ISLAM Gud och Människa

advertisement
ISLAM
Gud och Människa
Gudsuppfattning
• Allah – det arabiska ordet för Gud (även kristna som talar
arabiska talar om Allah som sin gud)
• Samma gud som uppenbarade sin vilja för Abraham och
Moses – och slutligen för Muhammed
• Gud är större och Gud är en!
• Monoteism: Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed
är hans profet.
• Shirk – den största av synder
• Förbjudet att avbilda Gud (även Muhammed)
• Himmel och helvete
• Iblis/Satan (ängel som vägrade falla på knä för Guds främsta
skaplese, människan)
• Koranen = Guds egna ord (helig närvaro)
Människan
•
•
•
•
•
•
•
Skapad av Gud och till sin natur god.
Människan är Guds medarbetare och tjänare på jorden
Till sin hjälp har människan fått förnuft, språk och fri vilja
Adam och Eva – de första människorna precis som i GT
Dock ingen arvsynd! – pga synden är människan dödlig
Koranen: Adam och Eva – jämlikt syndiga
GT: Eva den som får ta skulden (därför ska kvinnan tex föda i
smärta som straff)
• Adam och Eva är alla människors urföräldrar = alla är jämlikar
• Inget folk står över ett annat – varje individ är unik
Människans ansvar
• Varje människas skyldighet att fråga sig ”Vad vill Gud mig nu?”
– livssituationen präglas av sökandet efter frid och fred, med
sig själv, med sina medmänniskor, med världen och med Gud.
• Att vara muslim = stå i ett gott förhållande till Gud, förvalta
Guds skapelse på ett ansvarfullt och förnuftigt sätt.
• Människan ansvarig för både nuet och framtiden = kortsiktiga
miljölösningar inget som tilltalar islam.
Är människan verkligen fri?
• Utmärkande för människan är hennes fria vilja
• Gud kan aldrig tvinga människan till något
• Denna tanken kolliderar med islams betoning av Guds allmakt
och allvetande och av predestinationen.
• ”Gud låter vem han vill fara vilse och ställer vem han vill på en
rätt väg” (Sura 6:39)
• Det kan tolkas som att människans liv redan är utstakat och
förutbestämt av Gud.
• Vilken handlingsfrihet lämnas då? Vilken mening finns det
med att handla gott och moraliskt?
Människan i Koranen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Sura 5:32] Om människolivet
[Sura 17:23-24] Om föräldrar
[Sura 24:22] Om medmänniskor
[Sura 3:134] Om medmänniskor
[Sura 41:34] Om medmänniskor
[Sura 31:18-19] Om överlägsenhet
[Sura 24:30-31] Om klädsel
[Sura 17:25] Om förlåtelse
Gå även in på http://islam.se/ för att hitta svar om
människan, olika riktningar, syn på etnicitet, kön,
sexualitet, socioekonomisk bakgrund mm (även pdf:en
som ni har fått på mail samt Digilär)
Download