Kvalitetsredovisning för Sandåkraskolan

KVALITETSREDOVISNING FÖR
SANDÅKRASKOLAN LÄSÅRET
2006/2007
FÖRUTSÄTTNINGAR
Sköndals skolor, Sköndalsskolan och Sandåkraskolan, bildar en resultatenhet.
Sandåkraskolan är en F-6 skola; grundskola för elever i förskoleklass t.o.m. skolår sex.
Skolan har ett lokalintegrerat fritidshem.
Organisationen är uppbyggd i arbetslag; förskoleklass-år 2 samt år 3-6.
Personal från fritidshemmet är knuten till båda arbetslagen.
Särskilda satsningar görs inom NO-, IT- och musikundervisningen. Alla elever i klasserna 2-6 har
regelbunden IT-undervisning. Musikundervisningen i år 4-6 är organiserad i halvklass vilket bl.a.
skapar stora möjligheter för eleverna att pröva och spela flera instrument.
Antal elever under läsåret: 150
Elever med fritidshemsplats: 74
Andel flerspråkiga elever: 12,4 %
KVALITETSARBETET
Underlag till kvalitetsredovisningen, uppföljningar och utvärderingar tas kontinuerligt fram på
flera nivåer, inom flera områden samt genom olika metoder. Nivåerna kan gälla skolan som
helhet, en verksamhet, arbetslaget, klassen/gruppen, ämnet eller den enskilde eleven.
Personalen utvärderar och följer upp arbetet på olika sätt;
Årlig kartläggning av verksamheterna samt utvärdering, analys och utvecklingsförslag av skolans
åtaganden och likabehandlingsplan. Utvärdering, uppföljningar, analys och reflektion sker också i
olika möteskonstellationer som vid ämnesövergripande arbete i utvecklingsgrupper, vid
lärarmöten, fritidshemskonferenser, elevhälsoteamets möten, klasskonferenser, referensgrupp,
elevforum etc. Sammanställning av elevers resultat sammanställs för att presenteras och
analyseras av all pedagogisk personal. Vissa områden analyseras tillsammans med elever och
föräldrar.
Den pedagogiska personalen dokumenterar arbetet för ämnet eller klassen/gruppen i en
terminsredovisning.
Kvalitetsarbetet innehåller utvärderingar och enkäter som elever och vårdnadshavare skrivit eller
fyllt i. I kvalitetsarbetet återfinns även synpunkter från elever och vårdnadshavare samt protokoll
och minnesanteckningar från olika möten.
Inspektionsrapporter ingår också i kvalitetsarbetet.
Elevens individuella uppföljning, reflektion och utvärdering av olika arbeten och prov sker bl.a.
vid utvecklingssamtalet, nulägesbeskrivningen, individuella utvecklingsplanen, portfolion samt
åtgärdsprogram.
SAMMANFATTNING
Sandåkraskolan bedriver verksamheter som i många avseenden uppfyller en god kvalitet.
De nationella ämnesproven för år fem visar på goda resultat. Resultat som dessutom hållit i sig
under flera år.
Trivselenkäter och andra undersökningar ger en bild av att i stort sett alla elever trivs bra i skola
och fritidshem.
Skolan utvecklar metoder för att säkerställa och följa upp kvaliteten och likvärdigheten på det
arbete som bedrivs i klassrum och i fritidshemsverksamhet.
Den särskilda satsning som gjorts kring värdegrunden har fortsatt.
Skolans pedagogiska utvecklingsgrupp har träffats oftare under läsåret och har arbetat än mer
med utvärdering samt skolans åtaganden.
I Skolundersökningen i Stockholm stad återfinns endast år sex då elevantalet i klasserna år F och
år 3 var under 20, vilket var ett gränsvärde för att få vara med i undersökningen. I den
undersökningen framkom att Sandåkraskolans elever i år 6 trivs bäst av alla elever i år 6 i hela
Stockholm.
UPPFÖLJNING AV LÄROPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL
Normer och värden
Verksamhetens mål/åtaganden
Vi strävar efter att alla elever och all personal trivs, känner trygghet, delaktighet, meningsfullhet
och arbetsglädje i vår skola. Vi strävar efter att ha en gemensam värdegrund som är synlig och
levande i hela verksamheten.
Åtagande för läsåret
Vi åtar oss att skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med värdegrunden och att öka
barnens förståelse av värdegrunden.
Metoder att nå målen
Skolan strävar efter att styrdokumentens värdegrund skall genomsyra all verksamhet och arbetet
med värdegrunden är en ständigt pågående process i alla ämnen och verksamheter.
En handlingsplan/folder för värdegrundarbetet har färdigställts. Planen är konkret och innehåller
exempel på återkommande aktiviteter under läsåret så att värdegrundsprocessen hålls levande för
alla elever, föräldrar och all personal. Skolans regler sitter väl synliga på olika platser i skolan.
I värdegrundsarbetet satsar skolan mycket på det förebyggande arbetet. En viktig del i det arbetet
är de etiska samtalen. Målet är att alla klasser ska ha samtal i hel/halvklass minst 40 min/vecka.
De samtalen ska ta upp moraliska och etiska dilemman. Forumspel, dramaövningar och
värderingsövningar av olika slag ingår också i arbetet. Skolan har lagt ned mycket tid på enkäter,
diskussioner, tvärgrupper ”en-regel per vecka” etc. Personalen har haft en föreläsning om SET –
som handlar om social och emotionell utveckling samt trivsel. En föreläsning som kommer att
följas upp varje läsår.
Sid 2 (9)
Skolan arbetar för att förebygga samt upptäcka och stoppa eventuell mobbing.
Skolan har ett antimobbingteam som arbetar efter en särskild handlingsplan.
Exempel på underlag för bedömning
Elevenkäter vid utvecklingssamtalet
Trivselenkät
Nulägesbeskrivning
Utvecklingssamtal
Elevhälsans uppföljningar
Klassråd och elevforum
Föräldrarnas referensgrupp
Etiska samtal
Skolundersökning i Stockholm
Inspektionsrapporter
Resultat
Trivselenkäterna visar att i stort sett alla eleverna trivs bra i Sandåkraskolan.
Skolundersökningen för år sex visar mycket goda resultat gällande trygghet och trivsel.
Eleverna är mycket trygga och 96 % av eleverna trivs i skolan vilket ska jämföras mot 75 % i
staden som helhet. Eleverna påvisar också att sammanhållning och relationer mellan eleverna i
klassen är god.
Skolverkets utbildningsinspektion menar att Sandåkraskolan bedriver ett värdegrundsarbete av
god kvalitet men att skolan måste analysera och utveckla sitt arbeta för att förhindra kränkningar.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
De allra flesta eleverna trivs bra i Sandåkraskolan.
Värdegrundsarbetet har stärkt vi-känslan på skolan och personalen arbetar målmedvetet med
värdegrundsfrågor.
Personalen tycker att man lagt ned mycket arbete på värdegrundsarbete men att man måste hitta
metoder så att eleverna mer tänker själva kring hur de kan lösa problem.
Problemlösningsmodellerna behöver diskuteras och vidareutvecklas.
Utvärdering av likabehandlingsplanen
Likabehandlingsplanen revideras efter synpunkter och idéer som lämnats efter granskning av all
personal, elever och föräldrar.
Kunskap och lärande
Verksamhetens mål/åtaganden
I Sandåkraskolan eftersträvar vi att möta varje barn utifrån sina speciella förutsättningar.
Vi anser att alla barn har möjligheter att utvecklas, om vi möter dem med positiva förväntningar
och uppmärksammar barnens positiva och starka sidor.
Vi erbjuder en trygg och stimulerade miljö där barnet själv och i samspel med andra kan
utveckla tillit till sin egen förmåga och erövra kunskaper om vår omvärld samt få uppmuntran till
ett livslångt lärande.
Sid 3 (9)
Åtagande för läsåret
Vi åtar oss att;
o skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med portfolio och den individuella
utvecklingsplanen, IUP
o skapa förutsättningar för hur matematikämnet kan utvecklas så att barnens lust och
kunskaper i ämnet ökar
Metoder att nå målen
Alla pedagoger har skaffat sig kunskap om portfoliometoden och hur man kan arbeta med
redskapet i samverkan med IUP.
Skolan skapar gemensamma strukturer för arbetet med portfolio och utvecklar den röda tråden
mellan klasserna (F-6) i skolan samt en plan för vad elevernas portfolio ska innehålla.
Personalen eftersträvar också ett gemensamt språkbruk i dokumentationen.
Alla pedagoger ska skaffa sig kunskap om ämnet matematik och om hur man ska planera
undervisningen i ämnet utifrån mål att uppnå och mål att sträva mot i läroplanen samt de
nationella kursplanerna.
Alla pedagoger ska bättre använda Skolverkets analysmaterial i matematik.
För att kvalitetssäkra ämnet matematik görs en plan över vad eleverna ska lära sig i ämnet
matematik och hur deras kunnande ska komma till uttryck med utgångspunkt utifrån målen i
läroplan och nationella kursplaner.
Lärarna har arbetat med att göra en inventering av allt material som finns i både vad gäller
läromedel och konkret material i matematik.
Alla lärare har deltagit i det stadsdelsövergripande arbetet i betyg- och bedömaröverensstämmelse.
Vid rättning och analys av de nationella ämnesproven har skolans alla grundskollärare varit
involverade.
Exempel på underlag för bedömning
Läsutvecklingsschema, år F-6
Diagnostiskt läs- och skrivtest år 1, 4, 6
Diagnostiskt material i matematik år 1, 2, 6
Stockholmsprov i svenska och matematik, år 3
Nationella prov i svenska, matematik och engelska, år 5
Nationellt diagnostiskt material i engelska, år 6
Lokala kursplaner, år F-6
Skolundersökning i Stockholm
Inspektionsrapporter
Resultat
Nationella ämnesprov
Andel elever i % som nått målen i de nationella proven för år fem
Ämne
År 2006
År 2007
Svenska
96
100
Engelska
100
96
Matematik
100
92
Sid 4 (9)
Läsutvecklingsschema, LUS
Andel elever som i % har uppnått punkt 15 för år tre
samt punkt 18a på läsutvecklingsschemat för elever i år sex
Skolår
År 2006
År 2007
3
86
88
6
100
85
Utbildningsinspektionen bedömer att Sandåkraskolan når goda resultat med att skapa en
undervisning som bland annat stimulerar eleverna att utveckla nyfikenhet och lust att lära men att
Sandåkraskolan måste förbättra arbetet med uppföljning och utvärdering av skolans samlade
resultat vad gäller kunskaper i förhållande till kursplanernas mål att uppnå i år fem i samtliga
ämnen.
Skolundersökningen för Stockholm visar att 100 % av eleverna i år sex är nöjda med sin
undervisning och eleverna är mycket nöjda med hur bl.a. IT används, möjligheterna att få stöd
och hjälp samt hur kunskaper kontrolleras och följs upp.
Inspektionen påvisar att skolan inte anordnar svenska som andraspråk i enlighet med
författningarna.
Brukarundersökningen visar att föräldrarna är mycket nöjda med utvecklingssamtalen.
Föräldrar i år sex har uttryckt stor uppskattning av elevernas digitala portfolio.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Resultatet i de nationella ämnesproven är fortsatt mycket goda.
Personalens utvärderingar visar att arbetet med portfolio har kommit olika långt i klasserna och
för de olika ämnen. Personalen menar att arbetet med portfolio stärker tilltro till elevernas egen
förmåga och ger dem mer insikter om sitt eget lärande. Tid för dokumentation måste avsättas för
arbetet med elevernas portfolio.
Elevernas pärmar behöver utrustas med både långa och kortsiktiga mål. Kriteriebeskrivningar för
de olika ämnena behöver förbättras. Diskussionerna om elevers kunskapsutveckling genom
reflektion, utvärdering och dokumentation måste fortgå. Personalens gemensamma språkbruk
behöver förbättras.
I utvärderingarna kring åtagandet i matematik menar personalen bl.a. att deras eget tänkande i
ämnet har utvecklats och hur och vad man bedömer. I diskussioner med eleverna märks att
elevernas tänkande i matematik har utvecklats.
Personalen visar att för att fortsätta den positiva trenden i ämnet matematik behövs
kompetensutveckling och samtal om kunskapssyn och lärande.
Att skolverkets utbildningsinspektion påvisar att anordnandet av svenska som andraspråk inte
anordnas i enlighet med författningarna innebär ej att elever med annat modersmål inte får stöd i
det svenska språket. Eleverna har arbetat individuellt och de elever som behöver stöd i svenska
har fått det antingen i sin egen klass eller hos skolans specialpedagog.
Sid 5 (9)
Elevernas ansvar och inflytande
Verksamhetens mål/åtaganden
I Sköndals skolor arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och
inflytande över sina studier, sin fritidshemsverksamhet, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete.
Eleverna ska få möjlighet till att arbeta i demokratiska former.
Metoder att nå målen
För att ge alla elever inflytande och ansvar över sin egen inlärning har alla elever en egen
individuell utvecklingsplan - IUP. Alla lärare samverkar tillsammans med elever och föräldrar i
arbetet med utvecklingsplanen. Alla elever har även en portfolio som förstärker den röda tråden
för elevernas lärande från förskolan och vidare in i grundskolan. Alla lärare arbetar även med att
utveckla metoder och elevaktiva arbetssätt för att öka elevernas inflytande.
Varje klass har klassråd och representanter från klassråden träffas regelbundet i Elevforum.
Eleverna i år 3-6 har stormöten en gång per månad där man diskuterar aktuella frågor samt
värdegrunden. Skolan arbetar med att utveckla de demokratiska formerna i dessa forum.
Fritidshemmet arbetar för att barnen ska bli självständiga så att de klarar sig själva när de slutar
på fritidshemmet. Barnen har inflytande och är delaktiga på en mängd sätt bl.a. genom
planeringsmöten och val av olika aktiviteter. Personalen erbjuder och väcker intresse för olika
sorters aktiviteter såsom bild, drama, fri eller organiserad lek, skapande verksamhet, utevistelse,
rörelse o.s.v. Barnen uppmuntras till att ta ansvar för varandra, lekredskap och miljön.
Eleverna har stort inflytande över ämnen till elevens val.
Elever i år sex tjänstgör som skolpoliser och alla tar ansvar för trivsel och ordning i matsalen.
Lekboden på skolgården har elever i år 1-3 hand om på rasterna.
Elever i år 5 läser högt för skolans förskoleklass varje vecka.
Exempel på underlag för bedömning
Elevenkäter
Utvecklingssamtal
Klassråd, elevforum, andra möten
Etiska samtal
Skolundersökning i Stockholm
Inspektionsrapporter
Resultat
Skolverkets utbildningsinspektion menar att Sköndals skolor ger eleverna möjligheter till
inflytande över skolans verksamhet i stort och eleverna förmedlar att personalen lyssnar på dem.
Inspektörerna skriver också att de såg ett stort elevengagemang och ansvarstagande i skolorna.
Inspektionen bedömer att skolorna bör förbättra elevernas möjlighet att utöva inflytande över sin
utbildning och sitt lärande. Dock kunde inspektörerna se några bra exempel på delaktighet på
Sandåkraskolan.
Skolundersökningen visar att elever i år sex är mer nöjda än stadens övriga sexor i hur lärarna tar
hänsyn till deras synpunkter.
Sid 6 (9)
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Synpunkter kring elevernas porfolio – se rubrik Kunskap och lärande
På Sandåkraskolan arbetar personalen för att eleverna ska ta ansvar, vara delaktiga och ha
inflytande på många olika sätt.
Skola och hem
Verksamhetens mål/åtaganden
Vi anser att föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners och strävar efter att göra vårt
yttersta för att etablera en bra och ömsesidigt givande kontakt med barnens föräldrar.
Metoder att nå målen
Föräldrar är alltid välkomna att vara med i skolans alla verksamheter.
Arbetslaget eller klassläraren inbjuder till föräldramöte två gånger per läsår.
En gång per termin inbjuds föräldrar och elev till ett utvecklingssamtal, se rubrik elevernas
ansvar och inflytande. För att skola och hem ska kunna mötas under andra formar anordnas
Öppet Hus.
Sandåkraskolans referensgrupp består av klassföräldrar och skolledning. Gruppen sammanträder
ca fem gånger per läsår.
Klassläraren informerar hemmen genom veckobrev. Eleverna i år 3-6 skriver en skoldagbok som
hemmen får ta del av varje vecka.
Skolledningen skriver ”Meddelande till hemmen” fem gånger per läsår. Skolan har en hemsida.
Exempel på underlag för bedömning
Enkäter vid utvecklingssamtalet
Utvecklingssamtal och enskilda kontakter
Klassråd och elevforum
Föräldrarnas referensgrupp
Brukarundersökning
Skolundersökning i Stockholm
Inspektionsrapporter
Resultat
Föräldrar och elever är mycket positiva till utvecklingssamtalen.
Öppet Hus var mycket välbesökt däremot är det få föräldrar som besöker skolan under en ”vanlig
skoldag”.
I brukarundersökningen framkommer att alla föräldrar kan rekommendera Sandåkraskolan till
andra föräldrar. Alla föräldrar är dessutom mycket nöjda eller nöjda med Sandåkraskolan.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
De kontakter och möten som skolan har kring enskilda elever fungerar oftast bra.
Skolans veckobrev bör få en liknande struktur för att öka kvaliteten av informationen.
Sid 7 (9)
Övergång och samverkan
Verksamhetens mål/åtaganden
I Sköndals skolor arbetar vi för att samarbeta och utbyta erfarenheter med förskolor och
med närmaste 7-9 skola.
Metoder att nå målen
Sandåkraskolan och Sköndalsskolan tillhör samma resultatenhet sedan juli år 2006.
Skolledning och personal arbetar för att bygga liknande mötesorganisationer, göra en översyn av
vilka gemensamma utvecklingsområden som finns och vilka gemensamma tjänster som kan
ordnas o.s.v. för att finna både pedagogiska och ekonomiska vinster.
Förskolans och skolans personal träffas regelbundet i olika konstellationer och möten.
Personal från samtliga förskolor och från de två skolorna i Sköndal träffas flera gånger per år och
utbyter pedagogiska idéer och informerar varandra. Gruppen tar fram rutiner för att övergången
från förskola till skola ska bli så trygg och bra som möjligt för elever och föräldrar.
Då eleverna slutar i år sex har skolan överlämnandekonferenser med närmaste 7-9 skola.
Skolans personal möter regelbundet Farstas övriga grundskollärare i ämnesvisa grupper för att
bl.a. diskutera betyg– och bedömaröverensstämmelse.
Exempel på underlag för bedömning
Samtal vid invänjningar
Utvecklingssamtal
Klassråd och elevforum
Föräldrarnas referensgrupp
Möten med de olika förskolorna/skolorna
Inspektionsrapporter
Resultat
Föräldrar säger i samtal att de är mycket nöjda med övergången mellan förskola och skola.
Övergången/överlämnande till närmaste skolor i Farsta, Gubbängsskolan, fungerar bra.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Förskolorna och skolorna i Sköndal har tillhört samma resultatenhet och har arbetat upp ett
mycket gediget samarbete.
I och med att elever alltmer väljer så många olika skolor då de slutar i Sandåkraskolan ökar
svårigheterna att hålla hög kvalitet vid överlämnande och övergång.
I och med att lärare från Farstas grundskolor, år 1-6 (praktiskt estetiska lärare år 1-9) träffas
regelbundet ökar likvärdigheten i skolorna främst i betyg- och bedömaröverensstämmelse.
ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING
Förutom de utvecklingsområden och åtgärder som har presenterats under de olika rubrikerna
kommer Sandåkraskolan att arbeta med följande utvecklingsområden och förbättringar;
o Arbetet med att kvalitetssäkra och öka likvärdigheten för elevernas kunskapsmässiga och
sociala utveckling fortsätter. Samverkan och samarbete mellan Sköndals skolor kommer
att öka. Olika gemensamma planer arbetas fram, t.ex. plan för skolornas kvalitetsarbete.
Här redovisas vilka diagnoser, prov, tester och enkäter som ska användas. Planen kommer
även att beskriva när, hur och av vilka sammanställning, analys, utvärdering ska ske.
Sid 8 (9)
o De förbättringar som skolinspektionen påpekade angående Sandåkraskolans arbete med
uppföljning och utvärdering av skolans samlade resultat vad gäller kunskaper i
förhållande till kursplanernas mål att uppnå i år fem i samtliga ämnen är redan åtgärdade
då Sköndals skolor redan använder samma organisation och material för detta område.
o För att öka likvärdigheten och kvalitet för fritidshemsverksamheten kommer Sköndals alla
fritidshem att mötas tillsammans med skolledningen i planeringsdagar för att arbeta med
styrdokument och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Därefter kommer
målbeskrivningar för verksamheterna att revideras.
o Elevers möjligheter att få ett reellt inflytande över sin utbildning måste utvecklas och här
kommer skolornas personal att få auskultera hos varandra, mötas för att utbyta idéer och
även möta lärare från de skolor som skolverkets utbildningsinspektion lyft fram som goda
exempel. Detta utvecklingsområde är ett av skolans framlyfta mål för läsåret.
o Arbetet med att säkra värdegrunden fortgår.
o En översyn av skolledningens och administrationens arbete och organisation måste göras
så att rektors förtrogenhet och det pedagogiska ledarskapet på Sandåkraskolan kan öka.
REKTORS SLUTORD
Sandåkraskolan lämnar ett läsår bakom sig då resultatenheten för Sköndal, med förskolor och
Sköndals två skolor, upplöstes. De två skolorna tillsammans bildar nu en ny resultatenhet. En
resultatenhet som jag hoppas och tror kommer att ge synergieffekter som gagnar elevers/barns
kunnande, lärande och vetande!
”Att sitta i samma båt - och ro åt samma håll”,
del av ledningsdeklarationen för
läsåret 2007/2008;
”Oavsett vilken organisation skolorna har ser jag några områden som viktiga att vidareutveckla;
Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheterna måste fortgå. – Hur framgångsrika är våra
insatser? – Borde vi göra på ngt annat sätt? – Hur och vad mäter vi? – Använder vi samma
måttstock?
Elevers/barns resultat måste kontinuerligt följas upp och utvärderas framför allt utifrån
nationella mål men även med siktet på kommunala och lokala mål. Skolornas pedagogiska
utvecklingsgrupper får till uppgift att ta fram instrument som borgar för en likvärdighet oavsett
vilken skola eller personal eleven har.
Ett annat område att vidareutveckla är elevernas möjlighet till ansvar, delaktighet och ett verkligt
inflytande över sin utbildning och i all verksamhet. Ett inflytande och en kunskap om bl.a.
mål/kursplaner samt insikt kring riktlinjer i bedömning(ev. betygsättning) som successivt ökar
med elevens mognad och ålder.
Detta läsår ska vi bättre fokusera på fritidshemmens verksamhet. Under hösten kommer vi att ha
två halva planeringsdagar för skolornas fritidshemspersonal. Programmet kommer att handla om
de reviderade Allmänna råden och kvalitetssäkring för fritidshemmens verksamhet.
Sandåkraskolan och Sköndalsskolan fortsätter att färdas i samma båt och mot samma mål.
Nu gäller det att vi verkligen ser möjligheter och hittar samverkansformer för att ta vara på
varandras kunskaper och kompetenser!
Vilket kunskapskapital!”
Ansvarig för kvalitetsredovisningen
Lena Lindberg, rektor Sköndals skolor
Sid 9 (9)