ÅGP och ingående arter

advertisement
Åtgärdsprogrammets titel
Ingående arter:
vetenskapligt namn
Ingående arter:
svenskt namn
Ursus arctos
Lynx lynx
Lutra lutra
Canis lupus
brunbjörn
lodjur
utter
varg
Gallinago media
Anser erythropus
Haliaeetus albicilla
Crex crex
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Sterna caspia
Calidris alpina schinzii
Dendrocopos leucotos
dubbelbeckasin
fjällgås
havsörn
kornknarr
kungsörn
pilgrimsfalk
skräntärna
sydlig kärrsnäppa
vitryggig hackspett
Triturus cristatus
större vattensalamander
Aspius aspius
Lampetra fluviatilis
Salvelinus umbla
asp
flodnejonöga
storröding (sydsvenska bestånd)
Kommentar:
Rödmarkerade arter = ej funna i Örebro län
Åtgärdsprogram som omfattar biotoper
Kalktallskog
Rikkärr
Skyddsvärda träd i kulturlandskapet
Åtgärdsprogram som omfattar en art
Däggdjur
Brunbjörn
Lodjur
Utter
Varg
Fåglar
Dubbelbeckasin
Fjällgås
Havsörn
Kornknarr
Kungsörn
Pilgrimsfalk
Skräntärna
Sydlig kärrsnäppa
Vitryggig hackspett
Grod- och kräldjur
Större vattensalamander
Fiskar
Asp
Flodnejonöga
Storröding (sydsvenska bestånd)
Har rastplatser i länet.
Ev. återskapande av biotoper, fr.o.m. 2009
Ryggradslösa djur exkl. insekter
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Tjockskalig målarmussla
Smal dammsnäcka i efemära vatten
Astacus astacus
Margaritifera margaritifera
Unio crassus
Omphiscola glabra
flodkräfta
flodpärlmussla
tjockskalig målarmussla
smal dammsnäcka
Euphydryas maturna
asknätfjäril (boknätfjäril)
Apalus bimaculatus
bibagge
Solva marginata
Anthophora retusa
Psophus stridulus
knubblårsbarkfluga
svartpälsbi
trumgräshoppa
Inv. ska göras.
Inv. ska göras, ev. utgången från länet.
Inv. ska göras, ev. utgången från länet.
Botrychium simplex
Saxifraga osloënsis
Persicaria foliosa
dvärglåsbräken
hällebräcka
ävjepilört
Ev. utgången från länet
Dichelyma capillaceum
hårklomossa
Sarcosoma globosum
Urnula craterium
Lycoperdon mammiforme
Geoglossum littorale
Elaphomyces striatosporus
Geoglossum uliginosum
Elaphomyces aculeatus
Gomphus clavatus
Tulostoma niveum
bombmurkla
rökpipsvamp
slöjröksvamp
strandjordtunga
strimsporig hjorttryffel
sumpjordtunga
taggig hjorttryffel
violgubbe
vit stjälkröksvamp
Fjärilar
Asknätfjäril
Skalbaggar
Bibagge
Insekter (ej fjärilar & skalbaggar)
Knubblårsbarkfluga
Svartpälsbi
Trumgräshoppa
Kärlväxter
Dvärglåsbräken
Hällebräcka
Ävjepilört
Mossor
Hårklomossa
Svampar
Bombmurkla
Rökpipsvamp
Slöjröksvamp
Strandjordtunga
Strimsporig hjorttryffel
Sumpjordtunga
Taggig hjorttryffel
Violgubbe
Vit stjälkröksvamp
Inv. ska göras.
Inv. ska göras.
Ev. utgången från länet
Inv. ska göras.
Lavar
Liten havstulpanlav
Långt broktagel
Thelotrema suecicum
Bryoria tenuis
liten havstulpanlav
långt broktagel
Barbatula barbatula
Cobitis taenia
Gobio gobio
grönling
nissöga
sandkrypare
Biphyllus lunatus
Aradus angularis
Acmaeops marginata
Stephanopachys substriatus
Stephanopachys linearis
Hormopeza obliterata
Aradus laeviusculus
Aradus signaticornis
Aradus aterrimus
Corticaria planula
Euroleon nostras
Myrmeleon bore
Cheiracanthium pennyi
Philodromus fallax
Anoplius aeruginosus
Podalonia luffii
Sphex rufocinctus
Aphodius merdarius
Copris lunaris
Aphodius quadriguttatus
Onthophagus illyricus
Aphodius putridus
Emus hirtus
Heptaulacus sus
bandad brandsvampbagge
spetshörnad barkskinnbagge
kantad kulhalsbock
grov tallkapuschongbagge
slät tallkapuschongbagge
rökdansfluga
slät barkskinnbagge
vithornad barkskinnbagge
svart barkskinnbagge
brandmögelbagge
fläckig myrlejonslända
liten myrlejonslända
en säckspindel
en snabblöparspindel
vindvägstekel
en rovstekel
gräshoppsstekel
streckdyngbagge
månhornsbagge
fyrfläckig dyngbagge
oxhorndyvel
köldyngbagge
humlekortvinge
ribbdyngbagge
Inv. ska göras under 2008.
Åtgärdsprogram som omfattar flera arter
Mest ryggradsdjur
Grönling, nissöga och sandkrypare
Mest insekter
Brandinsekter i boreal skog
Gräshoppstekel m.fl. i sanddyner
Hotade dyngskalbaggar
Inv. ska göras av brandinsekter.
Inv. ska göras av steklar i sandmiljöer.
Inv. gjordes under försommaren 2008.
Hotade småfjärilar på slåtterängar
Läderbagge med följearter
Skalbaggar på nyligen död tall
Skalbaggar på skogslind
Skalbaggar på äldre död tallved
Steklar i sandtallskog
Eucosma scorzonerana
Coleophora albella
Digitivalva arnicella
Osmoderma eremita
Ampedus cardinalis
Hapalopilus croceus
Elater ferrugineus
Tetratoma desmarestii
Anthrenochernes stellae
Cheiridium museorum
Larca lata
Triaxomasia caprimulgella
Buvatina stroemella
(Schiffermuelleria stroemella)
Boros schneideri
Orthotomicus longicollis
svinrotvecklare
svartvit säckmal
slåttergubbemal
läderbagge
kardinalfärgad rödrock
saffransticka
mulmknäppare
brun lövsvampbagge
hålträdsklokrypare
dvärgklokrypare
gammelekklokrypare
hålträdsvampmal
silverfläckpraktmal
Inv. pågår under 2008.
Ips sexdentatus
Cerylon impressum
Corticeus fraxini
Chlorophorus herbstii
Laemophloeus monilis
Synchita separanda
Ennearthron pruinosulum
Dromaeolus barnabita
Pseudoptilinus fissicollis
Enicmus brevicornis
Diplocoelus fagi
Mesosa curculionoides
smal skuggbagge
avlång barkborre (avlång
barkbagge)
tolvtandad barkborre
tallgångbagge
tallbarksvartbagge
lindfläckbock
en plattbagge
en barkbagge
lindsvampborrare
en halvknäpparart
lindgrengnagare
lindmögelbagge
enfärgad brandsvampbagge
ögonfläcksbock
Bothrideres contractus
Buprestis novemmaculata
Leptura pubescens
Cryptophagus lysholmi
Calitys scabra
Tragosoma depsarium
Andrena argentata
Belomicrus borealis
Cyrtopogon luteicornis
tallbarkbagge
gulfläckig praktbagge
hårig blombock
stubbfuktbagge
skrovlig flatbagge
raggbock
silversandbi
en rovstekel
gulhornad rovfluga
Inv. pågår under 2008.
Inv. utfördes 2007 och pågår under 2008.
Vildbin på ängsmark
Väddnätfjäril med följearter
Andrena hattorfiana
Andrena marginata
Andrena humilis
Dasypoda suripes
Nomada armata
Nomada argentata
Euphydryas aurinia
Nemophora cupriacella
Nemophora minimella
Eurhodope rosella
väddsandbi
guldsandbi (kopparsandbi)
slåttersandbi
guldbyxbi
väddgökbi
silvergökbi
väddnätfjäril (ärenprisnätfjäril)
ängsväddantennmal
kärrantennmal
rosenmott
Pulsatilla vernalis (Anemone
vernalis)
Geranium lanuginosum
Gentianella campestris ssp.
baltica
Gentianella campestris ssp.
islandica
Gentianella campestris ssp.
campestris
Potamogeton acutifolius
Potamogeton compressus
Potamogeton friesii
Potamogeton rutilus
Potamogeton trichoides
mosippa
Nitella capillaris
Tolypella glomerata
Tolypella intricata
Nitella batrachosperma
Nitella gracilis
Nitella mucronata
Nitella syncarpa
Nitella translucens
vårslinke
trubbrufse
uddrufse
dvärgslinke
spädslinke
uddslinke
höstslinke
grovslinke
Inv. av vildbin pågår under 2008.
Mest kärlväxter
Brandgynnad flora
Gentianor i naturliga fodermarker
Några rödlistade Potamogetonarter i sötvatten
brandnäva
kustgentiana
sätergentiana
fältgentiana
spetsnate
bandnate
uddnate
styvnate
knölnate
Mest alger
Hotade kransalger i efemära vatten
Hotade kransalger - slinkearter i sjöar/småvatten
Inv. pågår av kransalger.
Inv. pågår av kransalger.
Mest mossor
Skapanier på död ved på stränder
Scapania apiculata
Scapania glaucocephala
Scapania carinthiaca (S.
massalongi)
timmerskapania
svämskapania
mikroskapania
Inv. ska göras av skapanior.
Sarcodon glaucopus
Sarcodon leucopus
Sarcodon lundellii
Sarcodon fuligineoviolaceus
Sarcodon martioflavus
Sarcodon fennicus
Sarcodon scabrosus
Sarcodon joeides
Sarcodon versipellis
blåfotad taggsvamp
slät taggsvamp
koppartaggsvamp
lilaköttig taggsvamp
sammetstaggsvamp
bitter taggsvamp
skrovlig taggsvamp
lundtaggsvamp
brödtaggsvamp
Inv. av fjälltaggsvampar pågår löpande.
Mest svampar
Rödlistade fjälltaggsvampar
Download