbön på teckenspråk, översätts till svenska
Presentation av mässan på finlandssvenskt teckenspråk
Från möte till identitet, biskop Hans Stiglund
Plenum
Lunch
Temagrupper
Mellanmålsfrukt
Plenum
Middag
Gemenskapskväll i Trefaldighetskyrkan, musik, komik m.m.
Fria förmågors kväll och kvällsmål
Busstransport till inkvarteringsplatserna
Godnatt!
Lördag 28.1
Söndag 29.1
Godmorgon, morgonmål!
Förflyttning till Vasa universitet
8.45
Sing in
9.00
Plenum
10.00
Expedition Generation. Möten över generationsgränserna,
biskop Björn Vikström, UK:s ordförande, kandidater i kyrkomötesvalet
10.45
Förmiddagskaffe
11.15
Busstransporter till Trefaldighetskyrkan
12.00
Televiserad festmässa i Trefaldighetskyrkan
13.15
Hemfärd. Lunchpaket delas ut i bussarna