Cetirizin Stada 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

advertisement
PAKKAUSSELOSTE
Pakkauskoko, joka on 10 tablettia suurempi, on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten
oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei tule käyttää
pidempiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen
antihistamiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito
antihistamiinilääkkeellä.
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti. Siinä on tietoja, joita voit tarvita myöhemmin.
Tämä lääke myydään ilman lääkemääräystä. Cetirizin Stadaa on siitä huolimatta käytettävä varoen
parhaan tuloksen saamiseksi.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja, käänny apteekin puoleen.
- Sinun on käännyttävä lääkärin puoleen, jos oireesi pahenevat tai eivät parane.
Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä Cetirizin Stada on ja mihin sitä käytetään?
2.
Ennen kuin käytät Cetirizin Stadaa
3.
Miten Cetirizin Stadaa käytetään?
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Cetirizin Stadan säilyttäminen
Cetirizin Stada 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
-
Vaikuttava aine on setiritsiinidihydrokloridi, jota on yhdessä tabletissa 10 mg.
Apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen
piidioksidi, magnesiumstearaatti sekä kalvopäällysteenä Opadry Y-1-7000, joka sisältää
titaanidioksidia (E171), hypromelloosia (464) ja makrogolia (400).
Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Saksa
1.
MITÄ CETIRIZIN STADA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?
Cetirizin Stada-tabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, jossa on jakouurre toisella puolella ja sileä toinen
puoli.
Setiritsiini salpaa histamiinia, kudoksissa esiintyvää ainetta, joka muun muassa aiheuttaa ihon kutinaa,
saa nenän vuotamaan ja tukoksiin ja aiheuttaa silmävaivoja (kutinaa, punoitusta ja kyynelten eritystä).
Setiritsiinin vaikutus alkaa 2 tunnin kuluessa ja kestää 24 tuntia lääkkeen antamisen jälkeen.
Cetirizin Stadaa käytetään aikuisilla ja nuorilla allergiseen nuhaan, allergisiin silmävaivoihin, sekä
kroonisen allergian aiheuttamaan kutinaan ja nokkosihottumaan. 6-12-vuotiaille lapsille Cetirizin
Stadaa käytetään allergiseen nuhaan ja kroonisen allergian aiheuttamaan kutinaan ja
nokkosihottumaan.
1
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT CETIRIZIN STADAA
Älä käytä Cetirizin Stadaa:
jos olet yliherkkä (allerginen) Cetirizin Stadan vaikuttavalle aineelle setiritsiinille tai muille
piperatsiinijohdannaisille tai valmisteen jollekin apuaineelle.
alle 6-vuotiaille lapsille
jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.
Ole erityisen varovainen Cetirizin Stadan suhteen:
jos sinulla on heikentynyt munuaisten tai maksan toiminta
Koska Cetirizin Stadan pitkäaikainen käyttö aiheuttaa suun kuivumista, joillakin potilailla voi olla
suurempi kariesriski. Siksi on syytä noudattaa tarkkaa suuhygieniaa: hampaat on pestävä
fluorihammastahnalla 2 kertaa päivässä.
Raskaus
Lääkkeen käytöstä raskauden aikana on vain vähän tietoa.
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen kuin otat mitään lääkettä.
Imettäminen
Ei tiedetä, erittyykö Cetirizin Stada äidinmaidossa. Cetirizin Stadaa ei saa käyttää imetyksen aikana.
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen kuin otat mitään lääkettä.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Cetirizin Stada-hoito voi joillakin potilailla hidastaa reaktionopeutta. Tämä on otettava huomioon
toiminnoissa, jotka vaativat tarkkaa huomiokykyä, esim. autoa ajettaessa.
Muiden lääkkeiden käyttö
Hoidon vaikutukseen voi vaikuttaa muiden lääkkeiden, esim. rauhoittavien lääkkeiden, samanaikainen
käyttö. Ilmoita siksi lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Cetirizin Stada voi voimistaa alkoholin vaikutusta, joten alkoholin käyttöä on syytä välttää hoidon
aikana.
Hoidossa on pidettävä 3 päivän tauko, jos olet menossa allergiatesteihin.
Tärkeää tietoa Cetirizin Stadan sisältämistä aineista
Cetirizin Stada tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia 66,4 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut,
että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen
ottamista.
3.
MITEN CETIRIZIN STADAA KÄYTETÄÄN?
Käytä Cetirizin Stadaa aina lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet
epävarma lääkkeen käytöstä.
Cetirizin Stada tabletit otetaan nesteen kanssa mielellään illalla. Tabletteja ei saa pureskella.
Tavallinen annos aikuisille ja nuorille: 1 tabletti vuorokaudessa.
Tavallinen annos aikuisille, joilla on heikentynyt munuaistoiminta: 1/2 tablettia 1 kerran
vuorokaudessa.
Tavallinen annos 6-12-vuotiaill lapsille, jotka painavat yli 30 kg: 1 tabletti vuorokaudessa kertaannoksena tai puoli tablettia aamulla ja illalla.
Alle 30 kg painavat lapset: 1/2 tablettia kerran vuorokaudessa.
Hoidon kesto lapsilla on 2 – 4 viikkoa.
Jos Sinusta tuntuu, että Cetirizin Stadan vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta
lääkärillesi tai apteekkiin.
Jos otat enemmän Cetirizin Stadaa kuin sinun pitäisi:
Jos olet ottanut lääkettä liian suuren määrän, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai
Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977).
Jos unohdat ottaa Cetirizin Stadaa:
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annokset.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikilla lääkkeillä, Cetirizin Stadalla voi olla haittavaikutuksia.
Tavallisimmat haittavaikutukset ovat suun kuivuminen, päänsärky, huimaus, uneliaisuus, vapina sekä
maha- ja ruuansulatusvaivat.
Myös maksan toimintahäiriöitä (yleensä ohimeneviä), verihiutaleniukkuutta, sydämentykytystä ja
tiheälyöntisyyttä, pyörtymistä, painon nousua ja silmän liikehäiriöitä lapsilla on havaittu.
Hyvin harvoissa tapauksissa on raportoitu allergisia ihoreaktioita.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro
niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
5.
CETIRIZIN STADAN SÄILYTYS
Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Ei erityisiä säilytysohjeita.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
23.6.2009
BIPACKSEDEL
En förpackningsstorlek, som är över 10 tabletter, är avsedd för behandling av sådana allergiska
symtom som tidigare påvisats av läkare. Utan läkarundersökning och diagnos får preparatet inte
användas under några längre perioder. Det är viktigt att en läkare fastställer korrekt diagnos och
utreder behovet av en långvarig antihistaminbehandling. På så sätt kan man undvika att andra symtom
än allergiska i onödan behandlas med antihistaminer.
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Cetirizin Stada måste trots det användas med försiktighet för att uppnå
det bästa resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
- Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.
- Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Cetirizin Stada och vad används det för?
2. Innan du använder Cetirizin Stada
3. Hur du använder Cetirizin Stada
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Cetirizin Stada
Cetirizin Stada 10 mg filmdragerade tabletter
-
Det aktiva innehållsämnet är cetirizindihydroklorid (10mg/tablett).
Hjälpämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid,
magnesiumstearatoch som filmdragering Opadry Y-1-7000, som innehåller titandioxid (E171),
hypromellos (464) och makrogol (400).
Innehavaren av godkännande för försäljning och tillverkaren
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
1. VAD ÄR CETIRIZIN STADA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Cetirizin Stada är vita, runda tabletter med skåra på ena sidan, den motsatta sidan är slät.
Cetirizin blockerar effekterna av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bl. a.
utlöser klåda i huden, rinnsnuva, nästäppa och ögonbesvär (klåda, rodnad och tårflöde). Effekten av
cetirizin sätter in inom 2 timmar och varar i 24 timmar.
Hos vuxna och ungdomar används Cetirizin Stada mot allergisk snuva, allergiska ögonbesvär, kronisk
allergiskt betingad klåda och nässelutslag. Hos barn 6-12 år används Cetirizin Stada mot allergisk
snuva och kronisk allergiskt betingad klåda och nässelutslag.
2. INNAN DU ANVÄNDER CETIRIZIN STADA
Använd inte Cetirizin Stada:
-
om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet cetirizin eller andra
piperazinderivat eller något hjälpämne i Cetirizin Stada.
till barn under 6 år
om du har svårt nedsatt njurfunktion
Var särskilt försiktig med Cetirizin Stada:
- om du har nedsatt njur- eller leverfunktion
Långtidsbehandling med Cetirizin Stada kan leda till ökad kariesrisk hos vissa patienter som följd av
muntorrhet. Noggrann munhygien är därför viktig, tänderna bör borstas med fluortandkräm 2 gånger
dagligen.
Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.
Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.
Amning
Okänt om cetirizin går över i modersmjölk. Cetirizin Stada bör inte användas under amning.
Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.
Körförmåga och användning av maskiner
Vid behandling med Cetirizin Stada kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa patienter. Detta bör
beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning.
Användning av andra läkemedel:
Behandlingseffekten kan påverkas vid samtidigt intag av andra läkemedel t ex lugnande
medel. Tala därför om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,
även receptfria sådana.
Cetirizin Stada kan förstärka effekten av alkohol varför alkohol bör undvikas under behandlingen.
Du ska göra uppehåll i behandlingen 3 dagar innan allergitest ska utföras.
Viktig information om något innehållsämne i Cetirizin Stada
Cetirizin Stada innehåller laktosmonohydrat 66,4 mg/tablett. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du
kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
3. HUR DU ANVÄNDER CETIRIZIN STADA
Använd alltid Cetirizin Stada enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är
osäker.
Cetirizin Stada tas med vätska gärna på kvällen. Tabletterna ska inte tuggas.
Vanlig dos för vuxna och ungdomar: 1 tablett dagligen.
Vanlig dos för vuxna med nedsatt njurfunktion: ½ tablett 1 gång dagligen.
Vanlig dos för barn 6-12 år, som väger över 30 kg: 1 tablett dagligen som engångsdos, alternativt ½
tablett morgon och kväll.
Barn som väger mindre än 30 kg: ½ tablett 1 gång dagligen.
Behandlingstiden för barn är 2 – 4 veckor.
Om du upplever att effekten av Cetirizin Stada är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller
farmaceut.
Om du tar mer Cetirizin Stada än vad du borde:
Om du har tagit för stor dos av läkemedlet, kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977).
Om du glömt att ta Cetirizin Stada:
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Cetirizin Stada ha biverkningar.
De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, huvudvärk, yrsel, dåsighet, sömnighet, skakningar och
mag- och matsmältningsbesvär.
Störningar av leverfunktion (vanligen övergående), nedsatta trombocytnivåer, hjärtklappningar och
takykardi, svimning, viktökning och rubbningar av ögonrörelserna hos barn har observerats.
I mycket sällsynta fall har allergiska hudreaktioner rapporterats.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din
läkare eller farmaceut.
5. FÖRVARING AV CETIRIZIN STADA
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
Denna bipacksedel godkändes senast den
23.6.2009
Download