Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
1/14
Sida:
Avtalsmall Livsmedel Konfektyr
nehållsförteckning
AVTALSPARTER
Köpare
Landstinget i Kalmar Län
Länssjukhuset
391 85 KALMAR
Org nr: 232100-0073
Hemsida: www.ltkalmar.se
Kontaktperson:
Emelie Karlsson
E-post:
[email protected]
Telefon:0480-842 54
Mobil:
Telefax: 0480-849 97
Leverantör
Org nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Telefax:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Telefax:
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
2/14
Sida:
AVTALSPARTER ..............................................................................................................1
1 AVTALSOMFATTNING ............................................................................................3
2 AVTALSTID ................................................................................................................3
3 AVROP OCH BESTÄLLNING ...................................................................................3
4 AVTALSPRIS ..............................................................................................................3
5 PRISJUSTERING ........................................................................................................3
6 LEVERANSVILLKOR ................................................................................................4
7 LEVERANS-/SMÅORDERAVGIFT ..........................................................................4
8 LEVERANSTID ...........................................................................................................4
9 ORDERERKÄNNANDE .............................................................................................5
10 LEVERANSPLAN .......................................................................................................5
11 LEVERANSFÖRSENING OCH ERSÄTTNINGSPRODUKT ...................................5
12 VITE .............................................................................................................................5
13 FELAKTIG LEVERANS .............................................................................................6
14 LEVERANSADRESS ..................................................................................................6
15 FAKTURERINGSVILLKOR ......................................................................................6
16 FAKTURAINNEHÅLL ...............................................................................................7
17 FAKTURAADRESS OCH MÄRKNING ....................................................................7
18 ELEKTRONISK FAKTURERING ..............................................................................7
19 BETALNINGSVILLKOR ............................................................................................7
20 DRÖJSMÅLSRÄNTA .................................................................................................7
21 KVALITET OCH UTFÖRANDE ................................................................................8
22 ÄNDRING AV AVTALADE PRODUKTER..............................................................8
23 FEL I VARAN..............................................................................................................8
24 MÄRKNING ................................................................................................................8
25 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP ............................................................9
26 UNDERLEVERANTÖR ..............................................................................................9
27 UPPFÖRANDEKOD ...................................................................................................9
28 MILJÖKRAV ...............................................................................................................9
29 STATISTIK ................................................................................................................ 10
30 MARKNADSFÖRING............................................................................................... 10
31 SEKRETESS .............................................................................................................. 10
32 FÖRSÄKRING ...........................................................................................................10
33 OMFÖRHANDLING .................................................................................................11
34 AVVECKLING ..........................................................................................................11
35 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING ............................................................... 11
36 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL ................................................................................... 11
37 FÖRTIDA UPPHÖRANDE ....................................................................................... 11
38 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) ........................................................ 12
39 IMMATERIALRÄTTSLIGA INTRÅNG ..................................................................13
40 LAGAR OCH REGLER............................................................................................. 13
41 ÄNDRINGAR och TILLÄGG ................................................................................... 13
42 TVIST ......................................................................................................................... 13
43 UNDERSKRIFTER....................................................................................................14
44 BILAGOR .................................................................................................................. 14
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
1
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
3/14
Sida:
AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till Landstinget i Kalmar Län leverera Livsmedel
Konfektyr i enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som
legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av
antaget anbud.
Köparen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan Leverantören
är skyldig att leverera det verkliga behovet.
Dessa villkor äger företräde, samt kompletterar allmänna bestämmelser i
ALOS 05.
2
AVTALSTID
Beräknad avtalsperiod 2013-05-01 – 2014-04-30 med option om
förlängning maximalt 36 månader, dock längst t o m åååå-mm-dd.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning skall ske skriftligt och bör ske senast tre (3)
månader före avtalsperiodens utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger Köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning
enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling föranleder försening vid
kommande upphandling.
3
AVROP OCH BESTÄLLNING
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att avropa/beställa och
Leverantören skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång
för leverans inom den angivna leveranstiden.
4
AVTALSPRIS
Priser i svenska kronor (SEK) framgår av specifikation, bilaga X. Priset
exkluderar mervärdeskatt och inkluderar samtliga till uppdraget hörande
kostnader.
För övrigt sortiment gäller den av anbudsgivaren bifogade rabatterade
prislistan.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (2006:1273).
5
PRISJUSTERING
Prisjusteringar får göras vid högst fyra tillfällen per år. Prisjustering ska
verifieras med fabrikants justering i kronor och ören och får endast justeras
med bibehållen marginal. Avisering om prisjustering görs till
kontaktperson hos Köparen. Begärd prisjustering ska vara väl
dokumenterad, kunna verifieras och kontrolleras av Köparen.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
4/14
Sida:
Leverantören skall lämna en komplett prislista med de nya priserna minst
1 månad innan de nya priserna träder i kraft. De nya priserna kan, efter
godkännande av Köparen, träda i kraft tidigast 14 dagar efter det att
Köparen erhållit prisförändringsmeddelandet. I prisförändringsmeddelande
ska tidigare och nytt pris kg/lit framgå.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell produkt
med verkan tio (10) veckor efter det att begäran om prisjustering
framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungliga
avtalade priset gälla eller senaste godkända prisjustering.
6
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Minsta ordervärde för leverans accepteras inte.
Följesedel, med Köparens ordernummer, ska vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
Leverans av beställda varor skall ske i rullbur på angiven avställningsplats.
EUR-pall/stadig engångspall får användas efter överenskommelse. Burar
skall inte packas över burens maxhöjd för EUR-pall/stadig engångspall
skall maximal pallhöjd 1,5 m, maximal vikt 600 kg. Överhäng får inte
förekomma.
Tomma EUR-pallar/stadiga engångspallar/rullburar skall tas i retur av
Leverantören vid nästkommande leverans. Pant eller annan avgift får inte
tas ut.
Gods som anländer till köparen i trasigt, skadat eller smutsigt
ytteremballage kan komma att returneras.
Pallarna skall vara plastade med återvinningsbar plast.
Samtliga produkter skall ha minst 1/2 hållbarhetstiden kvar då produkten
kommer Köparen tillhanda.
7
LEVERANS-/SMÅORDERAVGIFT
Leverans-/småorderavgift får ej tas ut.
8
LEVERANSTID
Leveranstid för lagervaror skall vara max 2 vardagar
(vid beställning dag 1 skall leveransen vara Köparen tillhanda dag 3)
Leveranstid för beställningsvaror skall vara max 10 vardagar
(vid beställning dag 1 skall leveransen vara Köparen tillhanda senast dag
11)
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
5/14
Sida:
Om leveransdag infaller på "röd dag" skall leverans ske senast
nästkommande vardag.
Komplettering av beställda varor som görs före kl 12.00 på fredagen skall
levereras nästkommande måndag
Leverans skall minst kunna ske måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Leverans skall vara Köparen tillhanda senast klockan 11:00 på avsedd
leveransdag.
9
ORDERERKÄNNANDE
Ordererkännande på samtliga inkomna beställningar skall skickas till
Köparen.
10 LEVERANSPLAN
Upprättas leveransplan utgör den en del av detta avtal.
11 LEVERANSFÖRSENING OCH ERSÄTTNINGSPRODUKT
Med leveransförsening avses försening från Leverantörens sida i
förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på Köparen.
Om beställd vara inte kan levereras skall Leverantören omgående dock
senast kl 12:00 dag före leverans meddela Köparen. Köparen beslutar om
senareläggning av leveransen kan accepteras.
Ersättningsprodukter godkänns inte utan medgivande från Köparen. Om
leverantören tillfälligt inte kan leverera i avtalet angiven produkt, skall
denne leverera vara med samma eller högre kvalitet till samma eller lägre
pris som i avtalet, dock först efter godkännande av Köparen.
Erbjuden ersättningsprodukt skall först accepteras av Köparen. Om
Leverantören inte kan erbjuda ersättningsprodukt som accepteras av
Köparen har Köparen rätt att omedelbart utlägga behovet hos annan
leverantör. Leverantören skall ersätta Köparen för de extrakostnader som
Köparen drabbats av.
12 VITE
Då Leverantören inte har avhjälpt leveransförseningen enligt punkt
”Leveransförsening och ersättningsprodukter” är Köparen berättigad att av
Leverantören erhålla vite.
Vite skall utgå under högst 2 veckor med 10 % per påbörjad arbetsdag för
den del av leveransen som inte kunnat slutföras. Vitet skall dock i sin
helhet minst uppgå till 1000 kr för att täcka Köparens administrativa
kostnader.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
6/14
Sida:
13 FELAKTIG LEVERANS
Fellevererade varor skall återhämtas utan extra kostnad för Köparen.
14 LEVERANSADRESS
Leverans sker till:
Länssjukhuset
Produktionsköket
391 85 Kalmar
Västerviks sjukhus
Personalrestaurang Blåklinten
593 81 Västervik
Västerviks sjukhus
Caféteria Smultronställe
593 81 Västervik
Oskarshamns sjukhus
Sjukhusets cafeteria
572 28 Oskarshamn
Högalids Folkhögskola
Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar
Ölands Folkhögskola
Ölands Skogsby 62 53
386 00 Färjestaden
Vimmerby Folkhögskola
598 21 Vimmerby
Gamleby Folkhögskola
594 00 Gamleby
15 FAKTURERINGSVILLKOR
Faktura får skickas först efter fullgjord leverans. Vid delleverans får
Leverantören endast fakturera levererade produkter. Betalning av faktura
innebär inte detsamma som godkännande av leveransen.
Priset inkluderar samtliga till uppdraget hörande kostnader. Faktureringsoch expeditionsavgifter godkänns inte.
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
Felaktiga fakturor kommer att returneras.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
7/14
Sida:
16 FAKTURAINNEHÅLL
Av fakturan skall tydligt framgå

Köparens beställningsnummer,

Leverantörens referensnummer,

Leverantörens följesedelsnr

artikelnummer,

artikelbenämning,

önskemål att även Köparens artikelnummer anges

önskemål att även avtalsnummer anges

nettopris per styck,

nettopris per artikelrad,

antal per artikel,

antal totalt,

moms,

totalt pris
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
Felaktiga fakturor kommer att returneras.
17 FAKTURAADRESS OCH MÄRKNING
Vid avsaknad av E-handel.
Landstinget i Kalmar Län
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Landstinget i Kalmar län
Fakturaskanning: Ref nr (enligt beställning)
Box 601
391 26 KALMAR
Fakturor märkes med ett unikt referensnummer för varje faktura,
referensnummer finns angivet på beställningen.
18 ELEKTRONISK FAKTURERING
Leverantören kan fakturera Köparen elektronistkt. Nedanstående format
motsv. hanteras:
- Svefaktura
- SFTI scenario 6.
- SFTI scenario 9
19 BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter komplett godkänd leverans och godkänd
faktura. Betalning av faktura innebär inte detsamma som godkännande av
leveransen.
20 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Om Köparen inte betalar faktura i rätt tid kan dröjsmålsränta utgå enligt
räntelagens (1975:635) bestämmelser.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
8/14
Sida:
21 KVALITET OCH UTFÖRANDE
Produkterna uppfyller gällande standarder, krav och regelverk enligt
tidigare översänd kravspecifikation i tillämpliga delar.
Levererade produkter skall överensstämma med lämnade anbudsprover
och i förfrågningsunderlaget uppställda krav.
Felaktiga produkter kan efter överenskommelse returneras till
Leverantören. Kostnader som uppstår p g a reklamation betalas av
Leverantören.
22 ÄNDRING AV AVTALADE PRODUKTER
Ändring av avtalade produkter va det än må vara får endast göras efter
skriftligt godkännande av Köparen. Begäran om förändring skall ske
skriftligen till Köparens kontaktperson för avtalet. Begäran ska skriftligen
godkännas av Köparen innan ändringen träder i kraft. Ny vara skall
erbjudas till samma kvalitet och pris. Orsak till ändring/utbyte av vara
skall tydligt framgå.
Köparen har rätt att under avtalstiden byta ut avtalade produkter mot
annan/ny produkt eller lägga till ny produkt. Vid byte av avtalade
produkter alternativt tillägg av nya produkter skall Köparen utan kostnad
ha möjlighet att testa aktuell produkt
23 FEL I VARAN
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
24 MÄRKNING
Information skall vara författad på svenska.
På emballaget skall framgå:

 Namn på produkten
 Producent/leverantör/ursprungsland/fångstplats
 Landet/länder där djuret eller djuren som ingår i gruppen är fött/födda
och uppfött/uppfödda
 Tillverkningsdatum/infrysningsdatum/förpackningsdag och sista
förbrukningsdag
 Förvaring och hållbarhet
 Energi och näringsvärde
 Nettovikt/nettovolym/färdig produkt
 Innehållsdeklaration på svenska
 Innehållsdeklaration i fallande ordning
 Doserings-/portionstabell samt tillagningsanvisningar
 Innehållsförteckning ska vara synlig för mottagaren och får inte täckas
över med annan information etc.
 För produkter som beretts med vatten/marinad ska mängden
vatten/marinad samt marinadens innehåll anges
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
9/14
Sida:
 Vid vattenglaserad produkt ska vikten utan is/glasering anges.
Vattenglaseringen skall anges i procent. Om en produkt är
dubbelglaserad skall det anges
 I sous-vide produkter ska färdig kött- respektive sky/buljongmängd
deklareras var för sig
 Förekomst av sojaprotein, sojalecitin, laktos, mjölkprotein, gluten, ägg
ska anges
 Förekomst av nötter/mandel/jordnötter/aprikoskärnor/sesamfrö och
fröer ska anges
 Sockerhalt/tillsatt socker
 Typ av sötningsmedel
 Salthalt
 Ingående konserveringsmedel
 Ingående utdrygningsmedel t ex potatismjöl
 Ingående lysozym, konserveringsmedel E1105 (används inom
gentekniken) kan ge allergiska reaktioner för äggallergiker
 Ingående transfetter
25 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid
prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Om
Köparen provar produkter enligt denna punkt skall berörda
avtalsleverantörer informeras om detta.
26 UNDERLEVERANTÖR
Leverantören svarar för anlitade underleverantör såsom för eget arbete.
Underleverantör skall därvid uppfylla samma krav som Köparen ställt på
Leverantören.
27 UPPFÖRANDEKOD
Leverantörer ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.
Produkter som levereras till Landstinget skall vara framställda under
förhållanden som är förenliga med Uppförandekoden i bilaga X.
28 MILJÖKRAV
I de fall transporterna, som ingår i uppdraget, utförs med lätta lastbilar
skall dessa minst uppfylla avgaskraven enligt den mellan 1996 och 2001
gällande svenska miljöklassen MK1 för lätta fordon. Det innebär att
fordonen är av cirka 1998 års modell eller nyare.
I de fall transporterna, som ingår i uppdraget, utförs av tunga fordon skall
dessa minst uppfylla avgaskraven enligt Euro II (Direktiv 91/542/EG och
91/1/EG). Kravet innebär att fordonen är av cirka 1996 års modell eller
nyare. Det kan även vara ett äldre fordon med nyare motorer eller
eftermonterad reningsutrustning eller partikelfilter. Eftermontering av
avgasrening accepteras som motsvarande Euro II enligt bestämmelser som
anges i Vägverkets miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av
projekteringsuppdrag och entreprenad.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
10/14
Sida:
Fordon som används för uppdraget skall minst drivas med miljöklass 1
bensin/diesel/etanol. Bensin skall ha inblandning av förnybara bränslen.
Leverantören skall vid anmodan kunna styrka att ovanstående krav i denna
punkt är uppfyllda.
29 STATISTIK
Leverantören skall på begäran av Köparen kunna lämna statistik över
levererade mängder och värde, företrädesvis i excelfil eller på annat sätt
som överenskommits med Köparen. Statistik för ekologiska produkter
skall kunna lämnas separat.
Statistiken skall förutom ovan nämnda uppgifter åtminstone innehålla:
Leverantörens artikelnummer
Benämning
Volym i kilo
Belopp
Angivelse om avtalsprodukt eller ej
Leverantören förbinder sig att vara behjälplig, skicka statistik och prislistor
enligt överenskommelse med Köparen till Köparens uppföljningssystem.
30 MARKNADSFÖRING
Leverantören äger ej rätt att utan Köparens medgivande använda sig av
avtalat uppdrag i sin marknadsföring.
31 SEKRETESS
Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) reglerar frågor om sekretess
och tystnadsplikt. För Leverantören och dennes personal gäller samma
sekretess som för personal anställd av Köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter,
vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.),
som kan komma Leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla
personer som Leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina
åtaganden mot Köparen och andra personer som på något sätt kan komma i
kontakt med uppgifterna.
Sekretessen gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla.
Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör
gör motsvarande åtagande.
32 FÖRSÄKRING
Leverantör förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla
nödvändig ansvarsförsäkring som täcker Leverantörens ansvar enligt detta
avtal.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
11/14
Sida:
Ett försäkringsbevis utställt av Leverantörens försäkringsbolag skall på
begäran överlämnas till Köparen. Underlåtelse att teckna eller erlägga
premier för angivna försäkringar är grund för omedelbar hävning av
upphandlingskontraktet.
33 OMFÖRHANDLING
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligt ändras, exempelvis genom
myndighetsbeslut eller liknande händelse som Köparen ej kunnat råda
över, äger Köparen rätt att påkalla omförhandling.
34 AVVECKLING
Vid avveckling av detta avtal skall, oavsett tidpunkt, inga särskilda
kostnader kunna utgå för någon del av upphandlingens innehåll.
Om byte av leverantör blir aktuellt skall Leverantör medverka till att
sådant byte sker på smidigast möjliga sätt för alla parter och att
verksamhet inte berörs negativt.
35 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ändringar och tillägg till detta avtal, i dess senaste lydelse
detta avtal med bilagor
kompletteringar av förfrågningsunderlag, i dess senaste lydelse
förfrågningsunderlag med bilagor
ALOS 05
kompletteringar av anbud, i dess senaste lydelse
anbud med bilagor
36 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
37 FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Köparen har rätt att häva detta avtal eller del därav till omedelbart
upphörande om:



Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in
betalningar eller på annat sätt kan antas vara på obestånd
Leverantören saknar erforderliga tillstånd.
Leverantör vid kontroll mot Skatteverket inte uppfyller i
upphandlingen ställda krav avseende skattsedel, betalning av skatter
och sociala avgifter mm.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
12/14
Sida:
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande
trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om:



Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter
enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter
avsändandet av skriftligt meddelande härom
Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad
föreskrift
Leverantören bryter mot, i anbudet undertecknad, Uppförandekod.
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till
upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga
uppsägningen, om:


Köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt
detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter
skriftligt meddelande därom
Köparen är i dröjsmål med betalning enligt Betalningsvillkoren ovan
och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar
efter skriftlig anmaning därom.
38 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse
enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som
ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav
(Befrielsegrund). Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på
avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition,
beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på
transportmedel, inskränkningar i fråga om drivkraft, samt försening av
leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan
omständighet som avses i denna punkt.
För att få befrielse enligt ovan skall part utan dröjsmål skriftligen meddela
den andra parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan
dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och
effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser
som hindrats så snart det praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har
åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del
därav.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
13/14
Sida:
39 IMMATERIALRÄTTSLIGA INTRÅNG
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara Köparen om krav
riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller
annan rätt på grund av användning av levererade produkter för avsett
ändamål.
Leverantör skall hålla Köparen skadeslös för alla skadeståndsanspråk,
ersättningskrav, kostnader och utgifter som följd av intrång i eventuella
patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra skyddade
rättigheter tillhörande tredje man.
Parterna skall så snart som möjligt efter det att part fått kännedom om att
intrång föreligger på grund av användning av varan informera den andra
parten.
Om det fastställs att intrång har skett skall Leverantören på egen bekostnad
antingen:




tillförsäkra Köparen rätt att fortsätta använda produkterna
ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte
innebär intrång, såtillvida Köparen godkänner ersättningsprodukten
ändra produkten så att intrång inte föreligger
återta produkten och kreditera Köparen ett belopp som motsvarar
produktens värde med hänsyn till den tid som produkten använts och
normal avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Köparen har denne rätt att genom
skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet i sin helhet.
40 LAGAR OCH REGLER
Leverantören skall följa gällande lagar och förordningar samt lämpliga
föreskrifter, regler och allmänna råd.
41 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och
leverantören.
42 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.
Dokumenttyp:
Upphandling:
Diarienummer:
Datum:
Avtal
Livsmedel Konfektyr
120267-A28
2012-10-25
14/14
Sida:
43 UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar, vilket ska undertecknas av
behöriga företrädare för köparen och leverantören. Parterna erhåller var sitt
exemplar av avtalet.
Anmärkning:
Anbudsgivare behöver inte underteckna och återsända
denna mall tillsammans med anbudet.
44 BILAGOR
För Köparen
Datum:
Ort: Kalmar
_________________________________________________________
Namn
____________________________________________________________
Namnförtydligande
För Leverantören
Datum:
Ort:
____________________________________________________________
Namn
____________________________________________________________
Namnförtydligande