När kan det vara effektivare att styra i konsumtionsledet?

advertisement
När kan det vara effektivare att styra i
konsumtionsledet?
Magnus Hennlock
[email protected]
Konsumtionens processer
1. Införskaffande av varor och tjänster
Beslutsprocess inför köp av varor och tjänster.
Införskaffande (köp, hyra, lån etc.) av varor och tjänster
2. Användning av varor och tjänster
Användning av varor och tjänster inkl. service, underhåll och
reparation, drivmedel, energiförbrukning
3. Återanvändning och kvittblivning av avfall
Återanvändning av uttjänta varor, kvittblivning av avfall
Konsumtionens processer
1. Införskaffande av varor och tjänster
Beslutsprocess inför köp av varor och tjänster.
Införskaffande (köp, hyra, lån etc.) av varor och tjänster
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Producenters utbud
Pris
Konsumenters efterfrågan
K
Konsumerad volym
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
En skatt eller reglering av produktion
Utbud
Pris
Efterfrågan
K1
K
Konsumerad volym
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Utbud
Pris
Efterfrågan
Reglering av konsumtion, beteendeförändring eller bidrag för substitut
K1
K
Konsumerad volym
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och effekter
Elastiskt utbud
Elastisk efterfrågan
Reglering
produktion eller konsumtion
Administrativa, ekonomiska,
informativa
Inelastisk
efterfrågan
Inelastiskt utbud
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Utbud
Pris
Inelastisk efterfrågan
K
Konsumerad volym
Beteende och efterfrågeelasticitet
Inelastisk efterfrågan
Elastisk efterfrågan
Varan har få substitut
(ex bilägande, diesel)
Varan har många substitut
(ex shampoo av märket X)
Kostnader för varan liten andel av
inkomst (ex en dricka på väg hem)
Kostnader för varan stor andel av
inkomst (ex bergvärmepump)
Nödvändiga varor o tjänster
(ex tappvatten, insulin)
Icke-nödvändiga varor och tjänster
(ex dvd filmer med okända titlar)
Företaget betalar – jag beslutar
(ex tjänstebil, mobil, bostad, lunch)
Jag betalar och beslutar
Lån betalar stor andel av kostnaden
(ex bostäder, bilar)
Egna likvida medel betalar
(ex livsmedelsprodukter, resor)
Kort tidsperiod
Lång tidsperiod
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Utbud
Pris
En skatt eller reglering av produktion
Inelastisk efterfrågan
K
Konsumerad volym
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Utbud
Pris
Reglering av konsumtion, beteendeförändring eller bidrag för substitut
Efterfrågan
K1
K
Konsumerad volym
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och effekter
Elastiskt utbud
Elastisk efterfrågan
Reglering
produktion eller konsumtion
Administrativa, ekonomiska,
informativa
Inelastisk
efterfrågan
Reglering konsumtion
Administrativa, informativa,
beteendeförändring
Inelastiskt utbud
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och styrmedel
Inelastiskt utbud
Pris
Efterfrågan
K
Konsumerad volym
Beteende och utbudselasticitet
Inelastiskt utbud
Elastisk utbud
Begränsad tillgång på råvaror för
varan (ex jordartsmetaller i mobiler)
Stor tillgång på råvaror för varan
(ex tappvatten i Sverige)
Längd, kunskapskrav, komplexitet
hos produktionsprocessen
(ex bilar)
Enkel produktionsprocess
Kapacitetstak i produktionen
(ex brist på teknisk kunskap)
Inga kapacitetstak
Liten lagerhållning
Stor lagerhållning
Litet antal producenter
Stort antal producenter
Kort tidsperiod
Lång tidsperiod
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och effekter
Elastisk efterfrågan
Elastiskt utbud
Inelastiskt utbud
Reglering
produktion eller konsumtion
Reglering produktion
Administrativa, ekonomiska,
informativa
Inelastisk
efterfrågan
Reglering konsumtion
Administrativa, informativa
för beteendeförändring
Administrativa, informativa
Införskaffande av varor och tjänster
Elasticiteter och effekter
Elastisk efterfrågan
Inelastisk
efterfrågan
Elastiskt utbud
Inelastiskt utbud
Reglering
produktion eller konsumtion
Reglering produktion
Administrativa, ekonomiska,
informativa
Administrativa, informativa
Reglering konsumtion
Kombinerad reglering
produktion och konsumtion
Administrativa, informativa
för beteendeförändring
Administrativa, informativa
för beteendeförändring
Obs!
1. Kort- och långsiktig elasticitet
2. Styrmedel kan påverka även elasticiteter
3. Ny teknik och teknologi kan påverka elasticiteter
(beteenden)
4. Ekonomiska styrmedel kan påverka via
inkomstelasticitet
5. Beakta korspriselasticiter
6. Allmänna jämviktseffekter
När kan det vara effektivt att styra i
konsumtionsledet?
1. Införskaffande av varor och tjänster
– Inelastisk efterfrågan i förhållande elasticitet hos utbud
– Inelastisk efterfrågan och utbud (kombinerad reglering av
konsumtion och produktion)
– Vanebeteende - transaktionskostnader (inkl. psykologiska)
för vanebrytning och informationssökning
– Konsumenter beteendemässigt ”inlåsta” i ohållbar
konsumtion utanför sin kontroll (t ex. sociala normer, social
status, identitetssökande funktioner hos varor/tjänster)
– Myopiskt beslutsfattande och beteende hos konsumenter
vid köp
När kan det vara effektivt att styra i
konsumtionsledet?
1. Införskaffande av varor och tjänster
– Ofullständig information om befintliga och alternativa
varor/tjänster och deras konsekvenser
– När det inte är möjligt att reglera import (pga t ex.
frihandelsavtal)
– Miljöeffekter av import är väsentligt större än inhemsk
produktion
– Governance failures – reglering av (inhemsk) konsumtion kan
ge mindre konkurrensnackdelar, om också importskatt kan
införas, jämfört reglering av (inhemsk) produktion
När kan det vara effektivt att styra i
konsumtionsledet?
2. Användning av varor och tjänster
Marknader för användning av varor och tjänster (service,
underhåll, reparation, drivmedel, infrastruktur etc.)
producenter - konsumenter
Split incentives mellan producent och konsument (bränsle- och
energiförbrukning under användningsfasen)
3. Återanvändning och kvittblivning av avfall
Marknader för insamling och återvinning av uttjänta produkter
Konsumenter är ”producenter” – återvinnare är ”konsumenter”
Tack!
Download