Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
19393
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2015-04-01
Version
2
RUTIN
Brännskadeomläggning med sedation på vårdavdelning
Innehållsansvarig: Philipp Mittermaier, Specialistläkare, Läkare AN OP IVA barn (phimi1)
Godkänd av: Kerstin Sandström, Överläkare, Läkare AN OP IVA barn (kersa7)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi; Operation 1 barn
Denna rutin gäller för
Denna rutin gäller för sjuksköterskor och läkare på An/Op/IVA/Rtg/Fys/Adm och på Akut/Barnkir
Område 1/SU.
Syfte
Rutinens syfte är att vara ett kunskapsunderlag vid omläggning av brännskador på vårdavdelning då
man ger sedation. Rutinens målgrupp är läkare och sjuksköterskor på de båda
verksamhetsområdena.
Ansvar
Gäller för sjuksköterskor och läkare på An/Op/IVA/Rtg/Fys/Adm och Akut/Barnkir Område 1/SU.
Ansvar för spridning och implementering har VEC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns
och följer gällande författningar/lagar.
Arbetsbeskrivning
Bakgrund
Barn, som drabbas av lindriga brännskador, behöver sällan mer än några dagars sjukhusvård. Men
de behöver därefter under några veckor återkommande omläggningar och förbandsbyten. De första
omläggningarna är smärtsamma och har tidigare på sjukhuset gjorts i narkos.
På Linköpings brännskadeenhet har man stor erfarenhet av att göra dessa omläggningar i sedation
och avsikten är nu att implementera detta arbetssätt på barnsjukhuset. Metoden går ut på att ge nasal
sedation vid omläggningarna. Barnen är fastande, omläggningen sker på vårdavdelningen, PVK
behöver inte sättas och en fast kombination av läkemedel används i definierad dosering. Sedationen
ges och barnet övervakas av en anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska med god kunskap om och
erfarenhet av arbetssättet.
Patienter och procedur
Barnen är >1 år och > 10 kilo och i övrigt friska. Pågående ÖLI med mycket snuva och nästäppa
försvårar den nasala sedationen, och omläggningen får då antingen uppskjutas eller göras i narkos.
Fri näsandning ska inte åstadkommas genom instillation av adstringerande läkemedel (näsdroppar)
eftersom läkemedelsupptaget då sannolikt försämras. Inte heller får barnet vara illamående eller
kräkningsbenäget.
Nål behöver inte sättas före proceduren.
Proceduren utförs i brännskadebadet på avd 327.
Smärtsjuksköterska eller anestesisjuksköterska med kännedom om sedation för omläggning av
brännskador är med under proceduren. SOL meddelas om stundande procedur och vid avslut för att
kunna vara på plats omgående vid ev komplikationer.
Förberedelser
Sug, pulsoximeter, O2 via tratt och lämplig resucitator med mask ska finnas.
Akutläkemedel tas med från op. Akutväska med tub och laryngoskop ska finnas till hands på
avdelningen.
Kortfattad sjukhistorik inkl. fasta och allergier, förkylning, reflux och illamående dokumenteras på
övervakningskurvan (anestesijournalen), som används för dokumentation av proceduren.
Miljö
Lugn och rofylld miljö är viktig eftersom ketamin, som förstärkar ljud och ljusupplevelse, används.
Närvaro av vårdnadshavande är önskvärd och bidrar att barnet kommer till ro. Ketamin kan leda till att
patienten rör sig och gör ljud utan att detta behöver betyda smärta eller otillräcklig sedation. Såväl
närvarande föräldrar som närvarande ovan personal måste informeras om detta i förväg.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
19393
Giltigt fr.o.m
2015-04-01
Version
2
RUTIN
Brännskadeomläggning med sedation på vårdavdelning
Kontroll och övervakning
Man kontrollerar pulsoximetrin i början och kontinuerligt under processen. Andningen observeras.
Värden för hjärtfrekvens och saturation dokumenteras.
Vid procedurens slut kan barnet antingen vila i sängen eller i föräldrars famn. Barnet ska observeras
10 minuter efter avslutat ingrepp innan föräldrarna kan vara ensamma med barnet. Barnet ska stanna
på avdelningen minst en timme med intermittent tillsyn av SSK och får inte lämnas ensam av
vårdnadshavande 4 timmar efter avslutad procedur. Före hemgång skall barnet kunna sitta själv och
ha druckit någon klunk.
Sedationsläkemedel och doseringar
Dexmedetomidin-dex (Dexdor®) 100µg/ml 0,5-1 µg /kg
S-Ketamin (Ketanest®) 5 mg/ml
0,5-1 mg/kg
Sufentanil (Sufenta®) 5 µg/ml
0,5-1,5 µg/kg
Tidsschema för omläggningar
0 min
Ge dexmedetomidin 1 µg/kg
15 min
Ge S-Ketamin 1 mg/kg
20 min
Ge sufentanil 0,75 µg/kg upp till 25-40 µg
30-40 min
Starta ingreppet
60 min
Ingreppet bör vara klart eller nästan klart
> 120 min
Hemgång möjlig efter bedömning av barnet
Uppföljning, utvärdering och revision
Sjukhusets smärtansvariga läkare ansvarar för att uppdatera rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Angela Hanson Läk Operation 1 barn
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download