Trygghet Respekt Ansvar

advertisement
Vuxenutbildningen
Likabehandlingsplan
för
Vuxenutbildningen i Färgelanda
2013
2
1.
Inledning
1.1
Bakgrund
1.2
Relevanta lagar och styrdokument
1.3
Värdegrund
1.4
Definition och begrepp
1.4.1
Diskriminering och diskrimineringsgrunderna
1.4.2
Kränkande behandling
1.5
Repressalier
2.
Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen
2.1
Utsatta platser/miljöer/aktiviteter
2.2
Särskild riskbild på Vuxenutbildningen
3.
Mål och åtgärder för likabehandlingsarbetet
3.1
Konkreta och läsårsspecifika mål
3.2
Konkreta och läsårsspecifika åtgärder
4.
Förebyggande åtgärder
4.1
Allmänt
5.
Aktiv åtgärder vid uppkomst av
trakasserier eller kränkande behandling
6.
Uppföljning, Utvärdering och dokumentation
6.1
Allmänt
6.2
Rutiner för dokumentation av arbetet under året
7.
Delaktighet, ansvar och kvalitetssäkring
diskriminering,
3
1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Den 1 januari 2009 fördes reglerna som rör diskriminering och kränkande behandling över till
diskrimineringslagen (2008:567) samt i ett nytt kapitel i skollagen (14 a).
Enligt ovanstående lagar är det skolans huvudman, det vill säga kommunen, som ansvarar för att
verksamheter som regleras i skollagen genomför arbetet med att ta fram planer, så kallade
likabehandlingsplaner, vilka beskriver arbetet med att följa den nya lagen. Varje rektor har i sin tur
ansvar för att arbetet genomförs på respektive enhet och i samarbete mellan skolans elever, samt
skolans personal. Det här häftet är resultatet av arbetet med framtagandet av likabehandlingsplanen
på Vuxenutbildningen.
1.2 Relevanta lagar och styrdokument
Diskrimineringslagen 1 §:
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på
utbildning och annan verksamhet som avses i Skollagen (1985:1100).
Skollagen 1 kap. 2 § tredje stycket:
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde
samt respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden.
Läroplanen LPF – 94:
Alla som jobbar inom skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:17):
Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som
möjligt förebyggs. Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i
verksamheten. (Observera att denna föreskrift gäller i skolan likaväl som på andra arbetsplatser. De
studerande är jämställda med andra arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen.)
1.3 Värdegrund
Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och miljöer. Detta tankesätt ska
finnas med på såväl organisationsnivå som i det dagliga arbetet på skolan. Alla, såväl personal som
studerande inom Vuxenutbildningen har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet. Det är
viktigt för trivseln och därmed för att kunna lyckas med sina studier eller arbete, att känna sig trygg
och välkommen hos oss. Vi vill visa omtanke och hänsyn mot varandra och få alla att känna att de
duger som de är. Hos oss finns nolltolerans mot alla former av kränkande behandling.
1.4 Definitioner och begrepp
1.4.1 Diskriminering och diskrimineringsgrunderna
Direkt diskriminering
När en studerande blir sämre behandlad än vad en annan studerande blir i en liknande situation, och
det har samband med ditt kön, din etnicitet eller religion, med din sexuella läggning eller att du har en
funktionsnedsättning.
4
Indirekt diskriminering
När det finns regler som verkar vara rättvisa. Reglerna gäller alla, men egentligen drabbas några
studerande hårdare än andra. Det kan t ex vara att alla studerande serveras samma mat,
diskriminerar skolan indirekt de studerande som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
Instruktioner att diskriminera
Ledningen för en verksamhet, eller annan personal, får inte ge order eller instruera om att studerande
ska diskrimineras.
Trakasserier
Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot någon studerande.
Trakasserier blir det om kränkningarna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
Diskrimineringsgrunderna:
o Kön (När studerande blir olika behandlade beroende på om de är män eller kvinnor)
o Köns överskridande identitet eller uttryck
o Etnisk tillhörighet (När ett studerande blir orättvist behandlad för att han eller hon har en viss
hudfärg, kommer från ett visst land eller hör till ett visst folk.)
o Funktionshinder (När en studerande blir orättvist behandlad på grund av en varaktig fysisk,
psykisk eller begåvningsmässig begränsning). Som funktionshinder räknas både sådana som
syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks så lätt, som exempelvis
allergi, ADHD och dyslexi.
o Sexuell läggning (När en studerande blir illa behandlad på grund av sin egen eller närståendes
sexuella läggning: hetero-, bi- eller homosexualitet).
o Ålder
1.4.2 Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling är när någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.
Kränkningar är uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och
riktas mot en eller flera. Det kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. En kränkning kan äga
rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den
enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar, och inte får avfärdas.
Kränkningarna kan vara:
• fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar),
• verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög),
• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning),
• text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, msn, sms och mms)
1.5 Repressalier
En studerande som påtalat eller anmält någon ansvarig person enligt lag för diskriminering eller annan
kränkande behandling eller som medverkat i en utredning kring detta får inte till följd av sitt agerande
utsättas för repressalier av huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande
ledningsfunktion eller annan personal
2. Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen
2.1 Utsatta platser/miljöer/aktiviteter
All personal bör vara speciellt uppmärksam på aktiviteter i samband med raster, vid elevköket och
utanför entrédörrarna, eller där rökning sker. Det är viktigt att vara observant i samband med
aktiviteter utanför skolan samt i klassrummet när aktiviteterna är ”fria” och gruppindelningar skall
göras, så att ingen känner sig utanför eller påhoppad.
5
De gånger som undervisningen bedrivs vid Dalslands folkhögskola kan de studerande komma i
kontakt med deras personal och elever. Viktigt att då ha informerat om varandras verksamheter.
Studerande på Särvux och SFI skall informeras om varandras verksamhet. Extra viktigt de gånger
som de har verksamhet samtidigt på vuxenutbildningen.
2.2 Särskild riskbild på Vuxenutbildningen
När olika språk och kulturer möts är det svårt att förstå och lätt att missförstå. Olika seder och bruk
kan ibland vara svåra att förstå. Genom förberedande samtal och diskussioner kan man lindra
”kulturkrockar” som annars skulle kunna leda till allvarliga konflikter.
3. Mål och åtgärder för likabehandlingsarbetet
Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma i Vuxenutbildningens
verksamhet.
Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av t.ex. kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska förekomma i
Vuxenutbildningens verksamhet.
Om det trots förebyggande insatser ändå uppstår sådana situationer är det skolans skyldighet att se
till att det upphör.
3.1 Konkreta och läsårsspecifika mål
Detta läsår skall vi fokusera på förebyggande arbete och information vid uppföljningssamtal med
lärare och studerande
3.2 Konkreta och läsårsspecifika åtgärder
Detta läsår skall vi i samråd med de studerande göra planen mer känd.
Kritiskt granska den litteratur som används.
4. Förebyggande arbete
4.1 Allmänt








Att uppföljningssamtal mellan lärare/studerande och chef/medarbetare alltid har med en punkt
om trivsel, trygghet och kränkande behandling.
Att kritiskt granska den litteratur som ingår i undervisningen.
Att studeranderåden har med trivsel och trygghet som en punkt vid sina möten.
Att all personal tar ett gemensamt ansvar för att granska innehållet på våra anslagstavlor.
Att de policydokument som finns för datoranvändande följs.
Att likabehandlingsplanen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och
redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen.
Lärare diskuterar likvärdig betygsättning och jämför sin egen betygsättning med nationell och
lokal statistik.
Lärare ansvarar för att samtliga studerande involveras och blir delaktiga när det gäller olika
typer av grupparbeten.
5. Aktiva åtgärder vid uppkomst av diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling



Uppmärksamma genom, samtal enskilt eller i grupp, enkäter, lednings- eller
arbetslagsmöten, information från andra studeranden eller personal eller information från
annat håll.
Utreda
Vid kännedom/upptäckt utreds det inträffade genom samtal med berörd individ
I de fall där personal är inblandad lämnas ärendet över till rektor.
Dokumentera
6
Dokumentation ska ske kontinuerligt under processens gång. Det är viktigt att såväl små som
stora händelser dokumenteras. Det skall tydligt framgå
o Vad som har hänt och när
o Vem som har blivit utsatt
o Vem som har utsatt någon annan
o Vilka åtgärder som har vidtagits
o Hur anmälaren vill hållas underrättad/informerad
Blankett för kränkningsanmälan finns som bilaga till detta dokument. Dokumentationen överlämnas till
rektor tillsammans med en muntlig redogörelse

Åtgärda
Berörda parter kallas till samtal.
Vid samtalet bestäms vilka ev. åtgärder som behöver vidtas.
Uppföljningssamtal ska alltid göras och datum bestäms vid mötet. I de fall det är frågan om ett
lagbrott görs alltid en polisanmälan och ev. en anmälan till socialtjänsten. Rektor är ansvarig
att det görs.

Utvärdera
Uppföljning av och eventuella nya åtgärder dokumenteras.
Om problemen kvarstår trots vidtagna åtgärder överlämnas ärendet till chef/rektor för fortsatt
handläggning i form av EVK.
Händelsen rapporteras till enhetschefen om vidtagna åtgärder inte hjälper. Avstängning av
studerande kan bli aktuell enl. förordningen för kommunal vuxenutbildning 6 Kap. 4-7 §.
6. Uppföljning, utvärdering och dokumentation
6.1 Allmänt
Likabehandlingsplanen är ett dokument som ska hållas aktuell. Uppföljning och revidering av
likabehandlingsplanen genomförs i samband med en APT i slutet varje läsår.
Rektor är ansvarig för att arbetet med likabehandlingsplanen sker kontinuerligt. I samband med att
kvalitetsredovisningarna görs bör även resultaten från Vuxenutbildningens uppföljning samt
utvärdering redovisas.
6.2 Rutiner för dokumentation av arbetet med ärenden under året.
Dokumentation i form av minnesanteckningar ska göras vid alla kontakter och samtal som behandlar
någon form av kränkande behandling eller diskriminering. Dessutom ska alla fall anmälas och
dokumenteras på medföljande blankett. Vid elevvårdskonferenser förs anteckningar. Rektor upprättar
ett beslutsprotokoll.
7. Delaktighet, ansvar och kvalitetssäkring
All personal som får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling ansvarar för att
åtgärder enligt denna plan aktualiseras.
Rektor har det övergripande ansvaret att lagen upprättas, genomförs och följs.
 Vuxenutbildningens policy och mål anges i informationshäftet.
 Information till nyanställd personal om planen lämnas av rektor.
 Information till de studerande ges vid introduktionen för respektive utbildning.
 Planens innehåll diskuteras och uppföljning sker på APT (arbetsplatsträffarna).
 I Vuxenutbildningens allmänna utvärdering finns frågor som berör diskriminering och trygghet.
...................................................
Ingvar Onsjö
Rektor
Vuxenutbildningen
2013-03-05
7
Anmälan av händelse från studerande
Enligt likabehandlingsplanen
Berätta vad som har hänt dig!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Har det hänt en gång eller flera gånger?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
.........
Har du pratat med någon på Vuxenutbildningen om det som har hänt?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
Har personal från Vuxenutbildningen eller någon annan försökt hjälpa dig?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Beskriv vad som har gjorts.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Namn:…………………………………………….. telefonnummer:………………………..
mailadress……………………………………………………………………………………..
8
Likabehandlingsplan
2013
Dokumentation av händelse av personal
Anmälares namn:…………………………………………………………………..
Blanketten upprättad av: ………………………………………Datum:……………
Datum för kränkningen:………….. Plats:…………………………………............
Utsatt för kränkningen: …………………………………………………………….
Aktiva:……………………………………………………………………………..
Övriga inblandade:…………………………………………………………………
Beskrivning av händelsen: …………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………….
……….……………………………………………………………………………
……….
Vad har gjorts hittills? Av vem? ……………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………
Rektors beslut:
Fortsatt utredning
Ärendet avskrivs och arkiveras
Annat beslut……………………………………………………….
Motivering:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Datum:…………………
………………………………………………….
9
Rektor
Minnesanteckningar:
Download