selection d`agents temporaires

advertisement
COM/TA/SCIC/13/CS/AD5
REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA TILL EUROPEISKA
KOMMISSIONENS GENERALDIREKTORAT FÖR TOLKNING
_____________________________________________________
I avvaktan på anordnandet av ett allmänt uttagningsprov anordnar kommissionen ett
urvalsförfarande för att tillsätta två tjänster som handläggare (tolk för tjeckiska
språket, lönegrad AD 5) inom generaldirektoratet för tolkning, direktorat A,
språkenhet SCIC/A/1.
1. BEFATTNINGSBESKRIVNING
Den eller de godkända sökande(n) kommer att ha följande arbetsuppgifter:
-
Tillhandahålla högkvalitativ tolkning vid möten som anordnas av kommissionen
eller av andra institutioner eller organ till vilka kommissionen tillhandahåller
tolkning (Europeiska unionens råd, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén).
-
Ge sakkunnig rådgivning till universitet som anordnar kurser i tolkning, i syfte att
skapa en bas för nyrekrytering till framtida lediga tjänster.
-
Genomföra organisatoriska och samordnande uppgifter.
2. TYP AV ANSTÄLLNING OCH ANSTÄLLNINGENS VARAKTIGHET
Den eller de godkända sökande(n) inom lönegrad AD 5 kan erbjudas tillfällig
anställning enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska
unionen, i enlighet med kommissionens beslut av den 28 april 2004 om ny praxis
avseende rekrytering och anställning av tillfälligt anställda1.
Anställningskontraktets varaktighet får inte överskrida fyra år, med möjlighet till
förlängning på högst två år.
Kontraktets varaktighet ska också överensstämma med de relevanta
bestämmelserna i kommissionens beslut av den 28 april 2004 om längsta varaktighet
för anlitande av tillfälligt anställda (sex år under en tolvårsperiod)2.
Det bör dock noteras att sökanden som klarar urvalsförfarandet endast kommer att
anställas om de har genomgått ett ackrediteringsprov på den nivå som krävs av EU:s
institutioner.
TJÄNSTGÖRINGSORT
Bryssel
l http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_new_policy_28-04-2004_en.pdf
2
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/6-year_rule_c_2011_7071_en.pdf
1
LÖNEGRAD
AD 5 (upplysningsvis är den grundläggande månatliga
ingångslönen 4 423,53–4 609,41 euro)
3. BEHÖRIGHETSKRAV
3.1. Allmänna krav
De sökande måste uppfylla kraven i artikel 12 i anställningsvillkoren för övriga
anställda vid Europeiska unionen3, bland annat angående medborgarskap i en av
Europeiska unionens medlemsstater.
EU:s institutioner för en personalpolitik för lika möjligheter och behandlar ansökningarna
utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung,
genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning,
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning.
3.2. Särskilda krav
3.2.1. Kvalifikationer
De sökande ska ha följande kvalifikationer:
1)
En framgångsrikt fullbordad utbildning till konferenstolk som motsvarar en
avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, vilket ska
styrkas med examensbevis.
eller
2)
En utbildningsnivå motsvarande avslutad universitets- eller högskoleutbildning
på minst tre år, styrkt med examensbevis OCH en framgångsrikt fullbordad
utbildning till konferenstolk och därmed erhållna relevanta kvalifikationer, styrkt
med examensbevis eller motsvarande.
eller
3)
En utbildningsnivå motsvarande avslutad universitets- eller högskoleutbildning
på minst tre år, styrkt med examensbevis OCH ett års dokumenterad erfarenhet
av att arbeta som konferenstolk.
3.2.2. Erfarenhet
Vid den sista inlämningsdagen för ansökningar måste sökanden utöver de
kvalifikationer som anges ovan ha två års yrkeserfarenhet på universitetsnivå som
förvärvats efter att det examensbevis som krävs enligt 3.2.1 erhållits. Denna
yrkeserfarenhet måste omfatta minst 100 dagar av konferenstolkning inom
internationella organisationer, från den dag då kraven i punkt 3.2.1 var uppfyllda.
3
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
2
3.2.3. Språk
De sökande måste ha tjeckiska som ”aktivt” språk dvs. förstaspråk till vilket de
arbetar från sina övriga arbetsspråk (”passiva” språk) och, för att ta hänsyn till de
operativa behoven:
- antingen minst två passiva språk (språk som sökanden tolkar från och förstår till
fullo), varav det ena måste vara engelska, franska eller tyska,
- eller ett passivt språk (engelska, franska eller tyska) som de också behärskar i den
utsträckning att de kan returtolka till detta passiva språk (dvs. förmågan att
konsekutivtolka och simultantolka till och från detta språk).
För att ta hänsyn till generaldirektoratets operativa behov måste de passiva språken
tillhöra Europeiska unionens officiella språk4.
4. FÖRFARANDE
Förfarandet är indelat i två separata skeden:
1. Preliminärt urval
Urvalskommittén, som är sammansatt i enlighet med artikel 2 c i kommissionens
beslut av den 28 april 2004 om ny praxis för rekrytering och anställning av tillfälligt
anställda, kommer att göra ett preliminärt urval på grundval av de kvalifikationer och
yrkeserfarenheter som anges i ansökningsblanketten och det personliga brevet.
Förutom ansökningsblanketten och det personliga brevet måste de sökande också
tillhandahålla de officiella handlingar som bekräftar uppgifterna i deras
ansökningsblanketter, dvs.:
- Kopia av ett dokument som styrker medborgarskap (identitetskort eller pass).
- Kopia av examensbevis eller intyg om den utbildningsnivå som krävs.
- Intyg från arbetsgivare som styrker längden på yrkeserfarenheten. Dessa
handlingar ska för att beaktas vid urvalsförfarandet tydligt visa funktion,
verksamhetsområde, uppgifternas art, start- och slutdatum och kontinuitet för varje
period av yrkeserfarenhet. För detta ändamål ska de sökande tillhandahålla intyg
från sina tidigare och nuvarande arbetsgivare. Om detta inte är möjligt kommer
kopior av t.ex. följande dokument att godtas: anställningsavtal, tillsammans med
det första och sista lönebeskedet och det sista månatliga lönebeskedet varje
mellanliggande år i fråga om ett avtal på mer än ett år, officiella skrivelser eller
beslut om utnämning, tillsammans med det slutliga lönebeskedet, uppgifter ur
anställningsregister, skattedeklarationer.
Förevisande av nödvändiga styrkande handlingar är en förutsättning för att
ansökan slutligen ska kunna godkännas. Om handlingarna inte inkommer före den
angivna sista dagen kommer ansökan att anses ogiltig.
4
EU:s officiella språk är: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska,
litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska,
tjeckiska, tyska och ungerska.
3
Om de sökande har något som helst tvivel om typen eller giltigheten av de
dokument som ska uppvisas bör de kontakta sekreteraren i urvalskommittén minst
tio arbetsdagar innan tidsfristen löper ut, via e-post på följande adress: [email protected] Syftet är att göra det möjligt för dem att lämna
in en fullständig och godtagbar ansökan senast den sista inlämningsdagen.
Godkända sökande som står i begrepp att bli erbjudna anställning kommer att vid
en senare tidpunkt vara tvungna att lämna in originalen till alla nödvändiga
handlingar för certifiering.
2. Urval
Sökande som godkänts i det första skedet kommer att kallas till en intervju för att
bedömas och jämföras objektivt och opartiskt på grundval av kvalifikationer,
yrkeserfarenhet, förmåga och språkkunskaper, enligt vad som anges i detta
tillkännagivande.
Reservlistan ska omfatta minst 2 kandidater och vara giltig i två år. Listans
giltighetstid kan förlängas.
Ansökningar
Ifyllda ansökningar (på engelska, franska eller tyska), tillsammans med ett
ansökningsbrev ska sändas till följande adress:
[email protected]
Sökande ombeds sända sin ansökan i ett enda e-postmeddelande i zip eller pdfformat för att inte överlasta funktionsbrevlådan. Kommissionen förbehåller sig rätten
att installera ett dataverktyg som automatiskt avlägsnar alla meddelanden som är
större än 1 MB.
Uppgifter om tillträdesvillkor kommer inte att ändras efter sista dagen för inlämnande
av ansökningar.
Sökande bör använda samma funktionsbrevlåda för all korrespondens med
urvalskommittén och för varje eventuell begäran om uppgifter.
Sista dag för inlämnande av ansökningar är den 17 April 2013.
****************************************
Observera att kommissionen har öppnat en intern databas för att samla in spontana
ansökningar. Om du är intresserad av att komma i fråga för andra urvalsförfaranden
(inbegripet för andra typer av kontrakt) kan du lämna in din meritförteckning via ”EU
CV online”: http://www.ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_en.htm
4
5
Download