Färdplan för koldioxid
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att den globala uppvärmningen ska
kunna begränsas till 2 °C skulle det krävas noll nettoutsläpp av växthusgaser under andra halvan av
2000-talet. Ett enormt arbete pågår för närvarande för att begränsa jordens temperaturökning till 1,5
°C, något som skulle kräva att världen når noll nettoutsläpp av växthusgaser mellan år 2030 och
2050. Vi på Vattenfall samarbetar med kunder, partners, myndigheter och städer för att göra oss fria
från fossila bränslen inom en generation och uppnå klimatneutralitet till år 2050, såväl inom vår egen
verksamhet som i hela samhället. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.
På väg mot minskade utsläpp är fossila bränslen inte något långsiktigt alternativ för ett samhälle som
vill uppnå klimatneutralitet, och inte heller för framtidens Vattenfall. Brunkol och stenkol passar inte
in i vår strategi. Genom att avyttra vår brunkolsverksamhet har vi minskat våra årliga
koldioxidutsläpp från 84 miljoner ton till 24 miljoner ton. Mer än hälften av våra återstående
koldioxidutsläpp kommer från våra koleldade kondenseringsanläggningar/kraftvärmeverk i Tyskland
och Nederländerna (16 miljoner ton) och större delen av resten från gaseldade anläggningar i de två
nyss nämnda länderna (6 miljoner ton). De viktigaste åtgärder vi kan vidta för att fasa ut våra
återstående utsläpp är:



Utfasning av torv/kol genom omvandling till biomassa, avveckling eller avyttring
Tillhandahålla fjärrvärme baserad på effektiva, gaseldade kraftvärmeverk med potential att
på lång sikt övergå till syntetisk gas eller biogas
Utveckla nya, smarta energi- och värmelösningar där olika energislag kombineras, som
exempelvis industriell restvärme/spillvärme, solpaneler, värmepumpar, lagring av el för
värme samt lågenergibyggnader
Framgångsrika exempel är bland annat Klingenberg, där vi håller på att ställa om från brunkol till gas
(vilket innebär att våra koldioxidutsläpp minskar med 600 000 ton per år) och vårt partnerskap med
Uppsala kommun där vi byter ut torv mot biomassa för fjärrvärme (vilket innebär att våra
koldioxidutsläpp minskar med cirka 160 000 ton per år).
Hjälper kunder att nå sina klimatmål
Vi arbetar hårt för att minska vår klimatpåverkan längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på att
hjälpa våra kunder och partners att minska sina utsläpp och nå sina klimatmål. Vi har utökat vårt
produkterbjudande till hushålls- och företagskunder för att göra det möjligt för dem att minska sitt
klimatfotavtryck och/eller producera sin egen energi. Exempel på detta är bland annat värme och el
med låga koldioxidutsläpp, laddningslösningar för elfordon, tak med solpaneler, värmepumpar och
smarta termostater och hus. Vi strävar efter att vara transparenta kring våra produkters
klimatfotavtryck genom livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD:er). Vi samarbetar också
med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av
industriprocesser.
Vi tror att Sverige kan bli en pionjär inom det här området eftersom landets el är jämförelsevis billig
och praktiskt taget fossilfri. Elektrifiering har potential att minska koldioxidutsläppen från Sveriges
stål-, cement- och raffinaderiverksamheter med upp till 9 miljoner ton per år. Det finns också
potential att producera förnybara bränslen på raffinaderier, vilket skulle kunna innebära en
minskning på 6 miljoner ton per år inom transportsektorn. Vi stödjer också elektrifieringen av
transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur. Det är en
avgörande faktor i utfasningen av fossila bränslen och i arbetet med att nå det nationella målet om
minskade koldioxidutsläpp på alla våra marknader. Kombinationen av kraftvärme, förnybar värme
och värmelagring skapar möjligheter för flexibel värme- och elproduktion med låga koldioxidutsläpp.
I våra partnerskap med Uppsala, Berlin, Hamburg och Amsterdam utarbetar vi planer för hur vi ska
skapa en väg mot klimatneutralitet och samtidigt uppfylla våra kunders förväntningar på leverans av
el och värme till överkomliga priser.