§ 7 Strategi för att anpassa kostnaderna till ramarna under

sid 1 (1)
KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2012-09-25
§7
Strategi för att anpassa kostnaderna till
ramarna under budgetperioden 2013-2015 kommunstyrelsen
Dnr KS-2012-519
Dpl 10
Kommunstyrelsens beslut
Skrivelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljningen efter fyra månader beslutade kommunstyrelsen att
alla nämnder skulle redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till
de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september.
kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 september.
Yrkanden
Håkan Svenneling (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till förslaget att
skrivelsen godkänns.
______
Postadress: Kommunledningskontoret,
Besöksadress: Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-519
Dpl 10
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomi- & verksamhetsstyrning
Tjänsteskrivelse 2012-09-03
Lars Sätterberg,
[email protected]
Strategi för att anpassa kostnaderna till
ramarna under budgetperioden 2013-2015 Kommunstyrelsen
Dnr KS-2012-519
Dpl 10
Kommunledningskontorets förslag
Skrivelsen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I samband med uppföljningen efter fyra månader beslutade kommunstyrelsen att
alla nämnder skulle redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till
de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september.
Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 september.
Per-Samuel Nisser
Kommunstyrelsens ordförande
Anna Sandborgh
Kommundirektör
Beslutet skickas till
Postadress: Kommunledningskontoret,
Besöksadress: Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 1 (1)
Dnr KS-2012-519
Dpl 10
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomi- & verksamhetsstyrning
Tjänstemannayttrande 2012-09-03
Lars Sätterberg,
[email protected]
En långsiktig strategi för att anpassa
kostnaderna till de ramar som gäller under
budgetperioden 2013-2015 - Kommunstyrelsen
Dnr KS-2012-519
Dpl 10
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i samband med fyramånadersuppföljningen att
samtliga nämnder skulle redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna
till de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015. Uppdraget skall
återredovisas i samband med delårsbokslutet.
Kommunledningskontoret
Kontoret har över tid klarat att hantera sin verksamhet inom den årliga
budgetramen. De avvikelser som uppstått har främst varit positiva vilket gjort att
kontoret byggt upp ett eget kapital. Delar av detta kan bli nödvändigt att nyttja
under ett enskilt år t ex för att genomföra tidsförskjutna engångsinsatser eller för att
överbrygga verksamhetsanpassningar med syfte att effektivisera.
Långsiktigt kommer kontoret att anpassa verksamheten till de givna ramarna.
Eftersom vi varken historiskt eller i de nu beslutade ramarna kompenseras fullt ut
för de kostnadsökningar som uppstår måste vi fortsätta söka nya vägar för att klara
uppdraget. Hittills har detta till största delen skett utan personalminskningar.
Däremot har omvandlingar av tjänster till mer kvalificerat innehåll skett och
parallellt har kontoret tagit på sig ett större uppdrag bidragit till ökade intäkter och
därmed bättre finansiering. Denna väg blir svårare och svårare att fortsätta och vi
står snart inför ett läge där vi måste ta ställning till om vi inte måste sänka
ambitionen inom delar av kontorets verksamhet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ram består nästan uteslutande av enskilda specifika uppdrag
eller avtal samt kostnader förknippade med de förtroendevaldas möjlighet att
genomföra sitt uppdrag. Möjligheterna att anpassa sig till lägre kostnader när
ramarna inte kompenserar för framför allt indexerade avtal och löne/arvodesutveckling är därför mycket svår. Inför kommande budgetprocess måste
därför kostnadseffekterna av t e x indexerade avtal utredas.
Postadress: Kommunledningskontoret,
Besöksadress: Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 1 (2)
Dnr KS-2012-519
Per-Samuel Nisser
Kommunstyrelsens ordförande
Anna Sandborgh
kommundirektör
Dpl 10
sid 2 (2)