21_Ekologisk_mat_tjskr

advertisement
Tjänsteskrivelse
2010-03-05, rev 2010-04-26
KFKS 2010/71-639
Kommunstyrelsen
Ekologisk mat i skolor och förskolor
Motion den 1 februari 2010 av Roland von Malmborg m.fl. (MP)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lämnar motionen utan åtgärd med
hänvisning till att det anges i måldokument på olika nivåer att skolan ska verka för elevernas kunskap om, och praktiskt arbete med att uppnå, god hälsa. Motionen anses med
detta färdigbehandlad.
Sammanfattning
Motionärerna har gett förslag på olika aktiviteter för att satsa på ekologisk mat i skolorna. Det råder enighet, på alla nivåer, om att skolmaten ska vara hälsosam och det är
en självklarhet för alla som arbetar med barn och elever i Nacka kommun. Alla vill barnens och elevernas allra bästa och att barn/elever har förhållanden i förskolan/skolan
som bidrar till god hälsa. Det finns beskrivet i måldokument på olika nivåer att skolan
ska verka för elevernas kunskap om, och pratiskt arbete med att uppnå, god hälsa.
Motionärerna förslag innebär en detaljstyrning som inte stämmer överens med Nacka
kommuns styrmodell. Stadsledningskontoret anser därför att det inte behövs detaljerade
instruktioner om extra satsningar och förtydligande av mål för god hälsa och föreslår att
motionen inte ska föranleda några åtgärder.
Förslagen i motionen
Miljöpartiet de gröna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att
1. Nacka kommun ska avsätta extra pengar för att minst hälften av maten i skolorna
och förskolorna ska vara ekologiskt odlad
2. Nacka kommun ska lyfta fram och förtydliga målsättningar för god hälsa med
satsning på ekologiska matvaror
3. Nacka kommun ska stimulera skolorna att upphandla ekologiska och närodlade
matvaror.
Motionärerna skriver bland annt att maten har blivit sämre, och att den har försämrats
avsevärt. De menar vidare att om eleverna ska prestera bra måste de få i sig hälsosam
mat. Det är för motionärerna självklart att maten ska vara mångfaldig, näringsrik och
ekologisk. Ekologisk odlad mat betyder mat fri från en massa tillsatser och kemikalier.
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\684092278.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08 718 80 00
08 718 95 00
070 431 95 00
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (5)
Nacka kommun
Stadsledningskontorets utredning
Stadsledningskontoret har utrett ärendet utifrån förslagen i motionen och kommunstyrelsens beslut den 29 mars 2010, § 84, att återremittera ärendet för att inhämta kunskap kring en av riksdagen fastställd riktlinje, som innebär att upphandlingen av livsmedel inom den offentliga sektorn år 2010 till 25 procent bör vara av ekologiskt odlade
livsmedel.
1. Avsätta extra pengar
Finansiering av förskola och skola bygger på ett system med checkar som följer barnet
eller eleven till den valda anordnaren. Det finns köpkraft för bl.a. måltider i checken.
Förskolechef/rektor avgör själv hur stor del av den egna enhetens budget som ska användas för mat, om enheten ska ha eget kök eller anlita en entreprenör, etc. Varken
utbildningsnämnden eller kommunstyrelsens verkställande utskott kan i Nackas decentraliserade system fatta styrande beslut i frågor som ligger på rektor.
Checkramar och checkbelopp är fastställda av kommunfullmäktige. Det finns inget utrymme för utbildningsnämnden att avsätta extra pengar för någonting som går utanför
beslutade ramar för nämndens verksamhet, d.v.s. utanför checkram och övrig ram inklusive likvärdighetsgarantin.
2. Förtydliga målsättningar för god hälsa
Förskola och skola styrs av mål på både statlig och kommunal nivå. För grundskolans
del styrs verksamheten av skollag, grundskoleförordning, läroplan för det obligatoriska
skolväsendet och kursplaner samt av Nacka kommuns utbildningspolitiska strategi.
 Enligt skollagen ska grundskoleelever erbjudas kostnadsfria skolmåltider.
 Lpo 94 har i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” ett stycke med rubrik ”God
miljö för utveckling och lärande”. Där framgår att ”Strävan skall vara att skapa de
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling”.
 Grundskolans kursplan för ämnet Idrott och hälsa har bl.a. ett mål att sträva mot
som lyder ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven
utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa.
 Nacka kommuns utbildningspolitiska strategi1 innehåller bl.a. målet ”Varje elev har
rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar
till god hälsa”.
Skolans uppdrag att verka för elevernas kunskap om, och pratiskt arbete med att uppnå,
god hälsa finns tydligt beskrivet i måldokument på olika nivåer.
Orden ”satsning på ekologiska matvaror” finns inte i någon text rörande skolans mål.
Det beror på att måldokumenten inte är utformade på en sådan detaljnivå, och inte heller
ska vara det. Det förutsätts att skolans personal är professionell och kan fatta de rätta
besluten utifrån mål och den egna enhetens förutsättningar. Alla som arbetar inom förskola/skola har barnens/elevernas bästa för ögonen i alla situationen, alla dagar. Något
behov av förtydligande av målsättningar för god hälsa med satsning på ekologiska matvaror finns inte. Nu gällande måldokument är tillräckliga på den punkten.
1
Den utbildningspolitiska strategin är Nacka kommuns motsvarighet till skolplan.
2 (5)
Nacka kommun
3. Upphandla ekologiska och närodlade matvaror
Uppdraget att upphandla skolmåltider finns i Nacka inom den kommunala produktionen, FFS. Ett antal förskolor och skolor har egna tillagningskök med egen personal.
Dessa skolor är bundna av kommunens upphandlingsavtal för livsmedel. Den kravspecifikation som låg bakom upphandlingen hade tagits fram av en referensgrupp av förskole- och skolpersonal med kompetens inom området. Övriga förskolor har mottagningskök och köper färdiglagad mat från en förskola/skola i närheten som handlar i
enlighet med kommunens upphandlingsavtal. Övriga skolor har entreprenörer som
driver skolans restaurang. Dessa företagare har egna avtal som styr deras inköp. Det
finns således inget utrymme för detaljstyrning från utbildningsnämnd eller verksamhetsutskott i den här frågan.
4. Kommunstyrelsens återremiss om nationella mål för ekologisk produktion och konsumtion
Riksdagens mål att den offentliga konsumtionen bör vara 25 procent 2010 finns i skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010;
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6265/a/60496.
Skrivelsen redovisade dåvarande regeringen sin bedömning av målen för ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig
sektor fram t.o.m. 2010. Dåvarande regeringens bedömning var att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 2010 borde uppgå till minst 20 procent av landets
jordbruksmark. Ett medel för att nå dit sades vara att stimulera en positiv utveckling av
marknaden för konsumtion av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor.
Inriktningen var att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle vara
ekologiskt odlad år 2010 för att nå målet 20 procent av arealen.
Den nuvarande regeringen har satt upp en handlingsplan för att uppnå visionen Sverige
– Det nya matlandet2. Arbetet är uppdelat i fem fokusområden; offentlig mat, råvaruproduktion, livsmedelsförädling, turism- och restaurangbranschen. När det gäller offentlig
mat anges följande: (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/96/69/a6433182.pdf)
”Offentlig mat
I många skolor och på många äldreboenden serveras god och näringsrik mat som uppskattas av
de som äter maten. I dag ser det tyvärr inte ut så överallt i Sverige. Eftersom få barn och äldre
själva får välja vad de ska äta i skolan eller inom äldreomsorgen så är det viktigt att denna mat
är god och nyttig. Den mat som serveras inom den offentliga sektorn är en fråga som engagerar
– både dem som äter maten, men även personal, släkt och vänner. För att Sverige verkligen ska
bli det nya matlandet krävs ett engagemang för denna idé hos alla som upphandlar mat för våra
gemensamma skattepengar.
Mål
Mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje.
Detta är redan på gång
 Livsmedelsverket gav i februari 2007 ut ”Bra mat i skolan”, råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och friskolor. Råden innehåller rekommendationer om måltidernas
innehåll och utformning.
2
Jo 09.014
3 (5)
Nacka kommun
 Regeringen har fattat beslut om att skriva in i skollagen att maten i skolan ska vara näringsriktig.
 Livsmedelsverket och Skolmatens vänner har tagit fram en certifiering av bra skolrestauranger.
 Konkurrensverket har fått 5 miljoner kronor årligen för att jobba med att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta vid offentliga upphandlingar.
 Kammarkollegiet har fått i uppdrag att införa ett upphandlingsstöd som ska ge praktisk
vägledning till den som ska genomföra en upphandling.
Framtida åtgärder
 Livsmedelsverket ska i samarbete med andra berörda myndigheter arbeta för att höja kompetensnivån på kostområdet inom skolan och äldreomsorgen.
 Påbörja ett arbete med att sprida kunskap om goda exempel på lyckat upphandlingsarbete
av mat i kommuner och landsting.
 Livsmedelsverkets arbete med att ta fram kostråd till äldre ska intensifieras.
 Livsmedelsverket ska sprida kännedom om certifieringen av skolmat bland landets skolor.
 Träning av smaken är en grundförutsättning för en stor del av matupplevelsen.
 Livsmedelsverket ska mer aktivt sprida kännedomen om smakträning till landets skolor
samt även till lärarutbildningar.
 Under det svenska ordförandeskapet i EU ska Sverige – det nya matlandet visas upp.
Svensk matkultur och svenska råvaror ska lyftas fram i enlighet med idén om Sverige – det
nya matlandet
Primärproduktionen
Sverige – det nya matlandet bygger ytterst på att det produceras livsmedel av god kvalitet i
Sverige.
Svenska råvaror är unika och håller hög kvalitet. Vårt klimat gör att grödor växer långsamt och
smakar mer. Detsamma gäller för svenska skaldjur som är välkända för sin smak och kvalitet.
Det finns en restriktivitet kring användandet av bekämpningsmedel och miljömedvetandet hos
de svenska bönderna är stort. Omsorgen om våra djur och friheten från många av de sjukdomar,
som till exempel salmonella som finns hos våra grannländer på kontinenten, gör att svenska
livsmedel håller en hög kvalitet.
Att ge bra förutsättningar för svensk primärproduktion av mat är därför avgörande för att Sverige ska kunna bli Europas nya matland.
Mål
 Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara primärproducent av livsmedel i Sverige.
 Produktionen av livsmedel ska öka i Sverige och lönsamheten inom primärproduktionen
ska öka.
 Regelförenklingarna för primärproducenter av livsmedel ska uppgå till minst 25 procent
2010.
 Primärproducenter av livsmedel ska ha konkurrensvillkor som är likvärdiga med kollegorna i resten av Europa.
 De gröna näringarna ska vara attraktiva som arbetsplats för unga människor.
Detta är redan på gång
 Från och med 2009 sänktes arbetsgivar- och egenavgifterna med en procentenhet.
 En utredning om ett förbättrat trygghetssystem för företagare har arbetat fram en mängd
förslag som ska förenkla och förbättra företagarnas vardag.
 Regeringen har tillsatt ett regelråd som ska granska alla lagförslag, så att de är så enkla som
möjligt.
4 (5)
Nacka kommun
 Regeringens forskningspolitiska proposition innebär att forskningen kring de gröna näringarna förstärks med drygt 400 miljoner kronor.
 Regeringen har utrett potentialen för vattenbruk.
 9 miljoner kronor har tillförts för att sänka kontrollavgifterna för de minsta slakterierna.
Detta har fått till följd att antalet små slakterier har ökat. Totalt har 18 nya små slakterier
godkänts under
 2008 och ungefär lika många till har lämnat in ansökningar. Totalt finns i dag 34 godkända
små slakterier.
 Regeringen har också sänkt eller tagit bort en rad avgifter för jordbrukare
Framtida åtgärder
 Arbetet med regelförenklingar, både på nationell nivå och EU-nivå, ska fortsätta.
 Konkurrensvillkoren för svensk primärproduktion ska förbättras.
 Arbetet för att förbättra djurskyddet i hela EU ska drivas på.
 Ta till vara de möjligheter som andra pelaren i EU:s jordbrukspolitik ger.
 Utvecklingspotentialen vad gäller svensk musselodling samt de svenska skaldjuren ska
utforskas.”
Den nuvarande regeringen anger inte någon önskvärd andel ekologiskt producerad mat,
såsom den förra regeringen gjorde. Tonvikten ligger nu snarare på nyttig mat, inte på
ekologisk mat.
Stadsledningskontorets bedömning
Nacka kommuns styrningsmodell ger inte utrymme att detaljstyra i frågor såsom föreslås i motionen. Det finns beskrivet i måldokument på olika nivåer att skolans uppdrag
är att verka för elevernas kunskap om, och praktiskt arbete med att uppnå, god hälsa.
Mål som antas av Riksdagen och regeringen ska också uppfyllas i det praktiska arbetet.
Stadsledningskontoret har förtroende för att de olika professionerna inom skolan uppfyller detta mål på bästa sätt. Motionen föreslås därför lämnas utan ytterligare åtgärd.
Lena Dahlstedt
Biträdande stadsdirektör
5 (5)
Download