Kapitelmatris för matematik 1b kapitel 2 Ämnesplanen Nyckelord

advertisement
Kapitelmatris för matematik 1b kapitel 2
Ämnesplanen
Nyckelord
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Talmängder
Ha kännedom om
några olika
talmängder.
Kunna redogöra för
alla de fem
talmängderna som
tas upp i boken.
Negativa tal
Kunna addera och
subtrahera negativa
tal.
Kunna ge exempel
på tal och
bestämma i vilken
talmängd de hör
hemma.
Kunna multiplicera
och dividera
negativa tal.
Primtal och
delbarhet
Kunna beskriva
egenskaperna för ett
primtal.
Kunna
primfaktorisera
enklare tal.
Kunna kontrollera
om ett godtyckligt
tal är ett primtal.
Känna till vad som
menas med att ett
tal är delbart.
Kunna
delbarhetsreglerna
för tal delbara
med 2 och 5.
Kunna förkorta
och förlänga, samt
skriva ett bråk i sin
enklaste form.
Kunna
delbarhetsreglerna
för tal delbara med
3.
Kunna jämföra två
bråk genom att
skriva dem på en
gemensam
nämnare, och
behärska räkning
med minsta
gemensamma
nämnare (MGN).
Förstå innebörden
av att multiplicera
ett tal med sitt
inverterade tal.
Bråkräkning
Kunna begreppen
täljare, nämnare och
kvot.
Kunna addera och
subtrahera bråk
samt kunna skriva
ett bråk i blandad
form.
Potenser med
positiva
heltalsexponenter
Potenser med
negativa
exponenter
Prioriteringsregler
Känna till
innebörden hos
begreppen bas och
exponent.
Kunna multiplicera
och dividera bråk.
Kunna
potenslagarna för
multiplikation av,
division av och
potens av en
potens.
Kunna omvandla en
Kunna visa att en
potens med negativ
potens med
exponent till
exponenten noll är
bråkform.
lika med 1.
Kunna
Kunna beräkna ett
prioriteringsreglerna. uttryck med flera
termer och
faktorer.
Ha goda färdigheter
i att hantera
samtliga räkneregler
för negativa tal.
Behärskar samtliga
potenslagar med
goda färdigheter.
Behärska avancerad
potensräkning i
bråkform.
Kunna formulera ett
uttryck utifrån en
textuppgift och
sedan lösa
problemet.
Decimalform
Utifrån ett givet tal
bestämma
hundratal, tiotal etc.
Värdesiffror
Kunna utifrån ett
givet tal bestämma
antalet värdesiffror.
Grundpotensform
Känna till reglerna
för ett tal i
grundpotensform
samt veta vad en
tiopotens är för
något.
Känna till samtliga
prefix från tera till
piko.
Prefix
Binära talsystemet
Kunna tolka ett
binärt tal och ange
det decimalt.
Kunna skriva ett
decimaltal i
utvecklad form
samt kunna
redogöra för vad
periodisk
decimalutveckling
innebär.
Kunna utifrån en
beräkning ange ett
lämpligt antal
värdesiffror i talet.
Förstå vad
räknaren menar
med t.ex. E12.
Behärska
avrundningsreglerna
och veta vad
begreppet
närmevärde är för
något.
Kunna skriva om
ett stort tal till ett
tal med lämpligt
prefix.
Utifrån en text
kunna göra en
omskrivning från tal
med prefix till ett tal
utan prefix och lösa
detta.
Kunna omforma
hexadecimala tal till
decimala och förstå
talsystem med
annan bas.
Kunna omforma
decimala tal till
binära tal.
Kunna utifrån en
potens, vilken som
helst, göra en
omskrivning till
grundpotensform.
Utdrag ur ämnesplanen som berör kapitel 2:
Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och
delbarhet.
Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna
på olika former, inklusive potenser med reella exponenter samt strategier för
användning av digitala verktyg.
Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck.
Download