Så här skriver vi - Kungsbacka kommun

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
för förskolor i Åsa
Innehållsförteckning
Inledning........................................................................................................................................ 3
Vision för förskolor i Åsa.......................................................................................................... 3
Syfte .............................................................................................................................................. 4
Mål .................................................................................................................................................. 4
Bakgrund och uppdrag ................................................................................................................ 5
Styrdokument .............................................................................................................................. 6
Diskrimineringslagen (2008:567) ........................................................................................ 6
Skollagen (2010:800) ............................................................................................................. 6
FN:s konvention om barns rättigheter .............................................................................. 7
Socialtjänstlagen (2001:453) ............................................................................................... 8
Läroplan för förskolan 98/10 ............................................................................................... 8
Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ................................................... 9
Diskriminering .......................................................................................................................... 9
Diskrimineringsgrunderna ..................................................................................................... 9
Trakasserier ........................................................................................................................... 10
Kränkande behandling........................................................................................................... 11
Ansvars fördelning .................................................................................................................... 12
Huvudmannen .......................................................................................................................... 12
Förskolechefen ...................................................................................................................... 12
Pedagogerna............................................................................................................................ 12
Vårdnadshavare/föräldrar .................................................................................................. 13
Arbetsgång vid framtagandet av likabehandlingsplanen ................................................. 14
Kartläggning och nulägesanalys .......................................................................................... 14
Hur är det i förskolan idag? Vad ska göras? .................................................................. 14
Tydliga mål och konkreta åtgärder ................................................................................... 15
Delaktighet ............................................................................................................................. 15
Utvärdering och uppföljning ............................................................................................... 15
Ny plan varje år ..................................................................................................................... 15
Rutiner vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 16
Arbetsgång vid diskriminering, trakasserier och kränkande mellan barn ............... 16
Arbetsgång vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av vuxna
mot barn. ................................................................................................................................. 16
2
Inledning
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med
barnen.” (Lpfö 98/10)
Vi som arbetar i förskolan ska sträva efter att skapa en social gemenskap som ger
trygghet, vilja och lust att lära. Att verka för hälsa, lärande och trygghet handlar
om att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Att barnen har
en trygg och utvecklande relation med de vuxna är en förutsättning för att lärande
ska ske. Det är i goda relationer som det sker ett lärande och de relationerna
uppstår när de vuxna tar barnet på allvar, respekterar dem och stödjer dem i deras
utveckling.
Vi tar som ledning för förskolorna i Åsa tydligt avstånd från alla former av
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Materialet i denna plan har tagits fram av förskolechefer i Åsa. Förskolorna
kommer att använda sig av dokumentet som underlag när de skriver sin årliga
likabehandlingsplan.
Forskning har även visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det
handlar om att arbetet är långsiktigt och att såväl personal, barn, elever och
vårdnadshavare är engagerade
Vision för förskolor i Åsa
Varje barn är stolt över sig själv och har tilltro till sin egen förmåga, skapar goda
relationer med sin omgivning, är nyfiket, vågar ifrågasätta och reflektera och har
drömmar om framtiden!
3
Syfte




Få gemensamt förhållningssätt/vision i arbetet mot kränkande behandling på
förskolorna.
Gemensamt förhållningssätt för oss förskolechefer i arbetet mot kränkande
behandling.
Att med denna plan underlätta för pedagogerna på förskolorna i deras
arbete med de egna likabehandlingsplanerna. Med pedagoger menar vi både
förskollärare och barnskötare.
Lyfta relevant lagstiftning och göra den tydlig för pedagogerna och
föräldrar.
Mål




Våra förskolor skall präglas av respekt för människors lika värde.
Våra förskolor skall vara trygga för våra barn och personal och fri från
diskriminering och annan kränkande behandling.
Det förebyggande arbetet skall vara långsiktigt och omfatta såväl individsom gruppnivå.
Vårt främjande arbetssätt skall vara långsiktigt samt skapa goda och
demokratiska relationer och lärmiljöer, som i sig motverkar förekomsten av
kränkningar.
4
Bakgrund och uppdrag
Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslag (2008:567) om förbud mot
diskriminering i kraft. Lagen omfattar all utbildning och annan verksamhet som
omfattas av skollagen (2010:800). I skollagen regleras detta i ett eget kapitel.
Detta innebär att förskolor och skolor ska beakta bestämmelser i två olika
regelverk för att garantera skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Det råder nolltolerans mot kränkningar.
Kraven på årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan kan
uppfyllas i en och samma plan. Kraven som ställs är att varje enskild verksamhet
ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lagens syfte. I varje enskild
verksamhet ska det finnas en likabehandlingsplan. Utöver detta är de enskilda
verksamheterna skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta
åtgärder mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Skyldigheter gäller när personal kränker barn såväl som när barn kränker andra
barn.
Om verksamheten inte följer lagens bestämmelser eller inte vidtar tillräckliga
åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan
huvudmannen, kommunen, bli skadeståndsskyldig. Diskrimineringsombudsmannen
(DO) och Barn och elev ombudsmannen (BEO) är de två myndigheter som
kontrollerar att lagarna efterföljs.
5
Styrdokument
Diskrimineringslagen (2008:567)
1 kap 1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
3 kap 16§ En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter
för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har
genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Skollagen (2010:800)
1 kap Inledande bestämmelser
4§ Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former
av kränkande behandling.
10§ I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska
barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
6
6 kap Åtgärder mot kränkande behandling
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för
hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
9§ Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för
kränkande behandling.
10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden.
FN:s konvention om barns rättigheter
Artikel 2 Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom
dess jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av
något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
Artikel 3 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”
Artikel 6 Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till
livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets
överlevnad och utveckling.
Artikel 19 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings,
administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda
barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande
7
sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns eller
vårdnadshavares eller annan persons vård.
Socialtjänstlagen (2001:453)
1 kap 2§ När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.
14 kap 1§ ålägger myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar att
”genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”.
Läroplan för förskolan 98/10
Läroplanens första kapitel handlar om förskolans värdegrund och uppdrag där står
det:
”Förskolan vilar på demokratins grund. En viktig uppgift för förskolan är att
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var
och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla
levande i arbetet med barnen” (sid 4).
Vidare kan man också läsa att
”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande
och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos
någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar
och levnadssätt” ( sid 4).
8
Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Här följer vår definition av begreppen:
Diskriminering
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än
andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck eller ålder.
Diskrimineringar kan vara omedvetna eller medvetna och aktiva.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt menas att ett barn
behandlas sämre än andra barn, men man kan också diskriminera genom att
behandla alla lika. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men i praktiken missgynnar ett barn på
grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
I förskola är det huvudman eller personal som kan göra sig skyldig till
diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Diskrimineringsgrunderna
Kön
Förskolan ska förebygga könsdiskrimineringar. Exempel kan vara utfrysning,
förlöjligande och skämt kopplat till ett barns könstillhörighet. Vuxna måste vara
uppmärksamma på att barns lek präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och
intresse exempelvis vid doktorslek.
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan för att de på något sätt
bryter mot samhällets könsmönster och föreställningar om hur flickor och pojkar
ska vara.
9
Ålder
Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av ålder. Om det
inte finns ett berättigande syfte och de metoder som används är lämpliga eller att
det är en tillämpning av en bestämmelse som rör ålder, som i exempelvis skollagen.
Etnisk tillhörighet
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp
personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande. Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och
främlingsfientlighet enligt skollagen och läroplan.
Religion eller annan trosuppfattning
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
religion eller annan trosuppfattning. Förskolan är skyldig att se till barnets bästa
och alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet.
Förskolan ska respektera alla dessa rättigheter. Föräldrar ska kunna lämna sina
barn till förskolan förvissade om att barn inte blir ensidigt påverkade till förmån
för någon åskådning.
Funktionshinder
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
funktionshinder. Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska, eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Graden av
funktionshinder har ingen betydelse.
Sexuell läggning
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
sexuell läggning. Med sexuell läggning menas: homosexualitet, bisexualitet och
heterosexualitet. Förskolan har ett särskilt ansvar för att förmedla samhällets
gemensamma värdegrund och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning.
Trakasserier
Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har
samband med de nämnda med diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är en aktiv
medveten handling.
Trakasserier kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
personer. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldig till trakasserier.
10
Kränkande behandling
Kränkande behandling är en handling som kränker barns värdighet, men saknar
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Sådana handlingar kan vara enstaka
tillfälle av nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiskt våld,
utfrysning eller hot. Att det uppstår konflikter mellan barn i vår verksamhet är
naturligt och en del i barnens utveckling och lärande. Vid upprepade negativa
handlingar som är medvetna och har avsikt att tillfoga annan skada eller obehag
räknas som mobbing.
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller
flera personer. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldig till kränkande
behandling.
Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa ordning och en
godmiljö i barngruppen. ”En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens
mening, även om barnet ifråga kan uppleva det som kränkande” (BEO 2008).
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger
att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
11
Ansvarsfördelning
Huvudmannen
Kungsbacka kommun är vår verksamhets huvudman. Huvudmannen är ansvarig för
att verksamheten uppfyller sina skyldigheter enligt de lagstiftningar som berör
likabehandling. Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten och
det är lämpligt att i planen beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut. Huvudmannen
är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i verksamheten.
Blankett för anmälan av diskriminering och kränkande behandling finns på
kommunens hemsida på www.kungsbacka.se.
Förskolechefen
Förskolechefen ansvarar för:
 ”att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans
handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av
diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska
beteenden bland barn och anställda” (Lpfö 98/10 sid 16).
 att all personal, alla barn/vårdnadshavare känner till att diskriminering och
annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten
 att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter,
samt att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling.
 att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
trakasserier och annan kränkande behandling.
 om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
 att personalen har ett gemensamt system för hur de dokumenterar
anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de
åtgärder som vidtas.
 att ge all nyanställd personal information om likabehandlingsplanen.
Pedagogerna
Det är alla pedagogers ansvar att:
 följa verksamhetens likabehandlingsplan.
 ta ansvar för sina handlingar och reflektera över sina värderingar och
normer.
 lyssna och ta till sig signaler från barnen så att diskriminering och kränkande
behandling kan upptäckas.
 ingripa om det misstänks/anmäls/ upptäcks att ett barn diskrimineras,
trakasseras eller kränks genom att vidta åtgärder.
12





dokumentera de åtgärder som vidtas.
bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling,
där den enskilda personalen är berörd, följs upp.
informera vårdnadshavare/föräldrar om likabehandlingsplanen och göra dem
delaktiga i arbetet.
alltid ta barnens perspektiv och sätta barnets bästa i fokus.
vara uppmärksamma på om kränkningar förekommer i verksamheten.
Förskolläraren har ett särskilt ansvar för att planen efterföljs och hålls levande i
den egna verksamheten. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den
pedagogiska personalen som omfattas utan även annan personal som till exempel
vaktmästare, lokalvårdare och kökspersonal. Som personal har man rätt till hjälp
och stöd samt kompetensutveckling inom området.
Barnombuden ansvarar för att fånga åsikter och tankar, från övrig personal, om
enhetens likabehandlingsplan. Dessa tas med till den årliga revideringen på hösten.
Barnombuden tillsammans med förskolechef har som uppgift att hålla i pedagogiska
diskussioner samt kompetensutveckling om arbetet mot kränkande behandling,
diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.
Vårdnadshavare/föräldrar
Vårdnadshavares/förälders rättigheter och skyldigheter
Föräldrar har också ett stort ansvar. Om förskola och hem tar klart avstånd från
kränkande behandling får detta en positiv påverkan på barnen. Detta gäller inte
befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten, vilka har till syfte
att upprätthålla en god miljö för barnen. Kontakta alltid pedagogerna eller
förskolechef om du misstänker eller fått kännedom om diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling mellan barn eller mellan vuxen och barn. Ge ditt barn
grundläggande demokratiska värderingar kring människors lika värde. Som
vårdnadshavare/förälder har du rätt att få en skyndsam och allsidig utredning vid
misstanke om brott gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling. Det gäller både när ditt barn blivit utsatt för kränkningar eller när
han/hon utsatt andra barn.
13
Arbetsgång vid framtagandet av likabehandlingsplanen
Kartläggning och nulägesanalys
Grunden för en genomtänkt och användbar likabehandlingsplan är ett väl
fungerande främjande och förebyggande arbete. Likabehandlingsplanen ska vara en
beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. Att
arbeta med planen integrerat med detta arbete leder till en systematik och
stärker kvaliteten. På så vis blir likabehandlingsplanen ett förebyggande verktyg
som tydliggör och stärker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje förskola eller avdelning ska utifrån vår gemensamma vision och ovanstående
definitioner utforma sin likabehandlingsplan. Utifrån följande rubriker ska
arbetslaget utforma en konkret arbetsplan för hur man främjar likabehandling och
förebygger kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Hur är det i förskolan idag? Vad ska göras?
Det är viktigt att varje verksamhet utformar en likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling utifrån den situation som råder för att planen ska fungera så
bra som möjligt.
Planen ska innehålla en redovisning av verksamhetens behov utifrån en aktuell
kartläggning. Det är nödvändigt att systematiskt kartlägga nuläget och göra en
analys av resultatet för att veta vad just den egna förskolan främst behöver göra
under det kommande året för att förebygga och motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen kan till exempel innehålla
vilka religiösa/etniska minoriteter som finns på förskolan och vilka särskilda behov
de har när det gäller högtider eller liknande.
De behov som kommer fram i kartläggningen ska ligga till grund för de insatser som
ska påbörjas och genomföras under det kommande året. Det ska finnas en tydlig
koppling till diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.
Områden som ska ses över är:
 arbetsklimat för barn och vuxna
 lärandemiljön
 Språkbruk
 attityder och värderingar
 tillgänglighet
 trygghet
 mat
 utflykter, fester och andra aktiviteter
 etniska/religiösa minoriteter
 genus
14
Tydliga mål och konkreta åtgärder
Med nulägesanalysen som utgångspunkt ska man formulera ett antal tydliga mål för
att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan.
Vad vill vi?
Nästa steg är att formulera konkreta tidsbestämda åtgärder för hur målen ska nås
och vem som ska ansvara för dem.
Hur ska vi nå målen?
Det räcker inte att enbart deklarera att ”inga trakasserier ska förekomma på
förskolan” eller att ”mångfaldsaspekten ska beaktas i hela verksamheten” utan att
närmare precisera hur detta ska uppnås.
Målformuleringar kan vara en bra start, men de måste kompletteras med konkreta
åtgärder för att förskolan ska uppfylla sina skyldigheter enligt lagarna.
Delaktighet
Planen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barn och
föräldrar. Förskolan ska ta hänsyn till barnens ålder och mognad. Det är förskolans
uppgift att hitta samverkans formen för detta arbete.
Utvärdering och uppföljning
En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande årsplan. Redan när man formulerar målen och åtgärderna bör
man tänka på hur de ska kunna följas upp. Hur mäter vi resultatet?
Ny plan varje år
Likabehandlingsarbetet tar inte slut i och med att planens giltighetstid är över
eller för att en viss åtgärd är genomförd. Arbetet fortsätter med en ny analys av
nuläget och med nya målsättningar och åtgärder. Förändringsarbete tar tid.
15
Rutiner vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling.
Samtliga personal är skyldiga att åtgärda kränkningar, diskriminering eller
trakasserier. Ingen vuxen kan säga att man inte vill lägga sig i för att det inte är
hans eller hennes problem.
Arbetsgång vid diskriminering, trakasserier och kränkande mellan
barn





Den som blir medveten om handlingen, pratar med de inblandade barnen
Hjälper barnen att rätta till det som hänt.
Informerar vid behov för föräldrar.
Förskolläraren ansvarar för åtgärder, uppföljning och dokumentation.
Kontaktar vid behov förskolechefen för fortsatt utredning och uppföljning.
Arbetsgång vid diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling av vuxna mot barn.




Den som uppmärksammat diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling ska prata med den som utfört handlingen enskilt. Under samtalet
är det viktigt att tydligt tala om vad man sett.
Förskolechef informeras och utreder ärendet.
Förskolechef ansvarar för åtgärder, uppföljning och dokumentation.
Förskolechef tar ställning till om det ska lämnas in en anmälan om
diskriminering, kränkning till nämnden för förskola & grundskola.
16
Download