Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling
Glasbruksskolan
Upprättad 150814
Gäller till 160820
Framställd i samråd med
Elever
Personal
Skolledning
Föräldrar
Handlingsplanens innehåll
Inledning
Vision
Mål
Syfte
Definitioner
Elevers rätt till stöd
Förebyggande och främjande åtgärder för motverkan
av diskriminering och annan kränkande behandling
Att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering och annan
kränkande behandling
Ansvar
Planerade åtgärder avseende det kommande året
Tillsyn över lagen
SAMS på Glasbruksskolan
Sid. 2 av 18
sid. 3
sid. 3
sid. 3
sid. 4
sid. 5
sid. 6
sid. 6
sid.12
sid.15
sid.16
sid 17
sid 18
1.
Inledning
”Alla människor är lika mycket värda”
Malmö Stads skolor har en gemensam värdegrund och skolan skall vara en plats
dit alla går med glädje och nyfikenhet.
Personal, elever, skolledning och föräldrar har gemensamt tagit fram denna
likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling än
diskriminering.
Vi upprättar en likabehandlingsplan en gång om året för att se till att vårt arbete
för likabehandling fungerar och att skolan är en trygg plats för alla.
Skolans likabehandlingsverksamheter styrs av diskrimineringslagen (2008:567)
och 6 kap skollagen (2010:800) och vi vill i detta dokument visa hur vi med vårt
arbete vill ge trygghet och självkänsla till alla.
Vision
Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet skall vara en plats dit alla går med
glädje och nyfikenhet. Allt vårt arbete genomsyras av att: “ Vi bemöter andra
som vi själva vill bli bemötta”. Våra nyckelord är: trygghet, ansvar, livskunskap,
demokrati och omtanke.
För att få en god och trygg miljö för lärande har vi en gemensam värdegrund.
Det handlar både om skyldigheter och rättigheter för personal, elever och
föräldrar.
Vår vision kan uppnås om vi respekterar varandra i alla våra vardagliga möten.
Mål
Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet skall vara en trygg och utvecklande
miljö för barn, elever och personal. Det skall finnas tydliga normer och regler
som arbetas fram gemensamt. Arbetsro skall råda, så att varje barn och elev får
möjlighet att utvecklas och lära efter egen förmåga. Skolan, förskoleklassen och
fritidshemmet skall ta vara på positiva normsändare och ge positiv återkoppling
vid rätt beteende likväl som att göra tydliga markeringar vid felaktigt beteende.
All personal arbetar tillsammans för att bli en skola där alla respekterar varandra,
motverkar alla former av diskriminering och annan kränkande behandling. Varje
incident av kränkande behandling resulterar i en reaktion från de vuxna i skolan,
förskoleklassen och på fritids.
Sid. 3 av 18
Syfte
 Tydliggöra det enskilda barnets rätt att inte känna sig kränkt av vare sig
andra barn eller vuxna.
 Skapa riktlinjer som verkar förebyggande mot alla former av kränkande
behandling.
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass, grundskola åk 1 -2 och fritidshem
Ansvarig för planen
Rektor
Planen gäller från
150814
Planen gäller till
160820
Elevernas delaktighet
Elever utvärderar arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling
via klassråd och elevråd, där vi använder vår ”Miniversion av
Likabehandlingsplanen”. Det sker också en kartläggning i oktober varje år av
skolans ” farliga områden” genom frågeformulär och klassrumsdiskussioner.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare inbjuds att delta i utvärderinge av likabehandlingsplanen på
föräldramöte och skolsamråd. Denna utvärdering ligger till grund för
kommande plan.
Personalens delaktighet
Likabehandlingsplanen utvärderas av personal varje läsår i maj/juni. All
personal har möjlighet att lämna synpunkter på planen till SAMS.
Förankring av planen
Skolledningen presenterar planen för personalen vid uppstartsveckan varje
hösttermin. Planen aktualiseras vid APT under läsåret.
Planen presenteras för vårdnadshavare vid föräldramöten under höstterminen
och vid skolsamråd på hösten.
Elever och lärare går igenom planen i klassen varje termin.
Planen publiceras på skolans hemsida.
Sid. 4 av 18
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärderingen av planen togs upp i SAMS, i arbetslagen, på klassråd, elevråd
och i skolsamrådet.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Elever, vårdnadshavare, skolans personal och skolledning
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Eleverna skall ha möjlighet att inkomma med synpunkter via klassråd och
elevråd. Eleverna är delaktiga vid kartläggning av risker.
Vårdnadshavarna skal ha möjlighet att inkomma med synpunkter via
föräldramöten och skolsamråd.
Personalen ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter till SAMs.
2.
Definitioner
Med diskriminering avses vad gäller denna plan:
1. direkt diskriminering; att någon missgynnas genom att behandlas sämre än
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell
läggning.
2. indirekt diskriminering; att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss
etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst
funktionshinder eller viss sexuell läggning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet
eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet
3. trakasserier; ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
4. sexuella trakasserier; ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet
5. instruktioner att diskriminera; order eller instruktioner att diskriminera någon på
et sätt som avses i 1 – 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som
gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering
enligt ovan kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Varje persons upplevelse av kränkning skall tas på fullaste allvar och en kränkning
kan vara;
Sid. 5 av 18
Fysisk - t.ex. slag och knuffar
Verbal - t.ex. hot och nedsättande tillmälen
Psykosocial – t.ex. utfrysning och ryktesspridning
Text eller bildburen - klotter, brev, sms, mail och mms
Sexuell – t.ex. tafsande, kallas för bög eller hora
Materiell – t.ex. stöld, vandalisering, förstöra saker som är viktiga för någon annan.
Repressalier: Ett barn eller en elev får inte utsättas för ”bestraffning” om
barnet/eleven gjort en anmälan eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid
mot diskrimineringslagen eller skollagen 6 kap 11§.
Elevers rätt till stöd
Det är den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad,
diskriminerande eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon
känner sig diskriminerad eller kränkt. Elevers upplevelser av diskriminering och
andra kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt
att bli tagen på allvar och få stöd. För att man i skolan skall kunna göra något,
måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna skall i möjligaste
mån ske i samråd med eleven. All personal har alltid ett vuxenansvar att skydda
barn och elever från alla former av diskriminering och annan kränkande
behandling.
3.
Förebyggande och främjande åtgärder för motverkan av
diskriminering och annan kränkande behandling.
På Glasbruksskolan arbetar vi långsiktigt med ett förebyggande arbete mot
mobbing och kränkande behandling. Arbetet är en naturlig del i skolans arbete
utifrån vår värdegrund.
Det viktigaste är att de vuxna delar helhetssynen på skolans uppdrag och har ett
gemensamt förhållningssätt till verksamheten. All personal skall arbeta
förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling och agera
mot diskriminering och andra kränkningar när de uppstår.
Samtal och reflektion är viktiga verktyg för att bearbeta de egna
föreställningarna och skapa en positiv atmosfär präglat av omsorg och
engagemang. De vuxna skall vara tydliga auktoriteter som sätter klara och kända
gränser och som agerar när något händer.
Alla – både den enskilde och den totala verksamheten – skall se över på vilket
sätt som de egna strukturerna och arbetssätten gynnar eller försvårar
demokratiska och jämlika strukturer.
Sid. 6 av 18
Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling
Allt ovan integreras i det dagliga arbetet under skoltid och fritidstid.
 Skolan har kontinuerligt etiska samtal.
 Organiserad rastverksamhet under vuxenledning på skolgården.
 I vårt genusarbete uppmärksammar vi hur vi bemöter flickor och pojkar
under skoltid och fritidstid.
 Vi har gemensamma temadagar då klasserna är åldersblandade för att alla
skall lära känna varandra.
 Vi tränar eleverna att hålla i aktiviteter i tex klassen, på idrotten och på
fritids.
 Vår värdegrund innehåller nyckelorden: trygghet, ansvar, livskunskap,
demokrati och omtanke. Dessa hålls levande genom att all personal kopplar
tillbaka till den gemensamma värdegrunden då de samtalar med
eleverna/barnen under skol- och fritidstiden.
Sid. 7 av 18
Skolan har också ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolledning, specialpedagoger, skolsköterska, representanter för SAMS och psykolog från Västers
resursteam. EHT har i samverkan med familjerna, skolans övriga personal och
ledning ett övergripande ansvar kring de frågor som rör elever med rätt till särskilt
stöd. EHTs uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och
möjlighet att lära och utvecklas, så att förutsättningar skapas för eleverna att uppnå
målen. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i f-klass.
Främjande insatser
Främjande likabehandling oavsett kön
Område som berörs av insatsen: kön
All personal uppmuntrar såväl flickor som pojkar att delta i alla aktiviteter på
lektion, fritidsverksamhet och rast utan att begränsas av stereotypa könsroller.
Personalen samtalar med barn/elever om att pojkar och flickor har lika värde.
Alla barn oavsett kön ges samma möjligheter till att delta i aktiviteterna. I tex
samling/undervisning ser personalen till att alla elever/barn får lika mycket
talutrymme genom tex talrundor och att flickor såväl som pojkar finns
representerade i elevråd, matråd och liknande.
Ansvarig: All personal i skola och på fritidshem.
Arbetet pågår under hela året.
Främjande likabehandling oavsett etnisk tillhörighet
Område som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet
Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla
oavsett etnisk tillhörighet har lika värde.
Vi diskuterar rasism och stereotypa föreställningar om etnisk tillhörighet med våra
elever utifrån deras vardag och erfarenhet.
Vi ser till att alla elever har möjlighet att delta i alla aktiviteter på lektion,
fritidsverksamhet och rast utan att begränsas av stereotypa föreställningar om
etniska grupper.
Ansvarig: All personal i skolan och på fritidshem.
Arbetet pågår under hela året.
Främjande likabehandling på grund av religion eller annan trosuppfattning
Område som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning.
Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla
människor oavsett religion har lika värde. I alla årskurser tillämpar vi en
undervisning som betonar det gemensamma inom världsreligionerna. Skolan
erbjuder alternativa avslutningar.
Ansvarig: All personal i skolan och på fritidshem
Arbetet pågår under hela läsåret.
Främja likabehandling oavsett funktionshinder
Område som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning
Alla elever med funktionshinder skall ges möjlighet att delta i skolans verksamheter
och aktiviteter. Eleverna skall ha kännedom om alla människors lika värde oavsett
Sid. 8 av 18
funktionsnedsättning. Vi anpassar alla aktiviteter och all undervisning i skola och
fritidshem så att alla elever kan delta.
Ansvarig: All personal i skola och fritidshem.
Arbetet pågår under hela läsåret.
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla
människor oavsett sexuell läggning har lika värde. Vi ser till att normalitets begrepp
vad gäller sexuell läggning omfattar homosexualitet, bisexualitet och
heterosexualitet i all vår verksamhet.
Ansvarig: All personal i skola och i fritidshem
Arbetet pågår under hela läsåret.
Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsintryck
Område som berörs: Könsidentitet eller könsintryck
Alla Elever ska ha kännedom om alla människors lika värde oavsett könsidentitet
eller könsuttryck.
Ansvarig: All personal i skola och i fritidshem
Arbetet pågår under hela läsåret
Främja arbete mot annan kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen: Annan kränkande behandling
Eleverna ska ha kännedom om alla människors lika värde och ska bemöta varandra
och alla andra människor som rör sig i och omkring Glasbruksskolan med empati
och medmänsklighet.
Vi tränar, inom skolans och fritidshemmets verksamhet, elevernas förmåga till
empati och respekt för allas lika värde genom diskussioner och värderingsövningar.
Ansvarig: All personal i skola och fritidshem
Arbetet pågår under hela läsåret.
Nulägesanalys/Kartläggning
Diskriminering och annan kränkande
behandling
Genomförs systematiska samtal
barn/elever/föräldrar
Metod
Kartläggning av utemiljö/var finns utsatta
lägen?
Kartläggning av innemiljö/var finns utsatta
lägen?
Rutiner för kontakt/kommunikation vid
upptäckt av diskriminering och annan
kränkande behandling, samt hur en utredning
skall gå till.
Rutin för dokumentation.
Rutin för polisanmälan
Klassråd, utvecklingssamtal, etiska samtal,
samling på fritids, återkommande hälsosamtal
med skolsköterska och samtal vid uppkomna
situationer.
Frågor till eleverna i oktober varje år
Finns i likabehandlingsplanen
Finns i likabehandlingspärmen
Sid. 9 av 18
Rutin för anmälan till socialtjänst
Rutin för hur skolan/fritidshem skall agera när
kränkningar uppstår, samt ansvarsfördelning
hur behandlingen hanteras.
Akuta åtgärder
Långsiktiga åtgärder
Studieklimat, psykosociala och fysisk
studiemiljö
Förhållningssätt för att barn/elever/anställda
själv skall få syn på och reflektera över
värderingar.
Rutiner för att uppmärksamma barns, elevers
och personals jargong.
Vad beror barns/elevers frånvaro på?
Är miljön tillgänglig för alla barn/elever?
Är ordningsreglerna utformade så att det är
möjligt för barnen/eleverna att bära religiösa
attribut?
Finns i likabehandlingspärmen
Finns i likabehandlingsplanen
Rutin finns i likabehandlingsplanen – samtal
med berörd elev och föräldrar.
Etiska samtal, livskunskap, värdegrund och
regler
Metod
Värdegrund, ordningsregler, elevråd, klassråd,
samtal, hälsosamtal.
Aktivt uppmärksamma språket, diskussioner i
klassen och på elevråd, samtal med berörda vid
uppkomna situationer.
Klasslärare och skolsköterska ansvara.
Uppmärksammas via skyddsronder,
trivselenkät och i klasserna.
Följer de förordningar som finns.
Mottagande av barn/elever
Främja kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Är skolan/fritidshem tillgänglig för barn/elever
med funktionshinder?
Metod
Värdegrunden och samtal – lika för alla.
Introduktion
Finns rutiner för att informera om
skolan/fritidshemmets likabehandlingsplan till
nya elever samt nyanställd personal?
Genomgång av vårt förväntansdokument – vad
föräldrar/elever kan förvänta sig av skolan och
vad skolan förväntar sig av elever/föräldrar.
Metod
Det finns på nätet och ansvarig personal
informerar.
Schemaläggning
Tas hänsyn till religiösa helgdagar?
Hinner elever med funktionshinder förflytta sig
mellan klassrummen?
Metod
Ansökan om enskild ledighet, som beviljas.
Tid avsätts.
Vid behov anpassning av miljön så att alla skall
kunna delta i undervisning/fritidstid.
Värdegrunden och förväntansdokumentet gås
igenom på föräldramöte och finns i
informationsbroschyren.
Vi får kännedom hur arbetet fortskrider genom klasserna egna utvärderingar,
kontinuerliga diskussioner, etiska samtal, genom elevernas IUP, trivselenkät en
gång per läsår och elevutvärdering av elevråd tillsammans med skolledning i maj.
Sid. 10 av 18
Förebyggande åtgärder med ansvarig på skolnivå för att diskriminering och
annan kränkande behandling uppstår;
Vårt vardagliga arbete utgår alltid från våra nyckelord; trygghet, ansvar, livskunskap,
demokrati och omtanke.
 Vuxennärvaro på alla raster och organiserad rastverksamhet
Ansvarig: Skolledning
 Skolregler som kontinuerligt revideras genom diskussioner i klasserna
och med personal.
Ansvarig: Skolledning och klasslärare
 Idrottsdagar i september 2015 och maj 2016
Ansvarig: Alla pedagoger och idrottslärare
 Temadagar hösten 2015 och våren 2016
Ansvarig: Alla pedagoger
 Kontinuerliga diskussioner och etiska samtal.
Ansvarig: All pedagogisk personal
 Diskussion om likabehandlingsplan/utbildning i likabehandling
på klassråd genom ”Miniversion av Likabehandlingsplanen”.
Ansvarig: Klasslärare
 Information och diskussion om likabehandlingsplan på skolsamråd
och föräldramöte.
Ansvarig: Skolledning och klasslärare.

Information och diskussion kring likabehandlingsplan för personal.
Ansvarig: Skolledning
Förebyggande åtgärder på klassrumsnivå för att motverka att diskriminering
och annan kränkande behandling uppstår.
 Genomgång och diskussion om likabehandlingsplanen vid läsårsstarten
Ansvarig: Klasslärare
 Kompis- och klassrumsregler
Ansvarig: Klasslärare
 Skolans Ordningsregler
Ansvarig: Skolledning och alla pedagoger
 Klassråd
Ansvarig: Klasslärare

Etiska samtal/tjej-killsnack
Ansvarig: Alla pedagoger
 Värdegrundsarbete - samtal om våra nyckelord
Ansvarig: Alla pedagoger
 Kartläggning av otrygga platser på skolan
Ansvarig: Skolledning
Sid. 11 av 18
Föräldranivå
 Vår värdegrund finns på vår hemsida och klasslärare informerar om denna
på första föräldramöte på hösten. Regler ska vara genomlästa och
utkvitterade av alla föräldrar. Ordningsregler varje läsårsstart.
Ansvarig: Klasslärare
 Vår likabehandlingsplan finns tillgänglig på nätet
Ansvarig: Skolledning
 God och snabb kontakt med föräldrar
Ansvarig: Alla pedagoger
Förebyggande åtgärder på individnivå för att motverka att diskriminering
och annan kränkande behandling uppstår
 Individuella utvecklingsplaner för varje elev
Ansvarig: Klasslärare
 Utvecklingssamtal
Ansvarig: Klasslärare
 Trivselenkät
Ansvarig: Skolledning
 Enskilda samtal/individuell elevtid
Ansvarig: Klasslärare/Fritidspersonal
4. Att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering och annan
kränkande behandling
Arbetsgång vid misstanke om diskriminering och annan kränkande
behandling
Utöver det förebyggande och långsiktiga arbetet med att söka skapa goda och
demokratiska relationer är det viktigt att skolan, förskoleklass och fritidshemmen
har tydliga och kända rutiner för att upptäcka, utreda, analysera och åtgärda brister i
miljön som utgör risk för förekomst av kränkningar.
Metoder
För att tidigt upptäcka kränkningar skall
 All personal ha fokus på att uppmärksamma den jargong och det
beteendemönster som råder på skolan, i förskoleklass och på fritidshemmet,
samt se till att miljön inte inbjuder till missförhållanden.
Ansvarig: All personal
 Trivselenkät
Ansvarig: Skolledning och SAMS
 Elevutvärdering med elevrådet
Ansvarig: Skolledning
 Hälsosamtal:
Ansvarig: Skolsköterska
Sid. 12 av 18
 Utvecklingssamtal
Ansvarig: Klasslärare
Om någon upptäcker, får kännedom eller blir utsatt för kränkande behandling skall
barn, elever och personal ha kännedom om vem man kontaktar på skolan.
Elev (och vårdnadshavare) skall anmäla händelsen till klasslärare och/eller rektor.
Skolans personal anmäler efter kännedom direkt till rektor.
 Aktiva åtgärder och utredning vid diskriminering och annan kränkande
behandling skall skriftligen dokumenteras och göras kända i organisationen.
Ansvarig: Skolledning och lärare.
 När skolan eller fritidshemmen får kännedom om att ett barn eller en elev
blivit kränkt skall klassföreståndare/eller annan berörd personal omgående
ha samtal med de inblandade för att kartlägga händelseförloppet. Särskild
blankett för dokumentation skall användas. Vårdnadshavare skall snarast
kontaktas. Anmäls till rektor.
Ansvarig: Berörd personal
 Vid mobbing genomförs samtal enligt rektorsområdets anti-mobbing plan.
Ansvarig: SAMS.
Vid behov inträder åtgärder enligt likabehandlingsplanen.
Händelseförloppet analyseras av elevhälsoteamet. Om det kan konstateras att det
förekommit diskriminering eller annan kränkande behandling skall arbetet inriktas
på att förhindra fortsatta kränkningar. Detta arbete skall präglas av nolltolerans.
Om det är tydligt att det är en viss elev som beter sig illa får insatserna för att
förhindra fortsatta kränkningar främst riktas mot denne. Vårdnadshavare skall
kontaktas och de åtgärder som vidtas av skolan, förskoleklass och fritidshemmen
skall dokumenteras. Samarbetet mellan skolan och hemmet är av stor betydelse för
arbetet med att hindra fortsatta kränkningar.
Ansvarig: Skolledning
Uppföljande åtgärder skall ske inom en vecka av SAMS genom uppföljningssamtal
med samtliga inblandade. Om det framkommer att kränkningarna inte upphört
skall det övervägas om särskilda stödinsatser behöver sättas in. Rektor ansvarar för
att det kallas till elevvårdssamtal där ett åtgärdsprogram upprättas.
Metoderna för att lösa problem varierar från fall till fall, men kan innehålla
 Samtal med den utsatte
 Samtal med den/de som kränkt
 Samtal med vårdnadshavaren
 Uppföljning
Sid. 13 av 18
Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling:
 Personal som får kännedom eller information om misstänkt
diskriminering/kränkning från elever, föräldrar eller annan personal
skall anmäla detta till rektor på speciell blankett och skyndsamt startas det
en utredning.
Ansvarig. All personal
 Rektor anmäler till huvudman och utbildningschefen
Ansvarig: Rektor
 Rapport till SAMS
Ansvarig: All personal
 Skolpersonal undersöker genom samtal och faktainsamling om det är fråga
om diskriminering eller annan kränkande behandling. Ta alltid elevens
upplevelser på allvar
Ansvarig: All personal
 Om det är fråga om ”vanligt bråk” t.ex. bråk i lek och spel arbetar
personalen vidare enligt ”åtgärder vid elevs dåliga uppförande”. Misstänker
man att det rör sig om diskriminering eller annan kränkande görs anmälan till
rektor. Vid samtal ska alltid eleven själv berätta. Berörda föräldrar informeras
snarast av personal
Ansvarig: All personal och SAMS.
Att åtgärda diskriminering och kränkande behandling
 Åtgärder sätts in för att på kort-/långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för
uppföljning bestäms och ev. stödjande åtgärder fastställs. (Utredande
personal ansvarar). Åtgärder är samtal med de berörda (enligt
likabehandlingsplan) men kan också för berörd elev/berörda elever innebära
samtal med skolsköterska, samtal med personal eleven känner sig trygg med,
samtal med föräldrar, samtal med specialpedagog, SAMS, elevvårdssamtal
med skolledning och kontakt med resursteamet.
 Vid akut situation kontaktas hemmet direkt och omfördelning av personal
görs av skolledning.
Uppföljande åtgärder
 Uppföljning sker med berörda elever och deras vårdnadshavare
 Uppföljning sker också i SAMS, på klasskonferenser, utvecklingssamtal och
genom uppföljningssamtal.
Dokumentation
 Minnesanteckningar skrivs vid SAMS möten
 Dokumentation vid utredning av diskriminering och annan kränkande
behandling sker enligt avsedd blankett. Dokumentationen skall omfatta vad
som har hänt, åtgärder och uppföljning av ärendet. All dokumentation i
ärendet skall dateras och signeras av den i personalen som
upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp ärendet.
Sid. 14 av 18
När personal kränker elev
All pedagogisk personal skall i sin yrkesutövning:
 Bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet
 Skydda varje individ mot skada, diskriminering och annan kränkning.
 Aktivt ingripa mot sådant som strider mot den människo - och
kunskapssyn som lärarens yrkesetik vilar på
 Ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar
en elevs rättigheter
Om en anställd upplever att en kollega eller annan vuxen på skolan kränker en
elev ska han/hon
1. Omedelbart prata med den som gjort detta.
2. Rapportera till rektor.
3. Fylla i incidentblankett
4. Rektor utreder vad som hänt genom samtal med berörd elev i förälders
närvaro
5. Om så bedöms kontaktas personalavdelning/polismyndighet
Åtgärder vid barns/elevers dåliga uppförande som inte bedöms vara
diskriminering eller kränkande på annat sätt
Skolans vuxna skall alltid vara goda förebilder och visa att man bryr sig om varandra.
Om en vuxen ser ett olämpligt elevbeteende och väljer att bara gå förbi innebär ur
elevens synvinkel att den vuxne accepterar det som sker. Bergaskolan/Sjöstadsskolan
har nolltollerans vad gäller nedvärderande språkbruk.
Alla vuxna skall vid dåligt elevuppförande/nedvärderande språkbruk göra följande
 direkt tillsägelse
 samtal med klasslärare eller fritidspersonal
 medlingssamtal (samtal med alla inblandade i konflikten)
 vid upprepade förseelser kan andra åtgärder bli aktuella
t.ex. elevvårdssamtal med skolledning
5. Ansvar.
Alla – skolledning, personal och elever – har ansvar för att förebygga,
uppmärksamma och agera mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Rektor har ett särskilt ansvar för:
 att arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling är känt och
förankrat hos alla; barn/elever, personal och föräldrar.
 det främjande arbetet
 det förebyggande arbetet
 att utredning sker vid upptäckt eller misstanke om diskriminering eller annan
kränkande behandling
Sid. 15 av 18
 att dokumentation av ärendet/händelsen görs, och på avsedd blankett
 att, i förekommande fall, anmäla det inträffade till andra myndigheter såsom
socialtjänsten, polis och arbetsmiljöverket
 uppföljning av ärendet/händelsen
Personalen ansvarar för:
 att informera barn/elever och vårdnadshavare om arbetet mot
diskriminering och annan kränkande behandling.
 att arbeta främjande och förebyggande
 att snarast ingripa vid upptäckt eller misstanke om diskriminering eller annan
kränkande behandling
Ansvarig personal för elever som blivit utsatta ansvarar för:
 att informera skolledning
 att kontakta vårdnadshavare
 att i samråd med skolledning utreda och dokumentera det inträffade
 uppföljning i samråd med skolledning och vårdnadshavare
Elevers ansvar är att:
 uppmärksamma diskriminering och annan kränkande behandling, och
kontakta personal eller skolledning.
5. Planerade åtgärder avseende det kommande året.
Följande insatser planeras under läsåret 2016/2017 för att främja arbetet med
likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.
Aktivitet
Ansvarig
Tidplan
Genomfört datum
Kontinuerlig information om
likabehandlingsplanen till personal
Skolledning
APT
Läsårsstart
Upprätta ”planerade insatser” för
likabehandling och värdegrund.
Skolledning
1 gång/läsår
HT - 16
Informera elever om
likabehandlingsplanen
Lärare
Läsårsstart
HT -16
Informera föräldrar om
likabehandlingsplanen
Lärare och skolledning
Föräldramöte och
skolsamråd
HT -16
Genomföra trivselenkät och
attitydunderökning
SAMS och centralt från
Malmö Stad
1 gång/läsår
Läsåret 16/17
Redovisa resultatet av trivselenkäten
(personal, föräldrar, barn/elever)
Planering av kommande insatser
inför 16/17
För elever: Möte med föreningar och
hälsosamtal.
Klasslärare/Skolledning
Skolsamråd, Klassråd
SAMS
APT
Läsåret 16/17
Kontinuerligt
Läsåret 16/17
Pedagoger, skolsköterska,
SAMS
Sid. 16 av 18
Revidera likabehandlingsplanen och
upprätta ny
Skolledning och SAMS
En gång/ år
Informera om likabehandlingsplanen
för nyanställda
Revidera ”risker ur elevperspektiv”
Ansvarig för
introduktionen
Skolledning
Vid nyanställning
En gång/år
Maj 2017
Oktober 2016
6. Tillsyn över lagen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ansvar för tillsynen över
diskrimineringslagen.
Skolinspektionen har ansvar för tillsynen över 6 kapitlet, skollagen,
Barn och – elevombudet (BEO) har sitt kansli där.
Råd och stöd
Barn- och elevombudet
Diskrimineringsombudsmannen
Skolinspektionen
Arbetsmiljöverket
Skolliv – Arbetslivsinstitutets särskilda satsning
på skolan
Rädda Barnen
Barnens rätt i samhället – BRIS
Brottsförebyggande rådet
Handisam
RFSL (Riksförbundet för sexuell
likaberättigande)
Sverige Mot Rasism
Elektra – mot hedersrelaterat förtryck
Medierådet – om Internet, TV, datorspel och
film
Folkhälsoinstitutet – Skolan förebygger
www.skolinspektionen.se/BEO
www.do.se
www.skolinspektionen.se
www.av.se
www.ufn.gu.se/samverkan/skolliv
www.rb.se
www.bris.se
www.bra.se
www.handisam.se
www.rfsl.se
www.cmr.nu/smr
www.elektra.nu
www.medieradet.se
www.fhi.se/skoalnforebygger
Sid. 17 av 18
8. SAMS på Glasbrusskolan
SAMS står för ”Stoppa All Mobbing Snabbt” och representant, Anna Barrander,
ingår i skolans EHT.
Flera av skolans pedagoger på har deltagit i föreläsningar om att motverka
mobbing. Lärare samt representant från förskoleklass och fritids har tagit del av
stadsjurist föreläsning om ”Juridik för skolan” – där en del behandlar
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagens 6 kap. (2010:800).
Sid. 18 av 18