Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
[10470]
Dokumentserie
[su/med]
Giltigt fr o m
[2017-02-22]
RUTIN
Intoxikation av Salicylat hos barn, utredning och
behandling
Version
[4]
Innehållsansvarig: Younis Khalid Younis, Sektionschef, Läkare akutsjukvård (youkh)
Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor, Läkare barnkirurgi (katab2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi; Verksamhet Medicin barn
Revideringar i denna version
Ersätter tidigare version 2015-02-26.
Beskrivning
Hos större barn och vuxna ger förgiftning tinnitus, hörselnedsättning, svettningar, oro, hyperventilation
och hudrodnad. Mindre barn kan snabbt få hypoglykemi och metabol acidos. Behandling med
upprepat kol förkortar förgiftningsförloppet. Rehydrering och alkalinisering av urinen är effektivt för att
påskynda eliminationen. Hemodialys kan vara befogat i svåra fall.
Symtom / fynd
Symtomen kommer ofta efter några timmars latens. I lindriga fall ”salicylism” med huvudvärk, yrsel,
tinnitus, hörselnedsättning, dimsyn, förvirring, somnolens, svettningar, törstkänsla och
hyperventilation. Illamående, kräkningar kan tillkomma vid lindrig/måttlig förgiftning.
Vid svår akut förgiftning förekommer metabolisk acidos, hypertermi, dehydrering, hypotension,
hypokalemi, rhabdomyolys och koagulationspåverkan (PK-stegring). Även kramper, koma,
leverpåverkan, lungödem och ARDS kan förekomma. Risk för arytmier och hjärnödem i de svåraste
fallen.
Barn under 3 år är speciellt känsliga och kan snabbt få metabol acidos samt hypoglykemi.
Provtagning
S-salicylat vid ankomsten samt upprepat tills signifikant sjunkande värde noteras.
Blodgas och elektrolytstatus, PK, blodsocker skall alltid kontrolleras. I svåra fall även blodstatus,
koagulationsstatus, leverstatus, kreatinin, CK, myoglobin.
Kontrollera kroppstemperatur.
Behandling
Ventrikelsköljning om intag av mycket stor dos och omhändertagande inom två timmar efter intag, i
enstaka fall ännu senare pga pylorusspasm.
Kol i upprepade doser. Initialt ges till mindre barn 10 g, till större barn/vuxna 25-50 g, därefter
upprepad tillförsel mindre barn 5-10 g var 4:e tim, större barn/vuxna 25 g var 4:e tim alt 12,5 g
varannan tim under 1 dygn eller tills förgiftningsbilden vänt. Vid nedsatt tarmmotilitet ges
metoklopramid (Primperan) iv, 10-20 mg (barn 0,15-0,3 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 3-4 ggr
per dygn.
För att kunna ge upprepat kol trots illamående och kräkningar ges ex ondansetron (Zofran) iv, 0,2
mg/kg, max 8 mg. Denna dos kan vb upprepas 2-4 ggr per dygn till max 32 mg (barn 0,8 mg/kg).
Injektion med t ex omeprazol för att skydda magslemhinnan.
Arytmiövervakning vid allvarlig förgiftning.
Rehydrera. Korrigera av metabol acidos och elektrolytstatus.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
[10470]
Giltigt fr.o.m
[2017-02-22]
Version
[4]
RUTIN
Intoxikation av Salicylat hos barn, utredning och
behandling
Avkylande behandling vid kroppstemperaturen >38 grader C.
K-vitamin om PK är kraftigt påverkat. Vid blödning ges i första hand färskfrusen plasma.
Alkalinisering av urinen om S-salicylat överstiger 2,5 mmol/l eller vid uttalade symtom. Alkalinisering
bör utföras först efter rehydrering samt korrigering av hypokalemi och metabolisk acidos. Bör utföras
på IVA. Samråd med narkosläkare. Eftersträva u-pH >7,5. Gör så här:
1.Sätt urinkateter för att kunna följa urin-pH (urinsticka) och timdiures. Ta syrabas- och
elektrolytstatus.
2. Korrigera ev dehydrering och hypokalemi. Påbörja samtidigt iv infusion av natriumbikarbonat 50
mg/ml för att korrigera ev metabolisk acidos och uppnå alkaliskt blod-pH. Dos: 200-400 ml (barn 2,5-5
ml/kg) ges under 1 timme – de större mängderna om metabolisk acidos föreligger. När alkaliskt blodpH uppnåtts ges fortsatt iv infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml, 50-100 ml/tim (barn 0,5-1,5
ml/kg/tim).
3. Sätt också iv infusion NaCl 9mg/ml med 20-40 mmol kalium/liter. Infusionshastigheten justeras till
en urinproduktion av ca 2 ml/kg/tim.
4. Mät urin-pH, ta blodgaser och p-kalium varje timme. Justera infusionshastigheten efter urin- och
blod-pH. Blod-pH bör inte överstiga 7,55.
Vid S-salicylat >5,5 mmol/l kan alkalinisering av urinen vara svår att uppnå och
hemodialys/hemoperfusion kan då vara indicerad. Dialys bör även övervägas när hög koncentration
och metabolisk acidos samtidigt föreligger. Uttalad metabolisk acidos i sent skede då S-salicylat kan
vara lågt kan också motivera dialys. Njursvikt stärker alltid indikationen.
Toxicitet / koncentrationer
Serumkoncentrationer >2,5 mmol/l kan ge lindrig förgiftning, 3,5-4,5 mmol/l måttlig och 4,5-6,0 mmol/l
allvarlig förgiftning hos vuxna. Barn är känsligare och förgiftning kan ses redan vid 2,2 mmol/l.
Toxisk dos barn: 120 mg/kg
Toxisk dos vuxna: <150 mg/kg lindrig påverkan, 150-300 mg/kg lindrig-måttlig och >300 mg/kg
allvarlig förgiftning.
Kontakta gärna Giftinformationscentralen för hjälp med handläggning. Tel kortnr 50169, 087360384, 112, www.giftinfo.se, lösenord intox
Ansvar
Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom VO 7 Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns
tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetschefen ansvarar tillsammans med alla aktörer som berörs av PM.et, det vill säga
använder, utfärdar eller granskar ett PM, för att revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet
avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg
från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
[10470]
Giltigt fr.o.m
[2017-02-22]
Version
[4]
RUTIN
Intoxikation av Salicylat hos barn, utredning och
behandling
Granskare
Katrin Adrian, överläkare, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download