Kursplan
RY1016 Det postsovjetiska ryska samhället
10 högskolepoäng, Grundnivå 1
Post-Soviet Russian Society
10 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
·
·
·
·
visa grundläggande kunskaper om Rysslands postsovjetiska historia och
samhällsskick
redogöra för viktiga politiska och ekonomiska förändringar i det ryska samhället
från 1991 till idag
förklara viktiga fenomen i dagens ryska samhälle, såsom censur, mediernas
struktur och politiska strukturer
visa grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i ryskt samhälle idag
diskutera föreställningar om rysk identitet.
Innehåll
Kursen ger en introduktion till det ryska samhället med fokus på den postsovjetiska
perioden. Under kursen studeras representativa politiska, ekonomiska och sociala
fenomen ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Kursen omfattar även en genomgång av
ryska medier och Rysslands politiska struktur.
Examinationsformer
Examination sker i form examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och en
avslutande PM.
Arbetsformer
Undervisning sker i form av examinerande seminarier. Svenska och/eller engelska
används som undervisningsspråk.
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Övrigt
Ersätter RY1007.
Ämnestillhörighet:
Ryska
Ämnesgrupp:
Ryska
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Ryska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-16
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04
Course Syllabus
RY1016 Post-Soviet Russian Society
10 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Learning Outcomes
On completion of the course, students will be able to:
·
·
·
·
·
demonstrate basic knowledge of post-Soviet Russian history and social
structure
give an account of significant political and economic changes in Russian society
from 1991 to the present
explain significant phenomena in contemporary Russian society, such as
censorship, the structure of the media and political structures
demonstrate basic knowledge of the social structure of contemporary Russian
society
discuss notions of Russian identity.
Course Content
This course comprises an introduction to Russian society with a focus on the
post-Soviet period. During the course, representative political, economic and social
phenomena are studied from a contemporary historical perspective. The course also
consists of an overview of Russian media and political structures.
Assessment
Students are assessed on the basis of seminar participation, written assignments and
a final paper.
Forms of Study
Instruction takes place in the form of obligatory seminars. Swedish and/or English is
used as the language of instruction.
Grades
The Swedish grades U - VG.
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
Prerequisites
General entrance requirements.
No knowledge of Swedish is required.
Other Information
Replaces RY1007.
Subject:
Russian
Group of Subjects:
Russian
Disciplinary Domain:
Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:
1. Russian
Progression Indicator within (each) main field of study:
1. G1N
Approved:
Approved by the Department of School of Humanities and Media Studies, 16 February
2012
This syllabus comes into force 16 February 2012
Revised:
Revised, 4 November 2013
Revision is valid from 4 November 2013
RY1016 Det postsovjetiska ryska samhället
10 högskolepoäng, Grundnivå 1
Post-Soviet Russian Society
10 Higher Education Credits, First Cycle Level 1
Litteratur/Literature
- Sakwa, R.. (2008) Russian politics and society. 4 uppl. London : Routledge. (585 s).
ISBN 978-0-415-41527-9
- Waller, M.. (2005) Russian politics today : the return of a tradition. Manchester :
Manchester University Press. (288 s). ISBN 978-0-7190-6414-2
Referenslitteratur/Reference Literature
- Bodin, P-A. (2009) Ryssland: politik, samhälle och ekonomi. SNS. (328 s).
- Service, R.. (2005) A history of modern Russia : from Nicholas II to Putin. Cambridge,
Mass. : Harvard Univ. Press. (658 s). ISBN 0-674-01801-X
- Service, R. (2009) The Penguin history of modern Russia. Harvard UP. (736 s).